7. december 2020

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 7. december 2020
Lokale: Online
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Velkommen til:

 • Carl-Otto Borup, som er lederrepræsentant i udvalget. Carl-Otto er distriktstleder i Distrikt Syd
 • Desiré E. Jensen, som er medarbejderrepræsentant i udvalget. Desiré er pædagog i Børnehuset Brundur og område TR i område Vest.

Alle præsenterede sig kort.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 7. september 2020.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende referat fra mødet, den 7. september 2020.

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøde med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Distrikt Syd
 • Biblioteket
 • Biblioteket
 • Kulturskolen
 • Distrikt Hjallerup
 • Distrikt Hjallerup
 • Børne- og Famileområdet
Beslutning

I referatet fra Distrikt Hjallerup gives der udtryk for frustration på grund af de ekstra børn, der skal findes plads til i SFO indtil den nye Børnehave i Hjallerup står klar. Carsten Otte orienterer om, at der arbejdes på en løsning, men vil følge op på problemstillingen.

Der gives udtryk for, at det igen er få referater, som er sendt ind til udvalget til orientering. Carsten Otte vil minde lederne om, at referaterne skal sendes ind til Gitte Grau i HR, så de kan komme på Fag MED Børn og Kultur til orientering.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: Fag MED for Børn og Kultur

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Budgetopfølgning 3 pr. 30/9-2020 behandles i Økonomiudvalget den 9/12-2020 og i Byrådet den 16/12-2020.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020. I Budgetopfølgningen 3 pr. 30/9 - 2020 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 13,9 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 11,1 mio. kr. i mindreforbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2019.

Samlet resultat

I Budgetopfølgningen 3 pr. 30/9 - 2020 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I denne budgetopfølgning er der indregnet forventede udgifter til Covid-19 i 2020 på udvalgsområderne. Derudover er der på finansieringssiden blandt andet indarbejdet midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet samt særlig Covid-19 kompensation.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 i 2020 opgjort for alle politikområder og samlet vurderet til 12,0 mio. kr. Brønderslev Kommune er kompenseret med 8,4 mio. kr. til Covid-19 udgifter for 2020 i forbindelse med midtvejsreguleringen. I økonomiaftalen indgik det, at KL og regeringen ultimo 2020 skal have en opfølgende drøftelse omkring kommunernes samlede Covid-19 udgifter i 2020.

I budgetopfølgning 3, er der ikke taget højde for Regeringens nedlukning af Nordjylland. Nedlukningen trådte i kraft den 5/11-20.

På øvrig drift, som primært er beskæftigelsesområdet, er der indarbejdet et forventet merforbrug på 48,2 mio. kr. - svarende til den oplyste midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. de forsikrede ledige samt øvrige overførselsudgifter. De skønnede tal er på nuværende tidspunkt 10-15 mio. kr. lavere end KL’s midtvejsregulering, hvilket primært kan henledes til de forsikrede ledige. Senest i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022, vil der ske en efterregulering af beskæftigelesstilskuddet til de forsikrede ledige for regnskab 2020.

På de efterfølgende sider i denne budgetopfølgning kan de enkelte områders afvigelser ses. Af afvigelser kan nævnes et merforbrug på Børn og familie området på 5,1 mio. kr., Unge familie i UngeCenteret på 2,7 mio. kr. samt Socialpsykiatri, handicap og misbrug (myndighed) på 6,4 mio. kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 68,2 mio. kr. Beløbet består primært af midtvejsreguleringer samt en ekstraordinær kompensation pga. Covid-19, ialt 58,9 mio. kr.
Herudover er der i budget 2020 budgetteret med en udgift til efter- og midtvejregulering af beskæftigelsestilskuddet på 9 mio. kr. På skatter er der en merindtægt på 0,5 mio. kr. og på renteindtægter forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Direktionen, 24.11.20 august pkt. 5

Direktionen konstaterer at budgetopfølgning 3 samlet set udviser et overskud. Selvom merudgifterne på det specialiserede voksen-, unge- og børneområde er på samme niveau som ved 2. budgetopfølgning, og at der er stigende udgifter på ældreområdet bl.a. på grund af flere plejehjemspladser end budgetteret. Der arbejdes på disse områder med at nedbringe merforbruget jf. beskrivelserne under de enkelte politikområder.

