6. maj 2020

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 6. maj 2020
Lokale: Online møde
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Beslutning

Vibeke bød velkommen på sit første møde som formand for Fag MED Børn og Kultur .

Ingen kommentarer til den udsendte dagsorden.

Fraværende: Kirsten Maria Pedersen og Nana Ditte Gaardboe

Til toppen


2. Oplæg til Budgetproces og tidsplan for Budget 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Til orientering for Fag MED.

Det gøres opmærksom på, at Budgetproces og tidsplan er vedtaget før Corona-krisen og at det kan medføre ændringer i budgetprocessen og mål for budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2021.

Set i forhold til måltallet "overskud på driften" på 50 mio. kr., jf. Brønderslev Kommunes økonomiske politik, er der en udfordring på ca. 11. mio. kr. i budget 2021.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktionen af prisfremskrivningen. Puljen udgør 2,6 mio. kr. mellem 2020 og 2021 baseret på KL's skøn for september 2019. Hermed reduceres det resterende krav til besparelser til ca. 8,6 mio. kr. eller ca. 0,5 % af serviceudgifterne. Jf. budgetprocessen foreslås det, at hvert udvalg i de respektive møder i august skal fremsætte forsalg til råderum på 0,5 %.

Der er som de tidligere år mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 3:

Jf. budgetaftale pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Byrådet, 29. januar 2020, pkt. 7:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Beslutning

Vibeke gav en orientering om Budgetproces og tidsplan for Budget 2021.

Budgetproces og tidsplan er vedtaget før Corona og oprindeligt skulle der have været budgetseminar den 1. april i det politiske system i forhold til Budget 2021. Budgetseminaret afholdes nu, den 25. maj. Der holdes fast i de øvrige deadlines, som fremgår af tidsplanen, hvor der bl.a. skal være fællesmøde mellem Økonomiudvalg og Hoved MED i juni samt høring af budgetforslag til 1. behandling i MED-systemet i september måned 2020.

Budgetprocessen er anderledes i år end tidligere. Der udarbejdes ikke et sparekatalog. I stedet skal de enkelte udvalg drøfte og pege på omlægninger, der svarer til 0,5%

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Kirsten Maria Pedersen og Nana Ditte Gaardboe

Bilag

Til toppen


3. Drøftelse og status COVID-19


Resume

Fag MED/Hoved MED

Der gives en status og ønskes en drøftelse i forbindelse med COVID-19 inden for Fag MED Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Børn og Kulturs område. Samtidig ønskes en drøftelse af, hvordan forløbet har været og om der er noget, som giver anledning til en særlig indsats.

Jens Chr. Platen fra HR deltager under punktet og belyser COVID-19 situationen ud fra det personalejuridiske perspektiv.

Den 12. maj er der indkaldt til møde i Hoved MED, hvor alle Fag MED’s drøftelser om COVID-19 opsamles.

COVID-19 og arbejdsmiljø:

Vi befinder os i en tid, som er meget anderledes end vi er vant til. De danske arbejdspladser har skulle finde nye løsninger på situationer, som er helt nye og uvante. På BFA’s hjemmeside kan du få gode råd til din arbejdsplads, læse om gode erfaringer fra andre arbejdspladser og meget mere. Læs mere HER

Beslutning

Jens Chr. Platen fra HR. deltog i dette punkt.

I forhold til COVID-19 orienterede Vibeke om, at der på Børn og Kulturs område er:

Beredskabsgruppen:

Gruppen består af direktionen, borgmester, Jens Chr. Platen fra HR og Uffe Viegh Jørgensen fra Sundhed og Velfærd. Gruppen "mødes" efter behov og drøfter tværkommunale punkter/emner.

Chefgruppen:

Gruppen består af Vibeke, Inge, Lotte og Carsten. Gruppen følger dagligt op på emner indenfor Børn og Kulturs område.

COVID-nyt:

Nyhedsbrev som løbende sendes ud til lederne indenfor området.

Vibeke roste den store og fleksible indsats, som blev udvist ved hjemsendelsen og igen ved genåbningen inden for alle områder i Børn og Kultur. Dette gælder både i forhold til medarbejderne men også i forhold til lederne.

Carsten roste også medarbejderne på hans område for fleksibiliteten og de gode input.

I forbindelse med punktet blev der tage en runde, hvor alle i udvalget kort fortalte, hvordan de har oplevet Corona-tiden, både i forhold til positive udmeldinger, men også i forhold til de udfordringer, som Corona har medført.

Der er lavet en samlet opsamling.

