20. juni 2022

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 20. juni 2022
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Til toppen


2. Godkendelse af referater


Resume

Godkendelse af referater fra:

 • 14. marts
 • 18. marts
 • 25. april
Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende referater fra møderne den 14. marts, 18. marts og 25. april 2022.

Referaterne er tidligere udsendt. Herudover er de også tilgængelige på hjemmesiden og e-Dagsorden.

Beslutning

Rettelse til referatet fra mødet den 18. marts 2022: Der står i referatet, at Pernille Birch Andersen var fraværende. Det er ikke korrekt. Pernille deltog på mødet.

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokal MED under Fag MED Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Ungdomsskolen
 • Kulturskolen
 • Biblioteket
 • Distrikt Hjallerup
 • Børne- og Familieafdelingen
Beslutning

Bemærkning i forhold til referatet fra Kulturskolen i forhold til GDPR. Gitte, fra HR, har taget kontakt til leder John Fulgsang, som tager hånd om det.

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 1 pr. 31 pr. marts 2022 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 1,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2022. I det oprindelige budget 2022 er der budgetteret med et overskud på 44,1 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 27,2 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

På Økonomiudvalgets områder forventes der merudgifter på 3,1 mio. kr., det er udgifterne til barsel der stadig stiger. En af årsagerne skyldes at retten til barselsdagpenge under Covid-19 blev nedsat fra uge 36 (4 uger før forventet fødsel) til uge 28 for visse personalegrupper. Det vil sige 8 ugers ekstraudgift på barselsdagpenge.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forventer samlet mindreudgifter 34,0 mio. kr. De forventede mindreudgifter er estimeret på baggrund af KL's skøn. Mindreudgifterne fordeler sig med -28,3 mio. kr. til A-dagpenge, -3,4 mio. kr. til øvrige ydelser, -2,2 til aktivering og -0,1 til integration. I KL's skøn er der ikke taget højde for den høje Covid-19 smitte i samfundet i januar og februar, det har medført en markant større udgift til sygedagpenge i årets første måneder. På nuværende tidspunkt estimeres merudgiften til 6,6 mio. kr.

Ældreomsorgsudvalget forventer merudgifter på 4,4 mio. kr., der primært skyldes udgifter til Covid-19 3,1 mio. kr.

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der skyldes ændrede forudsætninger på borgere, der er overgået fra UngeCentret. Konsekvensen af afgang fra sidste halvår af 2021 og tilgang i 2022 følges tæt og der vil til budgetopfølgning 2 medtages en konsekvensberegning heraf. Forventningen ved budgetopfølgning 1 er mindreudgifter.

I budgetopfølgning 1 er der ikke opgjort et samlet skøn for konsekvensen af prisstigning på blandt andet el, materialer og brændstof. Udfordringen følges tæt, da den har konsekvenser på alle fagområde, og særligt prisudviklingen på el og brændstof driver forbrugsprocenterne op. Udover PL-regulering, oplyser KL, at prisstigning vil være et forhandlingstema i forbindelse med Økonomiaftalen 2023. Ved budgetopfølgning 2 kendes resultatet af Økonomiaftalen og der vil foreligge et skøn for konsekvenserne i Brønderslev Kommune.

Krigen i Ukraine betyder, at kommunerne under ét står overfor mange nye opgaver, primært med at modtage flygtninge. Det er en ekstraordinær situation, hvor ingen kan forudse omfanget af de opgaver kommunerne står over for og ej heller de økonomiske konsekvenser. KL oplyser at de direkte og afledte økonomiske konsekvenser vil være et forhandlingstema i forbindelse med Økonomiaftalen 2023.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrigt drift:

* Justeres der for pulje til overførsel mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 6,8 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 18,2 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsel på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2021.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2022 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt

 • at der sker en udligning af tilpasningspuljerne mellem Økonomiudvalget og hhv. Ældreområdet og Børneområdet (dagtilbud og skoler), med 3 mio. kr. på hvert område
 • at der sker en flytning af puljen vedr. langtidssygdom fra politikområde 106 til politikområde 103 og 301 på i alt 5,2 mio. kr.
 • at der sker en flytning af puljen vedr. vikardækning i folkeskolen fra politikområde 106 til politikområde 301 på 0,9 mio. kr.
 • at ”forsinkelsespuljen” på 10,0 mio. kr. på anlæg nulstilles.

Direktionen den 3. maj 2022, pkt. 5

Budgetopfølgningen anbefales taget til efterretning.

Det samlede resultat forventes på niveau med det budgetterede på trods af yderligere udgifter til Covid-19 i første kvartal.

