7. september 2020

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 7. september 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Velkommen til Betina Hollen Toften, som er ny i udvalget. På den baggrund præsenterede alle sig kort.

Siden udsendelse af dagsorden har Vibeke modtaget henvendelse fra Distrikt Nord, som medtages under punkt 6 - status på COVID-19.

Fraværende: Nana Ditte Gaardboe

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 22. juni 2020.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende referat fra mødet, den 22. juni 2020. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Fraværende: Nana Ditte Gaardboe

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Brønderslev Nord
 • Børne og Familieområdet
 • Skoledistrikt Syd
 • Børnehaven Troldehøj
 • Børnehaven Sct. Georgs Gården
 • Dronninglund Skoledistrikt
Beslutning

Vibeke pointerede, at det er generelle tendenser, der skal drøftes under dette punkt.

Generelt kommer det til udtryk fra referaterne fra folkeskoleområdet, at der p.t. ikke ses konflikter på grund af inddeling af elever i mindre grupper.

Alle områder har positive eksempler fra tiden med COVID-19 og konkret skal der ses på, hvilken læring der kan arbejdes videre med i forhold til den nuværende dagligdag.

Fraværende: Nana Ditte Gaardboe

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020. I Budgetopfølgningen 2 pr. 30 juni 2020, på drift og finansiering, er der stort set balance, der forventes årsafvigelse på 0,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 19,9 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 5,1 mio. kr. i mindreforbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2019.

Samlet resultat

I Budgetopfølgningen 2 pr. 30 juni 2020, på drift og finansiering, er der stort set balance, der forventes årsafvigelse på 0,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I denne budgetopfølgning er der indregnet forventede udgifter til Covid-19 i 2020 på udvalgsområderne. Derudover er der påfinansieringssiden indarbejdet bl.a. midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, samt særlig Covid-19 kompensation m.v.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 på hvert politikområde i 2020 vurderet til 9,8 mio.kr. Brønderslev Kommune er kompenseret med 8,4 mio.kr. til Covid-19 udgifter for 2020. Kompensationen af udgifter til Covid-19 vurderes af Staten på et senere tidspunkt og der kan derfor komme en regulering til det udmeldte beløb.

På øvrig drift, som primært er beskæftigelsesområdet, er der indarbejdet et forventet merforbrug på 48,2 mio.kr. - svarende til den oplyste midtvejsregulering af udgifter til forsikrede ledige samt øvrige overførselsudgifter.

Covid-19 udgifter

Økonomiudvalget

2,1

Administration

0,5

Forsikring, beredskab og bygninger

1,6

Børne- og Skoleudvalget

2,1

Skoler og undervisning

1,4

Dagtilbud

0,7

Fritids- og Kulturudvalget

0,3

Fritid, kultur og bibliotek

0,3

Ældreomsorgsudvalget

4,5

Ældreomsorg

4,5

Social- og Sundhedsudvalget

0,8

Sundhed

0,3

Socialpsykiatri, handicap og misbrug

0,5

Total

9,8

Det øvrige merforbrug som er opgjort til 9,7 mio.kr. dækker over flere justeringer som kan læses på de efterfølgende sider i denne budgetopfølgning, men merforbruget skyldes primært, merforbrug på Børne og familieområdet 4,2 mio.kr., Unge Familier i UngeCentret 2,7 mio.kr. samt handicap og psykiatri, myndighed 5,0 mio.kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 68,3 mio. kr. Beløbet består primært af midtvejsreguleringer samt en ekstraordinær kompensation pga. Covid-19, i alt 58,9 mio. kr. Herudover er der i budget 2020 budgetteret med en udgift til efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 9 mio. kr. På skatter er der en merindtægt på 0,6 mio. kr. og på renteindtægter forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Direktionen deltager i behandling af punktet.

Indstilling

Direktionen, 18. august pkt. 5:

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at budgetopfølgning 2 stort set udviser balance. Samtidig skal det understreges, at der er stor usikkerhed med budgetopfølgningen pga. skønnet over udgifter som følge af covid-19 er meget usikkert. Især påoverførselsudgifterne er der meget store usikkerheder med hensyn til udgiftsniveauet, hvorfor der også kan forventes en yderligere midtvejsregulering af indtægterne i 2020.

