18. juni 2019

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 18. juni 2019
Lokale: Mødelokalde 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Tina Præcius og Kirsten Marie Pedersen. Monica Stecher mødte som repræsentant for BUPL.

Til toppen


2. Godkendelses af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 14. marts 2019.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende referatet fra mødet, den 14. marts 2019. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Tina Præcius og Kirsten Marie Pedersen. Monica Stecher mødte som repræsentant for BUPL.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der følgende referater fra følgende:

 • Distrikt Syd
 • Støtteamet
 • Børnehuset Himmelblå
 • Klokkerholm Børnehave
 • Ungdomsskolen
 • Distrikt Syd
 • Brønderslev Nord
 • Brønderslev Nord
 • Den Grønne Giraf
 • Den Grønne Giraf
 • Børnehaven Troldehøj
 • Børnehuset Himmelblå
 • Brønderslev Nord
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Dagplejen
Beslutning

Medarbejdersiden kommenterede, at de er glade for de indsendte referater. Det er en god mulighed for at få et indblik i, hvad der rører sig i enhederne under Fag MED Børn og Kultur. Der er et ønske om, at endnu flere husker at indsende referaterne og derfor udsender HR en reminder til lederne om, at referaterne skal indsendes efter møderne i Lokaludvalg/Personalemøder med MED-status.

Der spørges ind til referatet fra Støtteteamet om fysioterapi skal foregå i eller uden for arbejdstid, når der er tale om en arbejdsskade. Reglerne i Personale ABC'en er gældende uanset om der er tale om en arbejdsskade eller ej.

På baggrund af referatet fra Børnehuset Himmelblå sættes der et punkt på næste møde i Fag MED Børn og Kultur, hvor Brønderslev Kommunes procedure for håndtering af sygefravær gennemgås (1-1-2-4).

Punktet tages i øvrigt til efterretning.

Fraværende: Tina Præcius og Kirsten Marie Pedersen. Monica Stecher mødte som repræsentant for BUPL.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Budgetopfølgningen for første kvartal 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 11,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 41,6 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for første kvartal 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 11,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 41,6 mio. kr.

På Finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 16,3 mio.kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét - viser et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr., de væsentligste årsager til merforbruget er:

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som vedrører forventet mindreforbrug til tjenestemænd, herunder pension til tjenestemænd. Derudover forventes mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark og et mindreforbrug på Nordjyllands Beredskab.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes flere børn i dagplejen. Derudover forventes merforbrug på SFO pga. færre indtægter, samt merforbrug på Udsatte børn og unge.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på 18,7 mio. kr., der hovedsageligt vedrører Integrationsområdet pga. færre flygtninge samt efterregulering af bl.a. refusion. Derudover blev der ved budgetlægningen budgetteret med et beløb til at modstå konjunkturændringer, hvilket der ikke er behov for. På området er der vedtaget en strategi for "borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet". Strategien forventes at bidrage med et mindreforbrug.

På Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ændring i antal pladser på plejecentre samt pladstyper. Derudover forventes der et merforbrug på hhv. boligstøtte samt hjælpemidler.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merfobrug på 13,9 mio. kr. som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

På teknik- og Miljøudvalget forventes der et merforbrug på 1,0 mio.kr. som udelukkende vedrører vintertjeneste.

På det samlede børn- og ungeområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,0 mio.kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for evt. tilgang resten af året.

Direktionen den 07. maj 2019

Pga. mindre udgifter på beskæftigelses- og integrationsområdet og merindtægter med baggrund i overgangsordningen for udligning, udviser det samlede billede et overskud i forhold til budget.

Udfordringen på det specialiserede voksenområde er umiddelbart vanskelig at reducere hurtigt. Kommunens medvirken i KL-partnerskabet ”Projekt om bedre styring på socialområdet” kan evt. give bud på indsatsområder. Ligeledes kunne det overvejes at få foretaget en ekstern screening af de aktive sager på området med henblik på ideer til yderligere indsatser for reduktion af udgiftsniveauet.

Inden der evt. foretages yderligere på ældreområdet, anbefales det at afvente effekten af de allerede igangsatte indsatser for håndtering af udfordringerne på ældreområdet

Det konstateres, at der på nuværende tidspunkt er opnået næsten balance mellem forventede udgifter og budget indenfor udsatte børn og unge

Udviklingen i antal ydelsesmodtagere på beskæftigelsesområdet følges løbende, da vurderingen aktuelt er på data for januar måneds forbrug. En evt. mere positiv vurdering af udgiftsudviklingen på området vil ske ved 2. budgetopfølgning.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Da der ikke er kommet midler via sidste finanslov, foreslår Direktionen, at der laves følgende omplaceringer vedr. tilpasningspuljer jf. budgetaftale 2019:

 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 5,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget

Økonomiudvalget den 15. maj 2019

Indstilles godkendt.

