10. januar 2022

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 10. januar 2022
Lokale: Online
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Michael Alsbjerg og Kristine Mygind Rokkjær deltager på mødet.

Vibeke byder velkommen til Charlotte og Dorte, som er nye i Fag MED Børn og Kultur. Begge præsenterer sig kort.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Desiré Jensen og Tommy Toft Kristensen

Til toppen


2. Udmøntning af midler til Dansk som Andetsprog


Resume

Fag MED for Børn og Kultur

Fag MED for Børn og Kultur høres i Fagforvaltningen for Børn og Kulturs forslag til en revideret strategi for undervisning af flersprogede elever i folkeskolen.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har løbende drøftet Dansk som Andetsprog (DSA) i første halvdel af 2021. Den 9. marts 2021 besluttede udvalget at nedlægge Modtage- og Videnscentret på Skolegades Skole, hvilket har den konsekvens, at nyankomne elever i Brønderslev kommune fremadrettet indskrives direkte i distriktets almenklasse. Som følge af omlægningen var der et budgetbeløb på 600.000 kr., der skulle udmøntes.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 8. juni 2021 at udmønte de 600.000 kr. på DSA-området til et mobilt DSA-ressourcecenter.

Udvalget besluttede på mødet den 8. juni 2021, at der skulle følges op på beslutningen på et Børne- og Skoleudvalgsmøde i december.

Udmøntningen af det mobile ressourcecenter har været vanskeligt at effektuere til skolestart i august 2021, grundet udpegning af personale og nyansættelse. Fagforvaltningen forventer, at det mobile DSA-ressourcecenter er i fuld drift den 1. december 2021.

Siden beslutningen er følgende sat i værk på området:

 • Der er etableret et mobilt DSA ressourcecenter, da nyankomne elever bliver indskrevet direkte i distriktskolen. Det mobile ressourcecenter består af en fuldtidsstilling, der i øjeblikket varetager basisundervisning og vejledning af personale og elever i hele kommunen. Fra 1. december vil det mobile ressourcecenter bestå af en halv lærerstilling tilknyttet øst og en halv lærerstilling tilknyttet vest. Disse medarbejdere skal udbyde basisundervisning til skolerne, når Brønderslev Kommune modtager nyankomne elever uden kendskab til det danske sprog
 • Der er oprettet et kommunalt medarbejdernetværk for lærere/pædagoger med opgaver inden for flersprogsområdet
 • Der er udpeget en DSA tovholder/vejleder på hver skole

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har herudover udarbejdet et forslag til en revideret strategi for undervisning af flersprogede elever, som er vedhæftet dagsordenspunktet. Strategien er revideret på baggrund af de politiske beslutninger, der er taget på området. Fagforvaltningen sender forslaget i høring hos skolernes parter, inden det fremsættes til politisk drøftelse og godkendelse i det nye Børne- og Skoleudvalg i starten af 2022.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra År 2018-2021 Børne- og Skoleudvalget, 30. november 2021, pkt. 5:

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Vibeke og Carsten gav en kort introduktion til punktet, hvor der bl.a. blev orienteret om, at det er det tidligere Børne og Skoleudvalg, som har sendt punktet i høring.

Fag MED Børn og Kultur havde en god drøftelse af punktet, hvor hovedoverskrifterne er følgende:

 • Rigtig fin strategi, som er nem og overskuelig, Det er godt, at den er skilt fra vejledningerne.
 • Vigtigt at det fremgår, at vurderingen af eleverne også foregår i et samarbejde med medarbejderne.
 • Vigtigt med gennemsigtighed i forhold til hvilke ressourcer (antal timer), der følger den enkelte elev, så man kan tage udgangspunkt heri, når man revurderer eleven og beslutter om den nuværende indsats er den rigtige.
 • I sidste afsnit under "Det Mobile DSA ressourcecenter" skal det fremgå tydeligere, at der er undervisning tilknyttet opgaven.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Desiré Jensen og Tommy Toft Kristensen

Bilag

Til toppen


3. Covid-19


Resume

Til information og drøftelse

Sagsfremstilling

Status på, hvordan det går i forhold til Covid-19 indenfor Børn og Kulturs område.

Beslutning

Vibeke gav en status på Covid-19.

I gennemsnit er der dagligt mellem 70-90 smittede med Covid-19 i Brønderslev Kommune, heraf ca. 15-20 børn.

Hver uge samles der op på, hvor mange smittede der er indenfor Børn og Kulturs område. I uge 1 var tallene følgende:

Området 0-6 år:

 • 6 børn
 • 4 medarbejdere

Skoleområdet:

 • 59 børn
 • 7 medarbejdere

Som noget nyt er det anbefalinger, som kommer fra ministeriets side og ikke krav. Beredskabsgruppen i Brønderslev Kommune har besluttet, at følge disse anbefalinger, dog med enkelte undtagelser.

Udvalget drøftede udfordringer, især i forhold til valgfag, når eleverne i videst mulig omfang skal blive i stamklasserne. Der kan gøres noget lokalt og Carsten følger op på den del der vedr. valgfag.

Ud fra forskellige drøftelser tager Vibeke følgene spørgsmål med til Beredskabsgruppen:

 • Yderligere ressourcer til rengøring
 • Coronapas ved smitte
 • Test efter smitte

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Desiré Jensen og Tommy Toft Kristensen

Til toppen

Opdateret 11. januar 2022