22. juni 2020

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 22. juni 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Mødet blev indledt med en kort præsentation af alle medlemmer i udvalget.

Der blev spurgt ind til, om der var mulighed for at stille afklarende spørgsmål i forhold til punktet omkring status på budget 2021. Det var der.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Til toppen


2. Godkendelse af referater


Resume

Godkendelse af referater fra møderne, den 12. december 2019 og den 6. maj 2020.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende referaterne fra møderne, den 12. december 2019 og den 6. maj 2020. Referaterne er tidligere udsendt.

Beslutning

Referaterne blev godkendt.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Til toppen


3. Projekt sygefravær


Resume

Orientering om projekt sygefravær.

Sagsfremstilling

I november 2019 frigav STAR en pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser.

HR valgte at søge midler til en tværgående og målrettet sygefraværsindsats, der går på tværs af skoler, dagtilbud og botilbud.

HR har fået midler til en sygefraværsindsats, som kører fra december 2019 til og med december 2021.

Projektleder Rikke Eriksen deltager under dette punkt på mødet.

Beslutning

Projektleder Rikke Eriksen fra HR præsenterede projektet, som nu har fået navnet: "Nye veje til trivsel og nærvær". Plancherne, som Rikke brugte til præsentationen bliver sendt med ud til udvalget sammen med referatet fra mødet.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Bilag

Til toppen


4. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Kulturskolen
 • Kulturskolen
 • Brønderslev Nord
 • Biblioteket
 • Den grønne Giraf
 • Børne og Familieområdet
 • Børne og Familieområdet
 • Ungdomsskolen
 • Distrikt Syd
 • Klokkerholm Børnehave
 • Dagplejen
 • Brønderslev Nord
 • Brønderslev Nord
 • Brønderslev Nord
 • Distrikt Hjallerup
 • Biblioteket
 • Ungdomsskolen
Beslutning

Indledningsvis blev det gjort opmærksom på, at under dette punkt er det de generelle tendenser, der tages op.

Der blev spurgt ind til følgende under referaterne fra Børne og Familieområdet:

 • På Hegely er der ventetid på op til 4 mdr. på en familiekonsulent på grund af langtidssygemelding
 • Fars ret til barsel i op til 3 mdr. – ofte ikke muligt med vikardækning pga. den korte tid

Vibeke orienterede om, at begge dele er opmærksomhedspunkter, der bliver arbejdet med i Børne- og Familieområdet.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Bilag

Til toppen


5. Fag MED Børn og Kultur


Resume

Der ønskes en drøftelse i Fag MED Børn og Kultur i forhold til det fremadrettet arbejde i udvalget.

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse i Fag MED Børn og Kultur med baggrund i følgende punkter:

 • Hvordan skaber udvalget værdi?
 • Hvad er udvalget optaget af?
 • Temaer/årshjul
 • Forretningsorden
 • Samarbejdet i udvalget
Beslutning

Vibeke indledte punktet med at give sit perspektiv i forhold til MED-arbejdet:

 • MED-systemet er en nødvendighed, og et vigtigt omdrejningspunkt i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere
 • Vi skal være gode til at synliggøre, at arbejdet i MED-systemet har værdi.
 • I Fag MED Børn og Kultur skal man kunne vende "alt" - stort som småt
 • I MED skal man drøfte og ikke kun orienteres
 • MED skal medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget i forhold til både det ledelsesmæssige og det politiske system

Udvalget drøftede forskellige muligheder for det fremadrettede arbejde i Fag MED Børn og Kultur, herunder:

 • Udarbejde årshjul
 • Forretningsorden
 • Bagland - hvordan inddrages de
 • Se fremad og lægge gamle "vaner" væk
 • Uddannelse
 • Se på emner/temaer
 • Lære hinanden bedre at kende

På baggrund af drøftelserne blev der nedsat en arbejdsgruppe, der samler op på punktet og bl.a. udarbejder et årshjul. Arbejdsgruppen består af:

Vibeke, Lars, Tommy, Bente og Gitte.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Til toppen


6. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Direktionen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 16,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 16,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Denne budgetopfølgning er på alle udvalgsområder, i mere eller mindre grad, præget af usikkerheden i forhold til Covid-19 situationen. På det enkelte udvalg er der på de efterfølgende sider nævnt de væsentligste områder, der er direkte påvirket af Covid-19. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 er det dog stadig få udgifter, der er afholdt pga. Covid-19 - udgifterne viser sig de kommende måneder.

