14. marts 2022

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 14. marts 2022
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Valg af næstformand


Resume

Medarbejdersiden i Fag MED Børn og Kultur bedes vælge næstformand til udvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nyvalg til MED-organisationen i Brønderslev Kommune pr. 1. januar 2022, skal der vælges næstformand til Fag MED Børn og Kultur.

Beslutning

Medarbejdersiden har genvalgt Lars som næstformand i Fag MED Børn og Kultur.

Fraværende: Pernille Birch Andersen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Under punkt 11 - Temadrøftelse, deltager Bettina Bøcker Kjeldsen ikke, da hun er syg. Bettina kommer i stedet på juni mødet i Fag MED Børn og Kultur.

Steen Søgaard Petersen kommer ca. kl. 13.30. Vibeke og Steen skal videre til møde sammen, når Steen har givet en præsentation. Lars overtager mødeledelsen herefter.

I forhold til det ekstraordinære møde på fredag er det et fysisk møde. Dagsordenen til mødet sendes først ud torsdag.

Fraværende: Pernille Birch Andersen

Til toppen


3. Godkendelse af referater


Resume

Godkendelse af referater fra:

 • 29. november 2021
 • 6. december 2021
 • 10. januar 2022
Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende referater fra møderne den 29. november 2021, 6. december 2021 og 10. januar 2022

Referaterne er tidligere udsendt. Herudover er de også tilgængelig på hjemmesiden og e-Dagsorden.

Beslutning

De tidligere udsendte referater blev godkendt.

Fraværende: Pernille Birch Andersen

Til toppen


4. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokal MED under Fag MED Børn og Kulturs område:

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Brønderslev Nord
 • Distrikt Hjallerup
 • Biblioteket
 • Familieafdelingen
 • Ungdomsskolen
 • Skoledistrikt Syd
 • Dagtilbud område Vest
 • Familieafdelingen
Beslutning

Der opfordres til, at alle arbejdsrelaterede Covid-19-smittede arbejdsskader bliver anmeldt i EASY.

Der bliver spurgt ind til toner til kopimaskiner. Det er en stor udfordring på skoleområdet, da mange bøger ikke er fysiske. Der bliver henvist til Ole Holdt i indkøbsafdelingen.

Der bliver spurgt ind til om det er muligt, at der laves en fast skabelon, som alle Lokal MED skal bruge i forbindelse med udarbejdelse af dagsordener og referater.

Der er enighed i udvalget om, at det er vigtigt, at det skal give mening på det enkelte Lokal MED og tages hensyn til den lokale kultur og derfor kan det være svært at lave en fast skabelon. Dog blev udvalget enige om, at næste gang Fag MED Børn og Kultur sender et fælles skriv ud til alle Lokal MED, vil der blive opfordret til, at referaterne bliver mere ”læsevenlige” i forhold til dem, som ikke har deltaget i mødet.

Fraværende: Pernille Birch Andersen

Bilag

Til toppen


5. Oplæg til budgetproces og tidsplan for Budget 2023


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2023. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de tilbagemeldinger, der er blevet givet i forbindelse med evalueringen af sidst års budgetproces.

For at få plads til omprioriteringer og nye opgaver samt for at opnå måltallet på 50 mio. kr. i overskud på driften, foreslås det, at der udarbejdes omprioriteringsforslaghertil. Dette sker ved udarbejdelse af omprioriteringsforslagpå de enkelte fagområder. Samtidig lægges der op til, at forslag til omprioritering skal udarbejdes og sendes i høring inden sommerferien.

Økonomiudvalget skal således beslutte om og i givet fald hvor store omprioriteringsforslag der skal udarbejdes. I bilag er der givet eksempler på konsekvenserne ved henholdsvis 0,5 % og 1,0 % for de enkelte udvalg.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktion af prisfremskrivningen. Puljen udgør 4,3 mio. kr. mellem 2022 og 2023 baseret på KL's skøn fra juni 2021. Puljen udgjorde til budget 2022 1,9 mio. kr. Stigningen skyldes højere PL-skøn fra 2022 til 2023. Denne stigning gør, at det kan være svært at indfri denne reduktion alene via indkøbsaftaler.