Covid-19 udgifterne har været meget høje i første kvartal, især pga. høje vikarudgifter i forbindelse med fravær som nær kontakt eller smittet. Der er derfor behov for at se disse udgifter i sammenhæng med vikarudgifterne resten af året, før der tages stilling til kompensation.

Udgifterne til covid på Ungdomsskolen vedrører udgifter til test og bør kompenseres.

Det skal bemærkes, at der ikke er indregnet konsekvenser af øgede udgifter som følge prisstigninger på bl.a. energi samt af øgede udgifter som følge af Ukraine flygtninge. Disse vurderes ved næste budgetopfølgning, hvor en evt. midtvejsregulering til dækning af disse udgifter også kendes.

Ligeledes vurderes, at det markante mindre forbrug på beskæftigelsesområdet vil blive modsvaret af midtvejsregulering, som aftales i forbindelse med økonomiaftalen i juni.

Der ses med bekymring på stigningen i sygefravær. Der ønskes en vurdering af størrelsen i forhold til ”normal” år.

De foreslåede udflytninger af puljer godkendes.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2022, pkt. 22:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. maj 2022, pkt. 3:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt

Martin Bech og Janni Høybye var fraværende.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 16. maj 2022, pkt. 7:

Til efterretning.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 18. maj 2022, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. maj 2022, pkt. 14:

Udvalget foreslår, at de 0,3 mio.kr. til 7 dages åbning af Aktivitetsområdet finansieres af uudmøntet pulje fra budget 2021.

Udvalget er opmærksom på, at det i budget 2022 er forudsat, at ombygning af Margrethelund skulle påbegyndes i sommeren 2022, og derfor var der forudsat lukning af 12 pladser i 5 måneder og dermed en budgetreduktion. Da byggeriet tidligst forventes påbegyndt efter årsskiftet 2022/23, foreslår udvalget, at den budgetterede budgetreduktion bør forskydes til slutningen af byggefasen.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 19. maj 2022, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. maj 2022, pkt. 3:

Indstilles godkendt som foreslået af Staben. Indstillingerne fra Ældreomsorgsudvalget sendes tilbage til fornyet udvalgsbehandling.

Beslutning

Vibeke gav en orientering i forhold til budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022.

Indenfor Børn og Kultus område har der i 1. kvartal været meget høje vikarudgifter i forbindelse med fravær som nær kontakt eller smittet på grund af Covid-19. Herudover har udgifter til test, som Ungdomsskolen har udført været høje. Disse kompenseres.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Bilag

Til toppen


5. Budget 2023 – 1. høring - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Omprioriteringsforslag udsendes til høring.

MED for Børn og Kultur anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 25. maj 2022 blev udvalgenes omprioriteringsforslag drøftet, hvorefter omprioriteringsforslagene udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Fristen for indsendelse af høringssvar er jf. tidsplanen for budget 2023 senest 29. juli 2022.

Beslutning

Fag MED Børn og Kultur har tidligere på et ekstraordinært møde drøftet omprioriteringsforslagene.

Medarbejdersiden udarbejder høringssvar, som indsendes til Gitte i HR, der sørger for, at høringssvaret kommer videre til det politiske system, jfr. tidsplanen for budget 2023.

Medarbejderseidens høringssvar:

Medarbejdersiden i FAG-MED Børn og Kultur er forundrede over, at man endnu engang har sat en proces i gang i kommunen, hvor man ønsker at finde penge i budgettet, der kan prioriteres anderledes. Det er en proces, der skaber usikkerhed blandt medarbejderne, da det reelt kan betyde besparelser på deres arbejdsplads. Det har betydning for arbejdsmiljøet, at man år efter år prøver at spare penge på et i forvejen udsultet område.

Brønderslevs Kommunes udgifter pr. 6-16-årig er 3. lavest i Region Nordjylland. Skal man op på gennemsnittet, skal der tilføres 2000 kr. pr. barn. I kommunens dagtilbud er der et lignende billede.

1 Puljen ’Flere hænder i indskolingen’ og to-medarbejderordning

Medarbejdersiden i FAG-MED Børn og Kultur kan på ingen måde bakke op om forslaget.

Almenområdet er under pres, og lærerne oplever, at flere børn i klasserne har svært ved at honorere de krav, der stilles, hvorfor flere børn end tidligere visiteres til kommunens specialtilbud.

Hvis vi skal forebygge, at dette ikke også er tendensen fremover, er det nødvendigt, at de tilstrækkelige ressourcer er til stede ikke mindst i indskolingen, hvor børnene for første gang møder skolen og tager de første skridt på en lang uddannelsesvej.