Der forventes en kompensation til dækning af nettomerudgifter vedrørende Covid-19. Kompensationen forventes som en generel kompensation til kommunerne under ét.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 18,3 mio. kr. Der er budgetteret med en forventet udgift på efterregulering/midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud m.v. på ca. 9 mio. kr., men der forventes ved seneste prognose en positiv regulering af området på ca. 9,0 mio. kr.

På driftsområderne under ét er der stort set balance. Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Nedenfor nævnes de væsentligste årsager til afvigelsen på driftsområderne.

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som vedrører et forventet mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et forventet merforbrug på Børne- og Familieområdet på 4,2 mio.kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af færre klasser i skoleåret 2020/2021.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes der balance, men der er dog stor opmærksomhed påudgifterne til forsikrede ledige som følge af Covid-19.

På Ældreomsorgsudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Beløbet blev fejlagtigt indarbejdet i Budget 2020, da kommunen samtidig modtager midlerne via finansloven i 2020 og 2021.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merforbrug på 3 mio. kr., som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

Direktionen den 28. april 2020, pkt. 5:

Direktionen bemærker med tilfredshed, at der ved udgangen af 1. kvartal er et driftsoverskud på ca. 17. mio. kr. Dette specielt i lyset af de store økonomiske udfordringer kommunen kan forvente i den kommende tid pga. ”Corona-/Coved-19-stituationen”.

Selv om overskuddet primært skyldes ændringer på finansieringssiden er der tilfredshed med, at der ved udgangen af 1. kvartal forventes balance i driftsudgifterne. Denne balance vil blive meget kraftigt udfordret af de økonomiske udfordringer, som ”Corona-/Coved-19-stituationen” forventes at give kommunen de næste kvartaler. Dette især på beskæftigelsesområdet, ældre- og sundhedsområdet, rengørings- og ejendomsserviceområdet, og dagtilbuds- og skoleområdet

Den positive situation på finansieringssiden kan bidrage i forhold til håndtering af de kommende økonomiske udfordringer.

Da kompensationen fra statslig side er udmeldt som blivende fordelt efter bloktilskudsnøglen, betyder dette, at der ikke skal forventes en 1:1 kompensation på de ekstraudgifter Brønderslev Kommune afholder, men at kompensationen gives til kommunerne under et.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes samt at der foretages omplaceringer af følgende tilpasningspuljer:

 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 5,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget, samt
 • At anlægsbevillingen til ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri” på 0,2 mio. kr. flyttes til driften vedr. Rusmiddelcenteret, jf. ØK den 31. marts 2020; pkt.14.
Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 5:

Til efterretning.

Udvalget ønsker forelagt en sag om en mere hensigtsmæssig sammensætning af medarbejderressourcer på plejecentrene.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 7. maj 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. maj 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2020, pkt. 5:

Til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. maj 2020, pkt. 5:

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Beslutning

Vibeke gav en orientering om budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et forventet merforbrug på Børne- og Familieområdet på 4,2 mio.kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af færre klasser i skoleåret 2020/2021.

På Kulturområdet går det i 0.

Orientering blev taget til efterretning.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Bilag

Til toppen


7. Status budget 2021


Resume

Til orientering.

Sagsfremstilling

Der gives en status på budget 2021.

Beslutning

Vibeke gav en orientering om status på budget 2021.

Jfr. aftale om budgetproces skal fagudvalgene op til sommerferien drøfte, hvilke råderumsforslag der skal bringes i spil på møderne til august. Enkelte forslag vil være procesbeskrivelser – resten indeholde beløb.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Til toppen


8. Status COVID-19


Resume

Opfølgning og status på COVID-19.

Sagsfremstilling

På Fag MED Børn og Kultur gives der en opfølgning og status på COVID-19.

