21. juni 2021

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 21. juni 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra 25. marts 2021.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende referat fra mødet den 25. marts 2021.

Referatet er tidligere udsendt samt tilgængelig på hjemmesiden samt e-Dagsorden.

Beslutning

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Tina kommenterede, at hun og Desiré endnu ikke er indkaldt til møde i sparringsgruppen vedr. ny procedure for magtanvendelse for Dagtilbudsområdet, jfr. referat fra 20. december 2020. Carsten følger op på dette.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Covid-19 sætter fortsat sit præg på samfundet og dermed også på udvalgsområdernes økonomi. Med udgangspunkt i den nuværende genåbningsplan for Danmark, vil et samlet skøn for forventede Covid-19 udgifter i 2021, være forbundet med stor usikkerhed. Derfor vil der i denne budgetopfølgning kun indgå udgifter til Covid-19 pr. 31/3-2021. På finansieringssiden er der budgetteret med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Seneste KL prognose skønner en efterregulering på 8,2 mio. kr.

I Budgetopfølgning 1 pr. 31/3-2021 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 12,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 pr. 31/3 2021 opgjort for alle politikområder til i alt 2,9 mio. kr. En eventuel kompensation til Covid-19 udgifter i 2021 vil indgå i forhandling af Økonomiaftale 2022.

De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter personale, rengøring og øvrige udgifter, der omfatter værnemidler, test og vaccination m.v.

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter vedr. ekstra personale og rengøring i alt 1,3 mio. kr. Der fordeler sig med 0,2 mio. kr. på Skoler og undervisning samt 1,1 mio. kr. på Dagtilbud.

Ældreomsorgsudvalget er det ligeledes merudgifter vedr. ekstra personale og rengøring i alt 1,2 mio. kr. Der fordeler sig med 0,3 mio. kr. i Hjemmeplejen, 0,7 mio. kr. på Plejecentrene og 0,2 Hjemmesygeplejen.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 7,7 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 17,3 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Samlet resultat

Driftsområderne under ét forventer mindre udgifter på 10,3 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. driftsområde:

Beskæftigelsesudvalgets områder forventer samlet mindre udgifter på 14,5 mio. kr. Mindre udgifter fordeler sig med foreløbige skøn på Dagpenge til forsikrede ledige 10,0 mio. kr., Ydelser og aktivering 8,0 mio. kr. samt Øvrige områder 0,5 mio. kr. - Det er en udvikling, der også ses på landsplan. Derudover forventes der merudgifter på området Unge familie med 3,0 mio. kr., hvor primært forebyggende foranstaltninger driver udgifterne.

Ældreomsorgsudvalgets områder forventer samlet mindre udgifter på 5,0 mio. kr. vedr. handicapbiler svarende til overførslen fra tidligere år. Lovændring i forhold til genbevilling af handicapbil fra 6 år til 8 år afstedkommer, at der til budget 2022 kommer et forslag til nyt budget.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet merudgifter, der skyldes refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen er ikke beregnet efter forventet indtægt, denne er fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle.

Refusionsordning for særligt dyre enkeltsager blev ændret sidste år. Konsekvensen af regel- og satsændringerne udfordrer pr. 31/3-2021 politikområderne Børn og familie, Ungecentret og Socialpsykiatri, handicap og misbrug med mindre indtægter på i alt 5 til 6 mio. kr. De fordeler sig med 1,4 mio. kr. på Børn og famile, 0,7 mio. kr. på UngeCentret og 3,4 mio. kr. på Socialpsykiatri, handicap og misbrug. Refusionen er ikke beregnet efter forventet indtægt, denne er fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle.

Direktionen den 27. april 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 12,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter, og på trods af uventet færre indtægter på omlægning af refusion af særligt dyre enkeltsager.

Reelt set ville serviceudgifterne have været i balance i forhold til budget, såfremt disse 2 forhold ikke var indtruffet.

