13. december 2018

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 13. december 2018
Lokale: Mødelokale i Brønderslev Hallen
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Hanne Kristensen, Tina Præcius og Lena Skjødsholm.

Til toppen


2. Godkendelse af referater


Resume

Godkendelse af referater fra møderne den 12. september 2018 og den 25. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur anmodes om at godkende referater fra møderne den 12. september 2018 og den 25. oktober 2018. Referaterne er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Hanne Kristensen, Tina Præcius og Lena Skjødsholm.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Støtteteamet
 • Distrikt Hjallerup
 • Børnehaven Livstræet
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Brønderslev Nord
 • Klokkerholm Børnehave
 • Distrikt Syd
 • Støtteteamet
 • Kulturskolen
 • Brønderslev Nord
 • Distrikt Hjallerup
 • Børnehuset Himmelblå
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Børnehaven Møllegården
 • Biblioteket
 • Den grønne Giraf
 • Dagplejen
 • Støtteteamet
Beslutning

Flere referater blev kommenteret:

 • Generelt stilles der spørgsmålstegn ved om, om alle episoder om vold og trusler indberettes og om alle kender de gældende regler om, hvad der skal gøres. I den forbindelse gøres det opmærksom på, at der i HR arbejdes på et mere enkelt system til at registrerer hændelse i, som ikke er så omfattende og omstændigt som EASY. Samtidig aftales det, at der skal laves noget "brush up" i forhold til, hvad og hvor der findes noget om de gældende regler. Her er HR tovholder.
 • Der spørges ind til nye obligatoriske valgvalg indenfor skolerne, hvor faglokaler ikke er klar til dette. Der er afsat ressourcer i de kommende år og politikerne er klar over problematikken. I foråret 2019 skal en arkitekt være med til at analysere problemstillingen.
 • I Distrikt Hjallerup har der været uklarhed om, hvem der har ansvaret i forbindelse med evt. aflysning af møder. Carsten orienterer om, den som har indkaldt til mødet også har ansvaret for at aflyse, hvis der bliver behov for det.
 • I et referat fra et skoledistrikt er der rejst problematikken i forhold til rengøring. Der er 215 skoledage, men der bliver kun gjort rent i 200 dage. Problematikken er egentlig tilbage til da hovedrengøringen blev fjernet. Der er lavet procedure for, hvordan det skal ordnes. Servicelederen tager sig af det.
 • Der er et ønske om, at bilag fra Lokaludvalgsmøder/Personalemøder med MED-status kommer med ud til orientering. HR sender med ud.
 • Der spørges ind til, hvem mini-MED er. Det er TR, AMR og leder.
 • Flytningen af FamilieGPS'en kommenteres. Carsten orienterer om, at det har været et ønske fra dem selv, men det bliver kigget på det.

Fraværende: Hanne Kristensen, Tina Præcius og Lena Skjødsholm.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2018, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 20,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 – status på aftalepunkter fremsendes inden mødet.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september, behandles i Direktionen den 04. december, Økonomiudvalget den 12. december og Byrådet den 19. december 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 til orientering.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2018, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 20,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden inkl. jordforsyning viser samlet en forventet mindreindtægt på 2,8 mio. kr..

I budgetopfølgning pr. 31/3 blev der forventet en merindtægt 5,5 mio.kr. Årsagen til forskellen skyldes primærtnye tal vedr. nedjustering af beskæftigelsestilskuddet med samlet 7,9 mio.kr. - der er budgetteret med en regulering på 9,0 mio.kr. Derudover midtvejsreguleres øvrige overførselsområder, ændret skøn for pris- og lønudviklingen, samt regulering af lov- og cirkulæreprogram - samlet set en nedjustering på 15,4 mio.kr. Mindre indtægter på beskæftigelses- og budgetgaranterede områder skal ses i sammenhæng med de lavere udgifter på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område.

Jordforsyning har pr. 30/9 bidraget med indtægter for 7,7 mio.kr.

