18. marts 2022

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 18. marts 2022
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Beslutning

Maria Charlotte Petersen deltog på mødet som sekretær i stedet for Gitte Grau

Inge Gorm Andersen, Merete Høier Andersen og Janet Andrée Nielsen var indbudt til mødet til at drøfte omprioriteringsforslagene på Børne- og Familieområdet.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Carsten Otte og Pernille Birch Andersen

Til toppen


2. Omprioriteringsforslag - budget 2023 - Børn og Kultur


Resume

Til information og drøftelse.

Sagsfremstilling

Vibeke giver en orientering om de omprioriteringsforslag, der arbejdes med i fagforvaltningen.

Fag MED Børn og Kultur drøfter forslagene.

Beslutning

Formand Vibeke Post Madsen indledte mødet med et oprids af konteksten for mødet.

Forslagene i bilaget er foreløbige omprioriteringsforslag, hvilket betyder, at det ikke er sikkert, at omprioriteringsforslagene kommer med videre i budgetprocessen.

Børne- og Skoleudvalget samt Fritids-, Kultur og Turismeudvalget vælger, hvilke omprioriteringsforslag de indstiller videre i budgetprocessen.
Hvis udvalgene indstiller yderligere og andre omprioriteringsforslag, som har personalemæssige konsekvenser, så vil formanden og næstformanden for FAGMED Børn og Kultur drøfte, om der skal indkaldes til et ekstraordinært FAGMEDmøde i april.

Etablering af førskolegrupper

Besparelser på daginstitutionsområdet har personalemæssige konsekvenser for medarbejderne, hvilket er uheldigt, hvis ikke ressourcerne følger med over i SFO-delen.

Normeringen pr. barn er mindre i SFOerne, hvilket betyder et ringere serviceniveau for børnehavebørnene, der kommer tidligere over i SFOerne. Det har også betydning for arbejdsmiljøet, da kvadratmeterpladsen i forvejen er træng i SFOerne.

Puljen ”Flere hænder i indskolingen”.

Regeringen har indført puljen til tolærerordningen ”Kvalitetsløft af Folkeskolen”.

Tolærerordningen der blev indført sidste år, har givet stor tilfredshed blandt lærerne. Lærerne når med ordningen omkring flere børn i timerne, hvilket medfører øget arbejdskvalitet og dermed også et bedre arbejdsmiljø.

Det har positiv konsekvens for børnene, at der er flere varme hænder omkring dem, og med planerne om øget inklusion er der behov for flere hænder i det enkelte klasselokale.

Flere og flere børn mistrives generelt, det ses blandt andet med det stigende antal visiteringer til specialtilbuddene. Medarbejderne har derfor bekymring for, at hvis tolærerordningen i indskolingen fjernes, så får lærerne ikke hænderne under de sårbare børn i tide, hvilket i sidste ende ender med en dyr indsats. Det betyder, at der skal bruges flere ressourcer på at lave brandslukning efterfølgende.

Arbejdsmiljømæssigt medfører en besparelse på ”flere hænder i indskolingen” en øget arbejdsbyrde på lærerne, hvilket kan resultere i flere sygemeldinger.

Dansk som andetsprog

Omprioriteringsforslaget vil ramme skævt på skoleområdet for eksempel vil Skolegade Skole blive ramt ekstra hårdt af besparelsen, da skolen har 160 til 180 elever med dansk som andetsprog. Det betyder, at skolen vil miste 500.000 kr. på den samlede drift.
Det er en stor opgave for skolen at løfte opgaven med elever med dansk som andetsprog.

Børne- og Skoleudvalget har bestilt en evaluering af området dansk som andet sprog, det undrer derfor medarbejderne, at udvalget samtidig vil se på besparelser på området inden de har modtaget evalueringen.

For to år siden skete der en besparelse på området, og den besparelse er endnu ikke helt udmøntet.

Besparelsen har betydet, at for at løfte opgaven med elever, der har dansk som andetsprog. Så har nogle skoler måttet finde midlerne på andre områder. Resultatet bliver, at nogle af børnene med dansk som andetsprog ikke bliver integreret i skolen, og hvis skolen ikke har ressourcer til at løfte opgaven, så bliver det i sidste ende den enkelte klasselærer, som står alene med opgaven i klassen, og dermed rammer det alle eleverne i klassen.

Lejrskoler

Lejrskolen styrker arbejdet med de sociale, trivsels- og fællesskabende elementer i Folkeskolen, herunder de relationer, der understøtter elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling – også uden for lejrskoleugen.