På Ungecentrets område for udsatte unge er der opstået en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Staben anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes samt,

 • at der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget, samt
 • at der gives en tillægsbevilling på 1.015.000 kr. til 2 ekstra medarbejdere på beskæftigelsesområdet i hvert af årene 2021 og 2022 - jf. Budgetaftalen til budget 2021.
Beslutning

Vibeke gav en kort orientering om budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

For Børne- og Skoleudvalgets område forventes der et merforbrug på 1,3 mio. kr. og på Fritids- og Kulturudvalgets område forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr., som udelukkende skydles udgifter i forbindelse med COVID-19.

Refusionsordningen for særligt dyre enkelt sager er blevet ændret og som dermed har givet mindre indtægt end forventet.

Punktet og orienteringen fra Vibeke blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokal MED under Fag MED Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Brønderslev Nord
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Biblioteket
 • Brønderslev Nord
 • Brønderslev Syd
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Dagtilbudsområde Øst
 • Børne- og Familieområdet
 • Dagtilbudsområde Vest
Beslutning

To referater blev fremhævet.

Det ene var referatet fra Distrikt Nord, som har haft et punkt på deres Lokal MED omkring samarbejdet med PPR i forhold til arbejdsgange ved elevsager. Vibeke/Carsten undersøger punktet nærmere. Såfremt det er en generel udfordring sættes det på som et punkt på næste møde i Fag MED Børn og Kultur.

Det andet er referatet fra Børne- og Famileområdet, som har drøftet om vi i kommunen skal have en holdning omkring skærmforbrug ved specialbørnene i institutionerne og skolerne. Dette skal som udgangspunkt løses i institutionerne og skolerne.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2022 – 1. høring - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Omprioriteringsforslag udsendes til høring.

MED for Børn og Kultur anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021 blev udvalgenes omprioriteringsforslag drøftet, hvorefter omprioriteringsforslagene udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Økonomiudvalget bemærker, at ikke alle udvalg har leveret de aftalte beløb i omprioriteringsforslag. Det forventes, at disse leveres hurtigst muligt. Herudover ønsker Økonomiudvalget yderligere opfølgning på, hvilke rationaler der findes som følge af Coronaerfaringer jf. budgetaftale 2021.

Fristen for indsendelse af høringssvar er jf. tidsplanen for budget 2022 senest 30. juli 2021.

Beslutning

Omprioriteringsforslagene er tilgængelige og der var mulighed for at stille afklarende spørgsmål hertil.

Høringsfristen er den 30. juni 2021.

Medarbejderside i Børn og Kultur har følgende kommentarer til omprioriteringsforslagene:

Rationale ved samlæsning:

Hver gang man reducerer med én klassetakst, vil det medføre nedlæggelse af en fuldtidsstilling på de skoler, der bliver ramt, hvilket vil gå ud over kvaliteten i undervisning, da det betyder mindre tid til at hjælpe og vejlede det enkelte barn.

Desuden risikerer man, at det er økonomien, der bliver styrende for, om små skoler i højere grad må gennemføre sammenlæsning af undervisningen på tværs af årgange. Argumentet for en sådan løsning bør altid være af pædagogiske og didaktiske grunde.

De små skoler med de mindre klasser er i dag gode til at lykkes med nogle af de børn, der har det svært på de større matrikler. Ved at reducere i tildelingen risikere man, at man i stedet er nødt til at visitere nogle af disse elever til et specialtilbud.

Lejrskole for specialområdet:

Der visiteres flere børn til specialtilbuddene i Brønderslev Kommune end tidligere. I specialtilbuddene oplever disse børn nogle rammer omkring undervisningen, der gør at de kan lykkes. På grund af den øgede visitering af elever til specialtilbuddene har man sat en proces i gang, der skal se på om man skal lave en omorganisering af specialtilbuddene i Brønderslev Kommune. FAG-MED Børn og Kultur opfordrer til, at man lader pengene blive i specialtilbuddene, og lader lederne og medarbejderne i fællesskab finde ud af, hvordan de bedst muligt sættes i spil. Erfaringer med om midlerne evt. kan bruges på en bedre måde, bør efterfølgende indgå i processen om en evt. omorganisering

Puljetimer:

Målet med puljetimerne er at kunne tilvejebringe og iværksætte en tidlig, hurtig, forebyggende og systematisk indsats for børn, der vurderes at være i en sårbar eller udsat position, jf. ”Den Sammenhængende Børne Politik” og ”Børnelinealen”

I forbindelse med puljetimer bliver der udarbejdet læringsmål, og der vil være løbende opfølgning og vejledning fra Støtteteamet.

