6. december 2021

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 6. december 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

I forbindelse med Lars' fravær sendes referatet fra dagens møde til godkendelse ved Betina Hollen Tofting, inden det sendes ud til udvalget.

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra 6. september 2021.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende referatet fra mødet, den 6. september 2021.

Referatet er tidligere udsendt. Herudover er det tilgængelig på hjemmesiden og e-Dagsorden.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokal MED under Fag MED Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Biblioteket
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Børne- og Familieområdet
 • Distrikt Hjallerup
 • Brønderslev Nord
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Distrikt Hjallerup
 • Distrikt Syd
 • Dagtilbudsområde Øst
 • Dronninglund Skoledistrikt
Beslutning

I forhold til de indsendte referater gav det anledning til følgende kommentarer/drøftelser på mødet:

 • Det giver store frustrationer, når IT ikke fungerer. De rette personer har ikke været orienteret om IT-driftsproblemer, så Carsten Otte drøfter kommunikation med Mads fra IT. I forhold til udfordringen med KMD orienterer Vibeke om, at det nu skulle være løst og fejlen har lagt hos KMD
 • I et referat, hvor punktet omhandler rengøring, udtrykker medarbejderne ringe tiltro til MED-systemet. Vibeke har tidligere svaret på den konkrete skrivelse, men vil i en julehilsen til alle Lokal MED bl.a. beskrive "værdi af MED-arbejdet"
 • Der kommer ikke midler med til inventar, når lokaler på fx. en skole renoveres. Ønskes dette skal det gå gennem bestyrelse eller det politiske system
 • I flere referater drøftes der punkter fra Hoved MED og Fag MEDs dagsorden, hvilket er rigtig positivt
 • Stor ros for de mange referater fra Lokal MED, som er sendt ind til dette møde i Fag MED Børn og Kultur

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30 september 2021.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2021 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 20,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Covid-19 restriktioner er udfaset i samfundet, dog har Covid-19 fortsat en effekt på udvalgsområdernes økonomi - særligt test på kommunens skoler driver udgifterne.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 opgjort for alle politikområder. Det samlede forventede regnskab 2021 er 12,6 mio. kr. Brønderslev Kommune er ved Midtvejsreguleringen kompenseret med 5,5 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter personale, rengøring og øvrige udgifter (værnemidler, test og vaccination m.v.)

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter til ekstra personale, rengøring og test i alt 2,8 mio. kr. Der fordeler sig med 1,9 mio. kr. på dagtilbud og 0,9 på skoler og SFO.

Fritids- og Kulturudvalget, her varetager Den Kommunale Ungdomsskole opgaven med at kvikteste på kommunens skoler i alt 5,6 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. på Brønderslev Biblioteket

Ældreomsorgsudvalget har samlet 3,7 mio. kr. i merudgifter til Covid-19. Der fordeler sig med 0,9 mio. kr. til Hjemmeplejen, 2,2 mio. kr. til Plejecentrene og 0,6 mio. kr. til Hjemmesygeplejen.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 12,2 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 12,8 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 24,2 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

Økonomiudvalget forventer samlet mindreudgifter på 1,1 mio. kr., der primært skyldes ny opgørelse på tjenestemandspensioner i alt 2,3 mio. kr., dog er puljerne til barsel og langtidssygdom fortsat under pres, der forventes merudgifter på 1,2 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets områder har samlet mindreudgifter på 35,6 mio. kr. Området bliver midtvejsreguleret med 17,3 mio. kr. De beskæftigelsesrettede udgifter forventer samlet mindreudgifter på 36,0 mio. kr., som fordeler sig med 20,9 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, 8,5 mio. kr. øvrige ydelser, 6,6 mio. kr. aktiveringsudgifter, 1,0 på integrationsområdet samt 1,0 mio. kr. i merudgifter på FGU. Derudover forventes der 1,9 mio. kr. merudgifter på Unge familie, der primært er på forebyggende foranstaltninger og opholdssteder.

Ældreomsorgsudvalget forventer samlet merudgifter på 2,5 mio. kr., der primært skyldes handicapbiler -5,0 mio. kr., merudgifter vedr. Covid-19 i alt 3,7 mio. kr. samt erstatning til Blæksprutten ApS.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet set et netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes øvrige udgifter 0,7 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. i merudgifter afledt af Covid-19. Det specialiserede voksenområde forventes i balance, hvilket skyldes en uventet afgang af borgere.

Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager blev ændret sidste år. I forhold til budgetopfølgning 1, hvor forventningen var samlede mindreindtægter, er forventningen nu balance i forhold til budgettet. Det skyldes, at der er foretaget en genberegning af alle områder omfattet af den centrale refusionsordning ud fra de kendte forudsætninger på nye borgere samt ændringer i kendte borgeres funktionsniveau.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2021 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt,

 • at der gives de anbefalede bevillinger,
 • at puljen til overførsel mellem årene på 25 mio. kr. 0-stilles,
 • at der laves en budgetomplacering mellem Sundhedsområdet og Hjemmesygeplejen på 0,2 mio. kr. vedr. palliativ indsats for kræftpatienter. Svarende til det, der er indarbejdet i budget 2022,
 • at der gives en indtægtsbevilling på 20 mio. kr. til grundsalgsindtægter i 2021.
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 23. november 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 20,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter på 12,6 mio. kr., samt at indtægterne er blevet midtvejsreguleret med i alt 8,6 mio. kr.

I forhold til sidste budgetopfølgning skyldes ændringerne i driftsudgifterne primært mindre overførselsudgifter pga. den markante forbedring af beskæftigelsen. Der er også en forbedring på handicap- og psykiatriområdet, og endelig har der været store indtægter på grundsalg.

På UngeCentrets område for udsatte unge er der fortsat en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Beslutning

Vibeke gav en kort orienter på budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021.

På Fritid- og Kulturs område er der et merforbrug, som primært skyldes Covid-19. Det er Ungdomsskolen, som står for test på hele Folkeskoleområdet og derfor dette merforbrug.

På Børne- og Skoleområde er der et merforbrug som skyldes

 • Refusion på Familieafdelingens område var sat for højt
 • Udgifter til Covid-19 på skole- og dagtilbudsområdet

Det forventes fortsat at der sker refusion for Covid-19.

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Bilag

Til toppen


5. Opsamling af budget 2022


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Vibeke giver en status på det vedtagne budget med fokus på Børn og Kulturs område.

Beslutning

Vibeke gav en kort gennemgang af budget 2022, hvor følgende er kommet med:

Skoleområdet:

 • Samlæsning
 • Kvalitet for SFO
 • Erhvervsklassetilbud

Dagtilbudsområdet:

 • Kvalitetsløft i dagplejen
 • Vuggestuekapacitet

Børn og Familie:

 • Øge samarbejdet med frivillige organisationer

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Til toppen


6. Orientering fra politiske udvalg


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Vibeke giver en orientering i forhold til relevante punkter fra Børne- og Skoleudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget.

Børne- og Skoleudvalget:

 • Vuggestuekapacitet

Fritids- og Kulturudvalget:

 • Kulturpolitik
 • Kulturskolens bestyrelsen
Beslutning

Vibeke gav en kort status på de relevante punkter fra de politiske udvalg under Fag MED Børn og Kultur.

Der kan læses mere konkret på referaterne fra de politiske udvalg.

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Til toppen


7. Temadrøftelse: Evaluering af årets gang i Fag MED Børn og Kultur


Resume

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte årets gang i udvalget.

Beslutning

Punkt 7 og 8 blev drøftet under samme punkt. Først i grupper og efterfølgende med opsamling i plenum.

Følgende spørgsmål blev stillet til grupperne:

1) Hvad har været godt ved årets møder?

- Hvad skal vi fastholde/gøre mere af?

2) Hvad skal vi have fokus på/forbedre?