Ledelsesstruktur i Familieafdelingen

Børne- og Familiechefen indledte med at skitsere udviklingen i ledelsesstrukturen i Familieafdelingen.
Tidligere var der en teamleder i øst og en i vest samt en faglig koordinator for handicapområdet i hvert team.
I dag er der en faglig leder i hvert team og én afdelingsleder for hele Familieafdelingen.
Afdelingen består i dag af 32 medarbejder, da der ved nytår skete en organisatorisk omrokering af 4 administrative medarbejdere fra Sekretariatet for Børn og Kultur til Familieafdelingen.

Medarbejderne er bekymret for en ændring af ledelsesstrukturen i Familieafdelingen. ”Barnets Lov” forventes vedtaget af Folketinget i efteråret 2022.

Der er tale om en lovgivning med omfattende ændringer af det faglige grundlag på myndighedsområdet. Det medfører et stort behov for at have den faglige ledelse meget nært på medarbejderne, da det bliver en omfattende opgave for myndighedsområdet at implementere den nye lovgivning.

Omprioritering af puljemidler til Støtteteamet

Medarbejderne ser med bekymring på en besparelse på puljemidlerne, da midlerne er en forebyggende indsats, der sikrer en tidlig og hurtig indsats for de udsatte børn.

Rammebesparelse på handicapkompenserende ydelser

De seneste år har Familieafdelingen haft et fokuseret arbejde på tabt arbejdsfortjeneste og skolefravær samt tilpasning af målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. Det fokuserede arbejde har medført et mindre forbrug af budgettet.

En besparelse på handicapkompenserende ydelser giver mindre fleksibilitet. Det er svært at spå om fremtiden, og området er en myndighedsopgave, så det kan ske at budgettet overskrides.
Elevers langvarige fravær i skolerne er derfor et opmærksomhedspunkt, som skal løftes i fællesskab for at sikre den fortsatte positive udvikling.

Ledelse af Støtteteamet

Kommissoriet om Støtteteamets fremtidige organisatoriske placering, gør det vanskeligt for medarbejderne at udtale sig om konsekvenserne ved omprioriteringsforslaget.

Støtteteamet blev i 2017 omorganiseret til Børne- og Familieafdelingen, hvilket har haft en positiv effekt på det forebyggende mindset.

Støttepædagogerne er fodfolket ude i marken. Det medfører, at de har behov for ledelse til den faglige sparring.

Støtteteamet ønsker at bevare tilhørsforholdet til Børne- og Familieafdelingen.

Omprioritering af midler for de selvejende haller

Medarbejderne er bekymret for, om omprioriteringen vil medfører øget gebyr for leje af hallerne til skolerne og foreningerne.

Formanden forklarede, at gebyrerne er fastlagt af KL, det bliver derfor ikke dyrere for skolerne og foreningerne. Men det kan have betydning for fleksibiliteten i hallerne.

Rammebesparelse på Biblioteket, Kulturskolen og Ungdomsskolen

Biblioteket har et godt samarbejde med skolerne og dagtilbuddene, og medarbejderne har bekymring for, at en rammebesparelse vil forringe Bibliotekets muligheder for et fortsat samarbejde.

Der er en særlig bekymring for samarbejdet omkring de udsatte borgere, hvor Biblioteket i dag løfter opgaver i samarbejde med Sundhedsplejen, jurister mv.

Medarbejderne er bekymret for, at en rammebesparelse vil ramme den opgave Ungdomsskolen i dag løfter i forhold til de udsatte unge.

Medarbejderne udtaler; ”Husk det er det rige kultur- og fritidsliv, der fordrer en bedre sundhed både fysisk og psykisk.”

Omprioritering af midler for tilskud til de lokalhistoriske arkiver

De lokalhistoriske arkiver er med til at løfte Brønderslev Kommunes kultur. Det rige kulturliv fordrer en bedre sundhed både fysisk og psykisk.
De lokalhistoriske arkiver drives af frivillige ildsjæle. Hvis det fortsat skal ske, er det nødvendigt, at de fortsat har midler at drive lokalarkiverne for.

Omprioritering af midler for den folkeoplysende voksenundervisning

Den folkeoplysende voksenundervisning har social betydning, og færre midler betyder færre undervisningstimer. En mindre bred tilbudsvifte vil betyde, at færre bliver en del af den folkeoplysende voksenundervisning og det sociale fællesskab herom.

Afslutningsvis takkede medarbejderne for at blive inddraget så tidligt i budgetprocessen. Konsekvensbeskrivelserne af omprioriteringsforslagene bliver bedre af, at medarbejderne er med til at konsekvensbeskrive omprioriteringsforslagene i opstartsfasen.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Carsten Otte og Pernille Birch Andersen

Bilag

Til toppen

Opdateret 21. marts 2022