23. august 2021

Fag MED for Børn og Kultur - Dagsorden

Dato: 23. august 2021
Lokale: Online møde
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Til toppen


2. Omorganiseringen af specialområdet


Resume

Til drøftelse i Fag MED Børn og Kultur

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på møder i 2019 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune udført af arkitektfirmaet NERD Architects. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i eksisterende forhold og kommer med forslag til ændringer og tiltag med afsæt i den pædagogiske praksis og generelle vurderinger af læringsmiljøerne. Der er i udviklingsplanen oplæg til forskellige scenarier og prioriteringer. Alle scenarier rummer forslag til investeringer ud fra tre fokusområder:

 1. Modernisering, kapacitet og sammenhæng ved klasselokaler og fællesområder
 2. Modernisering og sikring af kapacitet til faglokaler
 3. Modernisering af specialtilbud

Denne sagsfremstilling forholder sig til punkt 3 om en modernisering af specialtilbud i Brønderslev Kommune på baggrund af en omfattende dialogproces.

Børne- og Skoleudvalget har tidligere besluttet, at følgende opmærksomhedspunkter vedrørende specialområdet skal indgå i de videre drøftelser:

 • Heldagsskolen skal flyttes
 • K-klasserne skal ud af pavillonerne
 • Specialklasserne skal tilknyttes almenområdet på hensigtsmæssig måde
 • Strategi for inklusion på skoleområdet

I februar 2020 deltog Børne- og Skoleudvalget i en studietur til Aarhus og Syddjurs kommuner for at søge inspiration til en styrkelse af inklusionsindsatsen ved en anden organisering og placering af specialundervisningen. Børne- og Skoleudvalget har ligeledes holdt dialogmøde den 9. juni 2020 med skolebestyrelser, MED-udvalg og skoleledere med det formål at kvalificere tanker om det specialiserede område.

I efteråret 2020 besluttede Børne- og Skoleudvalget at godkende en plan for en dialogproces med skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer, forældre og ledere på skole- og dagtilbudsområdet samt på børne- og familieområdet. I foråret 2021 faciliterede skoleområdet i fagforvaltningen Børn og Kultur en dialogprocessen ved både online og fysiske møder.

Opsamlingen på dialogprocessen er visualiseret i nedenstående skema. Ved hvert mål er der listet fra 2-6 forskellige anbefalinger, som de mange stemmer i dialogprocessen, har peget på. Alle kommentarerne fra dialogprocessen kan læses i sin sammenhæng i ”Omorganisering af specialområdet. Opsamling på dialogproces.”

Mål

Anbefaling 1

Anbefaling 2

Anbefaling 3

Anbefaling 4

Anbefaling 5

Anbefaling 6

1.

At mindske forskellen mellem almen- og specialområdet

Der anvendes enkeltintegrations-timer i stedet for at visitere

PPR er i højere grad rådgivende frem for primært at udarbejde en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) på eleverne evt. ved i højere grad at anvende temapakker

Der tilvejebringes en pulje med midler til at imødekomme de elever, som har brug for et særligt tilrettelagt forløb, og visitations-proceduren ændres, så eleven skal via et kompetenceforløb, inden de kan visiteres til et specialtilbud

Visitationsproceduren ændres til oftere end de 2 gange, der er på nuværende tidspunkt

Ressourcemodellen ændres, så der er midler til rådighed, som skolerne kan trække på, når der skal ydes en ekstra indsats for at fastholde en elev i almenskolen

Taksterne for specialtilbuddene justeres, så der er en mere ensartethed mellem tilbuddene

2.