Det hænger godt sammen med målet om i højere grad at arbejde forebyggende, end senere hen at skulle ”slukke brande”. Vi kan være bekymret for, at hvis der spares på puljetimerne, så bliver udgiften i sidste ende endnu større, da den rette indsats på det rigtige tidspunkt ofte er afgørende for barnets trivsel og videre udvikling.

Omlægning af to hjemmebesøg i småbørnssundhedsplejen til konsultation:

Ved omlægning af to hjemmebesøg risikerer man, at forældre ikke møder op, og man kan være bekymret for, at det er netop de forældre, der har mest brug for konsultationen, der ikke kan overskue det. Oplever man, at forældre udebliver fra konsultationen, risikerer man, at opgaven i højere grad skal løftes af andet fagpersonale. Her vil det ofte være Dagplejemoren eller pædagogerne i vuggestuerne, man vil rådgive sig med i stedet for sundhedsplejersken. Ved nedlæggelse af to hjemmebesøg må man desuden forvente et øget pres på sundhedsplejen i form af telefonopkald fra bekymrede forældre.

Ungdommens uddannelsesvejledning:

UU-vejledning kan i høj grad ses som en ”forebyggende” indsats, hvor vores dygtige vejledere hjælper vores unge videre i uddannelsessystemet, så de ender på den rigtige hylde.

Børnene har i den grad behov for denne vejledning, så det, der kommer til at ske, hvis man vælger, at gennemføre en besparelse svarende til ½ stilling er, at det bliver andre personalegrupper, der kommer til at løfte opgaven. Oftest vil det være klasselæreren, der kommer til at stå med opgaven, en opgave som kræver meget tid at sætte sig ind i, i et uddannelsessystem med rigtig mange muligheder. Den tid kommer til at gå fra klasselærerens andre vigtige opgaver.

Manglende eller utilstrækkelig vejledning vil øge risikoen for, at flere unge dropper ud af uddannelsessystemet med de konsekvenser, det kan have på både kort og lang sigt. De unge vil have øget risiko for at ende på offentlig forsørgelse, hvilket igen vil øge presset på ungecenteret/Jobcenteret.

Bilag

Til toppen


6. Evaluering af budgetdrøftelse


Resume

Der ønskes en evaluering af budgetdrøftelsen på sidste møde i Fag MED Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

På Fag MED Børn og Kultur, den 25. marts 2021 blev områdernes omprioriteringsforslag gennemgået inden den egentlige politiske behandling. Der ønskes en drøftelse af, om denne praksis skal fortsætte til kommende budgetprocesser.

Beslutning

Udvalget var enige om, at budgetdrøftelsen på sidste møde gav stor værdi. Det blev derfor besluttet, at punket skal på dagsordenen igen næste år.

Det skal dog overvejes, om der skal laves et særskilt møde, hvor budgetdrøftelse er eneste punkt.

Til toppen


7. Status COVID-19


Resume

Opfølgning og status på COVID-19

Sagsfremstilling

Der gives en status og opfølgning på COVID-19 indenfor Fag MED Børn og Kulturs område.