Udover merudgifterne til covid-19 er de største udfordringer i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde, samt det samlede Børn og ungeområde. Herudover er der stigende udgifter på ældreområdet siden sidste budgetopfølgning, bl.a. på grund af flere plejehjemspladser end budgetteret.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 19. august 2020, pkt. 4:

Til efterretning.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2020, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2020, pkt. 4:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget forventer en fortsat effekt af arbejdet med KLK-rapporten, ligesom udvalget udbeder sig et notat om de sager, der giver anledning til merudgifter i indeværende år.

Lars Bisgaard var fraværende.

Fritids-. og Kulturudvalget, 20. august 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgning 2 taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Vibeke gav en kort orientering om budgetopfølgning 2, pr. 30. juni 2020 for Børn og Kulturs område.

Det er et merforbrug på 5,5 mio kr. indenfor Børne- og Skoleudvalgets område og 0,3 mio. kr. inden for Fritids- og Kulturområdet. Det øgede merforbrug siden sidste budgetopfølgning skyldes udgifter i forbindelse med COVID-19.

I forhold til aftalepunkter vedr. budget 2020 er der bemærkninger i forhold til:

 • mindre vikarer i folkeskolen
 • udvidelse af Erhvervsklassen - skubbet til budget 2021
 • rammereduktion på udsatte børn
 • Ny børnehave i Hjallerup
 • Tilbygning, børnehaven Livstræet
 • Tilbygning, børnehaven Troldehøj

Der bliver gjort opmærksom på, at der indenfor SFO-området er sket et væsentlig fald af børn, som skyldes den høje takst. Vibeke gør opmærksom på, at politikerne har fokus på dette punkt.

Fraværende: Nana Ditte Gaardboe

Bilag

Til toppen


5. Budget 2021 - høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: Med for Børn og Kultur

Budget til 1. behandling samt opmærksomhedsliste og forslag til råderumspulje udsendes til høring.

MED for Børn og Kultur anmodes om høringsvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling samt opmærksomhedsliste og forslag til råderumspulje fremsendes hermed til høring.

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivning samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Materialet fremsendes inden mødet.

Frist for høringssvar er 11. september kl. 12.00

Beslutning

Medarbejdersiden kommenterede den korte høringsfrist. Selvom den fremgår af tidsplan for udarbejdelse af budget 2021, som har været tilgængelig siden februar 2020, meddelte Vibeke, at hun fremadrettet vil gøre det anderledes end i år. Arbejdsgruppen, som skal arbejde med årshjul og MED-arbejde i Fag MED Børn og Kultur generelt, skal tænke denne del ind.

Medarbejdersiden i Fag MED Børn og Kultur har følgende kommentarer til budget 2021 og til det forslåede økonomiske råderum, der er lagt frem på Børne- og Kulturområdet

Omorganisering af dagplejen:

Vi kan på ingen måde tilslutte os råderumsforslaget om ”at omorganisere dagplejen”, og det vækker bekymring, at man igen finder det nødvendigt at se på ledelsesstrukturen i dagplejen. Dagplejen er en velfungerende arbejdsplads med over 160 ansatte, som har tilgang af både børn og dagplejere. Hvad er de politiske og pædagogiske incitamenter for at der ønskes fjernledelse fremfor praksisnær ledelse?

I Brønderslev kommune er der et klart mål om praksisnær ledelse, hvordan hænger det sammen med, at man vil opdele dagplejen i to områder uden én overordnet leder, som har fokus skarpt rettet på dagplejen? Man vil her miste den nærhed og det brede kendskab, der er til dagplejens arbejdsområder, og målet om at skabe bedre læring og trivsel kan blive svært at indfri. Ligeledes vil de politiske og pædagogisk tiltag, som løbende sættes i gang, som Varige spor, sprogtrappen osv. få svært ved at blive implementeret i dagplejen, for hvem har ansvaret og overblikket?

350.000kr. er den besparelse, man mener at kunne opnå. Vi finder det usandsynligt, idet arbejdsopgaverne i stedet skal varetages af andre, som skal aflønnes herfor. Samtidig forholder vi os til at budgettet og økonomien hænger sammen, så hvorfor spare dette ganske lille beløb, når konsekvensen er, at man ødelægger en sund institution?