I forbindelse med kommunalvalget, oplevede vi en interesse i at styrke folkeskolen, hvilket også kunne ses af budget 2022, hvor der netop blev prioriteret ressourcer til to-medarbejderordninger. Dette er en nødvendighed i fremtidens folkeskole, hvor man ønsker at inkludere flere børn i almenklasserne.

Børn, der er fagligt eller socialt udfordret, oplever, at når der er flere hænder, så kan de hurtigere få den hjælp og støtte, de har behov for, hvilket betyder, at de oplever højere trivsel. Dette har betydning både for eleven, der får hjælpen, men også for resten af klassen, der oplever et bedre læringsmiljø.

At være 2 professionelle i en klasse, giver desuden mulighed for at arbejde med undervisningen, så den i endnu højere grad bliver målrettet den enkelte elevs forudsætninger og interesser.

Vi foreslår, at man holder fast i den indsats, man har sat i gang med budget 2022 og prioriterer, at man i langt flere timer kan være flere professionelle omkring børnene.

2 Dansk som andetsprog

Medarbejdersiden i FAG-MED Børn og Kultur kan på ingen måde bakke op om forslaget.

For at elever med dansk som andet sprog skal lykkes i det danske samfund kræver det en håndholdt indsats gennem hele deres institutionsliv.

Arbejdet med at få elever med dansk som andetsprog til at lykkes i undervisningen er ofte en stor opgave, og en bunden opgave i følge folkeskoleloven. En opgave, der ikke bare er løst ved, at eleverne tilegner sig de nødvendige sprogmæssige færdigheder gennem basisundervisningen i dansk som andetsprog, men en opgave der forsætter gennem hele skoleforløbet i forbindelse med, man støder på nye begreber og nye fag introduceres.

For at løse denne opgave er det nødvendigt, at de tilstrækkelige resurser er til stede, og at det er lærere med kompetencer på området, der varetager undervisningen.

Budgettet til undervisning af elever med dansk som andetsprog opleves allerede utilstrækkeligt af medarbejderne ude på skolerne. Dette får en konsekvens for skolernes øvrige elever, da denne opgave skal løses, og den ekstra tid, der går med det, går automatisk fra klassens andre elever.

Man har med den gennemførte besparelse på området ved budget 2021 presset skolerne maksimalt. Udvalget har selv bedt om en evaluering af den netop vedtagne strategi for undervisning af flersprogede elever og den økonomiske tildelingsmodel i 2023. At foreslå yderligere besparelser inden man har undersøgt, om de nødvendige ressourcer er til stede, virker uansvarligt.

Med situationen omkring de ukrainske familier, der kommer til landet, ved vi, at der venter folkeskolen en stor ekstraopgave. Den har vi et ansvar for at løfte.

3 Lejrskole

Medarbejdersiden i FAG-MED Børn og Kultur kan på ingen måde bakke op om forslaget.

Lejrskolerne har både et undervisningsmæssigt og socialt sigte og er med til at styrke klassernes faglige og sociale miljø. De er med til at højne elevernes trivsel, som netop er et af formålene med folkeskolereformen.

Lejrskolerne giver en anden mulighed for at danne relationer, både eleverne imellem men også mellem elever og lærere. Netop lærerens relation til eleven, har flere undersøgelser vist, er en af de vigtigste forudsætninger, når der skal ske en faglig indlæring.

Når klasserne tager på lejrskole, er der mulighed for at komme ud og opleve den danske historie, kultur og natur i praksis. Denne oplevelse og læring sætter tydelige spor hos eleverne, og er ofte noget af det, de mange år efter husker tydeligst fra deres skoletid.

4 Førskolegrupper

Medarbejdersiden i FAG-MED Børn og Kultur kan på ingen måde bakke op om forslaget.

Etableringen af førskolegrupper, vil medføre en række udfordringer.

Vi har i kommunen allerede i dag skoler, hvor det er problematisk at finde lokaler til afholdelse af møder og hvor elever kan lave gruppearbejde. Tilføjelsen af børnehavebørn vil blot tjene til at gøre disse udfordringer større. I dag har vi skoler hvor der afholdes SFO i de samme lokaler hvor eleverne har deres skoledag. Her vil det være umuligt at have børnehavebørn. På flere skoler vil der heller ikke være kapacitet til at have garderober til opbevaring af skifte- og udetøj. I april måned kan vejret være noget omskifteligt hvilket giver et større behov for at børnene medbringer tøj til forskelligt vejr, såfremt vi ønsket at de skal opholde sig udendørs i løbet af dagen.

Forslaget om at opstarte førskolegrupper vil betyde at de kommende skolebørn vil opleve en væsentlig nednormering. Der vil være færre voksenressourcer til rådighed for dem, i en periode hvor de skal gennemgå en af de største omvæltninger i et barns institutionsliv.