- Dagsordner

- Emner

- Mødeafholdelse

3) Temaer

- Sygefravær

- Professionel kapital

- Arbejdsglæde i organisationen

- Sundhed & social samvær (Bevæg dig for livet)

Ad 1)

 • Åbenhed og den gode dialog
 • Godt med orientering fra politiske udvalg
 • Godt at møderne er udvidet til 3 timer
 • Flere der deltager på møderne
 • Fleksibel mødeafholdelse (teams og hurtigt arrangeret)
 • Fastholdelse af psykologisk tryghed - alle byder ind

Ad 2)

 • Korte møder på Teams
 • Tydelighed omkring høringssvar - hvem skal de sendes til (det gælder alle andre end Fag MED/Hoved MED)
 • Gruppearbejde
 • Bedre til tidsstyring, så alle punkter
 • Aktiv anvendelse af MED-referaterne og den tendens de viser (mønstre)
 • Oversigt over hvem der sidder i MED (når nye udvalg er på plads)

Ad 3)

Udover dem som tidligere er nævn kom følgende forslag:

 • "besøg" af de nye udvalgsformænd
 • Budget
 • Hængt ud på sociale medier - hvad gør vi?
 • Hvordan får vi "baglandet" inddraget i MED
 • Langtidsfriske

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Til toppen


8. Forslag til temadrøftelser i 2022


Resume

Til drøftelse

Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet, at der på hvert møde i Fag MED Børn og Kultur er en temadrøftelse på dagsordenen.

Der ønskes forslag til emner til temadrøftelser for møderne i 2022.

Beslutning

Punkt 7 og 8 blev drøftet under samme punkt. Først i grupper og efterfølgende med opsamling i plenum.

Følgende spørgsmål blev stillet til grupperne:

1) Hvad har været godt ved årets møder?

- Hvad skal vi fastholde/gøre mere af?

2) Hvad skal vi have fokus på/forbedre?

- Dagsordner

- Emner

- Mødeafholdelse

3) Temaer

- Sygefravær

- Professionel kapital

- Arbejdsglæde i organisationen

- Sundhed & social samvær (Bevæg dig for livet)

Ad 1)

 • Åbenhed og den gode dialog
 • Godt med orientering fra politiske udvalg
 • Godt at møderne er udvidet til 3 timer
 • Flere der deltager på møderne
 • Fleksibel mødeafholdelse (teams og hurtigt arrangeret)
 • Fastholdelse af psykologisk tryghed - alle byder ind

Ad 2)

 • Korte møder på Teams
 • Tydelighed omkring høringssvar - hvem skal de sendes til (det gælder alle andre end Fag MED/Hoved MED)
 • Gruppearbejde
 • Bedre til tidsstyring, så alle punkter
 • Aktiv anvendelse af MED-referaterne og den tendens de viser (mønstre)
 • Oversigt over hvem der sidder i MED (når nye udvalg er på plads)

Ad 3)

Udover dem som tidligere er nævn kom følgende forslag:

 • "besøg" af de nye udvalgsformænd
 • Budget
 • Hængt ud på sociale medier - hvad gør vi?
 • Hvordan får vi "baglandet" inddraget i MED
 • Langtidsfriske

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Til toppen


9. Årlig Arbejdsmiljødrøftelse


Resume

Til orientering og drøftelse

Sagsfremstilling

Der er lovpligtigt, at der skal gennemføres en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal handle om, hvordan den enkelte arbejdsplads tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø, samt hvilke emner der skal være fokus på og prioriteres det kommende år. Arbejdsmiljødrøftelsen tager udgangspunkt i de emner Hoved MED har besluttet.

Hoved MED besluttede på sit møde, den 8. april 2021, at emnerne, for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2021/22, er følgende:

 • Læring af erfaringer under COVID-19
 • Nærvær/fravær, fortsættelse af emnet for sidste års arbejdsmiljødrøftelse

Fag MED Børn og Kultur drøftede Hoved MED's emner til den årlige arbejdsmiljødrøftelse på sit møde, den 21. juni 2021. De enkelte Lokal MED skal selv vurdere, hvad der fylder indenfor de konkrete emner, som Hoved MED har besluttet, men med fokus på, at sygefraværet generelt er faldet under Covid-19 ønsker udvalget, at alle Lokal MED under Fag MED Børn og Kultur melder tilbage på følgende:

 • Hvordan har sygefraværet været hos jer under Covid-19
 • Hvad skyldes sygefraværet?
 • Er der erfaringer fra perioden, der kan have haft indflydelse på sygefraværet, der skal tages med videre?

Der er vedhæftet et bilag, hvor der er lavet en opsamling på de tilbagemeldinger, der er kommet fra Lokal MED.