Det skal dog understreges, at der er stor usikkerhed i budgetopfølgningen pga. covid-19 situationen. Konsekvenserne af nedlukningen af de 7 kommuner i Nordjylland i starten af november kan heller ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

For skønnet på overførselsudgifterne gælder, at vurderingen af niveauet er usikkert. Pt forventes der således mindre udgifter på forsikrede ledige på mellem 10-15 mio. kr., men denne mindre udgift er ikke indregnet i budgetopfølgningen, da der må forventes en modsvarende regulering på indtægtssiden via midtvejsregulering. På de store serviceområder som ældreområdet, skoleområdet og daginstitutionsområdet er det endnu meget vanskeligt at give et præcist overslag over såvel mindre- som merudgifter som følge af covid-19.

På grund af usikkerheden i forhold til udgifterne til covid-19 vil det samlede billede for 2020 først være endeligt ved regnskabsafslutningen. Derfor foreslår Direktionen, at beslutningen om at bevillige midler til covid-19, samtidig følges op med en principbeslutning om, at institutionerne alt andet lige ikke kan overføre mere fra 2020 til 2021 end de overførte fra 2019 til 2020. Samtidig indskærpes det, at der er en forventning om, at der i denne ekstraordinære situation ikke foretages større indkøb sidst på året end man plejer.

Budgetopfølgning 3 pr. 30/9-2020 behandles i Økonomiudvalget den 9/12-2020 og i Byrådet den 16/12-2020.

Direktionen foreslår, at

 • budgetopfølgningen godkendes og at der under forudsætning af bemærkningerne om overførslerne imellem årene gives de anbefalede bevillinger.
 • puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles.
 • der gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 36.000 kr. som vedr. sundhedsplejersker der kan fungere som vaccinationsambassadører – midler fra finansloven 2019.
 • der gives bevilling i forhold til regeringens initiativer i forbindelse med Covid-19:
  • tilskud til fastholdelse af social kontakt – 732.000 kr. Ældreomsorgsudvalget
  • tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere – 288.000 kr. Ældreomsorgsudvalget
  • tilskud til dagsture til beboere på botilbud – 120.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget
  • tilskud til særlige åbningstider for fritidsaktiviteter for ældre – 108.000 Ældreomsorgsudvalget/Fritids- og Kulturudvalget
 • der frigives 7,5 mio. kr. fra anlægspuljen til jordforsyningsindtægter til året grundsalgsindtægter.
Beslutning

Vibeke gav en orientering i forhold til budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Børne- og Skoleudvalget har et underskud på 8,8 mio. kr., hvoraf de 4.8 mio. kr. er udgifter relateret il COVID-19. I forhold til Fritids- og Kulturområdet er der et underskud på 700.000 kr., hvor det hele er relateret til COVID-19.

Medarbejdersiden rettede opmærksom på, at Direktionens indstilling om, at der ikke på den enkelte institution kan overføres flere midler fra 2020 til 2021, end der blev fra 2019 til 2020 kan få konsekvenser for serviceniveaet på institutioner, der først sent på året har fået modtaget politisk prioriterede midler til mere personale. Direktioenen er opmærksom herpå.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvordan de tilførte midlerne skal fordeles på enkelte områderne. Bliver en udfordrende opgave. Ingen må tjene på COVID-19. Forhandlingerne med KL og Regeringen om kompensation er stadig ikke færdig.

Bilag

Til toppen


5. Opsamling af budget 2021


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Vibeke giver en status på budgettet, som netop er vedtaget. Fokus er Børn og Kulturs område.

Beslutning

Vibeke gav en orientering/status på det netop vedtage budget med fokus p Børn og Kulturs område.

Fritid- og Kulturområdet:

Indenfor Fritid- og Kulturs område skal der fremadrettet være fokus på samarbejde på kryds og tværs i organisationen.

Børne- og Skoleområdet:

Der er fjernet 1,5 mio- kr. på 2-sprogsoområdet. Der har været indkaldt til dialogmøde i Distrikt Syd i forhold til konsekvenserne heraf. Politikerne har bedt Børn og Kultur om at udarbejde ny tildelingsmodel på 2-sprogsområdet. Modellen er i gang med at blive udarbejdet. Fag MED Børn og Kultur inddrages i processen, når det er aktuelt.

Dagtilbudsområdet er tildelt 5 mio. kr. til øget normering. De private institutioner skal også have del i pengene.

