21. maj 2015

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 21. maj 2015
Lokale: Lokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Annette Larsen, Lasse Jørgensen mødte for Bodil Nielsen.

Til toppen


2. Godkendelse af referater


Resume

Godkendelse af referater fra henholdsvis mødet den 2. februar 2015 og mødet den 12. februar 2015.

Sagsfremstilling

Fag MED for Børn og Kultur anmodes om at godkende referaterne fra møderne den 2. februar 2015 og den 12. februar 2015. Referaterne er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Annette Larsen, Lasse Jørgensen mødte for Bodil Nielsen.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Dagplejen
 • Børnehaven Galaksen
 • Biblioteket
 • Dronninglund Skole
 • Børnehuset Petra
 • Thise Skole
 • Øster Brønderslev Centralskole
 • Hedegårdsskolen
 • Dronninglund Skole
 • Børnehaven Livstræet
 • Børnehaven Kornumgård
 • Dronninglund Skole
 • Søndergades Skole
 • Hedegårdsskolen
 • Asaa Skole
 • Agersted Skole
 • Klokkerholm Børnehave
 • PPR
 • Børnehaven Livstræet
 • Thise Skole
 • Støtteteamet
 • Flauenskjole Skole
 • Dronninglund Skole
 • Dagplejen
Beslutning

Det bemærkes, at der er kommet flere referater til orientering end tidligere, hvilket er meget positivt.

Der spørges ind til, om det vides, hvorfor der på flere møder har været et punkt på dagsorden om barns 2. sygedag. En grund kunne være, at der på temadagene om nærvær/fravær for lederne har været drøftet, hvorvidt barns 2. sygedag er en ret eller ej.

På næste møde i Hoved MED den 10. juni 2015 er der et punkt på dagsorden, som omhandler barns 1. og 2. sygedag.

Der spørges til, om der er mulighed for, at der kan laves et udtræk over, hvor mange barns 2. sygedage der anvendes ved Brønderslev Kommune. HR-afdelingen undersøger, om det kan lade sig gøre.

Efterfølgende har HR-afdelingen undersøgt ovennævnte i forhold til udtræk. Systemet kan ikke lavet et udtræk, der skelner mellem barns 1. og 2. sygdage. Overskriften, som dækker de to begreber, vil samlet være "hjemmeboende barn syg".

Fraværende: Annette Larsen, Lasse Jørgensen mødte for Bodil Nielsen.

Bilag
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dagplejen - 12-01-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Børnehaven Livstræet - 18-03-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Børnehaven Kornumgård - 26-02-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dronninglund Skole - 17-03-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Søndergades Skole - 24-02-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Hedegårdsskolen - 09-02-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Asaa Skole - 04-03-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Agersted Skole - 11-03-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Klokkerholm Børnehave - 25-02-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - PPR - 12-02-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Livstræet - 10-02-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Børnehaven Galaksen - 07-04-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Thise Skole - 05-02-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Støtteteamet - 06-02-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dronninglund Skole - 28-04-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Flauenskjold Skole - 05-05-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dagplejen - 24-04-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Biblioteket - 27-03-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dronninglund Skole - 14-04-2015
Referat fra Personalemøde med MED- status - Børnehuset Petra - 16-03-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Thise Skole - 09-04-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Øster Brønderslev Centralskole - 19-03-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Hedegårdsskolen - 19-03-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dronninglund Skole - 24-03-2015

Til toppen


4. Ungdommens Uddannelsesvejledning


Resume

Der gives en orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere besluttet, at UU med virkning fra den 1. januar 2015 er en del af UngeCentret,hvor lederen af UU referer til lederen af UngeCentret.

Fag MED for Børn og Kultur ønsker en orientering om, hvordan det går efter strukturændringen.

Beslutning

Charlotte Hove, som er leder af UU, deltager i punktet.

Charlotte giver en orientering om, hvordan det er gået efter strukturændringerne. Hvilke fordele det har været og hvilke udfordringer de står over for. De slides, som Charlotte gerne ville have vist på mødet udsendes til udvalget sammen med referatet.

Fraværende: Annette Larsen, Lasse Jørgensen mødte for Bodil Nielsen.

