6. september 2021

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 6. september 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra 21. juni 2021.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende referat fra mødet, den 21. juni 2021.

Referatet er tidligere udsendt samt tilgængelig på hjemmesiden samt på e-Dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokal MED under Fag MED Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Dagplejen
 • Biblioteket
Beslutning

Ingen bemærkninger til de indsendte referater.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2021


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2021.

Til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021 på drift og finansiering forventes der en årsafvigelse på 5,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Covid-19 restriktioner er under udfasning i samfundet, dog har Covid-19 fortsat en effekt på udvalgsområdernes økonomi. Et samlet skøn for forventede Covid-19 udgifter i 2021 vil være forbundet med stor usikkerhed. Derfor vil der i denne budgetopfølgning kun indgå udgifter til Covid-19 pr. 30. juni 2021.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 pr. 30. juni 2021 opgjort for alle politikområder til i alt 7,4 mio. kr. Brønderslev Kommune er ved Midtvejsreguleringen kompenseret med 5,5 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter: personale, rengøring og øvrige udgifter (værnemidler, test og vaccination m.v.)

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter til ekstra personale, rengøring og test i alt 2,6 mio. kr., der fordeler sig med 1,7 mio. kr. på dagtilbud og 0,9 mio. kr. på skoler og SFO.

Fritids- og Kulturudvalget - her varetager Den Kommunale Ungdomsskole opgaven med kviktest på kommunens skoler i alt 3,0 mio. kr. Opgaven koster ca. 0,6 mio. kr. pr. måned med det nuværende setup.

Ældreomsorgsudvalget har samlet 1,9 mio. kr. i merudgifter til Covid-19.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 13,1 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 11,9 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 7,0 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

Økonomiudvalget forventer samlet mindreudgifter, der skyldes ny opgørelse på tjenestemandspensioner i alt 2,3 mio. kr., dog er puljerne til barsel og langtidssygdom fortsat under pres, der forventes merudgifter på 1,0 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets områder har samlet mindreudgifter på 18,0 mio. kr., området bliver midtvejsreguleret med 17,3 mio. kr. De beskæftigelsesrettede udgifter forventer samlet mindreudgifter på 21,5 mio. kr., som fordeler sig med 12 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, 4,0 mio. kr. øvrige ydelser, 5,3 mio. kr. vedr. aktiveringsudgifter, 0,5 på integrationsområdet samt 0,5 mio. kr. i merudgifter på FGU. Derudover forventes der 2,8 mio. kr. i merudgifter på Unge og Familie, der primært er på forebyggende foranstaltninger og opholdssteder.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet set et netto merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et netto merforbrug på 3,4 mio. kr. på Handicap- og Psykiatriområdets Myndighed, der vedrører nye sager på borgere, der kommer udefra samt ændringer i kendte borgeres funktionsniveau.

Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler ændres fra at blive registreret som en driftsudgift til at blive registreres som en kapitalpost jf. nye konteringsregler fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2021 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt,

 • at der gives en tillægsbevilling vedr. modtaget tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre på 576.000 kr. - som fordeles med 432.000 kr. på Ældreomsorgsudvalget og 144.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 17. august 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 5,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter på 7,4 mio. kr., samt at indtægterne er blevet midtvejsreguleret med i alt 8,6 mio. kr.

I forhold til sidste budgetopfølgning skyldes ændringerne i driftsudgifterne primært engangsudgiften til retssagen på ældreområdet.

Den forventede udfordring på manglende refusionsindtægter til særligt dyre enkeltsager vurderes samlet set at være væsentligt mindre end først antaget, men påvirkningen på de enkelte områder er uens, jf. oversigten i sammenfatningen.

På UngeCentrets område for udsatte unge er der fortsat en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Beslutning

Vibeke gav en kort orientering om budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021.

De afvigelser der er på Børn og Kulturs område, handler primært om udgifter i forbindelse med Covid-19.

Afvigelserne på Familieområdet handler om mindre indtægt end forventet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2022 – 2. høring – høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Jf. tidsplan for budget 2022 fremsendes budgetforslag til 1. behandling til høring i MED-systemet.

MED for Børn og Kultur anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetforslag som fremsendes til 1. behandling fremsendes hermed til høring i MED-systemet.

Budgetforslaget til 1. behandling indeholder pris- og lønfremskrivning samt lov- og cirkulæreprogram.