Medarbejdersiden giver udtryk for, at det er positivt, at Dagtilbudsområdet tilføres ressourcer til øget normering, men kritik for, at der er taget ressourcer fra 2-sprogsområdet.

Der kommenteres igen på den korte høringsfrist i forhold til høring af budgetforslag.

Til toppen


6. Temadrøftelse: MED-arbejdet i Fag MED Børn og Kultur


Resume

Til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Emnet for temadrøftelse på dette møde er: MED-arbejdet i Fag MED Børn og Kultur, herunder:

 • Godkendelse af årshjul
 • Drøftelse af forslag til forretningsorden
  • værdidrøftelse
 • Ideer til kommende temadrøftelser
Beslutning

Vibeke gennemgik arbejdsgruppens tanker bag henholdsvis årshjul og forretningsorden.

Kommentarer i forhold til årshjul:

 • Rigtig fint årshjul
 • Professionellerer MED-arbejdet
 • Store forventninger til Tema-drøftelserne
  • forebyggelse
  • drøfte "på forkant"
 • Kan trække årshjulet med i Lokaludvalget
 • Overblik/systematik frigiver ressourcer

Helt konkret skal det være mere tydeligt, at der i 3. kvartal skal afgives høringssvar til budgetforslag

Forretningsorden:

 • Værdien i MED-arbejdet: "Værdien er tilstede hos dem, som er med i MED, men det kan være svært at overbevise dem, som ikke er med i MED"
 • Nyt punkt fremadrettet på dagsordenen: Kommunikation og videreformidling
 • Vigtigt med forventningsafstemning i forhold til baglandet

Forslag til temaer:

 • Sygefravær
 • Hvordan skabes værdi i MED-arbejdet (rød tråd fra Fag MED til Lokaludvalget)
 • Professionel kapital
 • Sundhed og social samvær (Bevæg dig for livet)
 • Skab arbejdsglæde i din organisation
Bilag

Til toppen


7. Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger


Resume

Punkt til opfølgning fra tidligere møde i Fag MED Børn og Kultur.

Punktet er udsat fra sidste møde.

Sagsfremstilling

På mødet i Fag MED Børn og Kultur, den 12. december 2019 blev der givet en orientering om, at der flere steder indenfor Fag MED Børn og Kultur er procedurer for medicingivning.

Der er dog stadig behov for, at følgende spørgsmål afklares og indtænkes i en evt. overordnet procedure:

 • at ledelsen udarbejder og opbevarer en samlet oversigt over de elever, der skal have medicin – og hvem der har ansvaret for udleveringen
 • hvem der tager over i klassen, hvis en medarbejder går fra med ”syg” elev
 • at det er ledelsen ansvar, at medicinen opbevares forsvarligt på skolen,
 • hvordan man forholder sig, hvis der er tale om akut opståede indsatser
 • hvordan man sikrer sig at eleven får sin medicin, hvis der er sygdom blandt medarbejderne.
 • at der er tale om en opgave, medarbejdere frivilligt kan påtage sig, men ikke blive pålagt
 • at hvis en lærer har påtaget sig opgaven med medicinering, skal der foreligge en skriftlig meddelelse om, hvilken elev det drejer sig om, hvilken medicin, hvilket tidspunkt den skal gives på, og for hvilken periode forpligtelsen gælder
 • hvem har ansvaret i tilfælde af, at eleven ikke får sin medicin i en travl og til tider uforudsigelig hverdag.

På mødet giver Carsten en status på, hvordan der ser ud i forhold til lovgivningen og Vibeke giver en orientering om, hvad Frederikshavn Kommune gør i forhold til medicingivning.

Indstilling

Fag MED for Børn og Kultur, 22. juni 2020, pkt. 11:

Punktet udsættes til næste møde i Fag MED Børn og Kultur.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Fag MED for Børn og Kultur, 7. september 2020, pkt. 7:

Punktet udsat til næste møde.

Fraværende: Nana Ditte Gaardboe

Beslutning

Carsten Otte gav en orientering om, at "procedure for medicingivning i dagtilbud og skoler i Brønderslev Kommune" ajourføres.

Carl-Otto svarede på spørgsmålene, som der er stillet i sagsfremstillingen. Svarene er indtænkt i proceduren.

Medarbejdersiden forbeholder sig ret til at kommentere på den opdaterede procedure for Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger.