Herunder ønskes en drøftelse af rengøringen på skolerne, som er sat ned til en gang om dagen samtidig med, at 6.-10. klasserne er startet i skole igen. Dette har give stor frustration og usikkerhed blandt medarbejderne på skolerne.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er videresendt til TR på området.

Beslutning

Status:

 • Der kommer hele tiden nye retningslinjer, som udsendes i takt med de modtages
 • Der skal evalueres på: "hvad har vi lært af/i processen"
  • MED inddrages
 • Der er endnu ikke overblik over det økonomiske i forhold til COVID-19
 • Beredskabsgruppen er nedlagt, men genoptages såfremt det bliver nødvendig
 • Efter sommerferien starter en ny "normal" hverdag, hvor der stadig skal vaskes meget hænder m.v., men det bliver uden den ekstra normering, der har været under Corona

Der bliver spurgt ind til, hvad retningslinjen er, hvis et barn/kollega er smittet med COVID-19. Retningslinjen er, at man skal kontakte sin leder, som kontakter HR.

Brønderslev Kommune har generelt valgt at følge anbefalingerne fra centralt hold i forhold til COVID-19. Derfor blev rengøringen også nedsat til 1 gang dagligt, selvom det det var samtidig med, at 6.-10. klasserne startede op i skole igen. Vibeke ankekender den frustration og usikkerhed, der var blandt nogle medarbejder og orienterer om følgende initiativer, som blev iværksat:

 • Der har været kontakt til enkelte AMR
 • Ejendomsservice er opmærksom på, at der kan være lokaler, som kræver ekstra rengøring på grund af stort pres på lokalet

Der spørges ind til om Brønderslev Kommune har værnemidler til en evt. "bølge 2". Værnemidlerne bliver indkøbt centralt og fordelt efter flere parametre. Status nu er, at Brønderslev Kommune har værnemidler til evt. senere udbrud af COVID-19 eller lignende.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Til toppen


9. Samfundstjeneste


Resume

Til information og drøftelse.

Sagsfremstilling

Kriminalforsorgen har henvendt sig vedrørende Brønderslev Kommunes interesse for etablering af samarbejde omkring afvikling af samfundstjeneste.

Direktionen indstiller at Brønderslev Kommune indgår i et samarbejde med Kriminalforsorgen omkring samfundstjeneste, samt at det skal aftales på den enkelte arbejdsplads mellem leder og TR, hvorvidt der kan indgås aftale.

Fag MED bedes drøfte punktet.

Beslutning

Fag MED Børn og Kultur bakker op samarbejdet og det er leder og TR på den enkelte arbejdsplads, som indgår aftale om en evt. samfundstjeneste.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Bilag

Til toppen


10. Evaluering af den lokale MED-aftale


Resume

Til drøftelse i Fag MED Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

På Hoved MED's møde den 3. oktober 2019 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at undersøge, hvad behovet er for en evaluering af den lokale MED-aftale samt hvilken retning, der ønskes.

Arbejdsgruppen afholdte første møde den 10. februar 2020, hvor fordele og ulemper ved evalueringen blev drøftet, herunder i hvilke forskellige retninger evalueringen kunne foretages. For at kvalificere behovet for evalueringen ønsker arbejdsgruppen at inddrage Fag MED.

Fag MED bedes drøfte og udtale sig i forhold til følgende spørgsmål:

 • Er der passager, formuleringer i den nuværende Lokale MED-aftale, der ikke er tidssvarende, eller giver udfordringer i forhold til fortolkningsspørgsmål i dagligdagen. Der ønskes konkrete eksempler med henvisning til aftalen.

Se den lokale MED-aftale HER

Beslutning

I forhold til evaluering af den Lokale MED-aftale har Fag MED Børn og Kultur følgende kommentarer:

 • Bilagene er utidssvarende
 • Der er et ønske om, at medarbejderne fra Børne- og Familieområdet fremadrettet hører under Fag MED Børn og Kultur og ikke som i dag Fag MED Administrationen og Ejendomsservice

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Til toppen


11. Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger


Resume

Punkt til opfølgning fra sidste møde i Fag MED Børn og Kultur

Sagsfremstilling

På mødet i Fag MED Børn og Kultur, den 12. december blev der givet en orientering om, at der flere steder indenfor Fag MED Børn og Kultur er procedurer for medicingivning.