Corona-relateret sygdom inden for Fag MED Børn og Kulturs område for de sidste 12 måneder:

Brønderslev Nord: 0,6 % relateret til Covid-19 ud af totalt fravær på 4,9 %

Brønderslev Syd: 0,7 % relateret til Covid-19 ud af totalt fravær på 6,3 %

Distrikt Dronninglund: 0,7 % relateret til Covid-19 ud af totalt fravær på 5,2%

Distrikt Hjallerup: 0,4 % relateret til Covid-19 ud af totalt fravær på 5,5 %

Dagtilbud Vest: 0,9 % relateret til Covid-19 ud af totalt fravær på 5,3%

Dagtilbud Øst: 1,4% relateret til Covid-19 ud af totalt fravær på 7,4%

I ovenstående er fravær er defineret som følgende: Arbejdsskade; Hjemmeboende barn syg; Nedsat tj Arbejdsskade; Delvist syg; Graviditetsgener; Nedsat tjeneste; Nedsat tj graviditetsgene; Sygdom med § 56-aftale; Sygdom; Alvorligt sygt barn; Sammensat sygefravær; Tjenestefri samt Sygdomsramt ferie erstat.

Vær dog opmærksom på, at fravær i denne rapport er opgjort anderledes end det 14 måneders tilbageblik, som I har i rapporten på Børne- og Kultur området.

Corona-relateret fravær indberettes i vores system under tjenestefri med løn, og så vælger man en fraværsårsag. Fraværsårsagerne ved corona-relateret fravær er; sygdom, karantæne, særlig risikogruppe, pårørende til særlig risikogruppe og graviditet. Sygdom dækker både, når man er testet positiv for corona, men også hvis man er syg med symptomer på corona og endnu ikke er testet. Når der foreligger en negativ test, skal fraværet fra denne dag indberettes som alm. sygdom, hvis medarbejderen fortsat er syg.

Corona-relateret fravær indgår således ikke i sygefraværet, men fremgår under tjenestefri med løn.

Beslutning

Vibeke gav en status.

Organisationen er næsten
så tæt på "normal" som mulig.

1. oktober udfases tests på skolerne og senest 1. august udfases tests på dagtilbudsområdet. Der er meget økonomi i tests. Indtil nu er der brugs ca. 2 mio. kr. på tests.

Brønderslev Kommune har fået 180.000 kr. til fritidsaktiviteter for udsatte børn og unge. Ungdomsskolen sætter aktiviteter igang hen over sommeren.

Udvalget drøfter nogle opmærksomhedspunkter, når hverdagen "rammer igen":

 • nogle medarbejdere er "slidte"
 • der skal ikke sættes for meget nyt i gang, men gives tid til at komme ordentlig i gang igen
 • tage de gode ting med fra Corona-tiden
  • hygiejne
  • rengøring (prioritering)
  • lave sygefravær

Til toppen


8. Orientering fra politiske udvalg


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Vibeke giver en orientering i forhold til relevante punkter fra Børne- og Skoleudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget.

Børne- og Skoleudvalget:

 • Omprioriteringsforslag
 • Budgetønsker
 • Kapacitetsudfordringer i dagplejen (dagpleje, vuggestue, dagplejehuse)
 • Udmøntning af midler til dansk som andetsprog
 • Udvidelse af erhvervsklasserækken
 • Byggeproces – herunder Hjallerup Skole

Fritids- og Kulturudvalget:

 • Frivilligpolitik
 • Ungdomshus i nye former
 • Omprioriteringsforslag
 • Budgetønsker
Beslutning

Vibeke gav en kort status på de relevante punkter fra de politiske udvalg under Fag MED Børn og Kultur.

Udmøntning af midler til dansk som 2. sprog.

På opfølgning herpå på Børne- og Skoleudvalgets december møde er det vigtigt både at høre ledere(økonomi) og medarbejdere(service) om, hvilke konsekvenser det har haft.

Til toppen


9. Budgetoverskridelse på specialområdet


Resume

Til drøftelse i Fag MED Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

De seneste år modtager flere af kommunens elever undervisning i både interne og eksterne specialklassetilbud. Specielt til det kommende skoleår 2021-22 viser planlægningstallene efter hovedvisitationen den 3. marts 2021 en markant stigning i antallet af specialklasseelever.

I tabellen nedenfor kan man se udviklingen i kommunens specialklasseelever ud fra planlægningstallene for det enkelte skoleår.