Til toppen


5. Regnskab 2014 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2014 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

i 1.000 kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Regnskab

2014

Afvigelse

Overførsel til 2015

Skatter, udligning og tilskud

-2.165.155

-2.161.863

-2.147.917

-13.946

3.133

Driftsudgifter

2.108.048

2.125.720

2.120.077

5.643

15.584

Renter og kursreguleringer

8.881

7.555

7.405

150

Resultat drift i alt

-48.227

-28.588

-20.435

-8.153

18.717

Anlæg

75.470

97.079

53.504

43.575

41.207

Resultat drift + anlæg i alt

27.243

68.490

33.069

-35.422

59.924

Brugerfinansierede områder

0

0

-742

742

Resultat i alt

27.243

68.490

32.327

36.164

Det samlede regnskabsresultat viser et underskud på 32,3 mio. kr. hvilket er 5,1 mio. kr. større end det oprindeligt budgetterede, men 36,1 mindre end det korrigerede budget.

Driftsudgifterne, dvs. service- og overførselsudgifter samlet, landede 5,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det svarer til en samlet afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 0,26 % og dvs. at udgifterne ligger meget tæt på resultatet af den 3. budgetopfølgning. I forhold til det oprindelige budget er serviceudgifterne ca. 12 mio. kr. højere. Vedr. overførslen på driften fra 2014 til 2015 er den ca. på niveau med overførslen fra 2013 til 2014.

Anlægsudgifterne er 43,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og heraf skal der overføres 41,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Mindre forbruget skyldes både at en række afregninger er kommet senere end forventet, men også at en række af anlægsprojekterne er startet senere op end forventet.

Serviceudgifterne blev cirka 34,6 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret i 2014, men det skal understreges at da kommunerne samlede serviceudgifter ligger under rammen er der ingen sanktion på serviceudgifterne. Hovedårsagerne til merudgifterne på serviceområdet er flerårsaftalen (13,5 mio. kr.), flytning af mentorudgifter fra overførselsudgifter (5,0 mio. kr), Ungecentret (4,4 mio. kr. vedr. børne- og familieområdet) og misbrugsområdet (2,3 mio. kr.)

Den største udfordring i forhold til serviceudgifterne er således merforbruget i forhold til flerårsaftalen på samlet 13,5 mio. kr. Flerårsaftalen dækker perioden 2014-2017 og Byrådet skal derfor tage stilling til, hvordan overførsel underskuddet på flerårsaftalen skal håndteres. Forretningsledelsens forslag til håndtering af flerårsaftalen fremgår af forretningsledelsens bemærkninger. Det skal understreges at merudgiften på de 13,5 mio. kr., ikke fremgår af oversigten over overførte beløb (Økonomisk Decentralisering) til 2015.

Brønderslev Kommune har løbende i 2014 forbedret likviditeten. Det er således lykkedes ved udgangen af 2014 at øge kommunens gennemsnitlige likviditet (målt over 12 måneder) med 21 mio. kr., sammenlignet med udgangen af 2013.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni 2015. Byrådet skal herefter inden 1. september 2015 indsende regnskabet til Tilsynsmyndigheden sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT indstillede følgende til Byrådets behandling:

· At Brønderslev Kommunes regnskab for 2014 godkendes og oversendes til Revisionen

· At afvigelser mellem budget og regnskab godkendes

· At Byrådet godkender genbevilling i 2015 af uforbrugte driftsmidler med i alt 15.583.698 kr.

· At Byrådet godkender overførsel til 2015 af finansieringsbeløb med i alt 3.133.000 kr., svarende til den forventede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014

· At Byrådet godkender genbevilling i 2014 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 41.207.130 kr.

· At Byrådet tager stilling til forretningsledelsen forsalg til håndtering af flerårsaftalen.

Forretningsledelsen den 7. april 2015:

Regnskab gennemgået og stabenhedens indstillinger anbefales.

Vedrørende behandlingen af flerårsaftalens underskud i 2014 bemærker Forretningsledelsen følgende:

Ved Økonomiudvalgets behandling af status for flerårsaftalen i januar 2015 blev der redegjort for, hvordan der bliver arbejdet på at opnå besparelsen. Heraf fremgik bl.a. at forventningen for 2015 var, at det årets besparelsesmål ville kunne blive ”næsten nået”, men at det ville blive umuligt at indhente eller afdrage på 2014 efterslæbet på ca. 13,5 mio. kr. Det foreslås derfor, at Økonomiudvalget tager stilling til de 2 nedenstående muligheder i forhold til behandling af underskuddet på flerårsaftalen fra 2014 til 2015.

· At underskuddet overføres til 2015, men at det samtidigt forventes, at der overføres i tilsvarende underskud til 2016. Dvs. det ikke bliver en del af målet for budgetopfølgningerne i 2015, at der skal afdrages på det opsparede underskud. (en form for parkering af underskuddet)

· At underskuddet, ud fra anerkendelse af at der har været opstartsproblemer på områderne, helt ekstraordinært ikke overføres til 2015, men i stedet afskrives. Men at der samtidigt slås fast at fremtidige underskud vil blive overført som aftalt i flerårsaftalen.