Der er dog stadig behov for, at følgende spørgsmål afklares og indtænkes i en evt. overordnet procedure:

 • at ledelsen udarbejder og opbevarer en samlet oversigt over de elever, der skal have medicin – og hvem der har ansvaret for udleveringen
 • hvem der tager over i klassen, hvis en medarbejder går fra med ”syg” elev
 • at det er ledelsen ansvar, at medicinen opbevares forsvarligt på skolen,
 • hvordan man forholder sig, hvis der er tale om akut opståede indsatser
 • hvordan man sikrer sig at eleven får sin medicin, hvis der er sygdom blandt medarbejderne.
 • at der er tale om en opgave, medarbejdere frivilligt kan påtage sig, men ikke blive pålagt
 • at hvis en lærer har påtaget sig opgaven med medicinering, skal der foreligge en skriftlig meddelelse om, hvilken elev det drejer sig om, hvilken medicin, hvilket tidspunkt den skal gives på, og for hvilken periode forpligtelsen gælder
 • hvem har ansvaret i tilfælde af, at eleven ikke får sin medicin i en travl og til tider uforudsigelig hverdag.

På mødet giver Carsten en status på, hvordan der ser ud i forhold til lovgivningen og Vibeke giver en orientering om, hvad Frederikshavn Kommune gør i forhold til medicingivning.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde i Fag MED Børn og Kultur.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Bilag

Til toppen


12. KVALid - uddannelsesværktøj til dagtilbudsområdet


Resume

Til orientering i Fag MED Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

KVALid er et værktøj som anvendes til at starte dialog, refleksion og ikke mindst aktion omkring en række temaer i pædagogisk praksis, som forskningsmæssigt kan påvises har betydning for børns lærings- og udviklingsmuligheder.

Beslutning

Carsten gav en orientering om KVALid (Kvalitet i dagtilbud) er det dialogredskab, der er udviklet til personale i og omkring dagtilbud, herunder pædagoger, medhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, ledere samt konsulenter i forvaltningen, med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis.

UCN act2learn tilknyttes projektet.

Både medarbejdere og ledere glæder sig til forløbet og til at kunne gøre brug af redskabet. Vibeke supplerer, at Frederikshavn Kommune bruger KVALid og er meget glade for det.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Bilag

Til toppen


13. Renovering af faglokaler


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på møder i 2019 og 2020 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg I Brønderslev Kommune. Folkeskolernes faglokaler indgår også som en del af analysearbejdet.

På Børne- og Skoleudvalgsmøde den 3. marts 2020 blev det besluttet, at fagforvaltningen skal udarbejde en prioriteret liste over renovering af faglokaler.

På baggrund af beslutningen har fagforvaltningen bedt NERD Architects om at udarbejde et særskilt notat omkring renovering af de mest slidte faglokaler.

Der vil blive peget på faglokalerne håndværk og design på Klokkerholm Skole, håndværk og design Søndergade Skole og madkundskab og musik på Dronninglund Skole.

Modernisering af de fire faglokaler på Dronninglund Skole, Klokkerholm Skole og Søndergade Skole forventes at kunne ske parallelt i alle faser og efter følgende overordnet tidsplan:

 • Juni-august 2020: Udarbejdelse af skitser i samarbejde med ledelse og faglærere på skolerne
 • September-oktober 2020: Projektering og indhentning af tilbud ved hovedentreprenør
 • November 2020 -juni 2021: Udførelse og aflevering af faglokalerne

De nye faglokaler vil dermed kunne stå klar til brug ved skoleåret sommeren 2021.

De samlede udgifter til modernisering af faglokalerne budgetteret til 8.178.125 kr. eksklusiv moms. Faglokalerne finansieres med 1,7 mio. kr. fra puljen 'særlig indsats skoler' og det resterende finansieres fra puljen 'samlet plan for investeringer på skoleområdet', hvor der er afsat 14 mio. kr. i budget 2020.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter at igangsætte renovering af de nævnte faglokaler med en finansiering ved at frigive midler fra ovennævnte puljer til formålet.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der 1,7 mio. kr. i anlægspuljen "Bygningsvedligehold, særlig indsats på skoler" samt 14 mio. kr. i anlægspuljen "Samlet plan for investeringer på skoleområdet".

