18. februar 2021

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 18. februar 2021
Lokale: online møde
Tidspunkt: Kl. 10:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Kirsten Maria Pedersen

Til toppen


2. Drøftelse af reorganisering af tilsynsopgaven på dagtilbudsområdet


Resume

Sagsforløb: Fag MED-udvalg Børn og Kultur

Områdeledelsen på dagtilbudsområdet, Skole- og Dagtilbudschefen og pædagogisk konsulent har udarbejdet et forslag til reorganisering og kvalificering af tilsynsopgaven på dagtilbudsområdet, som ønskes drøftet i MED udvalg inden endelig beslutning.

Sagsfremstilling

Nationalt er der et øget fokus på at skærpe tilsynsforpligtelsen og derfor er der i Områdeledelsen for dagtilbud et ønske om, at kommunens dagtilbud står stærkere på tilsynsområdet. Man ser, at en opkvalificering af tilsynsopgaven, i forlængelse af blandt andet kommunens Børnesyn, Rammebeskrivelsen for styring af Dagtilbud og øvrige politikker på Dagtilbudsområdet, vil sikre en høj kvalitet og øge fokus på børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse.

I Brønderslev Kommune har tilsyn i børnehaver og vuggestuer hidtil været udført af en pædagogisk konsulent og i Dagplejen af dagplejepædagogerne.

I vedhæftede notat er forslag til reorganisering af tilsynsopgaven på dagtilbudsområdet beskrevet. Dagtilbudsloven fastlægger rammerne for tilsyn, og Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbud efter dagtilbudslovens § 5. Tilsynsforpligtelsen gælder alle former for dagtilbud i kommunen – både de kommunale, selvejende og private aktører på markedet og alle dagtilbudsformer herunder integrerede institutioner, vuggestuer, børnehaver, dagplejere og private passere. Formålet er, at de mål og rammer dagtilbudsloven fastsætter, efterleves og at kvaliteten udvikles.

En tilsynsenhed for Dagtilbudsområdet i Brønderslev Kommune kan med fordel bestå af; to faste fuldtidsstillinger – alternativ af tre faste deltidsstillinger (á 30 timer) - med mulighed for at inddrage relevante kompetencer – herunder relevante konsulenter i Team Proces og Udvikling.

MED udvalget bedes drøfte om forslaget til reorganisering af tilsynsopgaven understøtter hensigterne:

- At sikre et højt fagligt kvalitetsniveau på Dagtilbudsområdet

- At sikre sammenhæng mellem afrapportering og pædagogiske indsatser

Ydermere bedes MED udvalget drøfte hvilken af de to forslag til organisering der bedst opfylder hensigterne:

1. I Administrationen for Børn og Kultur, under team Politik og Analyse. Begrundelsen for placeringen i Team Politik og Analyse er primært at understøtte tilsynsenhedens uvildighed. Vigtigheden af dette tydeliggøres i Notat om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet pkt. 9, hvori der blandt andet står: ”Der skal fastsættes tydelige lovkrav med minimumstandarder til det kommunale tilsyn, herunder bl.a. at der sikres uvildighed i tilsynet…”

2. På dagtilbudsområdet, under Dagplejeområdet. Denne placering begrundes i, at der allerede er en eksisterende kultur for tilsyn i dette område.

Forslaget drøftes i de lokale MED udvalg for Område Øst, Vest og Dagplejen, inden det drøftes i FAG MED for Børn og Kultur. De lokale MED udvalgs bemærkninger vedlægges til drøftelsen i FAG MED.

MED udvalgenes bemærkninger vil blive forelagt chefgruppen, som træffer endelig beslutning.

Beslutning

Drøftelserne blev indledt med, at Carsten gav en kort gennemgang af punktet. Herefter var der følgende bemærkninger/overvejelser til forslaget:

  • Ved placering under Dagplejen bliver uvildigheden mindre, men større pædagogisk vidensfelt
  • Ved placering under Team Politik og Analyse bliver uvildigheden større, men det pædagogiske vidensfelt mindre
  • Tænke erfaringer ind fra andre steder
  • Når uvildighed sættes op mod kultur, vægtes uvildighed højest

Fraværende: Bente Kristoffersen og Kirsten Maria Pedersen

Bilag

Til toppen


3. Realisering af besparelse på Dansk som Andetsprog i folkeskolen


Resume

Sagsforløb: Fag MED for Børn og Kultur

Fag MED for Børn og Kultur høres i Fagforvaltningen for Børn og Kulturs forslag til realisering af besparelsen på Dansk som Andetsprog i folkeskolen i forbindelse med budget 2021.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune gives der støtte til elever, som har Dansk Som Andetsprog (DSA). Flersprogede elevers sproglige færdigheder i dansk er afgørende for deres forståelse af indholdet i skolens undervisning. Derfor modtager disse elever hjælp til deres sprogudvikling gennem DSA-støtte.

Der har været et fald i antallet af elever, som modtager DSA-støtte i undervisningen, og derfor besluttede Byrådet med budget 2021, at der skal spares 1,5 mio. kr. på området.

I tabel 1 kan man se budgettet for DSA-området samlet forud for besparelsen på 1,5 mio. kr. Der bliver i dag tildelt svarende til 20.000 kr. pr elev pr. skoleår fra en samlet pulje for DSA-området.

Tabel 1: Budget til to-sprogsområdet i 2021 eksklusiv besparelse

Budget til DSA i 2021 uden besparelse

Modtage- og Videnscenter

1.100.000 kr.