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, at det er ledelsens ansvar, at medicingivningen foregår korrekt, og at medarbejdere, der ikke har de sundhedsfaglige forudsætninger, ikke kan pålægges i mod eget ønske at give medicin.

Vibeke opfordrede til, at de enkelte Lokaludvalg drøfter proceduren.

Der er et ønske om, at blanketten "Instruks ved medicinering af børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger" oversættes, så den fremadrettet også findes på engelsk. Dette vil afhjælpe behovet, hvor der er udenlandske forældre.

Bilag

Til toppen


8. Status COVID-19


Resume

Opfølgning og status på COVID-19.

Sagsfremstilling

Der gives en status og opfølgning på COVID-19 indenfor Fag MED Børn og Kulturs område.

Beslutning

Det har været en turbulent tid siden sidste møde. Kommunen har, sammen med 6 andre kommuner, været helt nedlukket. I denne periode har der været daglige møder med ministeren.

Vibeke roser hele organisationen for den hurtige omstilling. Både i forhold til nedlukning, men også i forbindelse med genåbningen.

Det anerkendes, både fra lederne og medarbejderne, at der gives den nødvendige tid i omstillingsprocessen.

Ud fra en generel drøftelse, blev der give udtryk for følgende:

 • Organisationen skal videreudvikles, men indenfor restriktionerne - er en balance
 • Nogle medarbejdere føler ensomhed i denne periode
 • Medarbejderne er ved at være "Corona-trætte"
 • Godt med et højt kommunikationsniveau
 • Anerkendelse betyder meget
 • Læring - både af ned- og oplukningerne
 • Vigtigt at huske de positive sider Corona har bragt med - ikke kun de negative
 • Spørge i Lokaludvalget om der er processer, vi kan understøtte dem med - om der er gode ideer

Til toppen


9. Realisering af udviklingsplanen for skoleanlæg


Resume

Sagsforløb: BS/Fag MED Børn og Kultur

Til orientering og drøftelse i Fag MED Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Den 18. august 2020 besluttede Børne- og Skoleudvalget at igangsætte byggeprocessen omkring Hedegårdsskolen og Hjallerup Skole. Derfor har fagforvaltningen fået udarbejdet en tidsplan for udmøntningen af midlerne til skolebyggeriet for dette budgetår samt efterfølgende tre overslagsår.

Derudover er der blevet udarbejdet en plan for styregruppeorganiseringen. Denne organisering kan ses i bilaget.

Den vedlagte tidsplan er for skolebyggeriet på Hedegårdsskolen, Hjallerup Skole og faglokaler. Der er med dette budgetår samt overslagsår afsat 46 mio. kr.

Programmet for byggeprocessen, som er vedlagt nærværende sagsfremstilling, giver et billede af processen fra vision til evaluering af byggeprocessen. Derudover kan man i programmet se, hvordan og hvem der involveres i arbejdet med skolebyggeriet.

Tidsplan

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender tidsplanen for byggeprocessen samt forslag til styregruppeorganiseringen.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 5:

Tidsplanen for byggeprocessen samt styregruppeorganiseringen er godkendt. Der placeres ikke en politisk repræsentant i styregruppen, men styregruppen refererer til det samlede Børne- og Skoleudvalg. Der indsættes i stedet personale- og forældrerepræsentant i gruppen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Carsten Otte gav en kort status i forhold til arbejdet med udviklingsplaner for skoleanlæg.

Der er nedsat en styregruppe, som definerer overordnet projekternes mål og succeskriterier og sikrer at projekterne skaber værdi for skoleområdet samlet set.

Projektgruppens opgave og ansvar er at løse opgaver i henhold til projektets realisering.

Brugergruppens opgave og ansvar er at rådgive projektgruppe og eksterne rådgiver/leverandører omkring indhold og løsninger i projektet ud fra brugergruppens faglige perspektiver og erfaringer.

Carsten gennemgik tidsplanen og processen går i gang i starten af 2021.

Det kommenteres fra medarbejdersiden vigtigheden af, at brugerne af faglokalerne får ejerskab og bliver hørt i processen.

Bilag

Til toppen


10. Magtanvendelse for Dagtilbudsområdet


Resume

Nedsættelse af sparringsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af ny procedure for magtanvendelse på Dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes ny procedure for magtanvendelse på Dagtilbudsområdet. Den eksisterende er udarbejdet i 2015.

Konsulent Trine Krarup Johansson fra Børn og Kultur er tovholder på opgaven.