Udvalgene og forvaltningerne forventes at tage initiativer til minimering af overskridelser. Ved næste budgetopfølgning skal der rapporteres og følges op på iværksatte initiativer.

Byrådet den 22. maj 2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Beslutning

Henning gav en kort orientering om budgetopfølgningen.

På nuværende tidspunkt er der et mindreforbrug i forhold til budgettet på ca. 12 mio. kr. Herudover er der et merforbrug på serviceudgifterne på 4,4 mio. kr.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Tina Præcius og Kirsten Marie Pedersen. Monica Stecher mødte som repræsentant for BUPL.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2020 - høring af råderumspuljer


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Forslag til råderumspuljer udsendes til høring.

MED for Børn og Kultur anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at udsende de forslag til råderumspulje, der er indkommet fra fagudvalgene til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Fristen for indsendelse af høringssvar er 01. august 2019.

Beslutning

Punktet blev indledt med en kort drøftelse af forslag til råderumspuljer indenfor Fag MED Børn og Kulturs område.

Medarbejdersiden har følgende høringssvar:

I forbindelse med høring af råderumspuljer for budget 2020, ønsker medarbejdersiden i Fag-MED Børne og Kultur at udtale sig.

Brønderslev Kommune har det billigste skolevæsen og det billigste dagtilbud i regionen.

Hvis Kommunen skal være en attraktiv bosætningskommune, med fortsat vækst i tilflytning af familier, er vi nødt til at investere i børnene. Vi skal sikre den nødvendige normering, og at det er uddannet og højt kvalificeret personale, der varetager opgaverne.

Der er allerede sparet så meget, at det har konsekvenser for kerneydelsen.

Med et budgeret overskud på 41,6 mio. kr. i 2019 og et forventet mindre forbrug på 11,9 mio. kr. efter førstekvartals budgetopfølgning, foreslår vi at området tilføres de nødvendige midler, fra den kvarte milliard man har i kommunekassen.

Fraværende: Tina Præcius og Kirsten Marie Pedersen. Monica Stecher mødte som repræsentant for BUPL.

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af anlægsbevilling til Analyse og Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet har i Budget 2019 afsat:

 • 1 mio. kr. til særlig insat på skolerne
 • 1 mio kr. til strukturtilpasninger skoler, herunder specialundervisning

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har indhentet tilbud på udarbejdelse af en Analyse og en Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Byrådet anmodes om frigivelse af 337.000 kr. til betaling for ydelsen.

Sagsfremstilling

Analyse og udviklingsplan for 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har indbudt firmaet SMAK architects til at udarbejde en Analyse og en Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Firmaet har erfaring med at løse lignende opgaver for andre kommuner.

Følgende er en beskrivelse af SMAK architects ydelser i forbindelse med udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Udviklingsplanen vil tage sit afsæt i en analyse af eksisterende forhold og komme med forslag til ændringer og tiltag med afsæt i den pædagogiske praksis og generelle vurderinger af læringsmiljøerne.

Udviklingsplanen kommer med anbefalinger for:

 • Udviklingen af skolens generelle læringsmiljøer med afsæt i en holistisk analyse af skolens bygningsmasse, sammenholdt med pædagogisk praksis samt elevprognoser. Herunder optimering af m2
 • Udviklingen af skolernes faglokaler. Er faglokalerne tidssvarende, og kan de rumme de didaktiske og pædagogiske processer, der skal til for at understøtte faget bedst?
 • Muligheder for placering af specialklasserækker. Herunder en optimering af m2, nedlæggelse af barakkerne i Klokkerholm, samt en plan for bedre integration mellem heldagsskole og almen-område

Fase 1: Opstart og planlægning

I fase 1 afholdes der 1 – 2 møder med skoleområdet i Brønderslev Kommune med henblik på en yderligere afklaring af processen og målet med opgaven. På disse møder skal der også defineres en række pædagogiske og didaktiske principper for, hvordan udviklingsplanerne skal effektueres. Det er også i denne fase, at SMAK architects bliver ”klædt på” med den nødvendige mængde data i forhold til elevprognoser, eksisterende tegningsgrundlag osv.

Den endelige procesplan godkendes, og samtlige møder/besigtigelser sættes i kalenderen.

Fase 2: Besigtigelse og registrering

Til besigtigelsen vil SMAK architects blive vist rundt af skoleleder eller skolens pædagogiske leder samt teknisk serviceleder. På besigtigelsen skal man rundt og se hele skolen, og SMAK architects vil under besigtigelsen registrere med både fotos og notater på eksisterende plangrundlag.