I henhold til budgetprocessen for budget 2022 sker der en politisk stillingtagen i forhandlingsudvalget på deres møde den 25. august 2021 til opmærksomhedslisten, således denne indarbejdes i budgettet til 1. behandling. Hvis der er punkter fra opmærksomhedslisten som ikke indarbejdes på mødet den 25. august 2021, går de videre til budgetseminaret den 16. og 17. september 2021.

Materialet fremsendes inden mødet

Frist for høringssvar er 09. september 2021, kl. 12.00.

Beslutning

Medarbejdersiden har følgende høringssvar til budget 2022:

To-medarbejderordning i folkeskolen

Det er glædeligt at Børne- og Skoleudvalget igen har indstillet et ønske om, at der tilføres resurser til en to-medarbejderordning i folkeskolen.

At være to lærere eller en lærer og en pædagog i en klasse, giver muligheder for at arbejde med undervisningen, så den i endnu højere grad bliver målrettet den enkelte elevs forudsætninger og interesser.

Børn, der er fagligt eller socialt udfordret, vil opleve, at de hurtigere kan få den hjælp og støtte, de har behov for, hvilket vil betyde, at de oplever generelt højere trivsel.

En to-medarbejderordning vil derfor forventeligt kunne imødekomme nogle af de udfordringer, man oplever, hvor stadig flere børn visiteres til specialundervisning, da man ikke kan tilbyde dem de rammer, de har behov for i almentilbuddet.

Hvis Brønderslev Kommune skal have et skolesystem, der også i fremtiden er konkurrencedygtigt med skolerne i de andre kommuner i regionen, så vi fortsat kan rekruttere uddannede medarbejdere, så er det nødvendigt med en investering.

Det lykkedes ikke med budget 2021, hvor der blev sparet på skolerne, men vi håber, at politikerne med budget 2022 vil sende et tydeligt signal om, at man prioriterer folkeskolen.

Midler til kvalitetsløft på dagplejeområdet

Det er altid glædeligt når en faggruppe, her dagplejerne, ønskes tilgodeset. Vi hilser det velkommen at man har et ønske om Midler til kvalitetsløft på dagplejeområdet på budget 2022

Vi vil gerne understrege at kvalitetsløft her sidestilles med kompetenceløft og uddannelse, hvilket er en nødvendighed for at mestre de nye tiltag, vi som medarbejderne står overfor. I en tid hvor kravene til kvalitet, faglighed og fokus på kerneopgaven er centralt i arbejdet, er vigtigt at sikre sig, at alle er klædt bedst muligt på til at klare opgaverne.

Man skal sikre sig at alle har de nødvendige kompetencer og er trygge ved opgaverne, således at arbejdsopgaverne kan nås inden for arbejdstiden.

Vi har en opfordring at der skabes mulighed for at sende flest muligt afsted, dette kan gøres ved at

Sænke dækningsgraden, benytte sig af flyverordning, gæstehuse og stordagplejere.

At investere og opkvalificere i medarbejdergrupper er et must for fortsat at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og fastholde dem. Det højner fagligheden og vil være med til at skabe en bedre service for både børn og forældre.

Til toppen


6. Temadrøftelse: Værdi i MED-arbejdet


Resume

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af gruppearbejdet på mødet i Fag MED Børn og Kultur, den 21. juni 2021 har arbejdsgruppen udarbejdet en opsamling og delt drøftelserne op i 4 emner, som udvalget bedes tage stilling til.

Organisation:

 • Vil det give mening, at alle Lokal MED skal afholde møder inden Fag MED?
 • Forslag om, at alle Lokal MED forpligtes på at lave årshjul

Indhold:

 • Vi skal være bedre til at sende punkter frem og tilbage mellem Lokal MED og Fag MED
 • Fælles dag mellem alle Lokal MED og Fag MED om et bestemt tema – hvad kunne være relevant?
 • Vi skal holde fast i og give plads til temadrøftelsen

Repræsentation:

 • Der udarbejdes en oversigt over medlemmerne i Fag MED, som indeholder: Navn, Kontaktoplysninger og Repræsentation.

Forventningsafstemning:

 • Vi skal drøfte – hvilke forventninger har vi til hinanden på møderne i forhold til engagement/input, forberedelse mv.
Beslutning

Fag MED Børn og Kultur drøftede de 4 temaer som arbejdsgruppen har fremsat.