Planlægningstal

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Elever i egne specialklasse

222

202

193

184

177

199

Elever i eksterne tilbud

27

23

23

20

22

26

Elever i alt

249

225

216

204

199

225

Stigningen i antallet af specialklasseelever fra skoleåret 2020-21 til det kommende skoleår udgør 10,7 %. Det er en markant stigning for et område, hvor der i forvejen de senere år har været en vækst. Med de nuværende takster på specialområdet vil det betyde en budgetoverskridelse på ca. 4,7 mio. kr.

Fagforvaltningen og skoledistrikterne har i løbet af foråret drøftet denne økonomiske udfordring og er i den forbindelse kommet med nedenstående forslag til at imødekomme det stigende antal specialklasseelever.

Fagforvaltningen har i samarbejde med skoledistriktsledernes følgende forslag til handlinger i forbindelse med det stigende antal specialklasseelever:

 1. Der udarbejdes en 5% reduktion i tildeling
 2. Serviceniveauet i forhold til lejrskoler harmoniseres med almenområdet
 3. Ved nyansættelse vurderes det, om en stilling kan ændres til en pædagoger/social- og sundhedsassistent, hvis opgaven primært er af pleje- og omsorgs- og trivselsmæssig karakter
 4. Tildelingen bliver fastlåst i forbindelse med skoleårets planlægning
 5. Det tilstræbes at undgå visiteringer i indskolingen – grundet aktionslæringsforløbet i indskolingen er der en særlig opmærksomhed omkring inklusionsindsatsen
 6. I indskolingen udarbejdes der en revisiteringsmodel, hvor elever visiteres til at modtage støtte i almenområdet

Ovenstående 5 % besparelse giver 2,4 mio. kr. for det kommende skoleår. Punkt 2 er med i omprioriteringsforslaget til budgetforhandlingerne, men kan realiseres i 2021 med en besparelse på 174.000 kr. De øvrige punkter er forebyggende indsatser, som skal være medvirkende til, at antallet af specialklasseelever ikke stiger fremadrettet og vil kunne bidrage til at imødegå de økonomiske udfordringer. Derudover vil skoleområdet forfølge en reduktion i antallet af specialklasseelever i kommende skoleår.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og træffer beslutning om udfordringen med et stigende antal specialklasseelever på baggrund af skoleområdets forslag til handlinger.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 8. juni 2021, pkt. 8:

Børne- og Skoleudvalget ser med bekymring på udviklingen. Udvalget opfordrer til tilbageholdenhed på området. Punktet genoptages.

Beslutning

Carsten gør opmærksom på, at stigningen af antallet af specialklasseelever er en tendens på landsplan.

Fag MED Børn og Kultur drøfter de 6 forslag til handlinger i forbindelse med det stigende antal specialklasseelever i Brønderslev Kommune. Medarbejdersiden gør opmærksom på, at de ser en sammenhæng med den proces der allerede er i gang på området. Medarbejdersiden i Fag MED Børn og Kultur foreslår, at man afventer den nuværende proces inden der træffes en beslutning om handlinger i forbindelse med det stigende antal specialklasseelever.

Medarbejdersiden gør desuden opmærksom på:

At det er vigtigt, man har fokus på opgaven, når man beslutter hvilken faglighed man vil ansætte. Er opgaven udelukkende en pleje-, omsorgs- og trivselsopgave, så kan den varetages af pædagoger og pædagogmedhjælpere. Trivsel og undervisning kan varetages af lærere. Undervisning skal varetages af lærer jf. folkeskoleloven §29

Aktionslæringsforløbet er et kompetenceløft til lærere i indskolingen ikke et alternativ til specialundervisning. Vi hører ofte om børn, der er visiteret for sent, hvor deres udfordringer er blevet endnu større. Altså, ender de med senere at skulle have et endnu dyrere tilbud.

Til toppen


10. Temadrøftelse Værdi i MED-arbejdet


Resume

Til drøftelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Emnet på dette mødes temadrøftelse er: "Værdi i MED-arbejdet", hvor følgende drøftes.