Beslutning

Dejligt med tilbagemeldingerne fra Lokal MED og med udgangspunkt i disse drøftede Fag MED punktet og nåede frem til følgende:

 • stadig vigtigt med fokus på høj hygiejne og tage de gode vaner med videre - også efter Corona
 • der er blevet mere opmærksomhed i forhold til det at være "små-sløj". Før kunne det være en tendens til at møde op på arbejde selvom man var "små-sløj", hvor man nu enten arbejder hjemme, hvor det lader sig gøre eller melder sig syg for ikke at bringe smitte ind på arbejde

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Bilag

Til toppen


10. Evaluering af retningslinjer indenfor Børn og Kulturs område


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

På mødet i Fag MED Børn og Kultur, den 6. september 2021 blev den nuværende retningslinje "Retningslinjer ved fysisk og psykisk vold, i og udenfor arbejdstid, gældende for Børn og Kultur" drøftet i forhold til, om der er noget i retningslinjen, som skal ændres/tilføjes.

Det blev besluttet at inddrage Lokal MED.

Da der er sket nyt i forhold til psykologordning og EASY/TeamEffect er der redaktionelle ændringer hertil. Herudover har Lokal MED kommet med følgende kommentarer:

 • Hvem træffer beslutning om hvem der anmelder, især når det er udenfor arbejdstiden.
 • Kan lederen afgøre hvem der afgør om en episode skal anmeldes. Obs på en sproglig tilrettelse – vold er et fælles ansvar!
  … at FOREBYGGE (?) vold er et fælles ansvar, menes der vel?
 • Retningslinjen handler om vold mm mellem ansat og en borger. Der tages ikke højde for det forhold, hvis det sker mellem ansatte?
 • Retningslinjen er måske kun tiltænkt som beskyttelse af de ansatte.
 • Uklart hvad der menes, når der står tag imod tilbud om psykologhjælp. Er det frivillig eller en SKAL?
 • Obs på HVOR det skal indberettes. Kan det have betydning for en evt senere forsikringssag, hvis en hændelse kun er indberettet i TeamEffect og ikke også i EASY
 • MED er opmærksom på , at vi følger de angivende retningslinjer, idet dette skulle forhindre dobbeltarbejde.
 • Med tanke på borgershitstorms rettet en given kommunal institution og med tanke på politikers offentlige kritik af identificerbare offentlige ansatte i egen kommune… kunne man måske overveje, om dette kunne give anledning til at retningslinjen har en mening om dette? (tillæg efterfølgende)
 • Sproglige rettelser under kollegial førstehjælp (Den ramte) - sætningen: "vis din medfølelse, men ikke medlidenhed" bør slettes, da den dækkes af en anden sætning
 • Sproglige rettelser under Ledelsen (Den ramte) - sætningen: " sørg for, at den ramte søger læge/psykolog snarest" - ændres til: " opfordre til og evt. hjælpe med, at den ramte søger læge/psykolog snarest"
 • på den enkelte arbejdsplads skal der udarbejdes konkrete procedurer, sådan står der nu, men hvis vi syntes at B&K retningslinjerne kan fungere hos os, så er det vel i orden?
 • under punkterne om, hvor man kan hente hjælp syntes vi at den nye psykologordning skal med og især app’en som er nem at tilgå i situationen
 • afsnittet om hvordan trusler kan fremsættes, her syntes vi at pinden omkring sociale medier skal udbygges ex. noget omkring om der skal svares, hvordan og hvem der svarer (på et B&K lederseminar var vi rundt om det)
  og vi snakkede om at det lige så nemt kan ske fredag aften som lørdag morgen – hvem er det så vi kontakter? (jeg tænker lederen/chefen/direktøren, men syntes det skal stå der)
Beslutning

Fag MED udtrykker stor tak til Lokal MED for de tilbagemeldinger, der er kommet i forhold til evaluering af "Retningslinjer ved fysisk og psykisk vold, i og udenfor arbejdstid, gældende for Børn og Kultur".

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Carl-Otto Borup, Tommy Toft Kristensen og Gitte Grau, som udarbejder forslag til ny revideret retningslinde til næste møde i Fag MED Børn og Kultur. Gitte indkalder arbejdsgruppen til møde.

