30. september 2019

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 30. september 2019
Lokale: Hotel Phønix, Bredgade 17, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 18. juni 2019.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende referatet fra mødet, den 18. juni 2019. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Nana Ditte Gaardboe blev budt velkommen i udvalget.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Kirsten Maria Pedersen

Til toppen


2. Valg af næstformand


Resume

Medarbejdersiden i Fag MED Børn og Kultur bedes udpege en næstformand til udvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at næstformanden i Fag MED Børn og Kultur er stoppet, skal der udpeges en ny næstformand til udvalget.

Beslutning

Lars Andreasen blev valgt som næstformand til Fag MED Børn og Kultur.

Stort tillykke til Lars.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Kirsten Maria Pedersen

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der følgende referater fra følgende:

 • Børnehuset Himmelblå
 • Børnehuset Brundur
 • Støtteteamet
 • Biblioteket
 • Biblioteket
 • Børnehaven Livstræet
 • Biblioteket
 • Børnehaven Sct. Georgs Gården
 • Distrikt Hjallerup
 • Dagplejen
Beslutning

Referatet fra Distrikt Hjallerup blev fremhævet i forhold til følgende:

 • Rengøring på skolerne - særligt i uge 32
 • Toiletforhold
 • Problemer med varsling, når der benyttes store maskiner på institutionernes område

Fag MED Børn og Kultur har tidligere haft et punkt på dagsordenen i forhold til rengøring. Carsten Otte følger op på emnerne rengøring på skolerne samt toiletforhold.

I forhold til manglende varsling, når der benyttes store maskiner på institutionernes område, har Carsten Otte allerede været i dialog med Chef for Teknik og Miljø Benn Erik Grav i forhold til en løsning.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Kirsten Maria Pedersen

Bilag

Til toppen


4. Håndtering af sygefravær 1-1-2-4


Resume

Orientering om retningslinjerne for håndtering af sygefravær 1-1-2-4. Personalejurist Natasha Nygaard fra HR deltager under punktet.

Sagsfremstilling

På Fag MED Børn og Kulturs møde, den 18. juni 2019 havde medarbejdersiden et spørgsmål omkring proceduren om sygefravær i Brønderslev Kommune. På den baggrund er Personalejurist Natasha Nygaard inviteret på dette møde for at give en orientering om retningslinjerne for håndtering af sygefravær 1-1-2-4.

Der tages udgangspunkt i pjecen "1-1-2-4 - sådan er vi i dialog, hvis du bliver syg ....", som udleveres på formødet og er tilgængelig på mødet.

Beslutning

Natasha Nygaard fra HR gennemgik reglerne i forhold til 1-1-2-4. Med udgangspunkt heri havde udvalget en god drøftelse og det blev besluttet, at Henning sender en mail ud til ledere, AMR og TR inden for Fag MED Børn og Kultur, hvor det opfordres til lokal drøftelse af 1-1-2-4.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Kirsten Maria Pedersen

Til toppen


5. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019. Budgetopfølgningen viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 6,3 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

*Justeres der for pulje til overførsel mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 26,3 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 1,3 mio. kr. i merforbrug.

Samlet resultat

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 16,3 mio. kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét viser et forventet merforbrug på 11,1 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen skyldes:

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 2 mio. kr., som vedrører forventet mindreforbrug på pension til tjenestemænd. Derudover forventes mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark og et mindreforbrug på Nordjyllands Beredskab.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes flere børn i dagplejen på 4 mio. kr. Derudover forventes der et merforbrug på Udsatte børn og unge på 2,4 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning blev der forventet et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. Ændringen skyldes primært et forventet merforbrug på 6 mio. kr. til førtidspensioner. Mindreforbruget vedrører primært Integrationsområdet pga. færre flygtninge samt efterregulering af bl.a. refusion. Derudover blev der ved budgetlægningen budgetteret med et beløb til at modstå konjunkturændringer, hvilket der ikke er behov for.

På Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ændring i antal pladser på plejecentre samt ændrede pladstyper. Derudover forventes der et merforbrug på henholdsvis boligstøtte og hjælpemidler.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merforbrug på 13,9 mio. kr., som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der et merforbrug på 1,0 mio. kr., som udelukkende vedrører vintertjeneste.

På det samlede børn- og ungeområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,4 mio. kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for evt. tilgang resten af året. På nuværende tidspunkt vurderes det samlede forbrug på udsatte børn og unge inkl. UngeCentret at være på samme niveau som 2018, dog forventes der en netto nedgang i antal helårspersoner.