Ved tvivl
om hvorvidt barnet er klar til skolestart, er der mere tid til at afprøve forskellige pædagogiske tiltag. Dette kræver dog at der er voksenressourcer til stede. Alle førskolebørn vil have brug for særlig opmærksomhed i en opstartsperiode i en ny institution. Det har børnene når de starter i SFO og skole til august, det er derfor forventeligt de også vil have et ekstra behov ved en opstart i april med nye voksne og et nyt sted. I tilfælde hvor der er tvivl om hvorvidt børn er klar til skolestart, vil det være nødvendigt at tilføre ekstra voksenressourcer for at kunne yde den ekstra indsats, eller at den store gruppe børn vil få
deres normering yderligere reduceret.

Børnenes sidste tid i børnehaverne, bruges til at forberede dem på mødet med skolen. Dette arbejde vil enten skulle gøres i en kortere tidsperiode, eller vil skulle starte endnu tidligere, hvilket igen kan udfordre de børn, hvor der er tvivl om, hvorvidt de er skoleparate.

5. Trivselspulje i Støtteteamet

Medarbejdersiden i FAG-MED Børn og Kultur kan på ingen måde bakke op om forslaget.

Det er vores klare vurdering, at konsekvensen ved at fjerne puljetimer og dermed uligheden for en tidlig og hurtig forebyggende indsats er en øget risiko for stigmatisering af børn med særlige behov og børn i sårbare og udsatte positioner.

Vi oplever, at puljetimer kan bruges som et supplement til støttetimer, hvor børn der er særligt udfordret -og hvor i forvejen indsatser fra en støttepædagog ikke synes tilstrækkelig eller dækker barnets fulde behov. Puljetimer kan her anvendes for at sikre barnet optimalt udbytte og deltagelsesmuligheder i Dagtilbuddet. Ved at fjerne puljetimerne vil disse børn opleve færre og ikke ligestillede muligheder og i værste udfald føle sig ekskluderet fra børnefællesskaber.

Ved at fjerne puljetimer vil vi fra Støtteteamets side ikke længere kunne bidrage til den ofte akutte indsats i Dagtilbuddet. Det er vores klare vurdering, at personalet føler sig imødekommet -og her og nu selv får mulighed for rettidigt og med støttepædagogisk vejledning at håndtere og arbejde med specifikke, fastlåste og svære pædagogiske udfordringer fra deres hverdag. Det kan være vores bekymring, at Dagtilbuddene uden puljetimer ikke selv har mulighed for at nedbringe nogle af de svære udfordringer -og dermed vil det øge presset og eventuelle behov for flere støttepædagogiske indsatser af længere varighed.

Der følger altid støttepædagogisk vejledning med ved tildeling af puljetimer til den pågældende indsats. Det er vores vurdering, at konsekvensen ved at fjerne puljetimer og dermed også vejledningen vil kunne afskære personalet i Dagtilbuddene muligheden for at erhverve sig de nødvendige faglige kompetencer set i forhold til den pågældende indsats, så de for barnet kan sikre de fornødne vilkår for trivsel, læring og udvikling.

6 Handicapkompenserende ydelser

De handicapkompenserende ydelser er som beskrevet målrettet forældrene der forsøger et barn med varig og indgribende lidelse/funktionsnedsættelse. Disse ydelser er lovmæssigt bestemt.

Dette er et område hvor der i forvejen er et mindre forbrug i forhold til budgetterede. Derfor kan dette område derfor være et punkt som kan prioriteres.

Der skal dog være opmærksom på at dette er et område hvor der også kan blive et merforbrug idet der skal være ydelser som skal bevilliges grundet lovgivning.

7 Ledelse af støtteteamet

Medarbejdersiden i FAG-MED Børn og Kultur kan på ingen måde bakke op om forslaget.

Vi har en bekymring om, at man mister nærhedsprincippet. Lederen af støtteteamet har haft indsigt i det daglige arbejde for 17 støttepædagog og det psykiske arbejdsmiljø. Her tænker vi på perioder med en høj belastningsgrad, hvor der kan være brug for debriefing ved magtanvendelser og hændelser der skal anmeldes i team effekt. Dermed har leder det daglige overblik over den enkelte støttepædagogs belastningsgrad.

Ved nedlæggelse af lederfunktion i nuværende form anser vi det for en konsekvens, at der kommer til at mangle et bindeled mellem almen og specialområdet. Lederen af støtteteamet har haft fokus på sårbare og udsatte børn ud fra et pædagogisk ståsted, der favner både special- og almenpædagogikken. Derfor anser vi det som meget vigtigt, at denne ledelsesform bibeholdes.