 • Sammenhæng mellem Lokal MED, Fag MED og Hoved MED
 • Hvordan skaber vi den gode kobling mellem de forskellige niveauer?
 • Hvem repræsenterer hvem? Hvordan er man den gode repræsentant?
 • Hvordan engagerer vi baglandet?
 • Hvilke forventninger har vi til hinanden?
 • Hvornår har vi oplevet, at MED skabte værdi?
 • Hvordan skaber vi værdi I MED-arbejdet sammen?
 • Hvad skal der til for at højne værdien i MED-arbejdet på området?
 • Hvordan kommunikerer vi værdien af MED-arbejdet ud i vores organisation?

Drøftelserne vil ske både samlet i udvalget, men også i mindre grupper indenfor Fag MED,

Beslutning

Til dette punkt blev udvalget delt ind i grupper. Spørgsmålene i sagsfremstillingen blev drøftes og svarene blev noteret på farvede post-it, hvor

 • gul post-it er "lokalt"
 • orange post-it er "Fag MED"
 • pink post-it er "andet"

Punktet blev afsluttet med en kort opsamling. HR indkalder arbejdsgruppen, som blev nedsat til at udarbejde årshjul. Arbejdsgruppen arbejder videre med alle input til "værdi i MED-arbejdet" og kommer efterfølgende med forslag til Fag MED Børn og Kultur.

Arbejdsgruppen består af: Vibeke, Bente, Lars, Tommy og Gitte.

Til toppen


11. Årlig Arbejdsmiljødrøftelse


Resume

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte hvilke fokuspunkter, der skal prioriteres inden for de valgte emner til årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Sagsfremstilling

Der er lovpligtigt, at der skal gennemføres en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal handle om, hvordan den enkelte arbejdsplads tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø, samt hvilke emner der skal være fokus på og prioriteres det kommende år. Arbejdsmiljødrøftelsen tager udgangspunkt i de emner Hoved MED har besluttet.

Hoved MED besluttede på sit møde, den 8. april 2021, at emnerne, for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2021/22, er følgende:

 • Læring af erfaringer under COVID-19
 • Nærvær/fravær, fortsættelse af emnet for sidste års arbejdsmiljødrøftelse

Viden og inspiration for de valgte emner er tilgængelig på hjemmesiden http://www.ansatibronderslev.dk

Når Fag MED Børn og Kultur har drøftet, hvilke fokuspunkter, der skal arbejdes videre med, skal det formidles videre til Lokal MED/Personalemøder med MED-status. Deres opgave er herefter at aftale, hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes på arbejdspladsen samt hvordan de kan gennemføres. Aftalerne skal fremgå skriftligt fx. gennem referat eller via skema, som HR har udarbejdet. Skemaet findes på hjemmesiden.

Beslutning

Fag MED Børn og Kultur drøftede Hoved MED's emner til den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Med fokus på, at sygefraværet generelt er faldet under Covid-19 ønsker udvalget, at alle Lokal MED under Fag MED Børn og Kultur melder tilbage på følgende:

 • Hvordan har sygefraværet været hos jer under Covid-19
 • Hvad skyldes sygefraværet?

Tilbagemeldingerne fra Lokal MED opsamles på Fag MED Børn og Kultur på mødet, den 6. december 2021.

De enkelte Lokal MED skal i øvrigt selv vurdere, hvad der fylder indenfor de konkrete emner, som Hoved MED har besluttet.

HR sender besked til Lokal MED under Fag MED Børn og Kulturs område.

Til toppen


12. Flere frihedsgrader på folkeskoleområdet


Resume

Der ønskes en drøftelse af, hvordan aftalepunkterne i “Flere frihedsgrader” gældende for Folkeskoleområdet kan udmøntes i praksis.

Sagsfremstilling

På folkeskoleområdet får skoler og kommuner mulighed for fortsat at gøre brug af en række frihedsgrader i det kommende skoleår fra Corona-perioden. Det drejer sig om muligheden for at konvertere understøttende undervisning, for ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter, og at skolerne kan fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i.