Organisation:

 • Der gives eksempler på fordele ved, at Lokal MED holder møder både før og efter Fag MED's møde
 • Fag MED fastholder, at det skal give mening på de enkelte Lokal MED, hvornår Lokal MED holder deres møde
 • Udvalget opfordre alle Lokal MED til at sætte et punkt på deres dagsorden i forhold til "Fag MED"
 • Fag MED opfordre alle Lokal MED til at udarbejde et årshjul

Indhold:

 • Fag MED skal blive bedre til at gøre brug af Lokal MED og spørge om input, hvor det giver mening
 • Der er enighed om at det er en god idé at lave en fælles dag mellem Fag MED og alle Lokal MED under Børn og Kultur. Forslag til temaer kunne være:
  • kerneopgaven
  • krænkende handlinger
  • vold
  • et af Hoved MED's overordnede temaer under den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • professionel kapital
 • Der er enighed om, at temadrøftelse fortsat skal være en del af dagsorden på Fag MED Børn og Kultur

Repræsentation:

 • Der er er enighed om, at der udarbejdes en oversigt over medlemmerne i Fag MED Børn og Kultur i forbindelse med udpegning af ny MED-organisation i 2022. Oversigten skal være udarbejdet inden temadagen med Lokal MED og Fag MED afholdes.

Forventningsafstemning:

 • Udvalget arbejder hen på, at flere i udvalget siger noget på møderne og drøftelserne foregår på mødet og ikke kun på formødet
 • Der er ingen dumme spørgsmål og alles holdninger og perspektiver er lige vigtige
 • Eftermøde kunne være et alternativ til formøde
 • Der skal findes en måde at introducere nye medlemmer i Fag MED Børn og Kultur, så de er klædt på til opgaven i udvalget
Bilag

Til toppen


7. Orientering fra politiske udvalg


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Vibeke giver en orientering i forhold til relevante punkter fra Børne- og Skoleudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget.

Børne- og Skoleudvalget:

 • Henvendelse fra FOA
 • Kapacitetsudfordringer i Brønderslev
 • Forslag om nyt skoletilbud
 • Budgetønsker
 • Nationalt tilskud folkeskolen
 • Byggeproces
 • Makerspace

Fritids- og Kulturudvalget:

 • Budgetønsker 22
 • 100 dage med kultur og idræt
 • Makerspace
Beslutning

Vibeke gav en kort status på de relevante punkter fra de politiske udvalg under Fag MED Børn og Kultur.

Der kan læses mere om de konkrete punkter på referaterne fra de politiske udvalg.

Til toppen


8. Uddannelse og opkvalificering


Resume

Drøftelse af uddannelse og opkvalificering af medarbejdere.

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden ønsker en drøftelse af uddannelse og opkvalificering af medarbejdere. Ligeledes, at der kommer fokus på, hvordan vi kan være en attraktiv arbejdsplads for nye medarbejdere, så det også i fremtiden vil være muligt, at rekruttere og fastholde medarbejderne.

Der stilles i stigende grad krav til mere faglighed og kvalitet, blandt andet for at kunne imødekomme de politiske krav og fokusområder, som eksempelvis sprogtrappen og kvalid. Hermed er der også et ønske fra medarbejdersiden om, at der tages stilling til, hvordan medarbejderne skal klædes bedst mulig på for at kunne løfte disse opgaver.

For dagplejere og pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, er der et ønske om langt flere kommer på Pædagogisk Grunduddannelse (PAU), som stort set er udgiftsneutralt. Der findes forskellige løsninger på finansieringen, som man med fordel kunne benytte sig af.

Indstilling

Beslutning fra Fag MED Børn og Kultur, 21. juni 2021:

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning

Fag MED Børn og Kultur havde en generel drøftelse af punktet og besluttede at drøftelsen hører hjemme lokalt med fagchefen.

Til toppen


9. Evaluering af retningslinjer indenfor Børn og Kulturs område


Resume

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Hvert år skal retningslinjerne/procedurerne indenfor Fag MED Børn og Kulturs område evalueres.

Der findes p.t. følgende retningslinjer indenfor området:

 • Retningslinjer ved fysisk og psykisk vold, i og udenfor arbejdstid, gældende for Børn og Kultur (revideret juni 2018)
 • Magtanvendelse på Skoleområdet (revideret juni 2020)
 • Procedure for medicingivning i dagtilbud og skoler i Brønderslev Kommune (revideret december 2020)

Magtanvendelse på Dagtilbud er under udarbejdelse.

På dette møde ønskes "Retningslinjer ved fysisk og psykisk vold, i og udenfor arbejdstid, gældende for Børn og Kultur" evalueret.

Retningslinjen er med som bilag.

Beslutning

Udvalget drøftede om indholdet i den nuværende retningslinje: "Retningslinjer ved fysisk og psykisk vold, i og udenfor arbejdstid, gældende for Børn og Kultur" er dækkende.