Ved ændring i arbejdsvilkår, har vi en bekymring for, at der vil blive personaleflugt, som forringer den oparbejdede faglige viden, som kommunen har brugt ressourcer på at opkvalificere over tid. Der vil ske et tab af fælles faglig viden, som vil forringe indsatsen, der gives til børn, som har brug for specialpædagogisk tilbud i den almene ramme, som er i dagtilbud.

En konsekvens ved nedlæggelse af lederfunktion kan være at det manglende overblik omkring de allerede eksisterende og forebyggende pædagogiske indsatser, som varetages af støttepædagoger og ligeledes de politisk besluttede tilbud som: miniGPS, familieGPS og Tudses Ø vil forringes. Uden den forebyggende indsats vil der være bekymring for de sårbare børns udvikling, trivsel og læring.

I 2019 blev støtteteamet organiseret under ”Børne- og familieområde”, så der er en sammenhæng ift. et forebyggende mindset. Støtteteamets leder har siddet med i ledelsesgruppen i afdelingen, det har været med til at styrke det forebyggende arbejde til det enkelte barn og familien. Hvilket fremgår af “support til dagtilbud”, senest revideret 28.01.2022. Lederen har desuden en vigtig funktion i forhold til at styrke og udvikle det tværprofessionelle samarbejde i afdelingerne.

8 Sammenhæng mellem driftsbudgetter og faktiske udgifter

FAG-MED Børn og Kultur ønsker at rette politikernes opmærksomhed på områdets driftsbudgetter. For at medarbejderne kan yde optimalt, er det nødvendigt, at de har de nødvendige værktøjer til rådighed. Det betyder, at man som medarbejder både i dagplejen, i daginstitutioner og i skolen bl.a. skal kunne tilgå en computer eller anden device i løbet af dagen, da de bruges til dokumentation, forældrekontakt mm.

Med den fart der er på den digitale udvikling, er det nødvendigt med en løbende udskiftning af computerne, hvilket man bør have en strategi for, så det ikke er overførte lønkroner, der skal finansiere disse.

Udfordringen gælder ikke kun i forhold til medarbejderne. I skolen i dag underviser man i højere og højere grad med udgangspunkt i portaler i stedet for i bøger. Især i overbygningen men også på mellemtrinnet stiller det krav til, at eleverne har en computer til rådighed. I ressourcetildelingen får skolerne 140 kr. pr. elev pr. år til inventar og IT. Selv med en politik om ”bring your own device” rækker de 140 ikke langt. For at sikre at politiske prioriteringer angående personaleressourcer også betyder flere ”varme hænder”, er det nødvendigt, at driftsbudgettet også svarer til de faktiske udgifter på området. Som det er i dag, er det i højere grad skolebestyrelserne, der laver prioriteringerne, end det er politikerne, når lønkroner til mere personale veksles til computere til skolens elever.

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Bilag

Til toppen


6. Nøgletal indenfor Skole- og Dagtilbudsområdet


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet nøgletal indenfor Skole- og Dagtilbudsområdet.

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte nøgletallene, der er med som bilag

Beslutning

Vibeke gav en kort introduktion til nøgletallene:

 • der udarbejdes nøgletal til byrådet en gang årligt i forbindelse med budgettet
 • Kulturområdet er bevidst ikke med, tallene der kan trækkes giver ikke mening i denne sammenhæng
 • nøgletal er mange ting, det er sidste slide et eksempel på
 • statisk må aldrig stå alene og skal altid ses med forsigtighed og en bevidsthed om, hvad de skal bruges til

Medarbejdersiden udtrykte bekymring for nøgletallet på dagtibuds- og skoleområdet i forhold til serviceniveauet.

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Bilag

Til toppen


7. Temadrøftelse: Krisehåndtering


Resume

Kort oplæg ved Vibeke, hvorefter der er gruppedrøftelse og opsamling i plenum.

Sagsfremstilling

Vibeke indleder punktet med en kort indflyvning til krisestyring.

Efterfølgende drøftes der i grupper, om der er noget vi, i Fag MED, kan gøre for at understøtte, at vores organisation står stærkt i kriser?

Der samles op i plenum.

Beslutning

På grund af flere afbud til mødet blev temadrøftelsen taget i plenum.

Vibeke startede med kort oplæg omkring kriser.

En krise kan defineres, som noget uventet, som ikke kan styres og som påvirker organisationen. Kriser kan både komme udefra og indefra.