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Bilag

Til toppen


11. Status Covid-19


Resume

Opfølgning og status på Covid-19.

Sagsfremstilling

Der gives en status og opfølgning på Covid-19 indenfor Fag MED Børn og Kulturs områder.

Beslutning

Der er indført krav om Coronapas for alle medarbejdere, når de er på arbejdspladsen. Dette er gældende for alle medarbejder i hele Brønderslev Kommune.

Der indføres hverken adgangskontrol eller systematisk stikprøvetagning. Derimod bliver praksis, at den enkelte leder har ret til at få forevist Coronapas, såfremt der er begrundet tvivl om, hvorvidt medarbejderen er i besiddelse af passet eller lederen ønsker at pålægge en medarbejder test ved f.eks. smitteudbredelse på arbejdspladsen.

Hvis den enkelte medarbejder ikke kan/vil fremvise Coronapas, da bliver medarbejderen pålagt at foretage test. Kontakt HR for yderligere vejledning.

Situationen omkring Covid-19 følges tæt og Beredsskabsgruppen mødes p.t. 1 gang ugentligt. Det anbefales, at man tænker sig godt om og ikke mindst bruger sin sunde fornuft, da mange beslutninger, i forhold til Covid-19, er lagt ud til de enkelte arbejdspladser.

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Til toppen


12. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn samt sygefravær indenfor Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for august 2021 til og med oktober måned 2021. Af statistikken fremgår skader både med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har Arbejdstilsynet været på tilsyn følgende steder:

 • SFO Klokkerholm Skole - grøn smiley
 • Klokkerholm Skole - grøn smiley samt vejledning om vold

Arbejdstilsynet har ikke meldt nye Risikobaseret tilsyn, siden sidste møde, inden for Fag MEDs område. Der er fortsat steder, hvor AT tidligere har meldt risikobaseret tilsyn, men hvor de endnu ikke har været på tilsyn.

Arbejdstilsynet klar med ny vejledning om stort arbejdsmængde og tidspres - se vejledningen HER

Sygefravær:

Der er udarbejdet fraværsrapport for Børn og Kulturs område. Rapporten viser fraværsprocenter for de seneste 14 måneder.

Andet - herunder inspirationsmateriale:

Temadag om psykologisk tryghed i arbejdsfællesskaber

HR har indkaldt alle ledere, TR og AMR fra Skoler, Dagtilbud og Handicap og Psykiatri til temadag om psykologisk tryghed i arbejdsfællesskaber, den 26. januar 2022. Temadagen afholdes i forbindelse med sygefraværsprojektet "Fælles handling - styrket nærvær"

Contea har skiftet navn

Contea nu blevet til North. Det er stadig samme virksomhed, med de samme medarbejdere og med det samme CVR nr., nu bare med nyt navn og nye mailadresser

Ny undersøgelse: Hvad skaber trivsels og motivation på uddannelsesverdenen?

Det næste halve år sætter vi fokus på, hvad der giver et godt arbejdsliv på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner. I dette nyhedsbrev bliver du introduceret til en ny undersøgelse med 1.684 svar fra medarbejdere og ledere, og du finder link til den første podcast-episode og selve undersøgelsen fra Københavns Professionshøjskole. Læs mere HER

Traumatiserede hændelser

BFA har udviklet et dialogværktøj, som kan bruges til at komme i gang med at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser - Se værktøjet HER

Konsekvenser af støj - og hvad kan vi gøre

Få overblik over temaet her. Hvorfor og hvordan forstyrrer støj? Hvem er mest generet af støj og hvad er konsekvenserne? Hvilke tre grundlæggende ting kan man gøre ved forstyrrende støj? Læs mere HER

Gode rutiner - Genvejsøvelser på kontoret

Sådan kan I bruge genvejstasterne til at mindske antallet af museklik - og dermed mindske spændingerne i håndled, skulder og nakke. Se en kort inspirationsfilm og hent plakat med de vigtigste genveje i Windows og Word. Læs mere HER

Covid-19: Hold fokus på arbejdsmiljøet

Øget fokus på hygiejne må ikke belaste arbejdsmiljøet – fx i form af hudgener eller allergier. Vælg de rigtige produkter til rengøring og desinfektion og se også på jeres arbejdsrutiner og organisering af arbejdet - Læs mere HER

