29. november 2021

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 29. november 2021
Lokale: Online
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


2. Omorganisering af specialområdet


Resume

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte og kvalificere anbefalingerne til Børne og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

På det ekstraordinære møde i Fag MED Børn og Kultur gives der en status på omorganisering på specialområdet.

De medfølgende bilag danner baggrund for høringsmøderne d. 25. og 26. nov. med bestyrelserne, MED-udvalg, skoleledelserne, de faglige organisationer, Børne- og Familieområdet samt Handicaprådet.

Beslutning

Carsten Otte præsenterede slides med forslag til ny organisering med specialcentre og kompetencecentre.

Fra medarbejderside er der følgende bemærkninger:

Der bakkes op om modellen, da den giver mulighed for en tidlig/rettidig indsats for børn, der i dag senere flyttes til specialområdet; at møde dem tdiligere i deres behov, så de ikke får store skift senere hen.

Der opfordres til, at en evt. besparelse på kørselsområdet bliver på skoleområdet.

Det er vigtigt, at der er de tilstrækkelige midler til stede, for at lykkes med undervisning af alle børn. Desuden at der en opmærksomhed på ressourcer til fritids-/SFO-delen.


Der skal være en opmærksomhed på de fysiske rammer i forbindelse med kompetencecentrene.

Bilag

Til toppen


3. Ressourcetildelingsmodel - Folkeskoleområdet


Resume

Til drøftelse i Fag MED Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 7. september 2021 fagforvaltningens forslag til principper for justeret ressourcetildelingsmodel.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fagforvaltningen for Børn og Kultur, Økonomiafdelingen, Midtvendsyssel Lærerkreds, Skolelederforeningen samt to skoledistriktsledere har arbejdet på en justeret ressourcetildelingsmodel. Udgangspunktet for arbejdsgruppen har været at gøre ressourcetildelingen mere simpel og gennemsigtig.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en række anbefalinger til justeringer af den nuværende ressourcetildelingsmodel, hvor ambitionen har været at nedbringe antallet af puljer og overskueliggøre tildelingen på almenområdet. Det har konkret udmøntet sig i 6 hovedområder med få og enkle fordelingsparametre med henblik på at skabe en gennemsigtig tildeling og mulighed for politisk prioritering og opfølgning.

Det var arbejdsgruppens ambition at lave en justeret tildeling til specialområdet. Men på grund af den igangværende proces omkring omorganiseringen af specialområdet foreslår arbejdsgruppen, at en justeret tildeling til specialområdet afventer politisk stillingtagen.

Med forslag om en justeret ressourcetildelingsmodel skal høringsparterne udtale sig om følgende:

Forslag om opdeling af ressourcetildelingen i 6 puljer:

 • Undervisning – kerneopgaven
 • Læringsunderstøttende aktiviteter
 • Ledelse og administration
 • Drift
 • SFO
 • Specialområdet

Forslag til fordelingsparametre under hver pulje:

Undervisning – kerneopgaven:

 • Der tildeles ressourcer svarende til én lærer eller pædagog (understøttende undervisning) i alle klasser på baggrund af folkeskolelovens vejledende timetal til fagopdelt og understøttende undervisning
 • Beregningsgrundlaget tager udgangspunkt i at en lærer kan undervise 745 timer og en pædagog 1.019 timer årligt

Læringsunderstøttende aktiviteter:

 • Tidligere politisk besluttede puljer samles under én overskrift ’’Læringsunderstøttende aktiviteter’’ for at overskueliggøre tildelingen
 • Der tilføres 12,1 mio. kr. fra den nuværende ’’klasse- og elevtakstpulje’’ til vikarer, læringsunderstøttende aktiviteter og særlige tillægsbevillinger
 • Tildelingen sker på baggrund af elevtallet i distrikterne med undtagelse af midler til enkeltintegration og Dansk som Andetsprog, hvor tildelingen er direkte til de elever, som har et behov
 • Tildelingen til elever med Dansk som Andetsprog er 20.000 kr. pr. elev

Ledelse og administration:

 • Der tildeles en skoledistriktsleder pr. distrikt
 • Ledelsestiden for almen og special samles under én tildeling til distrikterne
 • Der tildeles en halv stilling pr. matrikel og øvrige ressourcer tildeles ud fra antal afdelinger og medarbejdere
 • Der tildeles sekretærbistand på baggrund af antal medarbejdere

Drift:

 • Der tildeles på baggrund af elevtal
 • Tildelingen til undervisningsudgifter fordeles til indskoling (1.300 kr.), mellemtrin (1.800 kr.) og udskoling (1.900 kr.) på baggrund af undervisningstimetallet
 • Der tildeles 1.000 kr. pr. 6. klasses elev til lejrskole

SFO:

 • Der foreslås samme tildelingskriterier som i den nuværende tildelingsmodel

Regulering af budgetter:

Arbejdsgruppen foreslår følgende til reguleringen af budgettet:

 • Der reguleres mellem skoleområdet (301) og kommunekassen på baggrund af antal klasser 1. april

Budgetbeslutning om samlæsning:

Med budget 2022 besluttede byrådet, at der skal samlæses på skoler, hvis det er pædagogisk og fagligt forsvarligt.

Arbejdsgruppen har derfor følgende forslag til kriterier for samlæsning på skoler:

 1. Samlæsning kan ske, hvis to efterfølgende klasser har et elevantal på under 26 elever i indskolingen og 28 elever på mellemtrinnet
 2. Der skal foretages en konkret vurdering af lærernes linjefagskompetencer på skolen
 3. Der skal foretages en vurdering på baggrund af det samlede pædagogiske grundlag

På Børne- og Skoleudvalgsmødet i februar 2022 skal udvalget træffe endelig beslutning omkring udmøntningen af budgetbeslutningen vedrørende samlæsning.

Budgetbeslutning om to-medarbejderordning:

 • Arbejdsgruppen foreslår, at budgetbeslutningen omkring to-medarbejderordningen (3,4 mio. kr.) bliver en del af puljen ’’Læringsunderstøttende aktiviteter’’

Fagforvaltningen har i samarbejde med Økonomi udarbejdet konsekvensberegninger af en gennemførelse af arbejdsgruppens forslag til en justeret ressourcetildelingsmodel. Den justerede ressourcetildelingsmodel giver ikke store ændringer i forhold til skoledistrikternes nuværende samlede tildeling.

Der redegøres nærmere for den justerede ressourcetildelingsmodel og konsekvensberegningerne i vedlagte bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fag MED for Børn og Kultur drøfter arbejdsgruppens forslag til justeret ressourcetildelingsmodel for skoleområdet samt den foreslåede udmøntning af budgetbeslutningerne.

Beslutning

Carsten Otte redegjorde for arbejdsgruppens forslag til hovedelementer i ressourcetildelingsmodellen.

Medarbejdersidens kommentarer:


Der er opbakning til timefordelingsmodellen.

Modellen giver en større gennemsigtighed, som intentionen også var. Det er vigtigt at den gennemsigtighed er tilstede hele vejen igennem organisationen.

En opmærksomhed på, at socioøkonomi ikke er indregnet i modellen og måske burde have en større opmærksomhed.

Bilag

Til toppen

Opdateret 30. november 2021