Kriser udefra:

 • Næsten umulige at undgå
 • Svære at styre

Kriser indefra:

 • Nemmere at gøre noget ved/handle på
 • Mulighed for forebyggelse

Ved kriser skal leder have fokus på:

 • det organisatoriske
 • det menneskelige
 • det ressourcemæssige

I forbindelse med kriser er psykologisk tryghed en vigtig faktor på arbejdspladsen. Der er mange følelser på spil og ikke alle reagerer ens på krisen. TRIO'en er nøglepersoner, som får særlig roller, hvor rammerne skal være tydelige.

Efter Vibekes oplæg drøftede Fag MED Børn og Kultur deres input til, hvad arbejdspladserne skal være opmærksomme på i forbindelse med en evt. krise:

 • vigtigt med hurtig krisestyringsgruppe (nøglepersoner), som afklarer:
  • hvem
  • hvad
  • hvornår
 • sammenhæng mellem ledelse og medarbejdere (TR/AMR)
 • lav lokale retningslinjer

Der opfordres til, at alle TRIO'er tilmeldes workshopppen i psykisk førstehjælp, som afholdes den 24. eller 29. august i Brønderslev Hallen. Indbydelse til workshoppen er sendt ud af Mia Pilgaard Nielsen, fra HR, den 15. juni pr. mail.

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Til toppen


8. Henvendelse fra Lokal MED i Distrikt Hjallerup


Resume

Drøftelse af henvendelse fra Distrikt Hjallerup.

Sagsfremstilling

Lokal MED for distrikt Hjallerup har henvendt sig til Fag MED Børn og Kultur, da det er en udfordring ved hvert budgetår at finde økonomiske midler ift. indkøb af computere til personalet, da personalecomputerne løbende skal udskiftes. Den kommunale målsætning om: ”Bring Your Own Device” afhjælper til en vis grad udfordringen ift. indkøb af elevcomputere, men selvom Hjallerup Skole prøver at efterkomme denne politik, så er der også store udgifter til indkøb af elevcomputere i hvert budgetår.

De opsparede midler der var sat til side til indkøb af nye personalecomputere i indeværende budgetår, er imidlertid blevet flyttet til specialområdet. Hjallerup Skole har derfor været nødt til at vedtage et budget, der ender ud med et underskud for Distrikt Hjallerup, da de er nødsaget til at købe nye computere til personalet, hvis de skal kunne drive en ordentlig undervisning.

Med henvendelse til Fag MED vil Hjallerup Skole gerne sætte opmærksomhed på:

 • At der fremover afsættes midler i de kommunale budgetter til indkøb af såvel elev- som personalecomputere.
 • At specialundervisningsområdet tilføres midler, så udgifterne til at drive specialundervisningsenhederne kan holdes inden for de midler, som der er afsat til området.

Hele henvendelsen fra Hjallerup Skole er med som bilag.

Beslutning

På baggrund af henvendelsen fra Distrikt Hjallerup havde Fag MED Børn og Kultur en rigtig god drøftelse af fordele og ulemper i forhold til kommunale budgetter til indkøb af såvel elev- og personalecomputere modsat målsætningen om "bring your own device".

Overordnet skal der laves en politisk strategi, men hvor udmøntningen sker lokalt.

Medarbejdersiden udtrykte bekymring for, at skolerne er tvunget til at bruge lønkroner på drift, da de ellers ikke kan finansiere It, inventar mm.

Vibeke sender svar til Lokal MED på Hjallerup Skole.

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Bilag

Til toppen


9. Orientering fra politiske udvalg


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Vibeke giver en orientering i forhold til relevante punkter fra Børne- og Skoleudvalget samt Fritids-, Kultur og Turismeudvalget.

Børne- og Skoleudvalget:

 • Budget 2023
 • Kvalitetsløft i dagplejen
 • Kvalitet i SFO
 • Erhversklassetilbud
 • Øget samlæsning
 • Opgavevaretagelse på sundhedsplejerske området
 • Børn under 3 år i børnehaver

Fritids-, Kultur og Turismeudvalget:

 • Ungdomshus i nye former
 • Budget 2023
 • Evaluering af forfatterskolen
Beslutning

Vibeke gav en kort status på de relevante punkter fra de politiske udvalg under Fag MED Børn og Kultur.

På referaterne fra de politiske udvalg er der mulighed for at læse mere konkret om de enkelte punkterne. Referaterne findes på kommunens hjemmeside.

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Til toppen


10. Afbureaukratisering


Resume

Status på processen i forhold til afbureaukratisering.

Sagsfremstilling

Alle Lokal MED under Fag MED Børn og Kulturs område har haft mulighed for at komme med forslag til dokumentationskrav, retningslinjer, bøvlede regler, unødvendige arbejdsgange eller lignende, der kan fjernes, således det letter arbejdsdagen, og dermed giver mere tid til kerneydelsen.