Driftsområderne under ét viser et mindreforbrug på 23,4 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 39,5 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter. Som det ses i ovenstående tabel, har der igennem hele 2018 været forventning til en mindreudgift på området, der er igennem året er fuldt tæt og justeret løbende.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,3 mio. kr., som primært vedrører mindreindtægter bl.a. som følge af tomme pladser. Derudover forventes der et merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,9 mio.kr. i denne budgetopfølgning. I budgetopfølgning pr. 30/6 var forventningen 4,2 mio.kr. i merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr., der primært dækker over merudgifter på sygeplejeområdet.

På det samlede Børne- og Ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 7,0 mio. kr., som kan henføres til Udsatte børn og unge. En forventet afvigelse på dette niveau betyder dog, at nettoforbruget på det samlede Børne- og Ungeområde falder yderligere fra 2017 til 2018 med ca. 2,0 mio.kr. På UngeCentret forventes der balance på området for Ungefamilier.

Anlæg

Anlægsbudgettet i 2018 er på 77,6 mio. kr. Dette er inkl. overførsel fra 2017 på 17,8 mio. kr. Det samlede anlægsforbrug forventes at være på 46,5 mio. kr. ved årets slutning. Herefter resterer der et restbudget på 31,1 mio. kr., som vedrører ikke afsluttede anlægsprojekter og endnu ikke frigivne rådighedsbeløb.

Afvigelsen på Økonomiudvalgets område består primært af ikke frigivne midler fra anlægspuljer. Under Teknik- og Miljøudvalgets områder skyldes afvigelsen også ikke frigivne midler fra anlægspuljer samt byggemodningsprojekter, der først forventes færdige til foråret 2019.

Direktionen indstiller, at der gives bevilling i forhold til budgetopfølgningen.

Direktionen foreslår, at puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september, behandles i Direktionen den 04. december, Økonomiudvalget den 12. december og Byrådet den 19. december 2018.

Beslutning

Henning gennemgik budgetopfølgningen.

Alt i alt ser det godt ud. Der er dog stadig udfordringer på følgende områder, som følges tæt:

 • udsatte børn og unge
 • ældreområdet
 • social- og sundhedsområdet

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Hanne Kristensen, Tina Præcius og Lena Skjødsholm.

Bilag

Til toppen


5. 2. behandling af budget 2019 og overslagsårerne 2020 - 2022


Resume

Sagsforløb: ØK/BY/Fag MED Børn og Kultur

Til orientering.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 20. - 21. september 2018 blev der den 21. september 2018 indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten og Dansk Folkeparti.

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af budget 2019 er den resultatopgørelse, der fremgik af forslaget til basisbudget 2019 - 2022, som forelå ved Byrådets 1. behandling den 19. september 2018.

Resultatopgørelse til 1. behandling

Resultat af budgetforlig

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner, nye ønsker og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse.

Resultatopgørelse til 2. behandling

Konsekvenserne af ændringsforslagene til budgettet som følge af budgetforliget mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten og Dansk Folkeparti er indarbejdet i resultatopgørelsen.

I overensstemmelse med ministeriets konteringsregler, flyttes 3 budgetposter:

 • Anlægsprojektet "Pulje til grundkapital" flyttes fra anlægsoversigten til kapitalposter.
 • Posten "Ekstraordinære indtægter som følge af KMD's monopolbrud" flyttes fra driften, politikområde 102 til finansielle omkostninger
 • Indtægten fra HMN Naturgas flyttes fra driften til kapitalposter.

Disse ændringer vil fremgå af den endelige budgetbog.

Statsgaranti eller selvbudgettering

Byrådet skal træffe bindende beslutning om, hvilken metode der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsordninger. Valget står mellem at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (der foretages ikke senere efterregulering), eller selvbudgettere udskrivningsgrundlag (i 2022 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode har bindende virkning for budgetåret 2019 og er gældende for såvel skatter som generelle tilskuds- og udligningsordninger.

I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb.