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte , hvordan aftalepunkterne i “Flere frihedsgrader” gældende for Folkeskoleområdet kan udmøntes i praksis.

Beslutning

Fag MED Børn og Kultur drøftede punktet og var enige om, at det giver mest mening, at det er lokalt der træffes beslutning om, hvordan aftalepunkterne i "Flere frihedsgrader" udmøntes i praksis.

Bilag

Til toppen


13. Nøgletal indenfor Børn og Kulturs område


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet nøgletal indenfor Børn og Kulturs område.

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte nøgletallene, der er med som bilag.

Beslutning

Vibeke gav en kort orientering om nøgletallene.

Statisk må aldrig stå alene og skal altid ses med forsigtighed og en bevidsthed om, hvad de skal bruges til.

Tallene er sammenlignelige kommunerne imellem, men der er ikke taget højde for pristalsregulering.

Medarbejdersiden udtrykker bekymring for, at der er et fald i serviceudgifterne fra 2019 til 2020 i Brønderslev Kommune, på trods af, at man i regionen har hævet serviceniveauet

Bilag

Til toppen


14. Uddannelse og opkvalificering


Resume

Drøftelse af uddannelse og opkvalificering af medarbejdere.

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden ønsker en drøftelse af uddannelse og opkvalificering af medarbejdere. Ligeledes, at der kommer fokus på, hvordan vi kan være en attraktiv arbejdsplads for nye medarbejdere, så det også i fremtiden vil være muligt, at rekruttere og fastholde medarbejderne.

Der stilles i stigende grad krav til mere faglighed og kvalitet, blandt andet for at kunne imødekomme de politiske krav og fokusområder, som eksempelvis sprogtrappen og kvalid. Hermed er der også et ønske fra medarbejdersiden om, at der tages stilling til, hvordan medarbejderne skal klædes bedst mulig på for at kunne løfte disse opgaver.

For dagplejere og pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, er der et ønske om langt flere kommer på Pædagogisk Grunduddannelse (PAU), som stort set er udgiftsneutralt. Der findes forskellige løsninger på finansieringen, som man med fordel kunne benytte sig af.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen


15. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn samt sygefravær indenfor Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for februar 2021 til og med april måned 2021. Af statistikken fremgår skader både med fravær og skader uden fravær.

TeamEffect:

TeamEffect er Brønderslev Kommunes nye App-baseret løsning, til registrering af alle arbejdsskader/hændelser, både med og uden fravær. TeamEffect implemteres pr. 1. juni 2021 i hele organisationen.

Følgende skal fortsat anmeldes i EASY:

 • Arbejdsskader med fravær
 • Arbejdsskader uden fravær med forventet behandlingsbehov fx fysioterapi eller kiropraktor

Der kan læses mere om TeamEffect på hjemmesiden.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har Arbejdstilsynet været på tilsyn følgende steder:

 • Dronninglund Skole - AT kommer tilbage og afholder gruppesamtaler, den 14. juni 2021 i forhold til det psykiske arbejdsmiljø med fokus på vold og høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Fokus er indskolingen
 • Hjallerup Skole
  • Påbud om beholdere med farlige stoffer og blandinger til brug i kemiundervisning er mærket i henhold til CLP-forordning
  • Aftaleforløb i forhold til høje følelsesmæssige krav i arbejdet i indskolingen
 • SFO Flauenskjold - Grøn smiley
 • SFO Toftegårdsskolen - Grøn smiley
 • Biblioteket - vejledning om at forebygge krænkende handlinger

Arbejdstilsynet har meldt nye Risikobaseret tilsynet følgende steder:

 • Søndergades Skole

Der er flere steder, hvor Arbejdstilsynet tidligere har meldt risikobaseret tilsyn, men hvor de endnu ikke har været på tilsyn.

