12. december 2019

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 12. december 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Jakob Hyllested

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 30. september 2019.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende referatet fra mødet, den 30. september 2019. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Jakob Hyllested

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Børne og Familieområdet
 • Børnehaven Sct. Georgs Gården
 • Børnehuset Brundur
 • Distrikt Hjallerup
 • Brønderslev Bibliotek
 • Børnehaven Møllegården
 • Distrikt Syd
 • Ungdomsskolen
 • Børnehaven Livstræet
 • Brønderslev Nord
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Distrikt Nord
 • Distrikt Nord
Beslutning

I referatet fra Distrikt Hjallerup står det, at der er kommet en afklaring, der gør, at Vej og Park fremover kommer og arbejder på institutionerne på faste arbejdsdage. Der spørges ind til, hvem der har ansvaret, når der ikke bliver spærret af. Carsten orienterer om, at sikkerheden (og dermed ansvar) følger manden i maskinen. Ved tvivlsspørgsmål er der mulighed for at kontakte leder Rasmus Thorgaard, Vej og Park.

Jfr. referatet fra Børnehuset Petra er udarbejdet rapport efter legepladstilsyn og der gives udtryk for frustration, når der efterfølgende ikke sker noget, selvom rapporten er sendt videre til rette sted. Det er lederen der har ansvaret for legepladssikkerheden også i fritiden. Carsten følger op på sagen.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Jakob Hyllested

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 - pr. 30.09.2019


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 14,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen pr. 30/9 - 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 14,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 19,8 mio. kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét - viser et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. I forhold til sidste budgetopfølgning er det en forbedring af driftsområderne på 5,4 mio. kr. og forbedringen skyldes primært et ændret skøn på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Derudover er der via Lov- og cirkulæreprogrammet modtaget 2,4 mio. kr. i 2019. På Byrådsmødet den 30/10-2019 blev det vedtaget, at dette beløb indregnes på de relevante udvalg, og at indtægten skal bidrage til at nedbringe et evt. forventet merforbrug.

Anlægsbudgettet ekskl. jordforsyningen er i 2019 på 69,1 mio. kr. Dette er inkl. overførsel fra 2018 på 29,3 mio. kr. Det samlede netto anlægsforbrug forventes at være på 44 mio. kr. ved årets slutning. Herefter resterer der et restbudget på 25 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. vedrører midler afsat til Hedelund. Det øvrige restbudget er både endnu ikke frigivne midler fra anlægspuljer samt anlægsarbejder, der ikke afsluttes i år.

En uddybning af de enkelte områder fremgår af budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen behandles i ØK den 11. december 2019 og i BY den 18. december.2019.

Direktionen den 5. november 2019

Direktionen fremhæver at det samlede billede fortsat udviser god udvikling i forhold til budget, hvor det samlede mindreforbrug/merindtægt nu forventes at være ca. 14 mio. kr. forbedret i forhold til budget.

Der arbejdes fortsat med at minimere overskridelserne på de områder, hvor der forventes negativt skred i forhold til budgetforudsætningerne. Som ved sidste budgetopfølgning er den største udfordring i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde. Jf. budgetaftalen for budget 2020 er der indgået aftale med KLK om analyse af området. Udarbejdelse af analyse og efterfølgende implementering forventes at kunne mindske udfordringerne på området fremadrettet. I forhold til udfordringerne på det samlede børn og ungeområde, vil der som aftalt med budget 2020 løbene ske en opfølgning på områdernes indsat på henholdsvis Varige Spor og Investeringsstrategien.

Det samledes overskud kan primært henføres til indtægtssiden og beskæftigelsesområdet og overskuddet på disse områder er opjusteret siden sidste budgetopfølgning. Her især skønnet for midtvejsregulering på af indtægterne ændret, mens ændringer i skønnet til fleksbidrag og integrationsområdet er årsagen til ændringerne på beskæftigelsesområdet.