Det vil få store konsekvenser for de arbejdsforhold og det arbejdsmiljø, man tilbyder medarbejderne i dagplejen, hvis man fjerner den daglige leder. I dag er der en fortrolighed til nærmeste leder, som især dagplejepædagogerne dagligt benytter. De søger fagligsparring og vejledning og kan altid hurtig få et svar, hvilket er til alles bedste og har stor værdi, for den kerneopgave vi løser.

Det er svært at forstå, at man i Brønderslev kommune ønsker ”at yde god service og levere høj kvalitet,” når man samtidig fjerner lederen fra et yderst vigtigt område - dagplejen.

Vi finder det fornuftigt at etablere et gæstehus i Hjallerup. Det vil skabe bedre arbejdsvilkår og styrke arbejdsmiljøet for dagplejerne. Hjallerup er en by i vækst, og dagplejen har tilgang af både børn og nye dagplejere. Gæstehuset vil ligeledes kunne benyttes af de omkringliggende byer, hvor det også kan afhjælpe situationen omkring gæsteplejen.

Ændret tilskud til to-sprogsområdet

På to-sprogsområdet er der foreslået en besparelse på 1 mio. kr. Forslaget begrundes i et faldende antal to-sprogede elever i kommunen. I forvaltningens konsekvensbeskrivelse peges der på at DSA-midlerne bl.a. er understøttende for

 • at styrke den kulturelle, sociale og faglige integration for eleverne
 • at eleverne tilegner sig de nødvendige sproglige færdigheder og kompetencer i dansk
 • at eleverne får de bedste betingelser for at erhverve sig en ungdomsuddannelse.

På mødet i det fælles rådgivende organ på skoleområdet, var bl.a. to-sprogsområdet sat på dagsordenen. Her blev der gjort opmærksom på store udfordringer med at integrere de to-sprogede elever, der isolerer sig fra skolens øvrige elever. Kompleksiteten i opgaven er ikke blevet mindre af, at de to-sprogede elever kommer fra flere forskellige lande med forskellige sprog og kulturer.

Med det for øje vil vi opfordre til, at man opprioriterer at lykkes med inklusionen og undgår at gennemføre besparelser på området.

Erhvervsklasse

Gennem en årrække har Erhvervsklasserne været et tilbud til 8. og 9. klasses elever, der er skoletrætte, og som kunne profitere af et skoletilbud, der knytter fagligheden i dansk, matematik og engelsk sammen med praktik i en virksomhed.

Succesen har været målbar, da alle elever fra skoleåret 2016-17 efterfølgende er lykkes med at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det peger på, at tilbuddet har en høj succesrate med børn, der ellers er udfordret, og potentielt risikerer at ende uden for uddannelsessystemet og senere på en overførselsindkomst.

Vi anbefaler, at man udvider erhvervsklassen med et 7. klassetrin, da det giver mulighed for endnu tidligere at spotte unge i risikogruppen og give dem et skoletilbud, som de kan se sig selv i. Vi mener, at man for en meget lille udgift vil kunne lave en forebyggende indsats, der i det lange løb vil give en besparelse.

Erhvervsklassen kan ikke stå alene, og en 7. årgang må ikke være på bekostning af Kick-tilbudet, hvilket tidligere har været i spil. Den skal stadig suppleres af vores Kick-tilbud, der også er et tilbud til elever, der er skoletrætte og/eller bogligt svage. Her får de et tiltrængt afbræk i hverdagen, og det er lærernes oplevelse, at eleverne motiveres og får en opblomstring, som de tager med over i den fagfaglige undervisning. I afrapportering for KICK 7 og 8 for skoleåret 15/16 er projektlederens vurdering, at ”KICK-projektet i høj grad har været med til at sikre fortsat lyst til videre uddannelse for målgruppen”.

Tværgående samarbejde:

Vi vil gerne støtte op om en styrkelse af det tværgående samarbejde, med henblik på tidligere at kunne arbejde med forebyggende indsatser. Vi vil i den forbindelse gøre opmærksomme på, at en øget koordinering og involvering af de fagprofessionelle og fra kultur- og idrætsområdet vil kræve flere resurser, som man hermed skal være parat til at tilføre området. En øget indsats koster penge, og resultatet heraf vil sandsynligvis først kunne ses flere år frem i tiden.