Økonomiudvalget indstillede d. 22. april 2015 følgende, der d. 29. april blev godkendt i Byrådet:

Stabsenhedens forslag indstilles godkendt, med anbefaling af Forretningsledelsens forslag 1 til håndtering af flerårsaftalens underskud.

Beslutning

Henning gennemgår regnskab 2014 og der gives en uddybende forklaring i forhold til tallenes indhold.

Punktet tages i øvrigt til efterretning.

Fraværende: Annette Larsen, Lasse Jørgensen mødte for Bodil Nielsen.

Bilag

Til toppen


6. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015


Resume

Sagsforløb:

Budgetopfølgning 1. pr. 31. marts 2015, fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 9.385.000 kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Status 31. marts 2015

Status inkl. effekt af flerårsaftalen

Serviceudgifter

2.808.000

7.555.000

Overførselsudgifter

13.418.000

13.418.000

Finansiering

-6.841.000

-6.841.000

Netto

9.385.000

14.132.000

Budgetopfølgning 1 viser, at der er en særlig udfordring i forhold til integrationsområdet, hvor det ekstra antal flygtninge, som Brønderslev Kommune forventes at modtage i 2015, vil medføre merudgifter, der er opgjort til 10,727 mio. kr. Da kommunerne – set samlet – kompenseres for de ekstra udgifter, et øget antal flygtninge medfører, må det også forventes at Brønderslev Kommune vil modtaget ekstra tilskud til finansiering af merudgiften. I budgetopfølgningen er indregnet en forventet indtægt på 4,735 mio. kr. Det forventes dog, at området vil blive midtvejsreguleret. Omfanget heraf forventes kendt til 2. budgetopfølgning.

Derudover kan der også konstateres en fortsat udfordringer i forhold til flerårsaftalen. Status pr. 31. marts 2015, er et forventet samlet merforbrug på 4,747 mio. kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Der er ligeledes vedlagt et statusnotat på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2015.

Budgetopfølgningen er behandlet i Forretningsledelsen (bemærkninger herfra fremgår af budgetopfølgningen) og i fagudvalgene på møderne ultimo april/primo maj måned. Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget d. 13. maj og i Byrådet d. 27. maj.

Beslutning

Henning orienterede om budgetopfølgningen.

Der er en særlig udfordring i forhold til flygtningeområdet.

Der anbefales fortsat tilbageholdenhed i hele organisationen.

Fraværende: Annette Larsen, Lasse Jørgensen mødte for Bodil Nielsen.

Bilag

Til toppen


7. Status på Budget 2016


Resume

Sagsforløb:

Der gives en status på det aktuelle arbejde med Budget 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

Det samlede sparemål for 2016 er fastsat til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

Fagområderne arbejder i øjeblikket med udarbejdelsen af afdækningsforslag til Budget 2016. I henhold til tidsplanen for Budget 2016, skal fagudvalgene på deres møder i juni foretage en prioritering af afdækningsforslagene til videre politisk behandling efter sommerferien.

Der er endvidere i tidsplanen indarbejdet en høringsperiode fra d. 8.-25. juni. MED-udvalget afholder møde på ny i denne periode, hvor afdækningsforslag vil foreligge.

Beslutning

Der udarbejdes afdækningsforlag til udvalgsmøderne i juni, som skal prioriteres inden sommerferien. Fag MED for Børn og Kultur er indkaldt til ekstraordnært møde den 15. juni kl. 10.00 i forhold til høring af afdækningsforslagene på området.

Derfor p..t. ingen kommentarer fra medarebejdersiden.

Fraværende: Annette Larsen, Lasse Jørgensen mødte for Bodil Nielsen.

Til toppen


8. Mulige scenarier for nye skoledistrikter i relation til Strategiplanen for skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/HR/Fag MED Børn og Kultur

FAG MED Børn og Kultur skal drøfte og tage stilling til Børne- og Skoleudvalgets seneste behandling af Strategiplanen for skoleområdet. Børne- og Skoleudvalget har principielt besluttet, at der skal etableres fire skoledistrikter, men ikke trukket de endelige distriktsgrænser og fremrykke tids- og handleplanen. En række andre forhold skal belyses nærmere.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets godkendelse af strategiplanen på skoleområdet, har der været afholdt dialogmøde den 10. marts 2015 med forskellige repræsentanter fra skoleområdet og øvrige interessenter. Derudover blev der den 9. marts 2015 afholdt møde med elevrepræsentanter, hvor fokus var en styrkelse af undervisningen i overbygningen. På baggrund af input fra disse møder, anmodes Børne- og Skoleudvalget om at behandle følgende underemner:

1. Udvælgelse af skoledistriktsscenarier:

Hvilke skoledistriktsscenarier skal fagenheden arbejde videre med inden det endelige forslag til ny skolestruktur, med virkning fra august 2016, sendes til politisk behandling og høring?