Direktionen bemærker at kommunens serviceudgifter skønnes til at ligge meget tæt på den udmeldte serviceramme. På landsplan ser serviceudgifterne imidlertid ud til at overskride kommunernes samledes serviceramme. Der vil derfor frem mod lukningen af regnskabet være fokus på om kommunens skøn over serviceudgifter fortsat holder og dermed om der bliver behov for tiltag for at undgå en overskridelse af serviceudgifterne for hermed at mindske risikoen for en sanktion.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Stabsforvaltningen foreslår, at

 • Der gives bevilling i forhold til budgetopfølgningen
 • Puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles
 • Der gives en tillægsbevilling på 27,3 mio. kr. i indtægt i 2019 vedr. salget af HMN GasNet P/S samt at der gives en tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. i 2020 vedr. tilskudsreduktionen
 • Der på politikområde 601 gives en negativ tillægsbevilling på -3,4 mio. kr. i 2019 vedr. dimensionering af SOSU-elever samt at der samtidig gives en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2020 på området
Beslutning

Carsten gav en orientering om budgetopfølgning 3 - pr. 30. september 2019.

For Børn og Kulturs område ser det overordnet fornuftigt ud. Der er dog fortsat udfordringer indenfor udsatte børn og unge.

Brønderslev Kommunes serviceudgifter skønnes til at ligge meget tæt på den udmeldte serviceramme. Der er dog risiko for sanktion, da serviceudgifterne på landsplan ser ud til at overskride kommunernes samlede serviceramme.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Jakob Hyllested

Bilag

Til toppen


5. Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger


Resume

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte om de eksisterende retningslinjer skal revideres eller, om der skal laves noget yderligere i forbindelse med medicinering til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur besluttede på sit møde den 19. juni 2013, at udarbejde fælles retningslinjer for medicinering af børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger. Der blev samtidig besluttet, at såfremt der ønskes en konkret procedure for det enkelte barn, skal det laves ude på den enkelte skole/institution.

Der ønskes en drøftelse på Fag MED Børn og Kultur, hvor der skal tages stilling til om de eksisterende retningslinjer skal revideres eller, om der skal laves noget yderligere i forbindelse med medicinering, hvor følgende skal indgå:

 • at ledelsen udarbejder og opbevarer en samlet oversigt over de elever, der skal have medicin – og hvem der har ansvaret for udleveringen
 • hvem der tager over i klassen, hvis en medarbejder går fra med ”syg” elev
 • at det er ledelsen ansvar, at medicinen opbevares forsvarligt på skolen,
 • hvordan man forholder sig, hvis der er tale om akut opståede indsatser
 • hvordan man sikrer sig at eleven får sin medicin, hvis der er sygdom blandt medarbejderne.
 • at der er tale om en opgave, medarbejdere frivilligt kan påtage sig, men ikke blive pålagt
 • at hvis en lærer har påtaget sig opgaven med medicinering, skal der foreligge en skriftlig meddelelse om, hvilken elev det drejer sig om, hvilken medicin, hvilket tidspunkt den skal gives på, og for hvilken periode forpligtelsen gælder.

Det bør desuden drøftes, hvem der har ansvaret i tilfælde af at eleven ikke får sin medicin. I en travl og til tider uforudsigelig hverdag,

Beslutning

Lars har erfaret, at flere steder på skoleområdet findes der procedure for medicingivning, som anvendes. Der er dog stadig behov for, at spørgsmålene i dagsordenspunktet afklares og indtænkes i en evt. overordnet procedure.

Fag MED Børn og Kultur besluttede, at Carsten og Gitte undersøger emnet nærmere i forhold til:

 • er der en lovgivning på området og i så fald, hvad siger den?
 • hvad gør de omkringliggende kommuner?

Der følges op på punktet på Fag MED's møde i marts 2020.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Jakob Hyllested

Bilag

Til toppen


6. Årshjul for MED-organisationen 2020


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2020.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Beslutning

Datoerne godkendt.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Jakob Hyllested

Bilag

Til toppen


7. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobasseret tilsyn indenfor Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for august 2019 til oktober 2019. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

Hjallerup Skole:

 • At sikre at bordoverflader og vaske i fysiklokalet kan renholdes effektiv - Påbuddet skal være efterkommet senest, den 15. februar 2020.
 • Vejledning om forebyggelse af vold

Brønderslev Fritids- og Ungdomsskole:

 • Træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risikoen for nedstyrtning ved færdsel på trappen i cykelhal - Påbuddet skal være efterkommet senest, den 15. marts 2020, men er allerede efterkommet.