Medarbejderne på skolerne, i institutionerne og på PPR, løber i forvejen stærkt, og skal dagligt prioritere i deres opgaver. En styrkelse af samarbejdet må ikke få den konsekvens, at tiden i højere grad går på at koordinere og sidde til møde frem for at bruge den på at være sammen med børnene, hvilket er de fagprofessionelles kerneopgave.

To-voksenordning i folkeskolen

Brønderslev Kommune har i forbindelse med puljen til generelt løft af folkeskolen, fået 2,2 mio. kr. i 2020 og forventeligt 3,2 mio. kr. i 2021. Penge, man skal dokumentere, er brugt på ansættelse af lærere.

At man fra Børne- og skoleudvalgets side har bedt om at få tilført området yderligere 2,5 mio. kr. til området til 50% lærere og 50% pædagoger, vil vi gerne kvittere for.

At være 2 lærere eller en lærer og en pædagog i en klasse, giver helt sikkert nogle muligheder for at arbejde med undervisningen, så den i endnu højere grad bliver målrettet den enkelte elevs forudsætninger og interesser. Børn, der er fagligt eller socialt udfordret, vil opleve, at de hurtigere kan få den hjælp og støtte, de har behov for, hvilket vil betyde, at de oplever generelt højere trivsel. Det vil desuden give mulighed for i højere grad at rette fokus mod de fagligt dygtige elever, så også de oplever en skoledag, hvor de bliver udfordret, så de bliver så dygtige som muligt.

Fritids- og Kulturområdet

I Brønderslev Kommune har vi et rigt fritids- og kulturliv, der sammen med vores skoler og dagtilbud mm. er med til at gøre Kommunen til ”et godt sted at leve”.

Effekterne af fritids- og kulturlivet er sjældent målbare, men der er ingen tvivl om at området i høj grad er med til at bidrage til borgernes psykiske og fysiske velbefindende.

Fritids- og kulturområdet er desuden en vigtig medspiller i forhold til den åbneskole, hvor man byder ind på opgaver, hvilket betyder, at skolerne og institutionerne i højere grad har mulighed for at tilbyde børnene en varieret hverdag.

Medarbejdersiden i FAG-MED Børn og Kultur vil gerne understrege vigtigheden af at man forsat har fokus på at styrke området, og at man ikke fortaber sig i optimeringer og effektiviseringer.

Det er vigtigt, at man har de involverede parter med helt inde i maskinrummet, så man kan sikre sig, at kvaliteten i tilbuddene ikke bliver forringet.

Fraværende: Nana Ditte Gaardboe

Bilag

Til toppen


6. Status COVID-19


Resume

Opfølgning og status på COVID-19 indenfor Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

På Fag MED Børn og Kultur give der en opfølgning og status på COVID-19, herunder:

 • Økonomi
 • Fælles "retningslinjer"
Beslutning

Den økonomiske del omkring COVID-19 blev gennemgået under punkt 4 - Budgetopfølgning 2, pr. 30. oktober 2020.

Der er usikkerhed i forhold til sygdom og COVID-19. Der henvises til punkt 6 på Hoved MED's dagsorden, den 25. juli 2020, hvor emnet var: "Fravær som følge af COVID-19".

Jens Chr. Platen har udsendt et notat til alle lederne den 1. september om retningslinjer i forhold til COVID-19. Dette notat sendes med ud til Fag MED Børn og Kultur i forbindelse med referatet.

Vibeke orienterede om, at der centralt indkøbes diverse værnemidler og sprit. Det er herefter den enkelte institution selv, der skal rekvirer det fra det centrale depot. Værnemidler og sprit skal stilles til rådighed, jfr. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

I forhold til brug af mundbind, så læner Direktionen sig også her, op af de officielle retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne. Mundbind er ikke et krav. I særlige tilfælde kan det drøftes med den enkelte leder.

