19. juni 2013

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 19. juni 2013
Lokale: Mødelokale 272 Rådhuset Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 3. april 2013

Referat er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


2. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreliggerder referater fra følgende:

 • Børnehaven Jerslev

 • Asaa Skole

 • Dronninglund Skole

 • Agersted Skole

 • Dronninglund Skole

 • Børnehaven Fasanen

 • Klokkerholm Børnehave

 • Dronninglund Skole

 • Børnehaven Hedelundsgade

 • Dronninglund Skol

 • Agersted Skole

 • Dronninglund Skole

 • Asaa Børnehave

 • Asaa Skole

 • Støtteteamet

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


3. Høring af afdækningskatalog i MED-udvalget for Børn og Kultur


Resume

Forslag til afdækningskatalog til Budget 2014 fremsendes til høring i udvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på møde d. 13. februar 2013 de overordnede principper, herunder størrelsen af afdækningsforslag til Budget 2014. Økonomiudvalget besluttede følgende:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog foreligger inden sommerferien

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2%. For at sikre et politisk spillerum, skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor der skal findes forslag for 4%, og heraf skal minimum 3% kunne realiseres i 2014.

 • Høring af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. foretages i juni måned i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer beslutningen følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4% 2%
Økonomiudvalget (excl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdsteknologi som gradvist skal indfases. Dette betyder at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr. og vel at mærke krav der ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet.

Beslutning

Udvalget drøftede det udarbejdede afdækningskatalog for både Børne- og Skoleområdet og Fritids- og Kulturområdet. Udvalget finder det meget vanskeligt at forholde sig til de foreslåede afdækninger i kataloget. Den kommende folkeskolereform, som skal træde i kraft pr. 1. august 2014, vil få stor indflydelse på budet 2014 og budgettet for de kommende år. Udvalget vurderer, at reformen også vil få stor indflydelse på udformingen af dagtilbud og fritidstilbud fremover.

Udvalget ønsker, når der forhåbentlig efter sommeren 2013 er større klarhed om folkeskolereformens økonomi og dens indflydelse på både dag- og fritidstilbud, på et nyt møde at få mulighed for at drøfte den samlede situation igen.

Bilag

Til toppen


4. Økonomiske rammer på skolerne


Resume

Der er dårlig økonomiske rammer på skolerne.

Sagsfremstilling

Fag MED for Børn og Kultur bedes drøfte de konsekvenser, de dårlige økonomiske rammer har, det har på skolerne.

Beslutning

Medarbejdersiden fremførte, at de nu føler, at grænsen er nået i forhold til de økonomiske rammer på skolerne. Det mærkes bl.a. ved:

 • vikarpuljerne er brugt

 • klassestørrelserne vokser

 • der bruges meget tid på "den vanskelige elev"

 • klassetid går fra hele klassen til ét barn

Til toppen


5. Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger


Resume

På MED-udvalget for Børn og Kultur den 10. december 2012 blev det besluttet, at der skal udarbejdet nogle fælles retningslinjer vedr. medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger.

Sagsfremstilling

På mødet gennemgås det materiale, som er udarbejdet. (vedhæftet som bilag)

 • medicinering af børn i dagtilbud og skoler

 • instruks ved medicinering

Beslutning

Jørn gennemgår materialet omkring medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger.

Såfremt der ønskes en konkret procedure for det enkelte barn, skal det laves ude på den enkelte skole/institution.

Der ønskes en ændring i materialet. "Forældrene kan anmodes om at udfylde vedlagte instruks ved medicinering af børn" skal rettes til "forældrene udfylder vedlagte instruks ved medicinering af børn".

Når materialet er rettet, sendes det sendes ud til brug.

Bilag

Til toppen


6. IT-situationen på skolerne


Resume

Igennem de sidste år er der brugt mange penge på netforbindelse til skolerne.

Sagsfremstilling

På trods af,at der de seneste år er brugt rigtigt mange penge på at etablere "EDB-motorvejsnet"opleves der stadig store problemer ude på skolerne.

Der ønskes en drøftelse af, hvordan man tænker problemerne løst.

Beslutning

Jakob orienter om, at de udfordringer, der har været på skolerne i forhold til IT er i gang med at blive løst. Dels via en "Sky" løsning og dels via nye bærbare/tablets, som er til rådighed på skolerne efter sommerferien.

Det er vigtigt, at de problemer, der opleves med IT ude på skolerne indberettes til IT-afdelingen via "service-desk", således de kan blive løst.