At eleverne går i skole i nærmiljøet og har større mulighed for at danne relationer i fritiden

Der udarbejdes to forskellige takster - en for de elever, som har brug for hjælp i hele livet, og for de elever, som har brug for et kortere kompetenceforløb

Der nedsættes en beredskabsgruppe/TRIO, som skal give forpligtende rådgivning i praksis og som har kompetencer til at visitere til et særligt skoletilbud (en mellemform)

Der oprettes et støtteteam (mesterlære), der kan være med i undervisning og anvise lærerteamet, hvordan en bestemt elev skal hjælpes – f.eks. i en periode på 4-6 uger

Der gives mulighed for, at man i stedet for at visitere børn til et specialtilbud, kan visitere til egen distriktsskole med henblik på integration i almen.

Der udarbejdes en økonomimodel, hvor der er incitament ift. tilbageføring fra special- til almenområdet.

Der tilbydes en mere fleksibel taxaordning for de elever som har brug for ikke at vende tilbage til den skole, de kom fra.

3.

At understøtte overgangen til en ungdomsuddannelse og mindske frafaldsprocenten

Der etableres et udvidet samarbejdet med UU ift. at tilbyde praktikker

Mulighederne for holddeling øges samtidig med, at der etableres en anden skoleform f.eks. Erhvervsklassen

4.

At flere elever går op til folkeskolens afgangsprøve

Der tilbydes en intensiv indsats for, at alle elever som udgangspunkt går op til afgangsprøven

Heldagsskolen udvides med overbygningen for at få flere elever til at gå op til afgangsprøven

5.

At udvikling i fællesskab bliver det bærende element med plads til diversitet

Børnesynet omsættes i den faglige praksis ved et øget kompetenceløft af medarbejderne via aktionslæringsforløb

De fremmeste ansættes til at være sweepere i almenområdet og rådgive de professionelle

Der etableres 2-lærer ordninger, og personalet uddannes i at anvende co-teaching

Der nedsættes en beredskabsgruppe, der er ude og kigge/hjælpe børn i vanskeligheder, inden der kan opstartes en visitationsindstilling. Denne gruppe kan bestå af lærere/pædagoger fra specialområdet og ledelse, samt PPR. Denne gruppe kan komme med og hjælpe med konkrete værktøjer ind i klasserummet

Der etableres et skoletilbud som NEST i en overgang eller som en permanent løsning og med en markant højere ressourcetildeling og en PPR medarbejder med faste sparringer

6.

At kapacitetsopbygge og hjemtage visiterede elever fra andre kommuner

De ansatte i specialområdet følger eleverne de første 14 dage ved tilbagevenden til almenområdet og PPR og børne- og familieafdelingen involveres for på den måde at lade de voksne bære inklusionen - ikke eleven

De økonomiske ressourcer følger eleven ½ år efter tilbagevenden til almenområdet

De eksisterende placeringer af specialtilbuddene bibeholdes, dog ændres specialtilbuddenes navne, så en elev fremover ikke visiteres til K- eller X-klassen, men i stedet visiteres til et specialiseret tilbud i Brønderslev Kommune af samme navn

Specialtilbuddene placeres lokalt

Der oprettes specialcentre i alle distrikter med harmoniserede takster

De nuværende specialtilbud opbrydes til andre enheder, hvor der i stedet oprettes særskilte forløb i almenklasserne, der i højere grad tager udgangspunkt i et specialpædagogisk perspektiv

Som det fremgår af ovenstående skema, er der modsatrettede anbefalinger og dermed indbygget nogle dilemmaer i forhold til på nuværende tidspunkt at kunne udarbejde en endelig konklusion på omorganiseringen af specialområdet. Skoleområdet under fagforvaltningen Børn og Kultur har derfor i det nedenstående udfoldet dilemmaerne og kategoriseret dem inden for tre hovedområder, som er procedure, pædagogik og placering.