DSA-midler til distrikterne

6.518.000 kr.

I alt til DSA-området

7.618.000 kr.

Fordelingen af elever og økonomi på området mellem skoledistrikterne kan ses i tabel 2 nedenfor, opgjort i efteråret 2020. Tallene kan ændre sig i løbet af et skoleår.

Tabel 2: Fordeling af elever og økonomisk tildeling på skoledistrikter

Oversigt over DSA elever

Elever

Tildeling

Distrikt Nord

73

1.460.000 kr.

Distrikt Syd

151

3.020.000 kr.

Distrikt Hjallerup

38

760.000 kr.

Distrikt Dronninglund

7

140.000 kr.

I alt

269

5.380.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår to modeller for realiseringen af besparelsen:

  • Model 1: DSA-taksten nedsættes fra 20.000 kr. pr. elev til 18.000 kr. pr. elev
  • Model 2: En ny model hvor der tildeles på baggrund af elevvurdering

Model 1 baserer sig på den nuværende organisering af DSA-området med en bibeholdelse af et modtage- og videnscenter og én takst pr. elev. Med en besparelse på området, vil det betyde, at DSA-taksten pr. elev vil falde fra 20.000 kr. til 18.000 kr.

Som det fremgik af tabel 2 er over halvdelen af DSA-eleverne samlet i Distrikt Syd. Derfor vil en takstbesparelse ramme Distrikt Syd hårdere økonomisk, end den vil ramme de øvrige distrikter jævnfør tabel 3.

Tabel 3: Før og efter besparelsen i distrikterne

Distrikterne

Før besparelse

Efter takstbesparelse

Distrikt Nord

1.460.000 kr.

1.314.000 kr.

Distrikt Syd

3.020.000 kr.

2.718.000 kr.

Distrikt Hjallerup

760.000 kr.

684.000 kr.

Distrikt Dronninglund

140.000 kr.

126.000 kr.

I alt

5.380.000 kr.

4.842.000 kr.

Med model 2 har Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet et forslag til en ny organiseringsform for DSA-området. Dette forslag er nærmere beskrevet i sagsfremstillingens bilagsmateriale og i hovedpointer nedenfor.

Med en ny ressourcetildelingsmodel foreslås der følgende:

  1. Nedlæggelse af Modtage- og Videnscentret på Skolegades Skole
  2. Differentieret ressourcetildeling til DSA – undervisning på baggrund af en faglig vurdering
  3. Ny funktion for tosprogskoordinator

I forslaget vil det være muligt gennem omstruktureringen af Modtage- og Videnscentret at realisere en kronereduktion på cirka 550.000 kr. Hvis elevtallet ikke stiger fremadrettet, vil der med det nuværende niveau for skoleåret 2020/2021 være muligt at fastholdes den udmøntede serviceramme til skolerne og samtidig effektuere besparelsen for budget 2021.

Når Børne- og Skoleudvalget har besluttet, hvilken model der skal realiseres, kan fagforvaltningen begynde at beregne taksterne for DSA-eleverne.

Fagforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om realisering af besparelsen på DSA-området ud fra en af de foreslåede modeller og at beslutningen sendes i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og Integrationsrådet.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2021, pkt. 3:

Bilagsmaterialet tilrettes i forhold til økonomien og materialet sendes herefter i høring inden Børne- og Skoleudvalget træffer en beslutning.

Beslutning fra Integrationsrådet, 18. februar 2021, pkt. 2:

Beslutning

Vibeke startede med at give en kort opsummering, hvorefter punktet blev drøftet.

Medarbejdersiden har udarbejdet følgende høringssvar til det politiske udvalg:

På budget 2021 er der vedtaget at spare 1,5 mio. kr. på Dansk som andetsprog i folkeskolen, et område der i forvejen er udfordret.

For at realisere besparelsen har forvaltningen udarbejdet 2 forslag, et der forsætter, med den organisering vi kender med modtage og videnscenter på Skolegade Skole og et, hvor man omorganisere området, og lader de nyankomne elever starte direkte i almenklassen på distriktsskolen, hvor opgaven med basisundervisning så skal løftes.

På et område, der i forvejen er udfordret da resurser er få, er det vigtigt, at man, samtidig med at man realiserer besparelsen på området, sørger for at optimere de resurser, der fortsat er i spil, så de kommer eleverne til gode i undervisningen. Det er helt ude i klassen at opgaven med at integrere og inkludere eleverne foregår hver dag, og det er i et samarbejde mellem kompetente lærere og ledere at de bedste løsninger findes. Flere og flere børn har svært ved, at honorere de krav der stilles, og hvis ikke de kan få den nødvendige hjælp i undervisningen, risikerer man, at det får indflydelse på hele klassens faglige udbytte og trivsel.

Fra medarbejdersiden kan vi på ingen måde støtte op om ansættelsen af en tosprogskoordinator på området, da det udover besparelsen på 1,5 mio. kr. vil betyde, at man fjerner yderligere en halv million, der kunne bruges til at støtte elever med dansk som andetsprog i den daglige undervisning. Vi forudser desuden, at ansættelse af en koordinator på området vil føre til et unødigt bureaukrati, der igen vil tage tid fra undervisningen af eleverne.

Vi mener desuden, at det sender et uheldigt signal til de medarbejdere, der som en konsekvens af besparelsen skal omplaceres til at udføre andre opgaver, at man samtidig bruger resurser på at ansætte en koordinator på området.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Kirsten Maria Pedersen

Bilag

Til toppen

Opdateret 23. februar 2021