15. juni 2015

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 15. juni 2015
Lokale: Lokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse



1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Til toppen


2. Høring af afdækningsforslag til Budget 2016


Resume

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2016, afholdes høring af afdækningsforslag i perioden 8.-25. juni 2015.

Afdækningskataloger for Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet. Denne prioritering fremsendes hermed til høring.

Økonomiudvalget godkendte d. 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

Det samlede sparemål for 2016 er fastsat til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget har drøftet afdækningsforslagene på seneste møde.

Børne- og Skoleudvalget d. 2. juni 2015

Udvalget kan i ikke prioriteret rækkefølge pege på afdækningsforslag nr. 1, 4, 9, 13 og 16.

Vedrørende forslag 16 er hele udvalget enige om at pege på 2,4 mio. kr. på anbringelser.

Udvalget ønsker afdækningsforslag 2 delt i Heldagsskole og Erhvervsklasse og afdækningsforslag 8 belyst med en model, hvor ledelsen ligger i SFO-regi.

Udvalget ønsker, at forslag 14 og 15 ikke bringes i spil.

Sagen drøftes igen på udvalgets møde i august.

Fritids- og Kulturudvalget d. 28. maj 2015

Udvalget drøftede det administrative afdækningskatalog og ønsker en uddybning af enkelte af forslagene.

Udvalget vil drøfte en prioritering på udvalgets næste møde.

Beslutning

Afdækningskatalogerne for henholdsvis Børne- og Skoleudvalgets og for Fritids- og Kulturudvalgets områder blev drøftet. Det er Fag MEDs opfattelse, at størrelsen af afdækningskravet i forhold til det angivne sparemål er problematisk stor. Det store afdækningskrav og som konsekvens heraf de omfattende afdækninger skaber usikkerhed både blandt medarbejdere og ledere i forhold til fremtidig ansættelse.

Fag MED foreslår, at afdækningskravets størrelse i relation til sparemål fremover drøftes ved kommende budgetlægninger.

Fag MED har forståelse for kommunens økonomiske situation, men vil gerne understrege, at kommunen samtidig har stærkt brug for, at kompetente medarbejdere fortsat finder det attraktivt at være ansat i kommunen.

Vedrørende de enkelte afdækningsforslag må Fag MED konstatere, at hensigterne og målene i projekt ”Udvikling i Fællesskaber” får vanskelige vilkår, såfremt afdækningsforslagene på specialundervisningsområdet og nednormering i dagtilbuddene realiseres.

Fag MED gør opmærksom på, at der i begge udvalgsområder er en række myndighedsopgaver, som bør have et serviceniveau, der gør, at Brønderslev Kommune fortsat vil kunne betragtes som en attraktiv bosætningskommune.

Bilag

Til toppen


3. Fraværsstatistik


Resume

Til orientering.

Sagsfremstilling

Der har været et ønske om en fraværsstatisk på institutionsniveau.

Statistikken er gældende for alle fastansatte inden for Fag MED for Børn og Kultur og er gældende fra april 2014 og til og med marts 2015. Statistikken dækker følgende:

 • sygdom
 • arbejdsskader
 • nedsat tjeneste
 • delvis syg
 • §56

Statistikken er vedlagt som bilag til orientering.

Indstilling

Fag MED for Børn og Kultur, 21. maj 2015, pkt. 11:

Punktet udsættes til det ekstraordinære møde den 15. juni 2015.

Beslutning

Statistikken er kun til orientering. Det er ude på de enkelte institutioner, der skal arbejdes konkret med tallene.

Projekt nærvær/fravær er langt i processen. Projektet evalueres til efteråret i forhold til processen.

Statistikken taget til efterretning.

Til toppen


4. Jobrotationsmidler


Resume

Til orientering

Sagsfremstilling

Der ønskes en orientering af, hvor og hvordan jobrotationsmidlerne er brugt.

Indstilling

Fag MED for Børn og Kultur, 21. maj 2015, pkt. 12:

Punktet udsættes til det ekstraordinære møde den 15. juni 2015.