Arbejdsulykker skal anmeldes: Kampagne vil gøre op med mørketal

Mange arbejdsulykker bliver ikke anmeldt. Men ulykkerne skal anmeldes - både for medarbejderens skyld og for at forebygge ulykker i fremtiden. Det sætter Arbejdstilsynet fokus på med kampagnen ”Gør det nu – anmeld arbejdsulykker”. Læs mere HER

Anbefalinger til at forebygge og håndtere mistrivsel

VÆRKTØJ: Hvordan forebygger og håndterer man psykisk mistrivsel på arbejdspladsen? Det er der hjælp til i et nyt værktøj fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Værktøjet består af 16 anbefalinger til arbejdspladser og ledere fordelt på fire temaer samt en informationspjece og forslag til pejlemærker til arbejdspladsen. Læs mere HER

Hvor kommer stressen fra?

Vi sætter med et nyt site spot på lederens arbejde med stress: Hvorfor det er vigtigt, at særligt lederen både har øje for eget og medarbejderes arbejdsmiljø, har overblik, hjælper med at prioritere og får støtte hos medarbejderne. Du kan som leder få inspiration og tips via stresseksperter, andre ledere og medarbejderrepræsentanter. Se mere HER

Beslutning

I forbindelse med fraværsrapporten for Børn og Kulturs område konstateres det, at den er steget en smule.

Der blev spurgt ind til om sygefravær på grund af Covid-19 er en del af statistikken. Det er det og fraværet er registreret under fraværsårsager "Tjenestefri".

Der blev gjort reklame for Temadagen om psykologisk tryghed i arbejdsfællesskaber, den 26. januar 2022 med Anneke Dapper-Skaaning. HR opfordre alle til at melde sig til, hvis man ikke allerede har gjort det.

Der blev spurgt ind til de årlige Arbejdsmiljødage i Vrå. Dagene holdes den 2. og 3. marts 2022 og programmet forventes at blive sendt ud i løbet af den første uge af januar 2022.

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Bilag

Til toppen


13. Årshjul for MED-organisationen 2022


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2022 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen. Denne gang gældende for 2022.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt datoerne.

Beslutning

Datoerne i årshjulet blev godkendt. Der indkaldes via Outlook til samtlige møderne i 2022, når alle MED-udvalg har godkendt årshjulet.

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Bilag

Til toppen


14. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

De nye politiske udvalg indenfor Fag MED Børn og Kulturs område, gældende fra 1. januar 2022, er følgende:

Børne og Skoleudvalget:

 • Bettina Bøcker Kjeldsen (A) - Formand
 • Martin Bech (V)
 • Johnni Olesen (V)
 • Line Vanggard Pedersen (V) - Næstformand
 • Janni Høybye (C)
 • Peter H.S. Kristensen (A)
 • Henning Jørgensen (F)

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget:

 • Steen Søgaard Petersen (J) - Formand
 • Mathias Christensen (V)
 • Johnni Olesen (V)
 • Hildo Rasmussen (A) - Næstformand
 • Runa Friis Hansen (Ø)

Både formænd og øvrige medlemmer er opfordret til at besøge institutionerne under udvalget samt deltage i evt. praktik.

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Til toppen


15. Kommunikation og videreformidling


Resume

Fag MED Børn og Kultur skal på hvert møde tage stilling til, hvordan der skal ske en videreformidling og kommunikation af mødets punkter.

Sagsfremstilling

Det er aftalt i forretningsordenen for Fag MED Børn og Kultur, at der i forbindelse med hvert møde skal drøftes, hvordan de behandlede punkter videreformidles i organisationen.

Det aftales, hvem der har ansvaret for den videre formidling og evt. videre tiltag i forhold til de enkelte punkter.

Beslutning

På sidste møde blev det besluttet, at Vibeke og Lars skulle sende et brev ud til alle Lokal MED under Fag MED Børn og Kultur. Brevet bliver sendt som en julehilsen, hvor der også kvitteres for de input Lokal MED giver til Fag MED i forhold til forskellige punkter.

Fraværende: Lars Andreasen, Desiré Jensen, Carsten Otte og Bente Kristoffersen

Til toppen

Opdateret 9. december 2021