De politiske udvalg har drøftet de forslag, der er indkommet efter der har været sendt brev ud.

På mødet i Fag MED Børn og Kultur giver Vibeke en status på, hvor man er i processen p.t..

Beslutning

Afbureaukratisering har været drøftet politisk, hvor det opfordres til, at organisationen løbende melder ind, hvis det er tiltag, der er uhensigtsmæssige.

Den 29. juli tages der fat om den del, der handler om Administrationen.

Alle, som har indsendt forslag til afbureaukratisering, får en tilbagemelding efter sommer/start efterår.

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Til toppen


11. Mulige emner til drøftelse med Børne- og Skoleudvalget


Resume

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget ønsker at mødes med Fag MED Børn og Kultur i et ekstraordinært møde efter sommerferien.

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte, hvilke mulige emner, der kan være relevante i forhold til dette møde.

Beslutning

På Fag MED Børn og Kulturs mødet, den 7. september 2022 er temadrøftelsen: møde med Børne og Skoleudvalget. Mødet holdes i Brønderslev Hallen.

Fag MED Børn og Kultur har følgende emner til mødet:

 • rekruttering og fastholdelse
 • sprog som forudsætning for læsning
 • nøgletal og serviceniveau
 • politikernes gode ideer
 • arbejdsro
 • tanker om fremtiden

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Til toppen


12. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets tilsyn samt sygefravær indenfor Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for februar 2022 til og med april måned 2022. Af statistikken fremgår skader både med fravær og skader uden fravær

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur har Arbejdstilsynet været på tilsyn følgende steder:

 • Sct. Georgs Gården Børnehaven
  • Påbud om at sikre, at færdselsvej fra bygning til udearealer holdes i forsvarlig stand – frist for efterkommelse senest 1. august 2022
  • Påbud om at undgå unødige støjbelastninger i forbindelse med administrativt arbejde og lignende i kontorlokale – frist for efterkommelse senest 1. oktober 2022
  • Vejledning om forebyggelse af vold
 • Flauenskjold Børnehave
  • Grøn smiley
 • Den grønne Giraf
  • Grøn smiley
 • Børnehaven Galaksen
  • Grøn Smiley
  • Vejledning om forebyggelse af vold
 • Børnehuset Brundur
  • Grøn Smiley

Arbejdstilsynet har meldt om nye grundtilsyn inden for Fag MED Børn og Kulturs område på følgende steder:

 • Asaa Skole
 • Dronninglund Skole

Fakta frem for smiley:

Beskæftigelsesministerens lovforslag om at ændre smileyordningen til en ny faktabaseret visning af virksomheders arbejdsmiljø er nu vedtaget af Folketinget. Det betyder, at den nuværende smileyordning, hvor Arbejdstilsynet tildeler en smiley efter et tilsynsbesøg, erstattes af en ny visningsordning senest den 1. april 2023. Den nye ordning vil bl.a. vise, om Arbejdstilsynet har været på besøg på en virksomhed, samt om virksomheden har fået en afgørelse. Ordningen skal skabe større gennemsigtighed og understøtte virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Den nye visningsordning vil blive udmøntet i en bekendtgørelse.

Arbejdstilsynets arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning:

Private virksomheder (max 100 ansatte) og offentlige arbejdspladser (max 50 ansatte, regnes ud fra p-nummer) kan søge tilskud til arbejdsmiljørådgivning, fysisk træning og afprøvning af tekniske hjælpemidler, som forebygger arbejdsulykker, fysisk eller psykisk nedslidning. Læs mere HER

Sygefravær:

Der er udarbejdet fraværsrapport for Børn og Kulturs område. Rapporten viser fraværsprocenter for de seneste 14 måneder.

Andet - herunder inspirationsmateriale:

Vejledning og værktøjer: Stor arbejdsmængde og tidspres

Vejledningen handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres, og hvordan arbejdspladserne kan arbejde forebyggende med denne påvirkning i det psykiske arbejdsmiljø. Find også værktøjer til forebyggelsen. Læs mere HER

Vejledning og værktøjer: Vold

Arbejdstilsynets vejledning handler om arbejdsgiverens pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold og om hvordan man i virksomheden kan samarbejde om at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold. Læs mere HER

Vejledning og værktøjer: Krænkende handlinger:

Arbejdstilsynets vejledning handler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere. Læs mere HER

Inspiration om psykisk arbejdsmiljø

Find aktiviteter og materialer på BFA’s hjemmesiden om psykisk arbejdsmiljø www.etsundtarbejdsliv.dk

Nye regler om hjemmearbejde

Fra den 30. april gælder der nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde. Samtidig med de nye regler om hjemmearbejde, sker der også en præcisering af, hvornår de særlige krav i skærmbekendtgørelsen finder anvendelse. Læs mere HER

Der henvises i øvrigt også til http://www.ansatibronderslev.dk, hvor der under fanen Arbejdsmiljø står beskrevet regler om hjemmearbejde.