Beslutning

Carsten fortæller, at opgaven har været svær - ikke kun i Brønderslev Kommune. Det har været en udfordring at finde medarbejdere, som vil gå ind i projektet. Det vides ikke, hvordan det ser ud m.h.p. næste år.

Til toppen


5. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobasseret tilsyn indenfor Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste ordinære møde i Fag MED for Børn og Kultur har Personaleafdelingen modtaget følgende:

 • 12 anmeldelser om arbejdsskader
 • 16 intern registrering af vold, trusler eller anden psykisk påvirkning

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet har siden sidste ordinære møde varslet risikobasert tilsyn i Dagplejen.

Herudover har Arbejdstilsynet givet et strakspåbud på Asaa Skole, hvor virksomheden påbydes, at sikre ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning fra støv, der indeholder partikler fra glasuldsgranulat. Påbuddet er efterkommet.

Indstilling

Fag MED for Børn og Kultur, 21. maj 2015, pkt. 13:

Punktet udsættes til det ekstraordinære møde den 15. juni 2015.

Beslutning

Arbejdstilsynet har siden dagsordenen er lavet været på besøg på Hedegården. De fik en grøn smiley.

Ud fra de varslinger der er givet mangler Arbejdstilsynet at komme på besøg ved:

 • Dronninglund Børnehave
 • Søndergades Skole
 • Dagplejen

Der er lavet ny procedure i forhold til indberetning af vold, trusler og andre psykiske faktorer. Arbejdspladsen skal nu selv indberette via Easy på samme måde som ved arbejdsskader. Der er sendt mail ud til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter om dette. Der er udarbejdet en vejledning som kan følges eller der kan hentes hjælpe i HR-afdelingen.

Link til vejledning: http://www.bronderslev.dk/~/media/Institutioner/AnsatIBronderslev/Personale%20ABC/Arbejdsskader/Easy%20-%20Vejledning%20til%20indberetning%20af%20arbejdsskade%2002062015.ashx?la=da

Bilag

Til toppen


6. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 1. Orientering om undervisning af flygtningebørn og asylbørn
 2. Projekt varige spor
 3. Psykologhjælp
Indstilling

Fag MED for Børn og Kultur, 21. maj 2015, pkt. 14:

Punktet udsættes til det ekstraordinære møde den 15. juni 2015.

Beslutning

Ad1)

Fra skoleåret 2015/2016 etableres undervisning af asylbørn på Søndergades Skole. Samtidig er der oprettet "projekt verdensklasse" for de ældste flygtningebørn og asylbørn på Sct. Georgs Gården i samarbejde med Ungdomsskolen.

Ad 2)

Byrådet har godkendt "projekt varige spor", som tager udgangspunkt i Svergies-modellen. Dækker over Dronninglund-Asaa-Agersted. Socialrådgiver ansat til projektet, som skal have base på Dronninglund Rådhus.

Er blevet opfordret til at søge om, at blive partnerskabskommune på oprindelige projekt, som er gældende fra september 2015.

Ad 3)

Der spørges ind til reglerne for psykologhjælp. Der henvises til Personale ABC'en, hvor proceduren for psykologhjælp er beskrevet. Såfremt reglerne ikke følges tages de op i de konkrete tilfælde.

Fra medarbejdersiden:

 • Stor ros til Carsten for at give besked dirkete til medarbejdere i nydhedsbrev.
 • Ærgerlig over, at Personaleafdelingen ikke har sendt besked ud om, at den genrelle lønstigning har været forsinket

Henning orienterede om følgende:

 • Der arbejdes på at samle alle konsulenter under ét i Børn og Kultur med Carsten Otte som leder. Dette vil fremme det tværgående samarbejde og give et godt fagligt miljø.
 • Til efteråret opslåes en konsulentstilling med vægt på fritidsdelen
 • Det indstilles at Lotte Holt Worup bliver Fritids- og Kulturchef samtidig med hun bibeholder sin nuværende stilling som sekretariatsleder

Til toppen

Opdateret 25. juni 2015