Fag MED Børn og Kultur bedes udpege en sparringsgruppe til arbejdet.

Når proceduren er udarbejdet, skal den godkendes i Fag MED Børn og Kultur.

Beslutning

Til sparringsgruppen blev valgt:

 • Desiré E. Jensen
 • Tina Præcius

Til toppen


11. Rengøringstandard på folkeskoleområdet


Resume

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur har modtaget en henvendelse fra Lokaludvalget i Distrikt Nord, hvor de udtrykker kritik af rengøringsstandarden på kommunens skoler og fritidsordninger.

De ønsker, at der sker en afdækning af begreber som hovedrengøring, klargøring til nyt skoleår, daglig rengøring, rengøring i en Corona-tid og en generel afdækning af rengøringsstandarden.

De slår fast, at det ikke er en kritik af rengøringspersonalets udførelse af deres opgave. Det er deres opfattelse, at de gør, hvad der kan gøres under de givne rammer.

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte henvendelsen fra Børn og Kultur. Henvendelsen findes som bilag til punktet.

Beslutning

Vibeke kommenterede indledningsvis, at Fag MED Børn og Kultur ikke kan behandle det kommunale serviceniveau. Såfremt der ønskes flere penge til rengøring, kan det rejses i forbindelse med budgetprocessen.

I forhold til beskrivelse af rengøringsstandarden aftales det, at Carsten Otte tager kontakt til Ejendom og Service. med henblik på en afdækning af begreberne, hovedrengøring, klargøring til nyt skoleår, daglig rengøring og rengøring i en Corona-tid.

Fag MED Børn og Kultur foreslår desuden, at ledelsen på skoler og institutioner i højere grad får mulighed for at prioritere, hvor behovet for rengøring er størst.

Vibeke giver besked til distrikt Nord om den videre proces og behandlingen af deres punkt.

Bilag

Til toppen


12. Frokostordninger i daginstitutioner


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY/Fag MED Børn og Kultur

Til orientering i Fag MED Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Hvert andet år har forældrebestyrelsen mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid.

I Brønderslev Kommune løber frokostordningerne over to år. Fravalg kan derfor kun ske hvert andet år, og muligheden for fravalg vil typisk ligge i efteråret i lige år.

Beslutningsgrundlag med takster for madordning har været i høring i samtlige forældrebestyrelser i perioden fra 8. oktober – 9. november 2020. Høringen har givet følgende resultat:

 • Forældrebestyrelsen i Børnehuset Fasanen ønsker etablering af frokostordning. Der er i forvejen etableret køkkenfaciliteter i daginstitutionen i forbindelse med vuggestuedelen, og maden til børnehavebørnene vil blive produceret her.
 • Der er tidligere etableret frokostordning i Den Grønne Giraf og Børnehuset Brundur. Bestyrelserne for de to institutioner ønsker at fortsætte ordningen.
 • De øvrige institutioner ønsker at fravælge frokostordning.

Der er i de tre nævnte institutioner, som ønsker frokostordning, tale om en kommunal frokostordning, hvor maden tilberedes af kostansvarlig i den enkelte institutions allerede etablerede køkkenfaciliteter. Køkkenfaciliteterne er godkendt af fødevarestyrelsen.

Takst/forældrebetalingen for den kommunalt tilrettelagte frokostordning er i 2021 beregnet til 572 kr. pr. måned i 11 måneder. Det er ikke muligt for forældrene individuelt at fravælge frokostordningen til deres børn, når først den er etableret i dagtilbuddet. Frokostordningen omfatter således alle børn, der går i dagtilbuddet, når forældrebestyrelsen ikke har fravalgt en kommunal frokostordning.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager til efterretning, at der etableres frokostordning for børnehavebørnene i Børnehuset Fasanen pr. 1. januar 2021 og at frokostordningen fortsætter i Børnehuset Brundur og Den Grønne Giraf.

Personale

Der ansættes en husassistent på 20 timer om ugen i Børnehuset Fasanen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at taksten for et frokostmåltid i 2021 er 572 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Orientering fra politiske udvalg


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Vibeke giver en orientering i forhold til relevante punkter fra Børne- og Skoleudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget:

 • Styrkelse af undervisningsmiljøet i folkeskolen på baggrund af påbud - udarbejdelse af anti-mobbestrategi
 • Elevfravær i Folkeskolen - "Glad i skole – IGEN"
Beslutning

Vibeke gav en orientering om de to punkter fra Børne- og Skoleudvalget.