Direktionen deltager under behandlingen af punktet, og direktørerne vil give en afrapportering af, hvilke initiativer til minimering af overskridelser, der er iværksat. Herudover er vedlagt notater, som redegør for initiativerne på Ældreomsorgsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Direktionen den 20. august 2019, pkt. 5:

Samlet set udviser budgetopfølgning 2 ligesom ved sidste budgetopfølgning et overskud. Overskuddet er dog blevet mindre end ved sidste budgetopfølgning, Primært på beskæftigelsesområdet, hvor der er et merforbrug på førtidspension som følge af tilbagetrækningsreformen. Budgettet er endvidere reduceret med provenuet som følge af strategien for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet. I forhold til indtægtssiden skal det understreges, at der forsat er usikkerhed i forhold til en evt. midtvejsregulering, da aftalen mellem Regeringen og KL er udsat.

Som ved sidste budgetopfølgning er den største udfordring i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes videre med minimering af overskridelserne.

På ældreområdet konstateres det, at der forsat er udfordringer på frit-valg området, men det er lykkedes at opnå besparelsen på sygeplejeområdet, ligesom merudgifter til boligstøtte mere end kompenseres af reduktion på plejecenterområdet.

Merudgiften indenfor udsatte børn og unge skyldes tilgang af enkelte dyre sager. På beskæftigelsesområdet forventes der pt. flere ydelsesmodtagere totalt set, og der forventes især flere på førtidspension. Udviklingen på beskæftigelsesområdet vil blive fulgt nøje i de den kommende tid, hvor den forventede landsudvikling også vil blive kendt sammen med regeringsaftalen.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Henning gav en orientering om budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Samlet set udviser budgetopfølgning 2 ligesom ved sidste budgetopfølgning et overskud.

På Børne- og Skoleudvalgs område forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. som primært skyldes:

 • flere børn i dagplejen
 • merforbrug på udsatte børn og unge

Politisk er der p.t. ikke bekymring, men Økonomiudvalget og Byrådet forventer fortsat, at forvaltning og udvalg iværksætter initiativer til minimering af budgetoverskridelser

Det oplyses, at der er fokus på servicerammen både i Brønderslev Kommune og kommunerne samlet set, for at undgå en overskridelse. En overskridelse vil nemlig udløse økonomiske sanktioner fra staten over den enkelte kommune og kommunerne i fællesskab.

Orienteringen blev taget til efterretning,

Fraværende: Bente Kristoffersen og Kirsten Maria Pedersen

Bilag

Til toppen


6. Budget 2020 – høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Budget til 1. behandling samt opmærksomhedslisen udsendes til høring.

MED for Børn og Kultur anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling samt opmærksomhedslisten fremsendes hermed til høring i MED for Børn og Kultur.

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivninger samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Såfremt det ønskes, kan det aftales, at en fra Direktionen kan uddybe/forklare budgetforslag m.m. på medarbejdernes eventuelle formøde.

Budget til 1. behandling fremsendes inden mødet

Fristen for høringssvar er 07. oktober kl. 12.00

Beslutning

Henning hav en orientering i forhold til budgetforslag til 1. behandling.

Punkterne fra opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budget for 2020, og de fremsatte forslag til råderumspulje er stadig i spil i forhold til Budget 2020.

Medarbejdersiden har følgende høringssvar:

I forbindelse med høring af råderumspuljer for budget 2020, ønsker medarbejdersiden i Fag-MED Børne og Kultur endnu engang at understrege.

Brønderslev Kommune har det billigste skolevæsen og det billigste dagtilbud i regionen. På trods af det har vi tidligere ligget i top 10, når man måler undervisningseffekten, men det er ikke længere tilfældet. Brønderslev Kommune indtager nu en 62. plads ud af de 98 kommuner, og vi er bange for, at det er en konsekvens af de manglende resurser på området.

Hvis Kommunen skal være en attraktiv bosætningskommune, med fortsat vækst i tilflytning af familier, er vi nødt til at investere i børnene. Vi skal sikre den nødvendige normering, og at det er uddannet og højt kvalificeret personale, der varetager opgaverne.

Der er allerede sparet så meget, at det har konsekvenser for kerneydelsen og for medarbejdernes arbejdsmiljø.

Med et budgeret overskud på 41,6 mio. kr. i 2019 og et forventet mindre forbrug på 6,3 mio. kr. efter andet kvartals budgetopfølgning, foreslår vi at området tilføres midler, fra den kvarte milliard man har i kommunekassen, så vi kan levere den service, der er behov for på området.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Kirsten Maria Pedersen

Bilag

Til toppen


7. Årlig Arbejdsmiljødrøftelse


Resume

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte hvilke fokuspunkter, der skal prioriteres inden for de valgte emner til årlig arbejdsmiljødrøftelse. Herudover skal Fag MED sørge for, at drøftelsen formidles videre til Lokaludvalgene/Personalemøderne med MED-Status indenfor Fag MED's område.

Sagsfremstilling

Der skal årligt gennemføres lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse. Målet med at arbejde systematisk med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er at sikre, at drøftelsen bliver udført og handlet på i alle led i Brønderslev Kommune.