Skoleområdet:

 • Meget speciel periode
 • Der er generelt fundet nogle gode løsninger
 • Behovet for at være sammen som kollegaer har været stort
 • Medarbejderne giver udtryk for, at de er ensomme i deres arbejde
 • Mangler kollegial sparring
 • Det er gået op for mange, hvor meget kollegaerne reelt betyder i det daglige
  • de små ting, som grin, daglig sparring, samarbejde
 • Stort ros til Brønderslev Kommune for at give tid ved genåbning
 • Lærerne er sammen med børnene på en anden måde nu end tidligere
 • Personalet arbejder alene nu, hvilket påvirker dem psykisk
 • Den nye undervisningsform, fx. når der skal ske undervisning ude, stiller store krav til kreativ tænkning
 • Opgaven som AMR er svær, når man ikke ser sine kollegaer

Dagtilbudsområdet:

Dagplejen:

 • Kommet godt igennem, ingen har "klaget"
 • Lige efter genåbning var der ekstra arbejde
 • Der har været en særlig kontakt til dem, som har haft nødpasning
 • 2/3 børn er startet
 • Ingen sygemeldte
 • Meget kreative dagplejere - rigtig gode til at finde løsninger
 • TRIO-samarbejdet har fungeret virkelig fint
 • Oprettet Facebook-gruppe, hvor størstedelen af dagplejerne er på
 • Stor opmærksomhed på ensomhed. Dagplejere må ikke besøge hinanden/være i legestue
 • AMR/TR kommer stadig ud til dagplejerne. Er ekstra opmærksom på, hvordan trivslen er
 • Dagplejepædagogerne fortsat hjemsendt, har fundet en god løsning her

Børnehaver:

 • Meget positivt, at der var den fornødne tid inden børnehaverne åbnede, så genåbningen føltes god
 • Pædagogerne har været meget fleksible
 • Medarbejderne føler sig priviligeret i forhold til 2 voksne til en lille gruppe børn. Det udnytter de til fulde.
 • Det stigende børnetal presser - alle kvadratmeterne er ved at være brugt
  • Haller, spejderhytter m.m. kan tages i brug, hvis det bliver nødvendigt
 • Medarbejderne føler sig presset i forhold til rengøringsopgaver (legetøj)
 • Udfordring i forhold til at få de 3-6 årige til at overholde retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen

Kulturområdet (Biblioteket):

 • Medarbejderne klar og venter på at komme i gang igen
 • Forberedte og klar til genåbning
 • Svær periode, mange medarbejdere som ikke har kunne arbejde hjemmefra
 • Bekymring i forhold til det psykiske
  • ensomhed
 • Mødes på tværs af regionerne
  • Tingene gøres forskelligt og det som ikke kan lades sig gøre her, kan måske lades sig gøre andre steder - kan virke frustrerende
 • Nogle medarbejdere er p.t. ude i daginstitutioner, hvor de arbejder med sprog og læser. Det har været meget positivt

Fraværende: Kirsten Maria Pedersen og Nana Ditte Gaardboe

Til toppen


4. Realisering af udviklingsplanen for skoleanlæg


Resume

Sagsforløb: BS/Fag MED Børn og Kultur

Børne og Skoleudvalget har på møder i 2019 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune fra arkitektfirmaet Nerd Architects. I budget 2020 er der afsat anlægningsmidler til realisering af udviklingsplanen. Børne- og Skoleudvalget skal drøfte en realisering af udviklingsplanens forslag.

På Fag MED Børn og Kultur gives en status på analyse og udviklingsplanen med særlig fokus på omorganisering af specialområdet.

Sagsfremstilling

Firmaet Nerd Architects (tidligere SMAK architects) har i 2019 udarbejdet en analyse og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. I forbindelse med budgetforlig 2020 blev der afsat anlægsmidler til realisering af planen. Børne- og skoleudvalget besluttede på mødet i november, at udviklingsplanen for skolerne skulle drøftes igen på december mødet, og at arkitektgruppen skulle inviteres til mødet.

Udviklingsplanen for skoleanlæg kommer med anbefalinger for:

 • Udviklingen af skolens generelle læringsmiljøer med afsæt i en holistisk analyse af skolens bygningsmasse, sammenholdt med pædagogisk praksis samt elevprognoser. Herunder optimering af m2
 • Udviklingen af skolernes faglokaler. Er faglokalerne tidssvarende, og kan de rumme de didaktiske og pædagogiske processer, der skal til for at understøtte faget bedst?
 • Muligheder for placering af specialklasserækker. Herunder en optimering af m2, nedlæggelse af barakkerne i Klokkerholm, samt en plan for bedre integration mellem heldagsskole og almen-område

På baggrund af udvalgets drøftelser på tidligere møder blev udviklingsplanen til mødet i september, tilføjet anbefalinger i 3 spor samt helhedsplaner indeholdende et økonomisk overslag.