Vibeke orienterede om, at hun har fået en henvendelse fra Distrikt Nord, som udtrykker kritik af rengøringsstandarden på kommunens skoler og fritidsordninger. De slår fast, at det ikke er en kritik af rengøringspersonalets udførelse af deres opgave, men det handler om rammerne.

Henvendelsen fra Distrikt Nord gav en god drøftelse i udvalget. Vibeke tager henvendelsen med i Direktionen og samtidig får Distrikt Nord svar.

Fraværende: Nana Ditte Gaardboe

Til toppen


7. Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger


Resume

Punkt til opfølgning fra tidligere møde i Fag MED Børn og Kultur

Sagsfremstilling

På mødet i Fag MED Børn og Kultur, den 12. december blev der givet en orientering om, at der flere steder indenfor Fag MED Børn og Kultur er procedurer for medicingivning.

Der er dog stadig behov for, at følgende spørgsmål afklares og indtænkes i en evt. overordnet procedure:

 • at ledelsen udarbejder og opbevarer en samlet oversigt over de elever, der skal have medicin – og hvem der har ansvaret for udleveringen
 • hvem der tager over i klassen, hvis en medarbejder går fra med ”syg” elev
 • at det er ledelsen ansvar, at medicinen opbevares forsvarligt på skolen,
 • hvordan man forholder sig, hvis der er tale om akut opståede indsatser
 • hvordan man sikrer sig at eleven får sin medicin, hvis der er sygdom blandt medarbejderne.
 • at der er tale om en opgave, medarbejdere frivilligt kan påtage sig, men ikke blive pålagt
 • at hvis en lærer har påtaget sig opgaven med medicinering, skal der foreligge en skriftlig meddelelse om, hvilken elev det drejer sig om, hvilken medicin, hvilket tidspunkt den skal gives på, og for hvilken periode forpligtelsen gælder
 • hvem har ansvaret i tilfælde af, at eleven ikke får sin medicin i en travl og til tider uforudsigelig hverdag.

På mødet giver Carsten en status på, hvordan der ser ud i forhold til lovgivningen og Vibeke giver en orientering om, hvad Frederikshavn Kommune gør i forhold til medicingivning.

Indstilling

Fag MED for Børn og Kultur, 22. juni 2020, pkt. 11:

Punktet udsættes til næste møde i Fag MED Børn og Kultur.

Fraværende: Palle Mortensen, som er suppleant i udvalget

Beslutning

Punktet udsat til næste møde.

Fraværende: Nana Ditte Gaardboe

Bilag

Til toppen


8. Realisering af udviklingsplanen for skoleanlæg


Resume

Sagsforløb: BS/Fag MED Børn og Kultur

Til orientering og drøftelse i Fag MED Børn og Kultur.

Børne- og Skoleudvalget har på møder i 2019 og i 2020 drøftet et analysearbejde og forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune fra arkitektfirmaet Nerd Architects.

Et flertal i Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 3. marts, at Heldagsklassen placeres i Brønderslev på enten Hedegårdsskolen eller Søndergades Skole samt K-klasserne på Hjallerup Skole, og at beslutningen og udviklingsplanerne gældende for disse skoler skulle sendes i høring hos skolebestyrelserne og handicaprådet.

Beslutningen og udviklingsplanerne for disse skoler har været sendt i høring og Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af høringssvarene nu træffe endelig beslutning om en udvidelse af kapaciteten på de omfattede skoler.

Skoler og dagtilbudschef Carsten Ott deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Firmaet Nerd Architects (tidligere SMAK architects) har i 2019 udarbejdet en analyse og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. I forbindelse med budgetforlig 2020 blev der afsat anlægsmidler til realisering af planen. Børne- og skoleudvalget besluttede på mødet i november, at udviklingsplanen for skolerne skulle drøftes igen på december mødet, og at arkitektgruppen skulle inviteres til mødet.

Udviklingsplanen for skoleanlæg kommer med anbefalinger for:

 • Udviklingen af skolens generelle læringsmiljøer med afsæt i en holistisk analyse af skolens bygningsmasse, sammenholdt med pædagogisk praksis samt elevprognoser. Herunder optimering af m2
 • Udviklingen af skolernes faglokaler. Er faglokalerne tidssvarende, og kan de rumme de didaktiske og pædagogiske processer, der skal til for at understøtte faget bedst?
 • Muligheder for placering af specialklasserækker. Herunder en optimering af m2, nedlæggelse af barakkerne i Klokkerholm, samt en plan for bedre integration mellem heldagsskole og almen-område

På baggrund af udvalgets drøftelser på tidligere møder blev udviklingsplanen til mødet i september, tilføjet anbefalinger i 3 spor samt helhedsplaner indeholdende et økonomisk overslag.