På baggrund af flere tilfælde, hvor arbejdspladser i Brønderslev Kommune er "hængt ud" via sociale medier/pressen kunne det være aktuelt at få noget med i retningslinjen, som dækker den del.

Herudover blev der talt om "definitionen af vold" skal revideres.

Da der er sket noget nyt i forhold til psykologordning og EASY/TeamEffect er der her redaktionelle ændringer.

Fag MED Børn og Kultur besluttede, at der skal spørges ud i alle Lokal MED, om der er noget i de nuværende retningslinjer, der ønskes ændret/tilføjet.

Tilbagemeldingerne fra Lokal MED drøftes på mødet i Fag MED Børn og Kultur, den 6. december 2021.

Bilag

Til toppen


10. Psykisk APV - 2020


Resume

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

I perioden fra den 23. marts 2021 og til og med den 16. april 2021 er der gennemført en Psykisk APV i hele Brønderslev Kommune. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet rapporter som er udsendt til lederen i den enkelte afdeling. Lederen skal formidle rapportens indhold til AMR og øvrige medarbejdere på arbejdspladsen.

Besvarelserne er anonyme. Alle kommentarer i kommentarfeltet vil fremgå i rapporten for den enkelte afdeling. Der dannes ikke rapporter for arbejdspladser/afdelinger under 5 personer. Arbejdsmiljøgrupperne kan under hele processen få hjælp og sparring fra HR

Rapporten er bygget op omkring de 7 temaer ud fra kortlægningen:

 • Kerneopgaven
 • Det daglige arbejde
 • Arbejdstempo, tidsfrister og følelsesmæssige krav
 • Samarbejde
 • Fysisk og psykisk vold
 • Krænkende handlinger
 • Arbejdsbetinget sygefravær

https://www.ansatibronderslev.dk
er der inspiration til, hvordan man kan arbejde med kerneelementerne i temaerne og der kan hentes hjælp og sparring fra konsulenterne i HR.

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte rammen for den psykiske APV og hvorvidt, der er opfordres til nogle specielle fokuspunkter i arbejdet med den Psykiske APV indenfor udvalgets område.

Samlet rapport for Børn og Kultur er med som bilag.

Beslutning

Generel drøftelse i udvalget af den Psykiske APV, som er gennemført i 2021:

 • Det vigtigste er, at drøftelserne foregår på arbejdspladserne
 • Gør brug af HR
 • Opleves der uhensigtsmæssige arbejdsgange, skal disse et italesættes hos nærmeste leder
 • Stor appel til HR om, at spørgerammen i den Psykiske APV ikke ændres til næste gang den iværksættes. Det giver stor værdi at kunne sammenligne fra gang til gang.
Bilag

Til toppen


11. Regler i forbindelse med testning


Resume

Til drøftelse i Fag MED Børn og Kultur

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden har fået en forespørgsel om, hvad reglerne er for testning, når en medarbejder oplever at have været i nær kontakt med en smittet i forbindelse med sit arbejde.

Proceduren er, at man skal testes på 4. og 6. dagen. Har man krav på at få fri til det, når det er i forbindelse med arbejdet, at man er vurderet som nærkontakt?

Beslutning

Vibeke gav et svar på det konkrete spørgsmål i sagsfremstillingen: "man har ikke krav på at få fri, men der skal udvises fleksibilitet
på arbejdspladsen".

Sundhedsstyrelsen udsender nye retningslinjer gældende fra den 10. september i forhold til nærkontakt.

På folkeskoleområdet fortsætter testning frem til 1. november 2021.

Til toppen


12. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn samt sygefravær indenfor Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for maj 2021 til og med juli måned 2021. Af statistikken fremgår skader både med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har Arbejdstilsynet været på tilsyn følgende steder:

 • Dronninglund Skole – Påbud om at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold er effektivt forebygget. Påbuddet gives i forbindelse med arbejdet med elever i indskolingen – påbuddet skal være efterkommet den 15. februar 2022
 • Søndergades Skole - grøn smiley

Arbejdstilsynet har meldt nye Risikobaseret tilsynet følgende steder:

 • Asaa Skole
 • Flauenskjold Skole
 • Klokkerholm Skole

Der er steder Arbejdstilsynet har meldt risikobaseret tilsyn, men hvor de endnu ikke har været på tilsyn.

Sygefravær:

Der er udarbejdet fraværsrapport for Børn og Kulturs område. Rapporten viser fraværsprocenter for de seneste 14 måneder.