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2020, pkt. 7:

Det indstilles, at der frigives en ramme på 8,2 mio. kr. til faglokaler. De 1,7 mio. indstilles frigivet fra anlægspuljen ”Bygningsvedligehold, særlig indsats for skoler” og 6,5 mio. indstilles frigivet fra anlægspuljen ”Samlet plan for investeringer på skoleområdet.” Ejendomsservice og Fagforvaltningen for Børn og kultur igangsætter en konkret beregning af de fire nævnte faglokaler. Børne- og skoleudvalget inddrages i det videre forløb.

Beslutning

Vibeke giver en orientering om den beslutning som Børne- og Skoleudvalget har truffet.

NERD Architects har valgt 4 faglokaler, som kan renoveres uden større bygningsmæssige ændringer. Medarbejderne i de pågældende faglokaler involveres i den fremadrettet proces.

Der er i øjeblikket høring i forhold til Heldagsskolen og K-klasserne. Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning herom i august.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Bilag

Til toppen


14. Magtanvendelse på Folkeskoleområdet


Resume

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende ændringer i "Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune".

Sagsfremstilling

I november 2016 godkendte Fag MED Børn og Kultur "Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune" og i 2018 blev ændringer af proceduren godkendt på Fag MED Børn og Kultur.

Proceduren og skemaerne bliver flittigt brugt i distrikterne og på den baggrund er der udarbejdet nogle redaktionelle ændringer i proceduren, som Fag MED Børn og Kultur bedes godkende.

Forsiden/bilag 5:

Fremadrettet er det Forvaltningen, der udarbejder en årlig opgørelse på magtanvendelse og udsender den.

Side 4

”Udfyld”

Under punkt 2 er det præciseret, at når der sker en indberetning, skal det samtidig informeres til skoledistriktslederen. Herudover er punkt 3 slettet, da det giver mere mening, at det er Forvaltningen, der udarbejder den årlige opgørelse på magtanvendelser og ikke som der tidligere stod de enkelte distrikter. På baggrund af ændringen er det tidligere bilag 5 (opgørelse) slettet.

”Vurder”

Det er tilføjet, at nærmeste skoleleder skal kontakte distriktskolelederen og de samme skal vurdere magtanvendelsen.

Side 5

”Følg op”

Teksten er tilrettet, så den årlige opgørelse afsendes til skolechef og skoledistriktsledere fra Forvaltningen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Bilag

Til toppen


15. Indberetning af vold og trusler


Resume

Der ønskes en drøftelse af indberetninger af vold og trusler inden for Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

I juni 2018 blev retningslinjerne vedrørende fysisk og psykisk vold, i og udenfor arbejdstid, gældende for Børn og Kultur, revideret.

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte, i hvilke situationer vold og trusler skal indberettes.

Beslutning

Fag MED Børn og Kultur henstiller til, at der laves en indberetning hver gang en medarbejder føler sig truet, fysisk eller psykisk. Brug den lokale AMR, TR eller leder hvis der er tvivlsspørgsmål.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Bilag

Til toppen


16. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobasseret tilsyn samt sygefravær indenfor Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har HR udarbejdet statistikker over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for november 2019 til og med januar 2020 samt februar 2020 til og med april 2020. Af statistikkerne fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

Hedegårdsskolen:

 • Grøn Smiley

Arbejdstilsynet har endnu ikke besøgt følgende steder, hvor der er meldt risikobasseret tilsynsbesøg:

 • Flauenskjold SFO

Arbejdstilsynet har meldt risikobasseret tilsynsbesøg på følgende steder:

 • Dronninglund Skole

Arbejdstilsynets hjemmeside:

Hjemmesiden amid.dk er siden november 2018 blevet drevet af Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA)i fællesskab. VFA blev nedlagt ved årsskiftet som følge af den arbejdsmiljøpolitiske aftale fra april 2019. Det har en række konsekvenser for hjemmesiden - bl.a. at den igen bliver til at.dk og er Arbejdstilsynets hjemmeside.

Sygefravær:

Der er udarbejdet en fraværsrapport for Børn og Kulturs område. Rapporten viser fraværsprocenter for de seneste 14 måneder.

