25. marts 2021

Fag MED for Børn og Kultur - Dagsorden

Dato: 25. marts 2021
Lokale: Online møde
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Til toppen


2. Godkendelse af referater


Resume

Godkendelse af referater fra 7. december 2020, 11. februar 2021 og 18. februar 2021.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende referaterne fra møderne den:

 • 7. december 2020
 • 11. februar 2021
 • 18. februar 2021

Referaterne er tidligere udsendt.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg under Fag MED Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Børne- og Familieområdet
 • Brønderslev Nord
 • Børne- og Familieområdet
 • Biblioteket
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Distrikt Syd
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Distrikt Hjallerup
 • Dagtilbudsområde Øst
 • Dagtilbudsområde Øst
 • Distrikt Hjallerup
 • Dagtilbudsområde Vest
Bilag

Til toppen


4. Oplæg til Budgetproces og tidsplan for Budget 2022


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Til information og drøftelse i Fag MED og Hoved MED.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2022. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de tilbagemeldinger, der er blevet givet i forbindelse med evalueringen af sidst års budgetproces.

Tages der udgangspunkt i kommunens økonomiske politik og de dertil udarbejdede ”trafiklys”, vurderes budget 2022 på nuværende tidspunkt at være i balance. Men for at få plads til omprioriteringer og nye opgaver foreslås det, at der etableres et råderum hertil. Dette sker ved udarbejdelse råderumspuljer på de enkelte fagområder. Samtidig lægges der op til, at forslag til råderum skal udarbejdes og sendes i høring inden sommerferien.

Økonomiudvalget skal således beslutte om og i givet fald hvor store forslag til råderum, der skal udarbejdes. I budgetprocessen er der opgjort forslag til råderumspuljer på henholdsvis 0,5 % og 1,0 % for de enkelte udvalg.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktionen af prisfremskrivningen. Puljen udgør 1,9 mio. kr. mellem 2021 og 2022 baseret på KL's skøn fra juni 2020.

Der er, som de tidligere år, mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

For at få sammenhæng i tidsplanen for udarbejdelse af budget 2022, lægges der op til, at Økonomiudvalgsmødet den 22. september 2021 flyttes til den 29. september 2021 og at Byrådsmødet den 29. september sløjfes.

Til Byrådets møde den 27. januar 2021 er Budgetproces og Tidsplan opdateret med de justeringer, som blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget

 • tager stilling til, om der skal udarbejdes forslag til råderum, og i så fald puljen størrelse
 • tager stilling til, om der skal indarbejdes reduktion af prisfremskrivning på 1,9 mio. kr. samt
 • drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2022
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 3:

Tids- og procesplan indstilles godkendt.

Alle udvalg skal finde omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 til 1 % til brug for omprioriteringer og ønsker.

Beslutning fra Byrådet, 27. januar 2021, pkt. 5:

Godkendt.

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


5. Proces/kvalificering af kommende budgetproces


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Vibeke giver en orientering om de omprioriteringsforslag, der arbejdes med i fagforvaltningen.

Fag MED Børn og Kultur får mulighed for at kommentere forslagene herunder evt. konsekvenser af omprioriteringen. Hvis medlemmer af Fag MED har andre ideer til omprioritering, kan disse også drøftes.

Til toppen


6. Status COVID-19


Resume

Opfølgning og status på COVID-19.

Sagsfremstilling

Der gives en status og opfølgning på COVID-19 indenfor Fag MED Børn og Kulturs områder.

Der samles samtidig op på de tilbagemeldinger, der er kommet til Fag MED efter der er skrevet ud til Lokaludvalget, om der er er processer i forhold til COVID-19, som Fag MED kan understøtte Lokaludvalgene i. Her tænkes bl.a. på:

 • Er der noget de har savnet/savner i forbindelse med nedlukninger og genoplukninger?
 • Er der noget i dagligdagen som er specielt udfordrende?
 • Er der noget de har fået øje på, som kan gøres anderledes?
 • Gode ideer?

Tilbagemeldingerne er med som bilag.

Corona-relateret sygdom:

Her ser Corona-tallene således ud for de seneste 12 måneder:

 • Brønderslev Nord: 0,5 % relateret til Covid19 ud af totalt fravær på 4,5 %
 • Brønderslev Syd: 0,7 % ud af 6,3 %
 • Distrikt Dronninglund: 0,7 % ud af 5,4%
 • Distrikt Hjallerup: 0,4 % ud af
  5,1 %
 • Dagtilbud Vest: 0,5 % ud af 5,1%
 • Dagtilbud Øst: 1,4% ud af 8,6%

I ovenstående er fravær er defineret som følgende: Arbejdsskade; Hjemmeboende barn syg; Nedsat tj Arbejdsskade; Delvist syg; Graviditetsgener;
Nedsat tjeneste; Nedsat tj graviditetsgene; Sygdom med § 56-aftale; Sygdom; Alvorligt sygt barn; Sammensat sygefravær; Tjenestefri samt Sygdomsramt ferie erstat

Vær dog opmærksom på, at fravær i denne rapport er opgjort anderledes end det 14 måneders tilbageblik, som I har i rapporten på Børne- og Kultur området.