Den opdaterede udviklingsplan er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter realiseringen af udviklingsplanen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2019, pkt. 8:

Drøftet.

Udvalget er enige om af følgende problemstilling skal indgå i de videre drøftelser:

 • Heldagsskolen skal flyttes
 • K-Klasserne skal ud af pavillonerne
 • Specialklasserne skal tilknyttes almenområdet på hensigtsmæssig måde
 • Alle scenarier skal indarbejde at faglokaler og læringsmiljøer skal opkvalificeres efter samlet tværgående plan
 • At der skal ske en hensigtsmæssig inddragende proces når principper og prioriteringer er udstukket

Sagen genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2019:

På baggrund af drøftelserne i Børne og Skoleudvalget har Fagforvaltningen for Børn og Kultur fået udarbejdet et notat af Nerd Architects, der beskriver effekterne af udvalgte scenarier i forbindelse med skolemoderniseringen i Brønderslev Kommune. Desuden er udarbejdet et notat, der beskriver et scenarie 2 vedrørende omorganisering af specialområdet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender udviklingsplanen og sender den i høring.

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2020, pkt. 3:

Børne- og Skoleudvalget ønsker et temamøde vedrørende specialområdet med deltagelse af ledere og skolebestyrelser. Mødet afvikles i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets møde i april.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejder en prioriteret liste over renovering af faglokaler til Børne- og Skoleudvalgets møde i april.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur igangsætter planlægningsprocessen for byggeprocesserne.

Et flertal i Børne- og Skoleudvalget beslutter, at Helddagsklassen placeres i Brønderslev på enten Hedegårdsskolen eller Søndergades Skole samt K-klasserne på Hjallerup Skole, og sender beslutning og udviklingsplanerne gældende for disse skoler i høring hos skolebestyrelserne og handicaprådet.

Et mindretal bestående af Dennis Kvesel (V) og Line Vangaard Pedersen (K) kan ikke tilslutte sig beslutningen, da de også ønsker muligheden for, at K-klasserne kan placeres i Dronninglund Skoledistrikt.

Beslutning

Vibeke gav en orientering om, at Børne og Skoleudvalget har indkaldt til dialogmøde, hvor tanker på det specialiseret område skal kvalificeres. Der understreges, at der endnu ikke er besluttet noget politisk i forhold til det specialiseret område.

Medarbejdersiden udtrykte, at de ikke mener, at det fremgår tydelig af notatet. Samtidig gør de opmærksom på, at de ønsker, at blive inddraget i processen sammen med de faglige organisationer så tidligt som muligt i processen. Dette blev noteret.

Fraværende: Kirsten Maria Pedersen og Nana Ditte Gaardboe

Bilag

Til toppen


5. Gensidig information - herunder relevante punkter til næste møde


Sagsfremstilling
 1. Kort status på budgetopfølgningen
Beslutning

Ad. 1)

Vibeke gav en kort status på budgetopfølgning 1.

Budgetopfølgning 1 er på vej ud i det politiske system og den kommer på i MED-systemet på juni møderne. I Budgetopfølgning 1 er der ikke taget højde for COVID-19. Som det er nu, kan det være svært at vurdere, hvad Corona har/får af betydning for budgettet.

P.t. ser budgetopfølgningen fornuftig ud på dagtilbud-, skole- og kulturområdet.

Tirsdag præsenterede regeringen en ny udligningsreform. I forhold til udligningsreformen skal Brønderslev Kommune have tilført 61 mio. kr. i 2021. Herudover tilføres midler fra andre puljer. Hvordan de tilførte midler får betydning for Budget 2021 vides endnu ikke.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Carsten:

 • På mødet i juni ønskes et punkt på dagsorden, hvor der gives en orientering om proces omkring KVALid, som er et kvalitetsredskab på Dagtilbudsområdet
 • Forhandlingerne om AMR/TR på Dagtilbudsområdet ønskes genoptaget med organisationerne

Vibeke:

 • Biblioteket, Kulturskolen og Ungdomsskolen er gået sammen om at lave et tilbud, som understøtter de ældste elever i Brønderslev Kommune, der har det svært

Fraværende: Kirsten Maria Pedersen og Nana Ditte Gaardboe

Til toppen

Opdateret 11. maj 2020