Den opdaterede udviklingsplan er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter realiseringen af udviklingsplanen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2019, pkt. 8:

Drøftet.

Udvalget er enige om af følgende problemstilling skal indgå i de videre drøftelser:

 • Heldagsskolen skal flyttes
 • K-Klasserne skal ud af pavillonerne
 • Specialklasserne skal tilknyttes almenområdet på hensigtsmæssig måde
 • Alle scenarier skal indarbejde at faglokaler og læringsmiljøer skal opkvalificeres efter samlet tværgående plan
 • At der skal ske en hensigtsmæssig inddragende proces når principper og prioriteringer er udstukket

Sagen genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2020:

På baggrund af drøftelserne i Børne og Skoleudvalget har Fagforvaltningen for Børn og Kultur fået udarbejdet et notat af Nerd Architects, der beskriver effekterne af udvalgte scenarier i forbindelse med skolemoderniseringen i Brønderslev Kommune. Desuden er udarbejdet et notat, der beskriver et scenarie 2 vedrørende omorganisering af specialområdet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender udviklingsplanen og sender den i høring.

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2020, pkt. 3:

Børne- og Skoleudvalget ønsker et temamøde vedrørende specialområdet med deltagelse af ledere og skolebestyrelser. Mødet afvikles i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets møde i april.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejder en prioriteret liste over renovering af faglokaler til Børne- og Skoleudvalgets møde i april.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur igangsætter planlægningsprocessen for byggeprocesserne.

Et flertal i Børne- og Skoleudvalget beslutter, at Helddagsklassen placeres i Brønderslev på enten Hedegårdsskolen eller Søndergades Skole samt K-klasserne på Hjallerup Skole, og sender beslutning og udviklingsplanerne gældende for disse skoler i høring hos skolebestyrelserne og handicaprådet.

Et mindretal bestående af Dennis Kvesel (V) og Line Vanggaard Pedersen (K) kan ikke tilslutte sig beslutningen, da de også ønsker muligheden for, at K-klasserne kan placeres i Dronninglund Skoledistrikt.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2020:

Beslutning om flytning af Heldagsskolen til Hedegårdsskolen eller Søndergades Skole samt K-klasserne til Hjallerup Skole samt udviklingsplanen gældende for disse skoler har været sendt i høring hos skolebestyrelserne og Handicaprådet. Der er modtaget 9 høringssvar, som er vedlagt som bilag. Der er desuden udarbejdet et opsummerende notat over indholdet i de modtagne høringssvar, som ligeledes er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen bemærker, at udviklingsplanerne for ovennævnte skoler kan igangsættes, uagtet om Børne- og Skoleudvalget ønsker en evt. ændring af specialklasseområdet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget på baggrund af høringssvarene og med henblik på igangsætning af byggeriet, træffer endelig beslutning om en udvidelse af kapaciteten på de omfattede skoler.

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2020, pkt. 9:

Børne- og skoleudvalget beslutter, at heldagsskolen skal placeres på Hedegaardsskolen. Byggeprocessen på Hedegaardsskolen igangsættes. Byggeprocessen igangsættes på Hjallerup Skole. Udvalget venter med en endelig beslutning af K-klassernes placering, da man ønsker at afvente drøftelsen af specialområdet. Udvalget fremsender et ønske til budgetforhandlingerne om en fremrykning af anlægsinvesteringerne på skoleområdet fra overslagsårene.

Beslutning

Vibeke orienterede om, at Børne- og Skoleudvalget har truffet beslutning om, at Heldagsskolen skal placeres på Hedegårdsskolen og byggeprocessen kan dermed gå i gang. Byggeprocessen igangsættes ligeledes på Hjallerup skole.