Procedure - ressourcetildeling, visitationsprocedure og beredskabsplan

 • Er det muligt at ændre visitationsproceduren, og samtidig opretholde stabilitet, kontinuitet og arbejdsro for både medarbejdere, elever og forældre på både afgivne og modtagende skoler?
 • Er det muligt at ændre ressourcetildelingen og ensrette tilbuddene og samtidigt opnå målsætningen om at hjemtage/bibeholde elever, der visiteres ud af kommunen?
 • Kan vi tilbyde en høj takst til det korte kompetenceforløb for at sikre en hurtig og målrettet indsats og samtidig overholde den nuværende budgetramme?
 • Kan visitationskompetencen gøres mere decentral samtidig med, at der fortsat er et centralt overblik?
 • Kan de økonomiske ressourcer følge eleven ½ år efter tilbagevenden til almenområdet og samtidig undgå at skabe større normering- og budgetmæssige udfordringer?

Pædagogik - pædagogik, didaktik og samarbejde

 • Er det muligt for medarbejderne at følge eleverne de første 14 dage ved tilbagevenden til almenområdet og involvere PPR og børne- og familieafdelingen og samtidig undgå at skabe en flaskehalsproblematik?
 • Kan der etableres et omfattende kompetenceforløb for medarbejderne både i almen- og på specialområdet og samtidig overholde den nuværende budgetramme?

Placering - fysisk placering, specialtilbuddenes navne og mellemformer

 • Har vi tilstrækkelig belæg for at etablere lokale ressourcecentre og mellemformer samtidig med, at alle elevers læring og trivsel understøttes på et højt fagligt niveau?
 • Vil det understøtte alle elevers læring og trivsel at kalde alt for ”Specialtilbud i Brønderslev Kommune” og samtidigt skabe mindre skel mellem almen- og specialområdet?
 • Kan vi tilgodese den enkelte elevs udvikling såvel fagligt som socialt, og dermed understøtte mål om afgangsprøver og inklusion i det store perspektiv ved en lokal placering af specialtilbuddene og samtidigt nedbringe antallet af klagesager og visiteringer ud af kommunen?
 • Er det muligt at etablere lokale ressourcecentre for elever med meget forskellige behov og samtidigt skabe meningsfyldte fællesskaber?
 • Er det muligt at kapacitetsopbygge og hjemtage visiterede elever fra andre kommuner og samtidig overholde budgetrammen?

Skoleområdet under fagforvaltningen Børn og Kultur foreslår på den baggrund, at Børne- og Skoleudvalget godkender opfølgningsprocessen for omorganiseringen af specialområdet med bistand fra ekstern konsulent. I den nedenstående visualiseres procesplanen for opfølgningen:

Dato/periode

Opgave

Ansvarlig

7. sep. 2021

Fase 1. Godkendelse

Godkendelse af opfølgningsproces for omorganisering af specialområdet ud fra de beskrevne anbefalinger og dilemmaer.

BSU

Sep.
– okt. 2021

Fase 2. Belysning

En ekstern konsulent belyser anbefalingerne og dilemmaerne yderligere fra et økonomisk perspektiv i samarbejde med skoleområdet, Fagforvaltningen Børn og Kultur. Der udarbejdes et notat, som gøres til genstand for en involverende opfølgningsproces.

Forvaltning

Ekstern konsulent

Nov.- dec. 2021

Fase 3. Dialogmøder

Del 1

Skoleområdet, fagforvaltningen Børn og Kultur faciliterer kommunale dialogmøder med skolebestyrelser, forældre, ledere, FRO og de faglige organisationer.

Del 2

Skoleledelserne faciliterer lokale dialogmøder med MED-udvalg, medarbejdere og elever.

Forvaltning Skoleledelser

Jan. 2022

Fase 4. Notat

Forvaltningen for Børn og Kultur udarbejder et samlet notat for opfølgningsprocessen. Notatet indeholder konklusionerne fra dialogmøderne og et uddybet beslutningsgrundlag med klare anbefalinger.

Forvaltning

Ekstern konsulent

Feb. 2022

Fase 5. Beslutning

Børne- og Skoleudvalget beslutter den videre proces for moderniseringen af specialområdet.

BSU

Bilag

Til toppen

Opdateret 22. august 2021