2. Fremtidig overbygningsstruktur:

Hvilke scenarier skal der arbejdes videre med i relation til en fremtidig overbygningsstruktur?

3. Inklusionsindsats:

Drøftelse af den fremtidige ressourcemodel til understøttelse af arbejdet med at styrkeinklusionsindsatsen lokalt på skolerne.

4. Revideret tidsplan:

Godkendelse af en revideret tidsplan der fremskønner den endelige beslutning for gennemførelsen af strategiplanen for skoleområdet.

I bilag 1 findes en sammenfatning af de input, der kom frem på dialogmødet d. 10. marts. Der kom mange input, og det er vanskeligt at tegne et fælles billede af synspunkterne. Der blev stillet en del spørgsmål til forskellige forhold, som fremadrettet vil blive medtænkt i forhold til implementering af en ny struktur.

1. Fremtidige skoledistrikter:

På dialogmødet kom det frem, at der ønskes en bæredygtighed nu og på sigt – både i et økonomisk, logistisk, organisatorisk og pædagogisk perspektiv. Der er fokus på at tænke nye muligheder og forholde sig konstruktivt til bosætningsproblematikken og transportudfordringerne. Desuden var der et ønske om meningsfuld organisering – både med hensyn til klasseoptimering, faglig og social interaktion på alle niveauer samt funktionelle it-løsninger. Der var i høj grad fokus på at skabe det bedst mulige uddannelsestilbud for børn og unge i Brønderslev Kommune.

På baggrund af den aktuelle drøftelse har fagenheden udarbejdet forskellige scenarier til fremtidige skoledistrikter.

Der peges på, at følgende parametre kan og bør indtænkes i overvejelserne vedr. fremtidige distrikter:

1. De geografiske områder (herunder transportforhold)

2. At størrelserne på de nye skoledistrikter er forholdsvis ens (bærdygtighed)

3. At der udpeges en hovedskole i hvert af de nye distrikter.

4. Opmærksomhed på de nuværende forbindelser mellem skolerne – ”hvor tager eleverne deres overbygning” i den nuværende skolestruktur.

I bilag 2 findes de seneste forventede elevtal på de kommunale skoler til skoleåret 2015-16. Disse tal danner baggrund for beregninger af det samlede elevtal i de nye foreslåede distrikter.

På baggrund af de opstillede parametre er der udarbejdet følgende scenarier til den videre behandling.

Distriktsnavn

Scenarie

Hovedskole

Skoledistrikter

Antal elever

Dronninglund

1

Dronninglund skole

DR, AS (inkl. tidligere Agersted)

887

Hjallerup

2

Hjallerup Skole

HJ, KH, FL

1063

Brønderslev Øst

3

Skolegades Skole

SK, TO, ØB (inkl. tidligere Serritslev)

991

Brønderslev Vest

4

Hedegårdsskolen

HE, TH, SØ

1403

Brønderslev Nord

5

Hedegårdsskolen

HE, TH, TO (inkl. tidligere Serritslev)

1228

Brønderslev Syd

Brønderslev Syd

6 A

6 B

Skolegades Skole

Søndergades Skole

SK, SØ, ØB

SØ, SK, ØB

1166

1166

Der kan udarbejdes scenarier på tværs af de opstillede forslag.

Formålet med strategiplanen er at styrke folkeskoleområdet i Brønderslev Kommune. Derfor er der i materialet ikke lagt op til beregninger af potentielle økonomiske rationaler, fx gennem klasseoptimeringer eller andre optimeringer af eksempelvis administrative funktioner. Det er endvidere fagenhedens vurdering, at det inden for overskuelig fremtid, på trods af et samlet elevtalsfald, vil være vanskeligt at undvære nogle af de tilbageværende undervisningssteder. Dog vil det være muligt at undersøge, hvorvidt antallet af klasser på de enkelte årgange vil kunne reduceres i nogle af distrikterne. Men det fremtidige børnetal peger på en markant nedgang, og derfor bør skoledistrikterne etableres således, at området på den bedst mulige måde kan imødekomme den fremtidige børnetalsudvikling.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- Skoleudvalget tager stilling til, hvilke scenarier der skal arbejdes videre med forud for udarbejdelsen af det endelige forslag til ny skolestruktur.