I forhold til ani-mobbestrategi er det vigtigt, at der ikke skal være så meget dokumentation, at der går tid fra børnene. Antimobbe-strategien bør tage udgangspunkt i den nyeste forskning på området og desuden være i overensstemmelse med kommunens øvrige politikker

Fraværende: Carl-Otto Borup og Tommy Toft Kristensen

Til toppen


14. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn samt sygefravær indenfor Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for august 2020 til og med oktober 2020. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har Arbejdstilsynet ikke været på risikobasseret tilsyn inden for Børn og Kulturs område.

Arbejdstilsynet har meldt nye risikobasseret tilsynsbesøg på følgende steder:

 • Asaa Børnehave
 • Thise Skole
 • Brønderslev Fritids- og Ungdomsskole
 • SFO Klokkerholm
 • Børnehaven Sct. Georgs Gården
 • Dagplejen
 • Hjallerup Skole

Arbejdstilsynet gennemfører fra november 2020 et pilotforsøg i udvalgte kommuner, hvor der sættes fokus på det psykiske arbejdsmiljø i folkeskolerne. Formålet med forsøget er at afprøve en ny tilsynsmetode, som sætter psykisk arbejdsmiljø i centrum på en ny måde.

Pilotforsøget sætter særligt fokus på, hvordan der igennem tilsynsforløbet kan motiveres til at igangsætte og sprede initiativer inden for det psykiske arbejdsmiljø, som imødekommer og forebygger belastninger i arbejdet på folkeskolerne. I indsatsen er der indbygget dialog med ledelsen på forvaltningsniveau, og der vil i forløbet blive afholdt møder, hvor både relevant ledelse og medarbejdere deltager.

Ud over dialog og møder med arbejdspladsen om det psykiske arbejdsmiljø, vil indsatsen bestå af tilsyn på folkeskoler i de udvalgte kommuner, hvor AT vil lave en særlig grundig og målrettet gennemgang af det psykiske arbejdsmiljø. AT vil samtidig føre tilsyn med de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

De udvalgte kommuner får et informationsbrev, inden indsatsen starter.

Nyt fra Arbejdstilsynet:

Aftaleforløb:

Virksomhederne vil fremover i visse tilfælde få mulighed for at indgå en aftale med Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for en aftalt frist – i stedet for at få et påbud. Initiativet træder i kraft den 1. september.

Aftaleforløbet bliver en mulighed i 2 situationer:

 • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn ser et arbejdsmiljøproblem og vurderer, at problemet kan være andre steder i virksomheden. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse problemet dér, hvor det er konstateret, men også andre steder, som virksomheden selv vælger. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.
 • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn får mistanke om et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er tale om en overtrædelse af reglerne. Det vil især være relevant i forhold til komplekse arbejdsmiljøproblemer, fx inden for psykisk arbejdsmiljø. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse det problem, der er mistanke om. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.

Dialog og vejledning:

Arbejdstilsynet kan fremover vælge at tilbyde supplerende dialog og vejledning til virksomheder, der får et påbud med frist eller et strakspåbud om at løse et konkret arbejdsmiljøproblem. Dialogen og vejledningen vil handle om, hvordan virksomheden kan arbejde med at løse problemet og generelt styrke arbejdsmiljøet. Initiativet træder i kraft den 23. september.

Sygefravær:

Der er udarbejdet en fraværsrapport for Børn og Kulturs område. Rapporten viser fraværsprocenter for de seneste 14 måneder.

Andet:

Psykisk APV:

Til orientering kan oplyses, at Direktionen har besluttet, grundet den nuværende corona situation, at udskyde den planlagte Psykisk APV til efter nytår, når smittetrykket er mindre. Så snart HR har en ny dato klar, bliver den meldt ud i organisationen.

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø:

Ny bekendtgørelse gør det tydeligere for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, hvilke regler der gælder for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Læs mere HER

Digital mobning:

Der er mange lighedspunkter mellem direkte face-to-face mobning og digital mobning, men der er forskel på oplevelsen. Digital mobning er ofte velovervejet og rammer hårdere, fordi der er afstand mellem afsender og modtager. Læs mere HER

Er krænkende handlinger et tabu hos jer?