Fra den 3. maj og frem har Arbejdstilsynet et øget fokus på at tale om seksuel chikane og andre krænkende handlinger. De vil blandt andet oplyse om, hvilke regler der gælder på området, og hvor man kan finde hjælp til det forebyggende arbejde. Alle brancher er omfattet af indsatsen. Der kan læses mere på følgende link: Arbejdstilsynet starter indsats mod seksuel chikane - Arbejdstilsynet

Generelt opleves det, at Arbejdstilsynet har stort fokus på høje følelsesmæssige krav, når de er ude på tilsynsbesøg.

Sygefravær:

Der er udarbejdet fraværsrapport for Børn og Kulturs område. Rapporten viser fraværsprocenter for de seneste 14 måneder.

Andet - herunder inspirationsmateriale:

Gør noget ved krænkende handlinger:

Kend din rolle og brug jeres arbejdspladsvurdering, når I skal forebygge og håndtere episoder med uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane på jeres arbejdsplads. Læs om hvad du som leder, arbejdsmiljørepræsentant og kollega særligt kan gøre. Få også inspiration til spørgsmål I kan tage med i jeres arbejdspladsvurdering. Læs mere og find materialet HER

Sæt ergonomi på dagsordenen:

Både ledelse og medarbejdere skal have et fælles fokus, hvis I skal skabe en god kultur omkring forebyggelse. Både i forhold til de fysiske, psykiske og sociale faktorer, som kan udløse smerter og sygefravær. Læs mere HER

Sæt traumatiserende hændelser på dagsorden:

Selvom det er noget, I måske sjældent oplever, kan det være vigtigt, at I som arbejdsplads er forberedt på, at der kan ske traumatiserende hændelser. Når I er forberedt, kan det mindske alvorlige følger. Det giver mulighed for, at I håndterer situationen og reaktionerne i fællesskab, og at I kan tage ved lære sammen.

BFA har derfor udviklet et dialogværktøj, som I kan bruge til at komme i gang med at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser. Dialogværktøjet er til arbejdspladser, der ikke allerede har et beredskab omkring håndteringen af traumatiserende hændelser. Er I allerede godt i gang, kan dialogværktøjet bruges som inspiration til at kvalificere det, I allerede gør.

I værktøjet er der konkrete eksempler og hjælp til at tage dialogen på arbejdspladsen. Se materialet HER

Hvordan kommer man tilbage på arbejde efter Coronakrisen?

Coronakrisen har været hård, men den har også ført til læring, nye erkendelser og håb for fremtidens arbejdspladser. På coronatrivsel.dk er der samlet erfaringer fra ledere og medarbejdere, som er blevet interviewet under coronakrisen. Interviewene er en del af forskningsprojektet ”Mental Sundhed og Arbejdsfællesskaber under coronakrisen”. Læs mere HER

Podcast: Hvad kan vi lære af Corona?

BFA har lavet en podcastserie, hvor forskellige eksperter giver deres bud på, hvad vi som ledere og medarbejdere kan lære af corona-epidemien. Lyt med HER

Beslutning

Store forventninger til TeamEffect. Arbejdspladserne glæder sig til at få TeamEffect godt i gang.

Punktet tages i øvrigt til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Intet.

Til toppen


17. Kommunikation og videreformidling


Resume

Fag MED Børn og Kultur skal på hvert møde tage stilling til, hvordan der skal ske en videreformidling og kommunikation af mødets punkter.

Sagsfremstilling

Det er aftalt i forretningsordenen for Fag MED Børn og Kultur, at der i forbindelse med hvert møde skal drøftes, hvordan de behandlede punkter videreformidles i organisationen.

Det aftales, hvem der har ansvaret for den videre formidling og evt. videre tiltag i forhold til de enkelte punkter.

Beslutning

Vedr. punkt 4 undersøger Vibeke/Carsten om der en generel udfordring i forhold til arbejdsgange.

Medarbejdersiden udarbejder og indsender høringssvar i forbindelse med 1. høring - omprioriteringsforslag.

HR sender besked til alle Lokal MED under Fag MED Børn og Kultur i forhold til punktet omkring den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Til toppen

Opdateret 7. juli 2021