10 tricks til bevægelse på arbejdspladsen

GUIDE: Det skal være attraktivt og nemt for medarbejdere at bevæge sig på kontorarbejdspladsen, hvor det meste af arbejdet er stillesiddende. BFA Handel, Finans og Kontor har i en guide samlet nogle tricks, som kan hjælpe til mere bevægelse på kontoret i hverdagen. Det drejer sig om små ting, som man kan sætte i system og gøre sammen. Se mere HER

Lederens rolle, når der tages ny teknologi i brug

PODCAST: Ny teknologi påvirker vores måde at arbejde på. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøet tænkes ind i alle processer, når ny teknologi tages i brug. BFA Velfærd og Offentlig administration har produceret en ny episode af podcasten 'Husk arbejdsmiljøet, når I tager teknologi i brug', som handler om at få alle forhold i arbejdsmiljøet med, når en stor teknisk og digital afdeling skal flyttes. Læs mere HER

Indflydelseshjulet: Sådan taler I om indflydelse på arbejdspladsen

Indflydelseshjulet er et nyt forskningsbaseret redskab, som ledere og medarbejdere kan bruge som udgangspunkt for en dialog om, hvorvidt medarbejderne har nok indflydelse i deres arbejde, og om de har indflydelse på de rigtige ting. Ud over en introduktion til 'Indflydelseshjulet' kan du læse flere resultater fra projektet bag udviklingen af 'Indflydelseshjulet' - bl.a. fem gode råd til ledere. Læs mere HER

Kort og godt om varme

Får I frisk og tempereret luft nok på arbejde? Ellers skal I gøre noget ved det. Trykkende varme går ud over koncentrationen og komforten, og det er hverken fedt for den enkelte eller for arbejdsgiveren. I dette tema sætter vi fokus på forskellige muligheder for at håndtere problemer med et varmt indeklima. Både her-og-nu og på den lange bane. Læs mere HER

AM-2023

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Arbejdsmiljødagene i Vrå afholdes den 1. og 2. marts 2023

Beslutning

Arbejdstilsynets grundtilsyn udgør det, som tidligere hed risikobaseret tilsyn.

Fag MED undrer sig over, at der ikke har været anmeldt flere arbejdsskader grundet covid-19 på dagtilbudsområdet. Der afventes næste møde, hvorefter der følges op.

Vibeke orienterede kort om sidste møde i styregruppen på sygefraværsprojektet. Der har være flere udfordringer, skift af projektleder, skift af projektejer og ikke mindst corona.

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Bilag

Til toppen


13. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 1. Ukraine
Beslutning

1)

Fordelingen af ukrainske børn er p.t. følgende:

 • 1 i dagplejen
 • 6 i børnehave
 • 35 i skole

P.t. er alle skolebørnene på Skolegades skole og der afventes til efter efterårsferien til at se, om de skal deles ud på flere skoler i kommunen.

2)

Bente roser psykologordningen "en tidlig indsats". Den har stor værdi som arbejdsplads.

3)

Hængepartier:

 • indkaldelse af arbejdsgruppe til fællesmøde mellem Fag MED Børn og Kultur og alle Lokal MED under Fag MED
 • præsentation af Fag MED Børn og Kultur - dokument

Gitte fra HR er tovholder på begge dele.

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Til toppen


14. Kommunikation og videreformidling


Resume

Fag MED Børn og Kultur skal på hvert møde tage stilling til, hvordan der skal ske en videreformidling og kommunikation af mødets punkter.

Sagsfremstilling

Der er aftalt i forretningsordenen for Fag MED Børn og Kultur, at der i forbindelse med hvert møde skal drøftes, hvordan de behandlede punkter videreformidles i organisationen.

Det aftales, hvem der har ansvaret for videreformidling og evt. videre tiltag i forhold til de enkelte punkter.

Beslutning

Vibeke sender svar på henvendelse fra Lokal MED fra Hjallerup Skole, jfr. punkt 8.

Lars og Vibeke udarbejder sommerbrev til alle Lokal MED under Fag MED Børn og Kultur.

Fraværende: Carsten Otte, Jesper Jensen, Kirsten Maria Pedersen og Dorte Bundgaard

Til toppen

Opdateret 28. juni 2022