Til toppen


7. Vurdering/evaluering af organisationsjusteringer


Resume

Drøftelse af hvorledes og hvornår vurdering/evaluering af organisationsjusteringer på ældre-, skole- og dagtilbudsområdet kan gennemføres mest hensigtsmæssigt.

Sagsfremstilling
Det politiske niveau får løbende forskellige signaler fra medarbejdere, ledere, og brugere påkonsekvenserne af de sidste par års gennemførte organisations- og ledelsesstrukturjusteringer på de store driftsområder indenfor ældre, skole og dagtilbud. Borgmesteren ønsker en drøftelse med Forretningsledelsen om, hvorledes der kan gennemføres en generel vurdering/evaluering af de gennemførte tilpasninger, hvor både ledelses- og medarbejdersynspunkter kommer til torvs.

Beslutning i Forretningsledelsen den 12. marts 2013:
Punktet genoptages.

Beslutning i Forretningsledelsen den 2. april 2013:
Hver enkelt direktør fremsender relevante organisationsændringer til Jens. De gennemgås i Forretningsledelsen og drøftes derefter i MED-udvalgene.

Sagsfremstilling til Forretningsledelsen den 28. maj 2013:
På baggrund af det fremsendte materiale er der udarbejdetoversigt over de gennemførte organisationsændringer. Der ønskes en gennemgang og evt. tilretning inden oversigten fremsendes til MED-udvalgene med henblik på udvalgenesvurdering af de gennemførte ændringer.

Beslutning i Forretningsledelsen den 28. maj 2013:
Notatet suppleres i løbet af i dag og i morgen. Søren Steensen og Thomas Jepsen var fraværende.

MED- Børn og Kultur bedes komme med synspunkter ift. ovenstående

Beslutning

Udvalgets medlemmer har ikke konstateret problemer i forlængelse af organisationsændringerne på områderne.

Specielt påpeger udvalget, at medarbejdersiden inddrages så tidligt som muligt i påtænkte organisationsændringer.

Til toppen


8. Status på Seniorordninger


Resume

Der forventes en øget tilgang til seniorjobordningen i 2013. Samlet skønnes der at være 39,3 fuldtidspersoner i seniorjob i 2013

Sagsfremstilling

Der gives en status på seniorjob.( bilag vedhæftet)

 • notat vedr. seniorjob og forventet tilgang til ordningen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaserede tilsyn for Børn og Kultur området.

Sagsfremstilling

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har Personaleafdelingen modtaget følgende:

 • 17 Anmeldelser af arbejdsskader

 • 22 Intern registrering af vold, trusler og anden psykisk påvirkning

 • 2 Interne undersøgelser

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har arbejdstilsynet være på besøg på flere områder inden for Børn og Kultur.

Børnehuset Jyllandsgade, Grøftekanten og Børnehaven Midgaard har fået en grøn smiley.

På Klokkerholm Skole er der givet påbud om:

 • At sikre, at der ikke forekommer kule eller træk ved øst- og sydvendte vinduer i hovedbygningen – skal være efterkommet senest den 15. december 2013

 • At undersøge de to østlige træbarakker for fugt/skimmelsvamp efter vandskade – skal være efterkommet senest den 15. august 2013

Hos Børnehaven Fasanen er der givet påbud om:

 • At undersøge mistanke om fugt/skimmelsvamp i og ved ovenlysvinduer – skal være efterkommet senest den 1. september 2013

 • At undersøge forekomst af asbestfibre i rørisolering i kælder – skal være efterkommet senest den 1. september 2013

Der er flere af de tidligere varslet steder inden for Børn og Kultur, som endnu ikke har fået besøg af AT. Herudover har AT varslet risikobasset tilsyn på Serritslev Skole, Søndergades Skole samt Børnehaven Kornumgårdsvej.

Vedhæftet bilag:

 • Sammentræk af arbejdsskader - Børn og Kultur 19-06-2013

Beslutning

Følgende har også haft besøg af AT:

Hjallerup Skole - vejledning om:

 • mærkning af faremærker kemi/fysik

 • akustik og frisk luft i musiklokalet

Sct. Georgsgården - børnehaven - Grøn smiley

Smørhullet - Grøn smiley

Punktet taget til efterretning

Bilag

Til toppen


10. Gensidig information – herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Orientering om:

 • Udvikling i Folkeskolen - inklusion

 • Tilskud 320.000 - Forfatterskole

 • Tilskud 300.000 - Fritidsguider

Punkter til næste møde:

 • Trivselsmålinger - overordnet

 • Sygefraværsstatistik

 • Afklaring af, hvornår punkter skal med på MED, i forhold til beslutninger, der træffes i systemet

Til toppen

Opdateret 22. september 2016