Hoved MED besluttede på sit møde, den 1. juli 2019, at emnerne, for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2019/20, er følgende:

 • Opmærksomhed på, samt forebyggelse af krænkende handlinger, herunder mobning og chikane
 • Nærvær/fravær med fokus på langtidsfriske og håndtering af langtidssyge

HR arbejder videre med konkret materiale, som kan understøtte emnerne. Materialet vil blive tilgængeligt på hjemmesiden http://www.ansatibronderslev.dk

Når Fag MED Børn og Kultur har drøftet, hvilke fokuspunkter, der skal arbejdes videre med, skal fokuspunkterne formidles videre til Lokaludvalgene/Personalemøderne med MED-status. Deres opgave er herefter at aftale, hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes og hvordan de kan gennemføres. Aftalerne skal fremgå skriftligt fx gennem referatet fra mødet eller via skemaet i Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet.

Beslutning

Fag MED Børn og Kultur drøftede de emner, som Hoved MED har valgt i forhold til den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Udvalget besluttede, at det er op til det enkelte Lokaludvalg/Personalemøde med MED-status at beslutte, hvad der skal arbejdes videre med indenfor de emner, som Hoved MED har besluttet. Det er vigtigt, at arbejdet giver værdig og mening på den enkelte arbejdsplads.

HR sender mail ud om beslutningen til ledere og AMR indenfor Fag MED Børn og Kultur.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Kirsten Maria Pedersen

Til toppen


8. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobasseret tilsyn indenfor Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for maj 2019 til juli 2019. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

Klokkerholm Børnehave:

 • Vejledning om akustik i arbejdsrum
 • Grøn smiley

Børnehaven Sct. Georgs Gården:

Arbejdstilsynet overvejer at give påbud om følgende:

 • at sikre at vandrette overflader og rør over skulderhøjde samt fodlister holdes forsvarligt ren
 • at sikre at gulvbelægning i Månestue og Solstue holdes forsvarligt vedlige og rent, så forholdene til stadighed er sundhedsmæssigt forsvarlige

Der er høringsfrist, den 20. september, hvorefter Arbejdstilsynet træffer beslutning, om der også skal gives påbud i forhold til de sidste 2 punkter.

Arbejdstilsynet har meldt nye risikobasseret tilsynsbesøg på følgende steder:

 • Hedegårdsskolen
 • Hjallerup Skole
 • Flauenskjold SFO
 • Brønderslev Fritids- og Ungdomsskole

Andet:

BFA - Krop og kontor - sætte ergonomi på dagsordenen

Det kræver et løbende fokus fra ledelse og medarbejdere at forebygge smerter og sygefravær. Få inspiration og metoder til at komme i gang med forebyggelsen. Læs mere

Film: Du kan ændre på tastaturen og musen

Variation er nøglen til at forebygge skader og gener på kontoret. Hør prof. Karen Søgaard fra Syddansk Universitet forklare, hvorfor og hvad du kan gøre selv. Læs mere og se film

Hjælp til at få TRIO-samarbejdet på sporetVÆRKTØJ: I nyt materiale beskriver BFA for Velfærd og Offentlig administration de almindelige udfordringer i TRIO-samarbejdet og giver inspiration og vejledning til at komme videre. Materialet er rettet mod TRIO’er, der enten har vanskeligt ved at komme i gang eller har vanskeligt ved at få et tidligere vellykket samarbejdet tilbage på sporet.

"Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom"

I forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag i uge 41, inviterer Brønderslev Kommune ledere, AMR og TR til et gratis oplæg om Mental Sundhed den 9. oktober 2019, kl. 12:30 i salen på Brønderslev Bibliotek. Oplægsholderen er Freddy Meyer og oplægget hedder "Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom". Foredraget om arbejdsglæde og samarbejde indeholder:
• Selektiv, positiv perception
• Psykologisk krydspres
• Forebyggende “surstråling”
• Kropssprogsargumentation
• “Vil du med ud og se mig i spejlet”

Beslutning

Arbejdstilsynets overvejelser om påbud til Børnehaven Sct. Georgs Gården er blevet til påbud med følgende frister:

 • at sikre at vandrette overflader og rør over skulderhøjde samt fodlister holdes forsvarligt ren - skal være efterkommet senest 1. januar 2020
 • at sikre at gulvbelægning i Månestue og Solstue holdes forsvarligt vedlige og rent, så forholdene til stadighed er sundhedsmæssigt forsvarlige - skal være efterkommet senest 1. marts 2020

Fristen for tilmelding til "Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom" med Freddy Meyer er ændret til den 4. oktober 2019.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Kirsten Maria Pedersen

Bilag

Til toppen


9. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Henning takker for godt samarbejde i Fag MED Børn og Kultur. Henning stopper, med udgangen af november måned 2019, som Direktør for Børn og Kultur for at gå på pension.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Kirsten Maria Pedersen

Til toppen

Opdateret 7. oktober 2019