Bilag

Til toppen


7. Orientering fra politiske udvalg


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Vibeke giver en orientering i forhold til relevante punkter fra Børne- og Skoleudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget.

Børne- og Skoleudvalget:

 • Realisering af besparelsen på dansk som andetsprogsområdet
 • Orientering om puljeprojekt ift. PPR
 • Ansøgning om fritagelse fra de nationale test
 • Tilskud til pasning af egne børn
 • Ny ressourcemodel på dagtilbudsområdet
 • Plan for udbygning af børnehaven Troldhøj
 • Byggeproces på skoler

Fritids- og Kulturudvalget:

 • Nedlukningens påvirkning på Kulturskolens
 • Bibliotekets nøgletal
 • Midler til projekt målrettet ensomme børn og unge
 • Ny frivillighedspolitik

Til toppen


8. Temadrøftelse Værdi i MED-arbejdet


Resume

Til drøftelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Emnet på dette mødes temadrøftelse er: "Værdi i MED-arbejdet", hvor følgende drøftes.

 • Sammenhæng mellem Lokal MED, Fag MED og Hoved MED
 • Hvordan skaber vi den gode kobling mellem de forskellige niveauer?
 • Hvem repræsenterer hvem? Hvordan er man den gode repræsentant?
 • Hvordan engagerer vi baglandet?
 • Hvilke forventninger har vi til hinanden?
 • Hvornår har vi oplevet, at MED skabte værdi?
 • Hvordan skaber vi værdi I MED-arbejdet sammen?
 • Hvad skal der til for at højne værdien i MED-arbejdet på området?
 • Hvordan kommunikerer vi værdien af MED-arbejdet ud i vores organisation?

Drøftelserne vil ske både samlet i udvalget, men også i mindre grupper indenfor Fag MED,

Til toppen


9. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn samt sygefravær indenfor Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har HR udarbejdet statisk over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for november 2020 til og med januar 2021. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdsskadestatistik for 2020:

HR har udarbejdet en samlet arbejdsskadestatistik for Brønderslev Kommune gældende for 2020. Statistikken er delt op efter Fag MED.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har Arbejdstilsynet været på tilsyn følgende steder:

 • Asaa Børnehave - Grøn smiley samt vejledning om forebyggelse af vold
 • Dagplejen - Grøn smiley
 • Børnehaven Livstræet - Grøn smiley samt vejledning om forebyggelse af vold
 • Thise Skole - Grøn smiley
 • Børnehuset Fasanen:
  • AT overvejer at give et påbud om, at undgå unødige støjbelastniger på stuen Nattergal fra Vuggestuen. Denne overvejelse er i øjeblikket i høring.
 • Børnehaven Sct. Georgs Gården:
  • strakspåbud om at træffe effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte med risikoen for smitte med ny cororavirus ved arbejdet - strakspåbuddet er efterkommet.
  • AT overvejer at give et påbud om, at arbejdsrum holdes forsvarligt rent, herunder at rør og flader over skulderhøjde. Denne overvejelse er i øjeblikket i høring.

Der er flere steder, hvor Arbejdstilsynet tidligere har meldt risikobaseret tilsyn, men hvor de endnu ikke har været på tilsyn.

Arbejdstilsynets tilsyn er frem til udgangen af april 2021 udvidet med obligatorisk vejledning om forebyggelse af smitte med coronavirus. Formålet er at give de virksomheder, som Arbejdstilsynet alligevel besøger, en grundig vejledning om at forebygge smittespredning og på samme tid bidrage til at begrænse smitte med coronavirus i samfundet.

Opdateret vejledning om skærmarbejde:

Med udgangspunkt i den nyeste faglige viden på området har Arbejdstilsynet opdateret sin At-vejledning om skærmarbejde. Se AT-vejledning HER

Sygefravær:

Der er udarbejdet fraværsrapport for Børn og Kulturs område. Rapporten viser fraværsprocenter for de seneste 14 måneder.

Andet - herunder inspirationsmateriale:

Psykisk APV:

Kortlægningen, i den psykiske APV, udsendes via e-Boks i uge 12. Se hele tidsplanen og læs mere om den psykiske APV på http://www.ansatibronderslev.dk

Nedbringelse af sygefravær:

Rejseholdet er et tilbud til alle landets offentlige arbejdspladser, som ønsker hjælp til at arbejde med sygefravær. Rejseholdet kan give jer et skræddersyet forløb, målrettet de udfordringer I har på netop jeres arbejdsplads. Forløbet er gratis og I kan søge efter et først-til-mølle princippet. Læs mere HER

Digitalisering og ergonomi:

Digitalisering er kommet for at blive. De fleste kontorarbejdspladser oplever digitalisering i større eller mindre grad. Digitaliseringen bliver ikke altid tænkt ind som en forandring i arbejdsmiljøet, selvom det ofte påvirker både arbejdets organisering og ergonomien i opgaverne. Læs mere HER