Fase 3: Analyse og udviklingsplan

På baggrund af fase 1 og 2 udarbejdes der en udviklingsplan for skolerne. Udviklingsplanen beskriver overordnede organiseringsforslag, der understøtter den pædagogiske praksis samt skolernes fremskrivning for elevtal.

Udviklingsplanen kommer med anbefalinger for punkt a, b, og c. og afleveres som en samlet A3-mappe med beskrivelser og relevant tegningsmateriale. Materialet vil komme med forslag til ændringer og optimeringer af skolernes læringsmiljøer, hvoraf nogle kan finansieres af skolerne selv. Det foreslås derfor at afholde et præsentationsmøde med ledelsen på den enkelte skole, hvor udviklingsplanerne overleveres mundtligt.

Procesplan og honorar:

Dato/periode

Opgave

Honorar

Primo april 2019

Fase 1, Opstart og Planlægning

29.000 kr.

Planlægningsmøder med fagforvaltning

Rammesætning af opgave

Registrering af projektgrundlag, herunder tegningsmateriale

Tilretning af procesplan

Medio april 2019

Fase 2, Besigtigelse og registrering

76.800 kr.

Besigtigelse og registrering af 12 skoler. Der afsættes gennemsnitligt 3 timer pr. skole. Der afholdes et møde på den enkelte skole med ledelsen, som beskriver, vision, pædagogisk praksis og generelle udfordringer. To arkitektrådgivere fra SMAK vil forestå registrering og besigtigelse

Primo maj 2019

Fase 3, Analyse og Udviklingsplan

231.200 kr.

Udarbejdelse af udviklingsplan i samlet A3-mappe

Afholdelse af møder med fagforvaltningen

Præsentationsmøde for skolelederne

Primo juni 2019

Aflevering

Præsentationsmøde for Børne- og Skoleudvalget

I alt

337.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 337.000 kr. til Analysen og Udviklingsplanen fra puljen til strukturtilpasninger på skoler, specialundervisning og børnepasning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i anlægsbudgettet er afsat 1. mio. kr. i 2019 og i 2020 til strukturtilpasninger på skoler, specialundervisning og børnepasning samt 1. mio. kr. i 2019 og i hvert af overslagsårene til bygningsvedligehold i forhold til en særlig indsats på folkeskoleområdet.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 5. marts 2019, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Fag MED for Børn og Kultur den 18. juni 2019:

Efter tidsplanen skal SMAK architects præsentere planerne for Børne- og Skoleudvalget primo juni. Fag-Med orienteres om planer og status på processen.

Beslutning

Henning og Carsten gav en orientering om SMAK architects' analyse og udviklingsplan for skolerne i Brønderslev Kommune. Der er lavet analyse på:

 • læringsmiljø
 • faglokaler
 • specialskoleområdet

Indtil nu har det været på meget overordnet plan, hvor det fremadrettet vil blive mere detaljeorienteret og mere involverende processer.

Den 20. august 2019 behandler Børne- og Skoleudvalget udviklingsplanen fra SMAK architects.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Tina Præcius og Kirsten Marie Pedersen. Monica Stecher mødte som repræsentant for BUPL.

Til toppen


7. Strategier for to-sprogsområdet


Resume

Medarbejderrepræsentant Lars Andreasen ønsker, at Fag MED Børn og Kultur drøfter strategier for to-sprogsområdet.

Sagsfremstilling

Reorganiseringsmodellen på to-sprogsområdet betyder, at flere skoler skal varetage undervisning i dansk som andetsprog og, at flere lærere i almenundervisningen hurtigere skal tilgodese og planlægge undervisning for to-sprogede elever.

Strategi for to-sprogsområdet tager udgangspunkt i følgende 3 områder:

 • Den nyeste forskning på to-sprogsområdet
 • De fire integrationsområder: kulturel, sproglig, faglig og social integration
 • De nyankomne tosprogede elevers behov, trivsel og læring.

Der eksisterer 2 strategier for to-sprogsområdet i Brønderslev Kommune.

Strategi for to-sprogsområdet i Brønderslev Kommune:

Indeholder generel information om undervisning og afdækning af kompetencer hos to-sprogede elever og reorganiseringsmodel for skoler med DSA-center.

Strategi for to-sprogsområdet, reorganiseringsmodel for skoler uden DSA-center:

Indeholder nyttig viden om undervisning af to-sprogede elever og reorganiseringsmodel på skoler uden DSA-center.