Der er, som de tidligere år, mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget

 • tager stilling til, om der skal udarbejdes omprioriteringsforslag, og i så fald puljens størrelse
 • tager stilling til, om der skal indarbejdes reduktion af prisfremskrivning på 4,3 mio. kr.
 • drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2023
Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 4:

Tids- og procesplan indstilles godkendt.

Det indstilles, at der igangsættes en proces med at finde omprioriteringsforslag svarende til 0,8% i alle udvalg.

Provenuet fra forslagene kan anvendes til prioritering i budgetforhandlingerne til finansiering af evt. ønsker og omprioriteringer på tværs i hele organisationen.

Der tages stilling til prisfremskrivning senere

Beslutning fra Byrådet, 26. januar 2022, pkt. 8:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning

Den overordnet tidsplan for budget 2023 er godkendt i Økonomiudvalget . Af tidsplanen fremgår tidspunkterne for høring af de udarbejdede omprioriteringsforslag samt tidspunkt for høring af budgetforslag til 1. behandling bl.a. for Fag MED.

Medarbejdersiden sætter pris på gennemsigtigheden i tidsplanen.

Fraværende: Pernille Birch Andersen

Bilag

Til toppen


6. Proces/kvalificering af kommende budgetproces


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Vibeke giver en orientering om de omprioriteringsforslag, der arbejdes med i fagforvaltningen.

Fag MED Børn og Kultur får mulighed for at kommentere forslagene herunder evt. konsekvenser af omprioriteringen. Hvis medlemmer af Fag MED har andre ideer til omprioritering, kan disse også drøftes.

Beslutning

Der er indkaldt til ekstraordinært møde, fredag den 18. marts 2022, hvor omprioriteringsforslag for Børn og Kulturs område drøftes

Fraværende: Pernille Birch Andersen

Til toppen


7. Orientering fra politiske udvalg


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Vibeke giver en orientering i forhold til relevante punkter fra Børne- og Skoleudvalget samt Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget.

Børne- og Skoleudvalget:

 • Principper fra udendørs læringsmiljøer
 • FRO-møder
 • Budget 23
 • Erhvervsklassetilbud 7. årgang
 • Dokumentationskrav

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget:

 • Budget 23
 • Handleplan for fritids- og idrætspolitik
 • Ungdomshus i nye former
Beslutning

Vibeke gav en kort status på de relevante punkter fra de politiske udvalg under Fag MED Børn og Kultur.

På referaterne fra de politiske udvalg er der mulighed for at læse mere konkret om de enkelte punkterne. Referaterne findes på kommunens hjemmeside.

Fraværende: Pernille Birch Andersen

Til toppen


8. Afbureaukratisering


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Afbureaukratiseringen i den offentlige sektor er på dagsordenen både nationalt og lokalt. I den forbindelse er der udsendt brev til alle Lokal MED under Fag MED Børn og Kultur.

Der lægges op til, at der skal kigges på dagligdagen og overvejes om der er dokumentationskrav, retningslinjer, bøvlede regler, unødvendige arbejdsgange eller lignende der kan fjernes, således det letter arbejdsdagen, og giver mere tid til kerneydelsen.

Der er udarbejdet et skema, som skal udfyldes og sendes til Pia Dybro Jensen senest, den 17. marts 2022.

Der skal efterfølgende være en drøftelse i de politiske udvalg i forhold til de områder, der meldes ind.

Brev og skema er med som bilag.

Beslutning

Der blev givet udtryk for, at tidsfristen for indsendelse af forslag er for kort og dermed kan der være Lokal MED, som ikke får indsendt forslag.

Fag MED Børn og Kultur drøftede forskellige forslag, som bliver indsendt inden tidsfristen den 17. marts.

Fraværende: Pernille Birch Andersen

Bilag

Til toppen


9. Retningslinje ved fysisk og psykisk vold - Børn og Kultur


Resume

Til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Der har været nedsat en arbejdsgruppe under Fag Børn og Kultur, som har udarbejdet forslag til revideret ”Retningslinjer ved fysisk og psykisk vold, i og udenfor arbejdstid, gældende for Børn og Kultur”.

Der er foretaget redaktionelle rettelser på baggrund af de tilbagemeldinger, som er kommet fra Lokal MED. Der er ikke lavet ændringer i de afsnit, som handler om psykisk førstehjælp. I efteråret bliver der udarbejdet central procedure for psykisk førstehjælp. Det er et krav, at der iværksættes nødvendige foranstaltninger i forhold til psykisk førstehjælp.