Det forventes, at der på oktobermødet i Børne- og Skoleudvalget foreligger en proces- og tidsplan, hvor bl.a. MED tænkes ind.

Fraværende: Nana Ditte Gaardboe

Bilag

Til toppen


9. Drøftelse af specialområdet


Resume

Sagsforløb: BS/Fag MED Børn og Kultur

Til orientering og drøftelse i Fag MED Børn og Kultur.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og beslutte, hvorvidt der skal igangsættes en proces for specialområdet.

Skoler og dagtilbudschef Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på møder i 2019 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune udført af arkitektfirmaet NERD Architects.

Udviklingsplanen tager udgangspunkt i eksisterende forhold og kommer med forslag til ændringer og tiltag med afsæt i den pædagogiske praksis og generelle vurderinger af læringsmiljøerne. Der er i udviklingsplanen oplæg til forskellige scenarier og prioriteringer.

Alle scenarier rummer forslag til investeringer ud fra tre fokusområder:

 1. Modernisering, kapacitet og sammenhæng ved klasselokaler og fællesområder
 2. Modernisering og sikring af kapacitet til faglokaler
 3. Modernisering af specialtilbud

Denne sagsfremstilling forholder sig til punkt 3 om en modernisering af specialtilbud i Brønderslev Kommune.

Børne- og Skoleudvalget har tidligere besluttet, at følgende opmærksomhedspunkter vedrørende specialområdet skal indgå i de videre drøftelser:

 • Heldagsskolen skal flyttes
 • K-klasserne skal ud af pavillonerne
 • Specialklasserne skal tilknyttes almenområdet på hensigtsmæssig måde
 • Strategi for inklusion på skoleområdet

I februar 2020 deltog Børne- og Skoleudvalget i en studietur til Aarhus og Syddjurs kommuner for at søge inspiration til en styrkelse af inklusionsindsatsen ved en anden organisering og placering af specialundervisningen.

Børne- og Skoleudvalget har ligeledes holdt dialogmøde den 9. juni 2020 med skolebestyrelser, MED-udvalg og skoleledere med det formål at kvalificere tanker om det specialiserede område.

På baggrund af ovenstående bedes Børne- og Skoleudvalget beslutte, om der ønskes igangsat en proces vedrørende en eventuel ændring af specialområdets organisering. Processen tilrettelægges som en inddragende proces for MED-udvalg, skolebestyrelser, skolelederne og de faglige organisationer.

Målet for processen vil ud fra tidligere drøftelser være:

 • At mindske forskellen mellem almen- og specialområdet
 • At eleverne går i skole i nærmiljøet og har større mulighed for at danne relationer i fritiden
 • At understøtte overgangen til en ungdomsuddannelse og mindske frafaldsprocenten
 • At flere elever går op til folkeskolens afgangsprøve
 • At udvikling i fællesskab bliver det bærende element med plads til diversitet
 • At kapacitetsopbygge og hjemtage visiterede elever fra andre kommuner

Involveringsprocessen vil skulle pege på fremtidens organisering af det kommunale specialundervisningstilbud i forhold til de politisk besluttede mål for processen. Det betyder, at de involverede interessenter skal være med at kvalificere og anbefale forskellige organisationsformer af specialklasserne i relation til den aktuelle bygningsanalyse, der bl.a. peger på to overordnede scenarier (med en mangfoldighed af varianter).

Involveringsprocessen vil skulle planlægges som et intensivt forløb i efteråret 2020, hvor både forældre, medarbejdere, ledere og naturligvis elever vil blive inddraget i processen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der skal igangsættes en proces for omorganisering af specialområdet, som beskrevet ovenfor.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2020, pkt. 8:

Processen for omorganisering af specialområdet igangsættes ud fra de beskrevne mål.

Beslutning

Carsten orienterede om, at processen for omorganiseringen på specialområdet igangsættes ud fra beskrevne mål.

Der kommer til at være en bred involveringsproces, hvor både Lokaludvalgene og Fag MED Børn og Kultur inddrages.

Medarbejdersiden udtrykker tilfredshed med, at man har valgt at adskille ”Realisering af udviklingsplan for skoleområdet” og processen med en evt. omorganisering af kommunens specialtilbud.