Arbejdsulykker - nej tak:

I dette katalog finder du aktuelle materialer og metoder til at forebygge og håndtere ulykker på jeres arbejdsplads. Se kataloget HER

Viden og redskaber til at styrke trivslen på arbejdspladserne:

Coronakrisen har ændret arbejdslivet for mange medarbejdere og ledere. Et forskningsprojekt har undersøgt, hvad det betyder for trivsel og arbejdsfællesskaber samt udviklet redskaber og gode råd. Læs mere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs temaside HER

Undgå arbejdsulykker:

BFA Velfærd og Offentlig administration har i et nyt katalog samlet materialer og metoder til at forebygge og håndtere ulykker på arbejdspladsen. Kataloget handler bl.a. om ansvar og roller i forebyggelse af arbejdsulykker, om værktøjer til at forebygge arbejdsulykker samt om metode, analyse og prioriteringsværktøjer til arbejdsmiljøorganisationen. Se kataloget HER

Forebyg konflikter i kølevandet på Covid-19:

Vi reagerer meget forskelligt på det følelsesmæssige pres de mange regler og restriktioner under covid-19 epidemien. Det kan give gnidninger og egentlige konflikter, både i mødet mellem borgere og ansatte og internt på arbejdspladserne. Læs HER, hvad I kan gøre for at forebygge og håndtere konflikterne

Podcast: Kom i gang med at arbejde med psykisk arbejdsmiljø:

Hvordan arbejder man med at udvikle og vedligeholde det psykiske arbejdsmiljø? Det bliver du klogere på i første episode i podcasten Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø. Lyt med HER

Inspirationsmateriale til MED og arbejdsmiljøorganisationen:

Hent et kort faktaark, som beskriver MED/AMOs opgaver og roller under covid-19 epidemien - og giver et overblik over de materialer og artikler, som ligger på Arbejdsmiljøweb. Brug faktaarket som en hjælp og inspiration til MED udvalg og arbejdsmiljøgrupper. Se mere HER

Digitalisering og hjemmearbejde:

Mange kontorarbejdspladser er rykket hjem i stuen under covid-19-epidemien. Fuld tid i nogle perioder, men også som en større del af arbejdslivet generelt. Så hvordan ser ergonomien ud, når virtuelle møder og arbejdsopgaver ved computeren er dagligdag? Læs mere HER

Nu er der kommet flere ord på høje følelsesmæssige krav:

Kravene til det psykiske arbejdsmiljø er de samme, men ny bekendtgørelse sætter som noget nyt ord på reglerne for bl.a. høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Vi har talt med to psykologer fra Arbejdstilsynet om, hvad det betyder for arbejdspladserne. Læs mere HER

Nye værktøjer til et velfungerende arbejdsfællesskab:

Et arbejdsfællesskab er en gruppe mennesker, der er afhængige af hinanden for at lykkes med en fælles kerneopgave. På dette hjemmeside-tema finder du introduktion til arbejdsfællesskaberne og dialogværtkøjer til at arbejde med dem. Hjemmeside-temaet udfolder materialet ’Stærkere sammen – brikker til et velfungerende arbejdsfællesskab’ og giver supplerende dialogværktøjer. Se mere HER

Den gode tone skal fastholdes - også digitalt:

Covid-19 nedlukningen er hård for os alle: Men for jer, som arbejder med mennesker, kan denne periode være særligt udfordrende. I kan opleve, at borgere eller pårørende bliver frustrerede eller pressede. Samtidig foregår mere kommunikation digitalt. Fire faktakort om digital chikane kan hjælpe jer med at sætte gang i dialogen om digital chikane på jeres arbejdsplads. Se mere HER

Sæt gang i dialogen om digital chikane:

Covid-19 nedlukningen er hård for os alle: Men for jer, som arbejder med mennesker, kan denne periode være særligt udfordrende. I kan opleve, at borgere eller pårørende bliver frustrerede eller pressede. Samtidig foregår mere kommunikation digitalt. Men det er vigtigt, at den gode tone holdes – også digitalt!
Læs mere HER

Hygiejne, rengøring og smitterisiko:

Covid-19 stiller krav til rengøring og hygiejne på arbejdspladsen. Her kan du læse om hvad ledelsen og MED/arbejdsmiljø-organisationen skal gøre. Find også inspirationen i andre arbejdspladsers erfaringer og få gode råd. Læse mere HER

Bilag

Til toppen


10. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Til toppen


11. Kommunikation og videreformidling


Resume

Fag MED Børn og Kultur skal på hvert møde tage stilling til, hvordan der skal ske en videreformidling og kommunikation af mødets punkter.

Sagsfremstilling

Det er aftalt i forretningsordenen for Fag MED Børn og Kultur, at der i forbindelse med hvert møde skal drøftes, hvordan de behandlede punkter videreformidles ud i organisationen.

Det aftales, hvem der har ansvaret for den videre formidling og evt. videre tiltag i forhold til de enkelte punkter.

Til toppen

Opdateret 18. marts 2021