Når den centrale procedure er udarbejdet, vil der naturligt være rettelser til ”Retningslinjer ved fysisk og psykisk vold, i og udenfor arbejdstid, gældende for Børn og Kultur”.

For at danne overblik er der vedhæftet 3 bilag.

 1. Retningslinjer ved fysisk og psykisk vold – B&K – forslag til ny revideret udgave – februar 2022 – det er arbejdsgruppens forslag til ny udgave af retningslinje, som skal gælde fremadrettet
 2. Retningslinjer for fysisk og psykisk vold – Børn og Kultur – forslag til ny revideret udgave – før og efter – I dette dokument kan man se, hvad der er rettet. Det fremgår med rødt
 3. Retningslinjer – fysisk og psykisk vold – Børn og Kultur – tilbagemeldinger fra Lokal MED1 – Tilbagemeldingerne fra Lokal MED er kategoriseret og markeringerne med gule overstregninger betyder, at de er taget med i retningslinjen.

Fag MED bedes godkende forslaget fra arbejdsgruppen.

Beslutning

Forslaget fra arbejdsgruppen blev drøftet.

Overskriften ændres til: "Retningslinjer ved fysisk og psykisk vold/belastninger, i og udenfor arbejdstid, gældende for Børn og Kultur".

Under afsnittet "hjælp efter hændelse" ændres den sidste bullet under ledelsen til:

Der har været et ønsket om, at der i retningslinjen bliver indarbejdet noget omkring borgershitstorms. Dette vil der blive taget højder for i henholdsvis krisekommunikation og materiale omkring psykisk førstehjælp.

Fraværende: Pernille Birch Andersen

Bilag

Til toppen


10. Magtanvendelse på dagtilbudsområdet


Resume

Til godkendelse i Fag MED Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Pædagogisk konsulent Trine Krarup Johansson har udarbejdet "Beskrivelse af procedure til brug ved magtanvendelse på dagtilbudsområdet ved Brønderslev Kommune", som erstatter nuværende procedure for magtanvendelse på dagtilbudsområdet, der er udarbejdet i 2015.

I processen har der været indkaldt sparringsgruppe, hvor også medlemmer fra Fag MED Børn og Kultur har deltaget.

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende "Beskrivelse af procedure til brug ved magtanvendelse på dagtilbudsområdet ved Brønderslev Kommune".

Beslutning

Forslaget blev drøftet.

Der er følgende rettelser:

 • Faggrupperne pædagogmedhjælper og pædagogisk assistent skal tilføjes i proceduren.
 • Hele afsnittet "Hvordan definerer vi begrebet magt?" under Forord skal omformuleres.
 • Under "indberet" skal der tilføjes en sætning efter der står "...og skriftligt senest 2 arbejdsdage herefter". Følgende skal tilføjes: "​I den forbindelse anbefales det, at medarbejderen tager sin TR med på råd".
 • Magtanvendelse indgår ikke i en personalesag - personalesag skal ændres til personalemappe
 • Under "vurder" skal dagplejepædagogen slettes, da leder dækker fint

Der stilles spørgsmål til om man skal eller kan indberette magtanvendelse i forhold til medarbejderen. HR undersøger.

Fraværende: Pernille Birch Andersen og Vibeke Post Madsen

Bilag

Til toppen


11. Temadrøftelse: Besøg af udvalgsformænd


Resume

Besøg af udvalgsformænd.

Sagsfremstilling

Udvalgsformændene for Børne- og Skoleudvalget samt Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget deltager på mødet.

De vil fortæller lidt om, hvad de er optaget af på deres område.

Beslutning

Steen Søgaard Petersen (J) deltager under punktet som ny formand for Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget.

Steen præsenterer sig som:

 • foreningsmand og har siddet i diverse bestyrelser i gennem 37 år
 • vægter "I samspil med borgeren" højt og har tesen, at alting altid kan gøres en tand bedre
 • mener at kultur skal være for alle og kultur skal kunne bruges i hverdagen
 • sætter pris på de mange ildsjæle
 • er opmærksom på, at ting tager tid og forskellige udfordringer
 • er meget åben for ideer

Fraværende: Pernille Birch Andersen

Til toppen


12. Årshjul for Fag MED Børn og Kultur 2022


Resume

Til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte og godkende forslag til årshjul for punkter til Fag MED Børn og Kultur for 2022

Beslutning

Årshjulet blev godkendt.