Andet:

Gravid med job
TEMASIDE: De fleste gravide kan passe deres arbejde helt frem til, at de går på barselsorlov, hvis den gravide og arbejdsgiveren går sammen om at tilpasse arbejdet og opgaverne. De 5 BFA’er har i fællesskab lavet en ny hjemmeside med viden, inspiration og værktøjer til at sikre gravide et godt og sikkert arbejdsmiljø og forebygge sygefravær.

Restitution, hvile og pauser
PODCASTS: ”Restituhvafornoget” er navnet på en serie af korte podcasts, der sætter fokus på restitution, hvile og pausekultur på arbejdspladsen. Serien er tænkt som inspiration til at sætte emnet til debat. Serien består af 8 episoder og er produceret af BFA Velfærd og Offentlig administration.

Godt at vide om arbejdsfællesskaber
PUBLIKATION: Ny publikation fra BFA Velfærd og Offentlig administration forklarer begrebet arbejdsfællesskaber, og hvorfor det er vigtigt. Publikationen præsenterer også en model for, hvad et stærkt arbejdsfællesskab består af og foreslår, hvordan man kan tilrettelægge dialogen om arbejdsfællesskaber.

Nye forskningsbaserede dialogværktøjer til stressforebyggelse i almindelige hverdagssituationer

Der er nu nye forskningsbaserede dialogværktøjer til, hvordan ledere og medarbejdere sammen kan arbejde med stressforebyggelse i almindelige hverdagssituationer.

Forsker Pernille Pedersen har netop offentliggjort sine dialogværktøjer: www.vpt.dk/nytperspektivpaastress . Dialogværktøjerne kan downloades gratis.

AMG og TRIO’er: Gode relationer og klare rammer er nøglen til resultater

Arbejdsmiljøgrupper og TRIO’er bør bruge tid på at drøfte de gensidige forventninger, rollerne og de praktiske rammer for indsatsen, mener Malene Friis Andersen, der forsker og rådgiver om godt samarbejde i bl.a. arbejdsmiljøgrupper og trioer. Læs mere HER

Godt samarbejde på distancen - hvordan?

Der er både fordele og ulemper ved det virtuelle distance samarbejde med kollegaer og ledelse. Find nogle opmærksomhedspunkter HER

Er I ramt af mental coronamathed i arbejdsfællesskabet?

Nogle ansatte vil opleve faglige og mental afmatning efter to måneder med corona. Ugevis med virtuel undervisning uden den daglige føling med elever og studerende kan slide på motivationen. Det samme kan en anderledes hverdag på en skole, hvor hensyn til afstand og hygiejne kan påvirke fagligheden. Forsker og organisationpsykolog Malene Friis Andersen giver sine bedste råd til, hvordan I håndterer coronamathed. Læse mere HER

Mental Sundhedsdag:

Der kan søges tilskud på op til 10.000 kr. til foredrag med fokus på øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø. Vinklen kan være fx arbejdsglæde, stress, kommunikation eller forandringer. Tilskuddet tildeles i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag, og det overordnede formål er at gøre det lettere at tale om fx stress, angst og depression på arbejdspladsen. Derudover giver foredrag et boost til hverdagen og er en nem og god måde at lære om mental sundhed i arbejdslivet på.

Læs mere og søg om de 10.000 kr. HER

Beslutning

Ingen bemærkninger til punket.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Bilag

Til toppen


17. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Vibeke orienterede om, at politikerne på deres møde til august skal drøfte, hvorvidt der skal ske ændringer på det specialiserede område. Såfremt det bliver aktuelt, inddrages MED-systemet.

Carsten gav em orientering om, at Knud Pedersen er ansat som områdeleder for dagtilbudsområde Øst.

Carsten orienterede også om, at han sammen med distrikskolelederne og områdelederne gerne vil anerkende den indsats medarbejderne har ydes under COVID-19. Det er besluttet, at det skal ske lokalt.

Jonna orienterede om, at hun er en delt af "Vision og Strategi", som bl.a. ser på, om tilsyn indenfor Dagplejen kan gøres på en anden måde

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Til toppen

Opdateret 29. juni 2020