Andet - herunder inspirationsmateriale:

Ny Psykologordning

Brønderslev Kommunes Ny Psykologordning træder i kraft 1. september 2021 og i den forbindelse afholdes der en række opstartsmøder for AMR, Leder og TR. Tilmelding sker HER

Fællesmøde for AMR

I forbindelse med valgåret for AMR og TR, indkaldes alle AMR til et fællesmøde. Mødet afholdes den 4. november og der vil i løbet af efteråret blive sendt indbydelse ud til alle nyvalgte/genvalgte AMR‘er. På mødet vil der blive afholdt valg til MED-udvalgene samt givet en generel status på arbejdsmiljøarbejdet i Brønderslev Kommune.

Udmattelse i arbejdsfællesskabet er helt naturligt efter et år med corona

Over et år med restriktioner, nedlukninger og genåbninger har krævet udpræget omstillingsparathed på alle uddannelsesinstitutioner. Mange arbejdsfællesskaber er udmattede efter mange måneders omskiftelighed, usikkerhed og en ny slags konflikter. Læs mere i en helt ny artikel HER

Genstart af læreres arbejdsfællesskaber efter coronaen

PJECE: Under coronaen har de kollegiale arbejdsfællesskaber været udfordret, så der kan være behov for at genstarte dem på arbejdspladserne. Danmarks Lærerforening giver i en ny pjece tips til, hvordan man kan styrke arbejdsfællesskaberne. Det er tid til at overveje, om vi skal tilbage til den ”gamle” virkelighed eller indføre nye rutiner. Se pjecen HER

Podcast: Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdspladser, eksperter i psykisk arbejdsmiljø og SPARK-konsulenter giver jer inspiration til, hvordan I kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Læs mere og lyt med HER

Lær om involverende processer

Hvad er en involverende proces, og hvorfor skal vi bruge det? Se SPARK-konsulent Mille Trøst fortælle om en tilgang, der kan forbedre samarbejdet i TRIOer, MED-udvalg og mange andre steder. Se mere HER

Hjælp til at forebygge vold og trusler på jobbet

”Integreret Voldsforebyggelse” er en ny forskningsbaseret metode, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke det systematiske samarbejde om at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen og udvikle konkrete løsninger på udfordringerne. Læs mere HER

Beskyt huden – den skal holde hele arbejdslivet

Ny kampagne fra Arbejdsmiljørådet sætter fokus på erhvervsbetinget hudsygdom blandt unge. Læs mere HER

Hjælp os med at hjælpe!

GRIB IND - overfor krænkende handlinger af seksuel karakter. Det er titlen på et nyt redskab, BFA er på trapperne med. Det giver arbejdspladsen mulighed for at tale om, hvad man som kollega eller leder kan gøre i situationer, som kan være krænkende.

Vi har brug for din hjælp til ideer til, hvad man kan sige eller gøre. Læs mere HER

Beslutning

Arbejdsskadestatistikkerne er udarbejdet udelukkende på baggrund af tal fra Easy.

Der opfordres til at tilmelde sig opstartsmøderne i forhold til den Ny Psykologordning.

De overordnede udfordringer med TeamEffect er løst, men der opfordres til at kontakte TeamEffects support telefon, hvis der er tekniske spørgsmål/problemer eller HR, hvis der er øvrige spørgsmål til TeamEffect.

Bilag

Til toppen


13. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Carl-Otto orienterede om, at Søndergades Skole har fået en grøn smiley.

Til toppen


14. Kommunikation og videreformidling


Resume

Fag MED Børn og Kultur skal på hvert møde tage stilling til, hvordan der skal ske en videreformidling og kommunikation af mødes punkter.

Sagsfremstilling

Det er aftalt i forretningsordenen for Fag MED Børn og Kultur, at der i forbindelse med hvert møde skal drøftes, hvordan de behandlede punkter videreformidles i organisationen.

Det aftales, hvem der har ansvaret for den videre formidling og evt. videre tiltag i forhold til de enkelte punkter.

Beslutning

Lars og Vibeke udarbejder et brev til de Lokale MED i forhold til punkt 6 - Værdi i MED-arbejdet. Heri vil der bl.a. fremgå, at der opfordres til, at der udarbejdet årshjul og "Fag MED Børn og Kultur" oprettes som et punkt på alle Lokal MED. Samtidig vil der blive orienteret om, at der tænkes i en fælles dag mellem alle Lokal MED og Fag MED om et bestemt tema.

Gitte skriver ud til Lokal MED i forhold til punkt 9 om evaluering af retningslinjer - helt konkret i forhold til "Retningslinjer ved fysisk og psykisk vold, i og udenfor arbejdstid, gældende for Børn og Kultur".

Til toppen

Opdateret 14. september 2021