Fraværende: Nana Ditte Gaardboe

Til toppen


10. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn samt sygefravær indenfor Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for maj 2020 til og med juli 2020. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har Arbejdstilsynet ikke været på risikobasseret tilsyn inden for Børn og Kulturs område.

Arbejdstilsynet har endnu ikke besøgt følgende steder, hvor der er meldt risikobasseret tilsynsbesøg:

 • Flauenskjold SFO
 • Dronninglund Skole

Arbejdstilsynet har meldt risikobasseret tilsynsbesøg på følgende steder:

 • SFO Toftegårdsskolen

Sygefravær:

Der er udarbejdet en fraværsrapport for Børn og Kulturs område. Rapporten viser fraværsprocenter for de seneste 14 måneder.

Andet:

 • Til orientering kan oplyses, at psykisk APV udsendes i oktober måned til hele organisationen.

PrioriteringstrekantenPrioriteringstrekanten er et af de værktøjer, som SPARK benytter ude på de kommunale arbejdspladser. Trekanten kan hjælpe med at forebygge stress og styrke trivslen på arbejdspladsen. Den hjælper jer med at starte en dialog om kerneopgaven og skabe refleksion omkring hvilke opgaver, der er vigtigst. Den kan også være med til at identificere de opgaver, der måske ikke er så vigtige, men som rutinemæssigtbare bliver udført. Læs mere HER

Få arbejdsfællesskabet til at hænge sammen …..

For mange har corona-nedlukningen betydet en arbejdsmæssig koldbøtte.Nogle håndterer nye teknologier og virtuelle mødeplatforme som fisk i vandet, andre har skullet lære det hele fra bunden på få dage. Nogle har haft brug for tæt daglig kontakt med deres leder og team, andre har haft det godt med at være selvledende. Nogle har fået dækket deres sociale behov til overflod af familien derhjemme, andre føler sig dybt isolerede uden kollegerne. Læs Malene Friis Andersen og organisationspsykolog Tina Mulvad Jørgensen fortælle om, hvordan I passer på jeres arbejdsfællesskab i den nye situation.Læs mere HER

Skole fik redskaber til at tackle forandringer og høje følelsesmæssige krav

"SPARK-forløbet har givet et kvalitetsløft i vores TRIO-samarbejde. Vi er blevet mere bevidste om, hvad vi er gode til, og hvor vi fortsat skal investere". Sådan lyder det fra specialskole i Sønderborg, der gennem et SPARK-forløb har fået inspiration til, hvordan de kan arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Læse mere HER

Digital chikane: Faktakort til dialog

Fire nye faktakort om digital chikane kan hjælpe jer med at sætte gang i dialogen om digital chikane på arbejdspladsen. Digital chikane kan særligt opstå for jer, som arbejder med mennesker: Arbejder du med borgere så oplever du måske, at telefonisk og digital kommunikation i denne specielle periode med covid-19 fylder særlig meget. Kortene fokuserer hver på et bestemt emne, der kort bliver udfoldet, og har tilhørende dialogspørgsmål, som I kan bruge til at få gang i dialogen om digital chikane. Læse mere HER

Rengøring og smitterisiko

Covid-19 stiller helt nye krav til rengøring og hygiejne på arbejdspladsen. Medarbejdere, som normalt ikke deltager i rengøringen, har nu fået en vigtig opgave i forhold til at stoppe smitte. Det betyder, at de skal instrueres og oplæres i de nye opgaver. Få fakta og konkrete gode råd HER

Beslutning

I forhold til den psykiske APV har der både været medarbejdere og lederne med i evalueringsdelen af trivselsmålingen og testdelen af den psykiske APV og det opleves, at indholdet er blevet bedre.

Efter mødet i Fag MED Børn og Kultur er det besluttet, at udsætte udsendelsen af spørgeskemaerne minimum en måned, således der bliver bedre tid til det lokale forberedende arbejde i forhold til den psykiske APV.

Fraværende: Nana Ditte Gaardboe

Bilag

Til toppen


11. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Medarbejdersiden oplyser, at de fremadrettet ønsker at mødes én gang årligt ud over de planlagte formøder til Fag MED Børn og Kultur.

Fraværende: Nana Ditte Gaardboe

Til toppen

Opdateret 11. september 2020