Stabsforvaltningen foreslår til 2. behandling i Økonomiudvalg og Byrådet, at:

 • Der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag
 • Brønderslev Kommune for 2019 anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 • Beskatningsprocenten fastholdes på 26,9 %
 • Grundskyldspromillen fastholdes på 31,23 ‰
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastholdes på 15,00 ‰
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes forskelsværdi udgør 8,75 ‰
 • Forslaget til takster og gebyrer godkendes
 • Direktionen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer, herunder besparelsen på prisfremskrivning, diverse korrektioner mellem politikområderne.
 • Der frigives 3 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelses puljen
 • Der frigives 5 mio. kr. fra puljen til asfaltvedligeholdelse
 • Økonomiafdelingen bemyndiges til at hjemtage lån, der knytter sig til lånedispensationer for 2019 samt lån med automatisk låneadgang
Indstilling

Økonomiudvalget, 3. oktober 2018, pkt. 3:

Indstilles godkendt, dog således at relevante takster pristalsreguleres.

Tekst vedr. trådløst netværk flyttes til bygningsvedligehold generelt.

Forvaltningen bemyndiges til mindre reguleringer mellem anlæg og drift.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 10. oktober 2018:

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning har forvaltningen pristalsreguleret relevante takster på takstoversigt 2019.

Byrådet, 10. oktober 2018, pkt. 5:

Godkendt.

De 3 mio. kr. på bygningsvedligeholdelse og de 5 mio. kr. på asfaltvedligeholdelse, som frigives med budgetvedtagelsen, flyttes i stedet til driftsbudgettet.

Jens Andersen var fraværende.

Beslutning

Henning udleverede bilag vedr. budget 2019, som viser områderne skoler og undervisning samt dagtilbud. Bilaget blev gennemgået.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Hanne Kristensen, Tina Præcius og Lena Skjødsholm.

Bilag

Til toppen


6. Status på Bevæg dig for livet - visionsaftale


Resume

Sagsforløb: FK/BS/Fag MED Børn og Kultur

Til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune som Bevæg dig for livet Visionskommune.


DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision: ‘Bevæg Dig For Livet.

Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til at nå en fælles målsætning. Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder Brønderslev Kommune i fællesskab med at gøre flere borgere idrætsaktive gennem en række indsatser over for de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder, at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også, at der er en bred politisk og ledelsesmæssig opbakning bag aftalen. Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Arbejdet med Bevæg dig for livet - visionsaftale i Brønderslev Kommune skal nu igangsættes. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med den kommunale enhed under DIF og DGI udarbejdet en tids- og procesplan for visionsaftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager tids- og procesplanen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 8. november 2018, pkt. 7:

Orienteringen taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 13. november 2018, pkt. 11:

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Henning gav en orientering om DGI og DIF's fælles vision - Bevæg dig for livet, hvor Brønderslev Kommune er visionskommune.

Der vil løbende blive orienteret om projektet på Fag MED.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Hanne Kristensen, Tina Præcius og Lena Skjødsholm.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om FGU


Resume

Til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om status på FGU - forberedende grunduddannelse.

Beslutning

Carsten gav en orientering om FGU - forberedende grunduddannelse. Skolerne starter op 1. august 2019.

Opmærksomhedspunkterne er:

 • om der fjernes ressourcer fra skolen
 • hvordan det kommer til at foregå i praksis

UUs hovedopgave ligger fortsat i folkeskolen.

Fraværende: Hanne Kristensen, Tina Præcius og Lena Skjødsholm.

Til toppen


8. Årshjul for MED-organisationen 2019


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2019 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2019.

HR indkalder til møderne via outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Beslutning

Mødet i juni flyttes til tirsdag, den 18. juni 2019 kl. 13.00.

De øvrige datoer godkendes som foreslået.

Fraværende: Hanne Kristensen, Tina Præcius og Lena Skjødsholm.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaseret tilsyn indenfor Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for august 2018 til oktober 2018. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

Hedegårdsskolen

 • Påbud om at sikre, at sløjdlokale rengøres for træstøv, så forholdene til stadighed er sundhedsmæssigt forsvarlige - påbuddet skal være efterkommet senest den 1. februar 2019

Øster Brønderslev Centralskolen:

 • Grøn Smiley

Skolegades Skole

 • Grøn Smiley

Børnehaven Lærkereden

 • Grøn Smiley

Børnehuset Brundur

 • Grøn Smiley

Arbejdstilsynet har ikke anmeldt nye tilsynsbesøg inden for Fag MED Børn og Kultur, siden sidste møde.