De to strategier er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Carsten gav en orientering. Der er sket en ændring på to-sprogsområdet og dermed også i materialet på hjemmesiden.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Tina Præcius og Kirsten Marie Pedersen. Monica Stecher mødte som repræsentant for BUPL.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobasseret tilsyn indenfor Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for februar 2019 til april 2019. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har Arbejdstilsynet besøgt Dronninglund Skole. Besøget har givet anledning til følgende:

 • at sikre, at sløjdlokale rengøres for træstøv, så forholdene til stadighed er sundhedsmæssigt forsvarlige. Påbuddet skal være efterkommet senest, den 15. august 2019
 • at sikre, at ildelugt fra fækalier på handicaptoilet i klynge 2 fjernes effektivt fra udviklingsstedet. Påbuddet skal være efterkommet senest, den 15. november 2019.

Herudover overvejer Arbejdstilsynet at give påbud om følgende:

 • at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet med elever i de yngste xklasser ikke forringer de ansattes sundhed
 • at forebygge vold i arbejdet

Der er høringsfrist, den 12. juni, hvorefter Arbejdstilsynet træffer beslutning, om der også skal gives påbud i forhold til de sidste 2 punkter.

Arbejdstilsynet har meldt nye risikobasseret tilsynsbesøg på følgende steder:

 • Klokkerholm Børnehave

Ny kemisk Risikovurdering:

Kravet om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) ophæves den 1. juli 2019. Dette fremgår af ændringer af "bekendtgørelserne om arbejde med stoffer og materialer" samt om foranstaltninger til "forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer".

Alle virksomheder, der arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer, skal nu udarbejde en kemisk risikovurdering. Den kemiske risikovurdering er en række ekstra forhold omkring udførsel af selve arbejdet med kemiske stoffer og materialer, der skal inddrages som en del af det øvrige APV-arbejde.

Formålet med risikovurderingen er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen. Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre forkert håndtering og dermed ulykker.

Når ændringen træder i kraft, vil HR sende mere information ud til alle arbejdsmiljøgrupperne.

Andet:

BFA har udviklet 6 nye guides omkring forebyggelse af fysisk og psykisk vold. Materialet er tænkt som inspiration:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/seks-guider-om-vold

BFA har udarbejdet en arbejdsmiljøkalender, hvor der er mulighed for at få 12 anderledes udfordringer i forhold til bevægelse ind i hverdagen:

https://www.kropogkontor.dk/ledelse-og-organisering/arbejdsmiljoekalenderen

Snublen på jobbet er skyld i hver 5. alvorlige arbejdsulykke. Hent inspiration til forebyggelse af fald- og snubleulykker:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsulykker/faldulykker

BFA har udarbejdet et inspirationshæfte til at øge bevidstheden omkring krænkende handlinger af seksuel karakter. Hæftet indeholder konkrete værktøjer, til at sætte gang i dialog og forebyggelse:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/kraenkende-handlinger-af-seksuel-karakter

BFA har udarbejdet to nye film samt materialer, der giver en introduktion til TRIO-samarbejdet og vejleder til, hvordan man kan få samarbejdet på sporet:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoeorganisationen/trio-samarbejdet

Beslutning

På Dronninglund Skole er høringsfristen udløbet og der er nu givet påbud om følgende:

 • at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet med elever i de yngste xklasser ikke forringer de ansattes sundhed. Påbuddet skal være efterkommet senest, den 1. november 2019
 • at forebygge vold i arbejdet. Påbuddet skal være efterkommet senest, den 1. oktober 2019

Punktet taget til efterretning.

Fraværende: Tina Præcius og Kirsten Marie Pedersen. Monica Stecher mødte som repræsentant for BUPL.

Bilag

Til toppen


9. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 1. Orientering om lokalaftale med Midtvendsyssel Lærerkreds
Beslutning

1)

Lærernes arbejdstid har tidligere været reguleret via et dokument kaldet ”Fælles forståelse”. Med udgangspunkt i dette dokument er der nu indgået en lokalaftale mellem Brønderslev Kommune og Midtvendsyssel Lærerkreds. I den forbindelse har fagforvaltningen, lederne og lærerkredsen arbejdet tæt sammen om forståelsen af skolernes kerneopgave indenfor rammerne af begrebet professionel kapital.

2)

Henning gav en kort orientering om "sag" vedr. plejefamilier

3)

På næste møde skal der et punkt på dagsorden om valg af ny næstformand i Fag MED Børn og Kultur.

Fraværende: Tina Præcius og Kirsten Marie Pedersen. Monica Stecher mødte som repræsentant for BUPL.

Til toppen

Opdateret 1. juli 2019