På nogle arbejdspladser kan det være et tabu at tale om krænkende handlinger af seksuel karakter.
I dette materiale finder du
øvelser, som kan hjælpe jer med at tage dialogen. Se øvelser HER

SPARK:

Ny evaluering viser skyhøj tilfredshed med SPARK. 94 procent af deltagerne i SPARK-forløb anbefaler andre arbejdspladser at få et forløb – kunne det være noget for din arbejdsplads? Læs mere om evalueringen og søg et forløb HER

Hold kroppen i gang ved arbejdspladsen hjemme:

Har du fået flere hjemmearbejdsdage? Eller er du hjemsendt pga. smittefare? Husk at holde kroppen i gang og variere din arbejdsstilling, så du kan undgå smerter og ømme muskler ved skærmen derhjemme. Læs mere HER

Håndslaget - fælles forventningsafstemning i teamet:

Håndslaget er et værktøj, der hjælper jer med at afstemme forventningerne til hinanden indbyrdes i et team. Klare rammer giver et fælles, realistisk billede af opgaveløsningen. Se mere HER

Nyt materiale - Klar besked om samarbejdet i MED-systemet og mellem leder og TR:

Få viden og inspiration til samarbejdet i MED-systemet og mellem TR g leder med nyt materiale fra KL og Forhandlingsfællesskabet. Se mere HER

Dialog om skoleudvikling: Nyt inspirationsmateriale fra KL og DLF:

Hvad kendetegner en gode skole? Og hvordan kommer vi derhen? Med det afsæt har KL og DLF i samarbejde med Skolelederforeningen udviklet et nyt materiale, som skal styrke dialogen og det gode samarbejde i folkeskolen. Læs om seks centrale mekanismer, som virker - og hent dialogkort med reflektionsspørgsmål HER

Pas på de bærbare arbejdsstillinger:

Den bærbare computer og ikke mindst de små tablets giver stor risiko for dårlige arbejdsstillinger. Så brug et løst tastatur og en mus, når du kan. Også ved hjemmearbejdspladsen og når du er på farten! Læs mere HER

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Carl-Otto Borup, Tommy Toft Kristensen og Desiré E. Jensen

Bilag

Til toppen


15. Årshjul for MED-organisationen 2021


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen. Denne gang gældende for 2021.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt datoerne.

Beslutning

Mødet den 25. marts ønsket ændret til andet dato. Øvrige datoer godkendt.

Datoen ændres til tirsdag, den 23. marts 2021 kl. 13.00-15.00. Mødet afholdes i Byrådssalen.

Fag MED Børn og Kultur indkaldes til møderne, via Outlook, når alle udvalg har godkendt datoerne.

Fraværende: Carl-Otto Borup, Tommy Toft Kristensen og Desiré E. Jensen

Bilag

Til toppen


16. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Intet.

Fraværende: Carl-Otto Borup, Tommy Toft Kristensen og Desiré E. Jensen

Til toppen


17. Kommunikation og videreformidling


Resume

Fag MED Børn og Kultur skal på hvert møde tage stilling til hvordan, der skal ske en videreformidling og kommunikation af mødets punkter.

Sagsfremstilling

Der er aftalt i forretningsordenen for Fag MED Børn og Kultur, at der i forbindelse med hvert møde skal drøftes, hvordan de behandlede punkter videreformidles ud i organisationen.

Det skal aftales, hvem der har ansvaret for den videre formidling og evt. videre tiltag i forhold til de enkelte punkter.

Beslutning

Temadrøftelse:

Vi spørger ind til emner i de forskellige fora, vi møder (lederne, TR, medarbejderne)

Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger:

Tilbagemelding til skoler, dagtilbud m.v. gennem Carsten Otte. Samtidig skal den journaliseres på sagen, så den er tilgængelig på referatet. Dette sørger Gitte Grau for.

COVID-19:

Sendes ud til som punkt til alle Lokaludvalgene under Fag MED Børn og Kultur. Hvad kan vi gøre, for at understøtte den situation vi står i? Det skal selvfølgelig være inden for de rammer/restriktioner, som COVID-19 tillader.

Rengøringstandard på folkeskoleområdet:

Carsten afklarer beskrivelserne med Ejendom og Service og Vibeke giver besked til Distrikt Nord om den videre proces og behandlingen af deres punkt.

Fraværende: Carl-Otto Borup, Tommy Toft Kristensen og Desiré E. Jensen

Til toppen

Opdateret 11. december 2020