Fraværende: Pernille Birch Andersen og Vibeke Post Madsen

Bilag

Til toppen


13. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn samt sygefravær indenfor Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for november 2021 til og med januar måned 2022. Af statistikken fremgår skader både med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har Arbejdstilsynet været på tilsyn følgende steder:

 • Flauenskjold Skole
  • påbud om at sikre. at de akustiske forhold i sløjdlokalet er tilfredsstillende
  • vejledning i forhold til krænkende handlinger samt kemisk risikovurdering

Arbejdstilsynet har meldt om nye Risikobaseret tilsyn inden for Fag MED Børn og Kulturs område på følgende steder:

 • Børnehuset Fasanen
 • Sct. Georgs Gården Børnehaven
 • Børnehuset Himmelblå
 • Den grønne Giraf
 • Børnehaven Kornumgård
 • Børnehaven Livstræet
 • Børnehaven Galaksen
 • Flauenskjold Børnehave
 • Gæstehuset - Hedelundsgade
 • Hjallerup Skole

I øjeblikket har Arbejdstilsynet en særlig indsat på dagtilbudsområdet, hvor institutioner indenfor Brønderslev Kommune er udtaget. Der er særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø og det gælder bl.a. følelsesmæssige belastninger, tidspres og vold og trusler.

Stor arbejdsmænge og tidspres

Stor arbejdsmængde og tidspres på jobbet kan indebære en risiko for de ansattes helbred. Arbejdstilsynet har udarbejdet en ny AT-vejledning, som kan hjælpe jer med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress og andre konsekvenser for helbredet. I øjeblikket kører AT en kampagne ”Forebyg stress”. Læs mere HER

Særlig vejledningsindsats

Arbejdstilsynet udvider nu sin særlige vejledningsindsats, så den kommer til at omfatte flere brancher, der skal vejledes om og motiveres til at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger på arbejdspladsen. Vejledningsindsatsen gennemføres på bygge- og anlægsområdet, i branchen energi og råstoffer, i døgninstitutioner og hjemmepleje, på hospitaler, i rengøringsbranchen samt i kriminalforsorgen. Læs mere HER

Sygefravær:

Der er udarbejdet fraværsrapport for Børn og Kulturs område. Rapporten viser fraværsprocenter for de seneste 14 måneder.

Andet - herunder inspirationsmateriale:

Ny dato for Temadag om psykologisk tryghed i arbejdsfællesskaber

Temadagen om psykologisk tryghed i arbejdsfællesskaber er flyttet til den 31. marts.
Temadagen afholdes i forbindelse med sygefraværsprojektet "Fælles handling - styrket nærvær" og er for alle ledere, TR og AMR fra Skoler, Dagtilbud og Handicap og Psykiatri

Arbejdsmiljødagene 26. og 27. april 2022

Der er sendt program og tilmelding ud til alle ledere, TR og AMR i forhold til Arbejdsmiljødage i Vrå Idrætscenter den 26. og 27. april 2022. Er der spørgsmål i forhold til dagene kontakt Mia Pilgaard eller Gitte Grau i HR.

Nyt materiale om fysisk APV

I 2022 skal der gennemføres fysisk APV i organisationen. HR har udarbejdet nyt materiale:

 • Information omkring den Fysiske APV, herunder beskrivelse af de forskellige delelementer af den Fysiske APV
 • Kortlægningsskema inddelt i de 4 Fagområder, for at gøre spørgsmålene i kortlægningen mere relevante
 • En dialogbaseret APV, hvis man ønsker at gennemføre kortlægningen dialogbaseret gruppevis

Materialet er sendt ud pr. mail til alle ledere, AMR og TR i organisationen.

Er hjernen på overarbejde eller trænger I til en frokostbus?