2. Udvikling af overbygningsstrukturen

Dialogen vedr. udvikling af overbygningsstrukturen peger i retning af et ønske om at styrke overbygningen – både i et pædagogisk, organisatorisk og logistisk perspektiv. Der er fokus på at tænke nye samarbejdsmuligheder med ungdomsuddannelserne og forholde sig konstruktivt til transportudfordringerne. Dialogen bærer præg af en interesse for en styrkelse af brobygningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse.

Overbygningsstrukturen i Brønderslev by er et centralt omdrejningspunkt i forhold til etableringen af nye distrikter. Fagenheden kan identificere to mulige modeller på baggrund af de aktuelle drøftelser og input:

 1. En samlet overbygningsskole i Brønderslev by.

Hvis der skal arbejdes videre med denne del, vil det bl.a. kræve investeringer i faglokaler på den valgte overbygningsskole. Det vil ligeledes betyde en del i relation til trafiksikkerhedsforanstaltninger i Brønderslev By, da flere yngre elever vil skulle færdes længere til og fra skole.

 1. Overbygningerne samles (med tiden) på en skole i hvert af de nye distrikter i takt med at lokalekapaciteten tillader det. Der arbejdes i hvert distrikt med at udvikle en tydelig profil for overbygningen.

Der var på dialogmødet stor interesse for profil-overbygningsklasser. Der vil være mulighed for at give skolebestyrelserne mulighed for selv at træffe beslutning om, hvilke profiler skolen bør have repræsenteret i deres distrikt. På baggrund af inputtene fra dialogmødet virker det ikke realistisk at udarbejde en model, hvor eleverne skal træffe valg på tværs af distrikterne. Men alle elever kan jf. gældende lovgivning benytte sig af det frie skolevalg.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- Skoleudvalget tage stilling til, hvilken overbygningsmodel der skal arbejdes videre med i processen.

3. En styrkelse af inklusionsindsatsen gennem arbejdet med udvikling i fællesskaber

Dialogen vedr. inklusion og organisering af kommunes specialtilbud peger i retning af et ønske om øget kommunikation, samarbejde og vidensdeling – både i forhold til almenskolen, forældrene, tværfaglige samarbejdspartnere og forvaltning. Der er fokus på at tænke nye muligheder i forhold til ressourcetildeling og samarbejdet med almenområdet. Dialogen bærer ligeledes præg af en interesse for reorganisering og nytænkning af enkeltintegration og specialtilbud i Brønderslev Kommune. Endvidere er der et ønske om at samarbejde med Heldagsskolen med henblik på anbringelsesforebyggende tiltag.

Arbejdet med ”Udvikling i Fællesskaber” er i tråd med skolereformens hensigter om en styrkelse af læringsmiljøerne for alle elever i folkeskolen. Alle pædagogiske team på skolerne har gennemført kompetenceforløbene (PA-analyse), og der er fokus på den videre proces - blandt andet med at skabe tid og rum til de nødvendige didaktiske og pædagogiske drøftelser.

I samarbejde med skolerne er der fortsat fokus på at styrke læringsmiljøerne, således der er plads til elevernes mangfoldighed og forskellige læringsforløb – også for de elever, der umiddelbart udfordrer de eksisterende rammer. Men de lokale pædagogiske indsatser bør understøttes af en højere grad af decentralisering af de økonomiske ressourcer, således der bliver fokus på læringsprogressionen.
En anden væsentlig faktor i denne inklusionsproces er uddannelsen af læringsmiljøvejledere, der iværksættes med virkning fra skoleåret 15/16. Dermed arbejdes der målrettet med at opfylde et af de politiske fastsatte, kvalitative mål i inklusionsindsatsen i forhold til, at det pædagogiske personale har kvalificeret vejledning og rådgivning fra skolens ressourcecenter og fra kommunens PPR i forhold til egen praksis, elevernes læring og læringsmiljøet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om den nuværende ressourcetildelingsmodel med 45 % til elevtakster og 55 % til klassetakster skal ændres ved implementering af en ny struktur med større skoledistrikter. Det er fagenhedens forslag, at:

 • der udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel, hvor ressourcerne følger eleven. Dermed vil visitationsprocessen blive decentral, og en eventuelt visitering til et specialundervisningstilbud i kommunen vil skulle finansieres af skolens egne midler
 • den nuværende ressourcemodel bliver ændret til en 100 % elevtakst model. Herunder decentraliseres midlerne, der er allokeret til enkeltintegration ud på skolerne
 • der bør ske en afklaring af Heldagsskolen: Enten fastholdes den som en selvstændig enhed i en tæt samarbejdsrelation til familieafdelingen eller også tilknyttes den til en af skolerne rent fysisk og organisatorisk

4. Revideret tidsplan for gennemførelsen af strategiplanen for skoleområdet

På dialogmødet kom der mange spørgsmål til afklaring i forhold til de praktiske forhold. Det forventes, at der er et stort behov for, at den administrative proces får rum og tid til afklaring af de forskellige praktiske og principelle forhold. En del af disse spørgsmål kan naturligvis kalde på en politisk afgørelse. Derfor anbefales det, at processen vedr. implementering af strategiplanen fremskønnes, således fagenheden i højere grad kan understøtte en konstruktiv proces gennem inddragelse af både bestyrelser og MED-systemet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til revideret tidsplan, som fremgår af bilag 3. I denne tidsplan er der lagt op til, at Byrådet den 16. september 2015 træffer den endelige beslutning om ny skolestruktur med virkning fra den 1. august 2016.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelsen af dette punkt.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2015, pkt. 3:

Vedr.1. Skoledistrikter

Udvalget besluttede, at der skal etableres 4 skoledistrikter, men ønsker, at fordele og ulemper i de beskrevne distrikter 3, 4, 5, 6a og 6 b beskrives nærmere. Materialet ønskes udarbejdet til udvalgets møde i juni.

Vedr. 2 Overbygningsstruktur

Udvalget ønsker fordele og ulemper ved en overbygningsskole i Brønderslev by beskrevet.

Vedr. 3. Styrkelse af inklusionsindsatsen

Udvalget ønsker fordele og ulemper ved de foreslåede modeller beskrevet nærmere.

Vedr. 4. Revideret tidsplan

Forslaget godkendt.

Beslutning

Henning indleder mødet med at beklage, at der er "forsvundet" et møde i forbindelse med den revideret tidsplan. Det har aldrig været meningen at udelukke MED i processen.

Strategiplanen indeholder forskellige forslag til udviklingen af skoleområdet inden for følgende 3 hovedoverskrifter:

1) Styrkelse af skoledistrikterne.

2) Udvikling af overbygningen.

3) Styrkelse af inklusionsindsatsen.

Styrkelse af skoledistrikterne

Der vil ved etablering af større distrikter vil være både faglige, pædagogiske og ressourcemæssige argumenter for at etablere større skoledistrikter.

Børne- og Skoleudvalget behandlede d. 14. april 2015 forskellige scenarier for styrkelse af skoledistrikterne. På baggrund at mødet d. 14. april, har fagenheden udarbejdet et notat der beskriver fordelene og ulemperne ved etablering af 4 distrikter gennem forskellige scenarier. Dette notat foreligger til Børne- Skoleudvalgsmødet den 2. juni 2015.

Uanset hvilket scenarie af dem, der blev fremlagt d. 14. april, vil det være tale om at der oprettes 4 skoledistrikter i kommunen. Det eksempel som fagenheden for skoleområdet anbefaler, ser således ud:

Distriktsnavn

Bestående af følgende nuværende distrikter

Dronninglund

Dronninglund, Asaa (inkl. tidligere Agersted distrikt).

Hjallerup

Hjallerup, Klokkerholm og Flauenskjold.

Brønderslev Nord

Hedegårdsskolen, Thise Skole og Toftegårdsskolen (inkl. tidligere Serritslev distrikt)

Brønderslev Syd

Skolegade, Søndergades Skole og Øster Brønderslev Centralskole

Udvikling af overbygningen

I strategiplanen er der skitseret forskellige muligheder for udvikling af overbygningen (7. - 9. klasse).Der er på kort sigt en udfordring med at håndtere dette lokalemæssigt, men der vil blive ledig kapacitet i løbet af de næste 2-4 år på enkelte skoler

Det betyder, forudsat at man vælger et etablere de skoledistrikter som beskrevet, at:

 • Overbygningen på Klokkerholmen flyttes til Hjallerup Skole i takt med at der bliver lokalekapacitet til det
 • Overbygningen på Toftegårdsskolen flyttes til Hedegårdsskolen i takt med at der bliver lokalekapacitet til det.
 • Overbygningen på Asaa Skole flyttes til Dronninglund Skole i takt med at der bliver lokalekapacitet til det
 • Overbygningerne på Søndergades og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted i takt med at der bliver ledig lokalekapacitet til det.