Lær af ulykken - så den ikke gentager sig

Arbejdstilsynet har udarbejdet 5 gode råd til at forebygge ulykker. Hvis der er sket en arbejdsulykke eller en nærved-ulykke, er det vigtigt, at der findes ud af, hvad der gik galt. Når årsagerne kendes, kan man bedre forhindre, at en lignende ulykke sker igen.

Andet:

Forebyg konflikter og vold
Vold som Udtryksform har produceret nye casefilm om konflikter og vold. De har bl.a. produceret én, som tager udgangspunkt på skolen - "Slip mig". Filmene kan bruges til at sætte gang i en snak på arbejdspladsen om, hvordan I forebygger og håndterer konflikter.

Forebyg vold i skolen

Vold og trusler rammer ikke blot den enkelte ansatte på skolen, men påvirker det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Derfor er forebyggelse og håndtering af vold et fælles ansvar for hele arbejdspladsen. Læs mere her: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/vold_i_skolen?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=e8a34c8d18-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_22_10_50&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-e8a34c8d18-20338941

Tag snakken - bryd vanerne
Der er udarbejdet nyt materiale fra BFA Velfærd og Offentlig administration, som tager udgangspunkt i, at man kan sætte ind mod muskel- og skeletbesvær ved at fremme en velfungerende forebyggelseskultur på arbejdspladsen. Materialet består af et dialogværktøj, en vejledning og et mødekit.

Ny hjemmeside om arbejdsmiljø

Der er oprettet en ny hjemmeside www.amid.dk, som står for Arbejdsmiljø i Danmark. Hjemmesiden erstatter www.at.dk (Arbejdstilsynet) og www.vfa.dk (Videncenter for Arbejdsmiljø). Målet med den fælles nye hjemmeside er at guide brugerne til viden om arbejdsmiljø, der er sammentænkt fra love og regler til forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret god praksis, så virksomheder, borgere og andre interessenter let kan finde frem til den information og inspiration, de har behov for. De nuværende hjemmesider vil ikke længere være tilgængelige, men der vil være en automatisk omdirigering til den nye side.

Krænkende handlinger på arbejdspladsen

Med virkning fra den 15. november 2018 kommer der en ny bekendtgørelse om arbejdets udførelse, hvor Arbejdstilsynet nu får mulighed for at træffe afgørelse om "krænkende handlinger", hvis de udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Krænkende handlinger beskrives som handlinger, hvor en eller flere personer udsætter andre personer i virksomheden for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende. Dette kan være unødig krænkende handlinger som fx ydmygelse, mistænkeliggørelse, forhånelse, diskriminerende udsagn, trusler om vold eller fysiske overgreb.

Arbejdstilsynet udsender samtidig en ny AT-vejledning omkring krænkende handlinger herunder mobning og seksuel chikane.

Når klokken ringer - ny version

Vejledningen er blevet opdateret med de nye love og regler.

Vejledningen kan bruges som opslagsværk for de lærere, der underviser i lokaler, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed. Samtidig kan vejledningen bruges af skolens ledelse i forbindelse med indkøb, indretning, vedligeholdelse af bygninger mv. og på forvaltnings- og projekteringsniveau, når der skal bygges nyt eller renoveres.

Beslutning

I forhold til arbejdsskade/vold og trusler blev emnet drøftet under punkt 3.

Punktet blev i øvrigt taget til efterretning.

Fraværende: Hanne Kristensen, Tina Præcius og Lena Skjødsholm.

Bilag

Til toppen


10. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Henning videregav en hilsen fra nyvalgte politikere, som udtrykker:

 • at de føler sig godt modtaget, hvor de kommer
 • er imponeret over arbejdet
 • medarbejderne har gode kompetencer

Der er et lovforslag, som endnu ikke er besluttet, om et ungdomskriminalitetsnævn (UKN) for 10 - 17 årige. Nævnet skal bestå af:

 • 1 dommer
 • politiet
 • kommunen

Aalborg Kommune vil varetage det for Brønderslev kommune og Nordjyllands politi vil varetage sekretariatsfunktionen.

Fraværende: Hanne Kristensen, Tina Præcius og Lena Skjødsholm.

Til toppen

Opdateret 18. december 2018