Thise Skole:

 • Grøn Smiley
 • Vejledning om forebyggelses af høje følelsesmæssige krav

Børnehuset Petra:

 • Grøn Smiley

Arbejdstilsynet har endnu ikke besøgt følgende steder, hvor der er meldt risikobasseret tilsynsbesøg:

 • Hedegårdsskolen
 • Flauenskjold SFO

Udover de to tilsynsbesøg er der ikke meldt nye besøg fra Arbejdstilsynets side.

Andet:

Kemisk risikovurdering:

Den kemiske risikovurdering har erstattet arbejdspladsbrugsanvisningerne (APB).

HR har i forlængelse heraf udarbejdet en "hold i hånd" (vejledning), der fortæller, hvordan man skal forholde sig til den nye kemiske risikovurdering. Vejledningen er tilgængelig på http://www.ansatibronderslev.dk

Er der spørgsmål til den kemiske risikovurdering kan man kontakte Arbejdsmiljøkonsulenterne i HR.

Flip-flap: Udfyld selv

En flip-flap er et godt værktøj til at sætte gang i dialoger. Det kan f.eks. være om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Vi har lavet en udgave, hvor I selv kan udfylde den med emner og spørgsmål, der er særligt relevante for netop jeres arbejdsplads.

Kampagne: Hvor går grænsen?

Det er vigtigt at et emne som seksuel chikane, bliver taget alvorligt på alle arbejdspladser.For at forebygge seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd er det vigtigt, at der er en bevidsthed og enighed om, hvor grænserne går hos jer.


Abejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet står bag kampagnen “Hvor går grænsen?”, og har udviklet et dialogværktøj, som skal være med at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.Læse mere om kampagnen

12 små film giver inspiration til bevægelse

Hver måned giver Arbejdsmiljøkalenderen en opfordring til at få bevægelse ind i jeres arbejdsdag. Nu har vi lavet 12 små film, som viser, hvordan I kan arbejde med øvelserne i praksis. Hver film kommer med tips og gode eksempler, lige til at gå i gang med! Se intro-filmen her

Forebyg digital chikane

Det sker i stigende grad, at medarbejdere trues og chikaneres via digitale medier. Det skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, som angår hele arbejdspladsen. Læs her, hvad I kan gøre for at forstå, forebygge og håndtere digital chikane.

Videncenter for Arbejdsmiljø lukker med udgangen af 2019

Videncenter for Arbejdsmiljø, der blev etableret i 2005, som en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, nedlægges med udgangen af 2019. Det sker som en konsekvens af aftalen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået ved et bredt politisk forlig den 25. april 2019.

Beslutning

Der gøres opmærksom på, at vejledningen til Kemisk Risikovurdering endnu ikke er tilgængelig på hjemmesiden. HR følger op og søger for den bliver tilgængelig.

Indberetninger af arbejdsskader/vold og trusler skal som udgangspunkt indberettes 9 dage efter hændelsen. HR arbejder fortsat på en App-baseret løsning til registrering af hændelser.

Det konstateres, at der er sket noget med sproget fra børn til voksne. Det anbefales at snakken tages på arbejdspladserne - både i forhold til registrering, men også i forhold til pædagogisk tiltag.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Jakob Hyllested

Bilag

Til toppen


8. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Carsten orienterede om:

 • Børne- og Skoleudvalget ønsker placeringen af den nye børnehave i Hjallerup i nærheden af Hallen
 • Prioritering af udviklingsplan fra SMAK architects vil foregå i starten af 2020. Fag MED vil blive inddraget i processen.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Jakob Hyllested

Til toppen

Opdateret 18. december 2019