Styrkelse af inklusionsindsatsen

I forhold til det 3. hovedområde i strategiplanen beskrives det bl.a. at der er behov for at tage stilling til placeringen af Heldagsskolen; både rent fysisk samt organisatorisk og ledelsesmæssigt.

En af anbefalingerne fra en omfattende analyse af den vidtgående specialundervisning i Brønderslev Kommune fra 2012 gik på at alle specialundervisningstilbud burde være placeret i tilknytning til almenskolerne for bedre at kunne understøtte en hensigtsmæssig dynamik imellem specialtilbud og almenskoler.

Det er aktuelt kun Heldagsskolen, som ikke er placeret til tilknytning til eller organiseret under en almenskole. I den godkendte strategiplan fremgik det, at der skulle træffes beslutning omkring skolens placering og organisering i forbindelse med behandlingen af strategiplanen.

I forhold til Heldagsskolen, der i dag er en selvstændig specialskole, skitseres her forskellige løsningsmuligheder.

a) Heldagsskolen fortsætter som selvstændig skole

b) Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud.

Dette forslag indebærer, at Heldagsskolens navn ændres til Heldagsklassen samt at det organisatorisk og ledelsesmæssigt lægges ind under et af de nye skoledistrikter; i første omgang som et undervisningssted placeret på matriklen i Øster Hjermitslev. Dette giver mulighed for, at afdelingen senere hen kan flyttes rent fysisk til et af de undervisningssteder, der er i det pågældende distrikt.

Der er opbakning til de overordnede tanker og der øsnkes en god og inddragende proces i forbindelse med implementering af den nye struktur.

Fraværende: Annette Larsen, Lasse Jørgensen mødte for Bodil Nielsen.

Bilag

Til toppen


9. Procesretningslinje


Resume

Medarbejdersiden stiller spørgsmål om mulighed for procesretningslinje.

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden spørger, om der kan udarbejdes en procesretningslinje i Fag MED for Børn og Kultur i forbindelse med de forandringsprocesser, der sker næste år på skoleområdet?

Beslutning

Det aftales, at skolechefen indkalder til møde, når beslutningen er truffet for gældende proces.

Fraværende: Annette Larsen, Lasse Jørgensen mødte for Bodil Nielsen.

Til toppen


10. Evaluering af skolereformen i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2015 følgende:

”Der ønskes en status på opstarten af folkeskolereformen i 1. kvartal 2015 med henblik på evt. at kunne justere implementeringen i forhold til reformens ånd”

Fagenheden for Børn og Kultur har udarbejdet vedlagte status- og evalueringsnotat, der bl.a. indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere/pædagoger og forældre samt øvrige betragtninger på rammer og indhold i relation til status på implementering af skolereformen.

Jævnfør den seneste version af kvalitetsrapporten, som Byrådet godkendte d. 18. marts 2015, er der et resultatmæssigt godt udgangspunkt for det videre arbejde med implementeringen af de nationale målsætninger, der er i skolereformen.

Status og evaluering på de indholdsmæssige områder

Skolereformen indeholder mange nye elementer; både på det organisatoriske og indholdsmæssige plan, at skolerne og fagenheden nødvendigvis har måttet prioritere i, hvilke områder der i første omgang er blevet fokuseret på. Skolernes ledere og medarbejdere har i første omgang måttet fokusere på, hvordan organiseringen af den nye hverdag for både medarbejdere og elever bedst muligt tilrettelægges.

Fagenheden for Børn og Kultur vurderer, at alle ledere og medarbejdere har arbejdet ihærdigt på at få reformens elementer bragt i spil i hverdagen, men det er klart, at en så stor omvæltning af skoledagen for alle parter tager tid.

I spørgeskemaundersøgelsen, der har haft relativt gode svarprocenter, er følgende fokusområder undersøgt:

- Lektiecafé/faglig fordybelse

- Bevægelse i undervisningen

- Understøttende undervisning

- En længere skoledag

- Målstyret undervisning

Fagenheden for Børn og Kultur har kommenteret de enkelte undersøgelsesområder, og der er generelt givet udtryk for både positive og negative oplevelser inden for de forskellige fokusområder. Det er vigtigt at påpege, at der i enhver implementeringsproces er et aspekt, der handler om tid. Det tager tid at implementere de mange elementer af den nye skolereform.

Det vurderes, at den dataindsamling, der har fundet sted blandt elever, forældre og medarbejdere er særdeles anvendelig i et fremadrettet perspektiv og kan være med til at kaste lys på de aktuelle og potentielle udfordringer, der ligger forud i det videre arbejde med implementering af reformen lokalt.