Fik du hørt podcasten ”Restitution og pausekultur” i året der gik (2021)? Podcasten er højaktuel med AT's nye vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Vi har både talt med arbejdspladser og eksperter.
Lyt til podcasten HER

Hold (stadig) fokus på et godt arbejdsmiljø

Efter pandemien vil der være et øget fokus på hygiejne. Men hensynet til god hygiejne må ikke belaste arbejdsmiljøet fx i form af hudgener eller allergier. Vælg de rigtige produkter til rengøring og desinfektion og se også på jeres arbejdsrutiner og organisering af arbejdet. Læs mere HER

Nyt besøgsteam er klar til at rykke ud

BFA Velfærd og Offentlig administration har taget initiativ til et nyt besøgsteam. Det skal hjælpe virksomheder i udvalgte brancher med at forebygge og håndtere en række særligt prioriterede arbejdsmiljøproblemer. De prioriterede arbejdsmiljøproblemer er ergonomiske udfordringer, krænkende handlinger samt ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.Læs mere om besøgsteamet HER

Brug nudging til at skabe mere bevægelse i hverdagen

Nudging er en metode til at påvirke menneskers adfærd i hverdagen. Det handler ikke om at manipulere folk - men om at give os det lille skub, som gør, at vi husker at gøre "det rigtige". Hent tre materialer, som kan hjælpe jer til at "nudge" til mere bevægelse. Læs mere HER

Tag snakken om krænkende adfærd

Krænkende adfærd på baggrund af etnicitet er et arbejdsmiljøproblem, der kan have store konsekvenser både for den udsatte og for hele arbejdspladsen. Læs mere HER

Arbejdsgivere har pligt til at forebygge og håndtere krænkende handlinger. Få hjælp på ny temaside til at håndtere og forebygge problemet.

Hvor går grænsen?

WEBINAR: ”Hvor går grænsen?” er titlen på et webinar den 4. april kl. 9.30 om seksuel chikane. Her vil I kunne høre om reglerne og få konkrete råd til, hvordan I kan skabe en kultur og en omgangstone på arbejdspladsen, der forebygger og håndterer seksuel chikane. Rådgiver og forsker Eva Gemzøe Mikkelsen og arbejdspsykolog Patricia Pihl holder oplæg. Webinaret er arrangeret af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Læs mere og tilmeld dig HER

Skab mere variation - hver især og i fællesskab

Variation i arbejdet handler om gode rutiner i hverdagen. Find ideer til, hvad du selv kan gøre, og hvad I kan gøre i fællesskab på kontoret. Læs mere HER

Skab variation i arbejdsdagen: Hæv sænkebordet!

Hæve-sænke bordet giver masser af mulighed for at variere arbejdsstillingen. Det har en mærkbar effekt, hvis du står op i bare 10 minutter nogle gange i løbet af arbejdsdagen. Læs mere HER

Beslutning

HR fremhævende punkterne:

 • Arbejdstilsynets særlig indsats på dagtilbudsområdet
 • Ny dato for temadag om psykologisk tryghed i arbejdsfællesskaber - nu 31. marts 2022
 • Arbejdsmiljødagene 26. og 27. april 2022 - allerede nu kæmpe tilslutning
 • Nyt materiale udsendt om fysisk APV - er til inspiration. Har man noget på arbejdspladsen, som man synes er bedre, må det gerne bruges

Enighed om i udvalget, at det er svært at kigge ind i fraværsmaterialet på grund af Covid-19.

Fraværende: Pernille Birch Andersen og Vibeke Post Madsen

Bilag

Til toppen


14. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Carsten Otte orienterede om, at situationen omkring Ukraine behandles politiks den 16. marts. Det bliver en svær opgave, men det vurderes, at den godt kan løftes.

Jonna Østenkær har sidste møde i Fag MED Børn og Kultur og siger derfor tak til udvalget for mange gode møder.

Fraværende: Pernille Birch Andersen og Vibeke Post Madsen

Til toppen


15. Kommunikation og videreformidling


Resume

Fag MED Børn og Kultur skal på hvert møde tage stilling til, hvordan der skal ske en videreformidling og kommunikation af mødets punkter.

Sagsfremstilling

Der er aftalt i forretningsordenen for Fag MED Børn og Kultur, at der i forbindelse med hvert møde skal drøftes, hvordan de behandlede punkter videreformidles i organisationen.

Der aftales, hvem der har ansvaret for den videre formidling og evt. videre tiltag i forhold til de enkelte punkter.

Beslutning

Både punkterne omkring:

 • Retningslinje ved fysisk og psykisk vold og
 • Magtanvendelse på dagtilbudsområde

skal tilrettes og er derfor ikke klar til at meldes ud til Lokal MED endnu.

Fraværende: Pernille Birch Andersen og Vibeke Post Madsen

Til toppen

Opdateret 22. marts 2022