Som nævnt indledningsvist er det endvidere besluttet i forbindelse med kvalitetsrapporten, at der skal udarbejdes nye lokale skolepolitiske målsætninger, der sammen med reformens målsætninger vil være med til at sætte retningen for fremtidige prioriteringer af indsatser centralt og decentralt.

Fagenheden for Børn og Kultur gør opmærksom på, at der lokalt på de enkelte skoler arbejdes ihærdigt – af alle aktører – på at få skabt de bedst mulige betingelser for en videre succesfuld implementering af reformen.

Vedr. rammerne for implementering af reformen i Brønderslev Kommune

I bilaget indgår der et afsnit, der handler om særlige opmærksomhedspunkter vedrørende de økonomiske rammer for implementeringen af skolereformen. Heri beskrives udfordringer i relation til henholdsvis SFO-området, driftsbudgetterne samt fremtidige investeringsbehov i relation til et lovkrav om etablering og implementering af nye digitale læringsplatforme.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager evalueringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 5. maj 2015, pkt. 4:

Udvalget kan konstatere, at evalueringen er gennemført meget tidligt i reformens levetid og desuden skal ses i relation til Lov 409, som omhandler lærernes arbejdstid.

Udvalget ser på evalueringens resultater med alvor og ønsker at sætte fokus på den fortsatte implementering af reformens indhold.

Desuden ønsker udvalget, at evalueringen skal ses i sammenhæng med både kvalitetsrapporten for folkeskoleområdet og de kortlægninger, som gennemføres med udgangspunkt i Udvikling i Fællesskaber. Udvalget vil drøfte sammenhængen mellem disse dokumenter på et udvalgsseminar i efteråret. På seminaret vil udvalget ligeledes drøfte en kommende evaluering af reformen.

Udvalget forventer, at både skoler og Fagenheden for Børn og Kultur følger op på de problemstillinger, som evalueringen viser.

Udvalget vil derudover sætte fokus på de økonomiske udfordringer, som evalueringen også peger på.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Der er enighed om, at det er tidligt at begynde at evaluere på skolereformen.

Medarbejderne finder ikke undersøgelsen valid.

Fag MED for Børn og Kultur vil gerne henlede opmærksomheden på evalueringsrapportens afsnit om "særlige opmærksomhedspunkter vedr. de økonomiske rammer for impelementering af skolereformen". Fag MED for Børn og Kultur anbefaler, at folkeskoleområdet tilføres de nødvendige ressourcer således, at reformen kan implementeres i henhold til intentionerne i den.

Fraværende: Annette Larsen, Lasse Jørgensen mødte for Bodil Nielsen.

Bilag

Til toppen


11. Fraværsstatistik


Resume

Til orientering.

Sagsfremstilling

Der har været et ønske om en fraværsstatisk på institutionsniveau.

Statistikken er gældende for alle fastansatte inden for Fag MED for Børn og Kultur og er gældende fra april 2014 og til og med marts 2015. Statistikken dækker følgende:

 • sygdom
 • arbejdsskader
 • nedsat tjeneste
 • delvis syg
 • §56

Statistikken er vedlagt som bilag til orientering.

Beslutning

Punktet udsættes til det ekstraordinære møde den 15. juni 2015.

Til toppen


12. Jobrotationsmidler


Resume

Til orientering

Sagsfremstilling

Der ønskes en orientering af, hvor og hvordan jobrotationsmidlerne er brugt.

Beslutning

Punktet udsættes til det ekstraordinære møde den 15. juni 2015.

Til toppen


13. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobasseret tilsyn indenfor Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste ordinære møde i Fag MED for Børn og Kultur har Personaleafdelingen modtaget følgende:

 • 12 anmeldelser om arbejdsskader
 • 16 intern registrering af vold, trusler eller anden psykisk påvirkning

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet har siden sidste ordinære møde varslet risikobasert tilsyn i Dagplejen.

Herudover har Arbejdstilsynet givet et strakspåbud på Asaa Skole, hvor virksomheden påbydes, at sikre ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning fra støv, der indeholder partikler fra glasuldsgranulat. Påbuddet er efterkommet.

Beslutning

Punktet udsættes til det ekstraordinære møde den 15. juni 2015.

Bilag

Til toppen


14. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 1. Orientering om undervisning af flygtningebørn og asylbørn
 2. Projekt varige spor
 3. Psykologhjælp
Beslutning

Punktet udsættes til det ekstraordinære møde den 15. juni 2015.

Til toppen

Opdateret 25. juni 2015