10. september 2015

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 10. september 2015
Lokale: Lokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Jonna Østenkær, Carsten Otte og Jesper Jensen mødte for Jette Tømmerby Nielsen.

Til toppen


2. Godkendelse af referater


Resume

Godkendelse af referater fra henholdsvis mødet den 21. maj 2015 og mødet den 15. juni 2015.

Sagsfremstilling

Fag MED for Børn og Kultur anmodes om at godkende referaterne fra møderne den 21. maj 2015 og den 15. juni 2015. Referaterne er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jonna Østenkær, Carsten Otte og Jesper Jensen mødte for Jette Tømmerby Nielsen.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Børnehaven Sct. Georgs Gården
 • Hjallerup Skole
 • Dronninglund Skole
 • Dagplejen
 • Asaa Skole
 • Støtteteamet
 • Børnehaven Møllegården
 • Børnehuset Himmelblå
 • Flauenskjold Skole
 • Thise Skole
 • Dronninglund Skole
 • Kulturskolen
 • Børnehaven Livstræet
 • Klokkerholm Børnehave
 • Flauenskjold Skole
 • Øster Brønderslev Centralskole
 • Den Grønne Giraf
 • Den Grønne Giraf
 • Den Grønne Giraf
 • PPR
 • Heldagsskolen
 • Biblioteket
 • Børnehaven Fasanen
 • Asaa Skole
 • Agersted Skole
 • Støtteteamet
 • Asaa Børnehave
 • Dronninglund Skole
 • Biblioteket
 • Thise Skole
 • Børnehaven Møllegården
 • Klokkerholm Børnehave
Beslutning

Der blev spurgt ind til referatet fra Børnehaven Sct. Georgs Gården og Jørn gav en kort orientering til udvalget.

Samtidig blev referatet fra Børnehaven Fasanen kommenteret i forbindelse med ressourcer til 2-sproget børn.

Fraværende: Jonna Østenkær, Carsten Otte og Jesper Jensen mødte for Jette Tømmerby Nielsen.

Bilag
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Flauenskjold Skole - 06-08-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Den Grønne Giraf - 10-02-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Den Grønne Giraf - 22-01-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - PPR - 25-06-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Heldagsskolen - 01-06-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Biblioteket - 26-06-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Fasanen - 10-06-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Asaa Skole - 06-05-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Agersted Skole - 13-05-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Støtteteamet - 08-05-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Asaa Børnehave - 04-05-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Thise Skole - 06-08-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dronninglund Skole - 12-05-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Biblioteket - 13-05-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Thise Skole - 28-05-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Børnehaven Møllegården - 18-05-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Klokkerholm Børnehave - 02-06-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - 19-08-2015 - Børnehuset Himmelblå
Referat fra Personalemøde med MED-status - Børnehaven Møllegården - 12-08-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Asaa Skole - 19-08-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Støtteteamet - 14-08-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dagplejen - 24-08-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dronninglund Skole - 16-06-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dronninglund Skole - 01-09-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Hjallerup Skole - 01-09-2015
Referat fra personalemøde med MED-status - Børnehaven Sct. Georgs Gården - 01-09-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Kulturskolen - 17-06-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Børnehaven Livstræet - 10-06-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Klokkerholm Børnehave - 22-06-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Flauenskjold Skole - 24-06-2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Øster Brønderslev Centralskole - 22-06-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Den Grønne Giraf - 15-04-2015

Til toppen


4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015


Resume

Sagsforløb: Fag MED Børn og Kultur

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2015, fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stab og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2015, der ud over skøn over udviklingen i budget 2015 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016.

Budgetopfølgningen viser forventede netto merudgifter på i alt 18,361 mio. kr. for hele 2015.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgningen 2 pr. 30. juni udgør også halvårsregnskabet jf. lov om kommunernes styrelse.

Budgetopfølgning 2 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

I hele 1.000

Status 30. juni 2015

Status inklusiv effekt af flerårsaftalen

Serviceudgifter

8.922

23.858

Overførselsudgifter

18.670

18.670

Finansiering

-9.231

-9.231

Total

18.361

33.297

Tidligere tillægsbevilling – PL regulering

-7.771

-7.771

Afvigelser i alt i forhold til korrigeret budget

10.590

25.526

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Der er ligeledes vedlagt et statusnotat på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2015.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen d. 18. august 2015.

En meget væsentlig del af afvigelsen på budgetopfølgningen kan henføres til flygtninge/integrationsområdet, hvor der er indregnet i alt 13,745 mio. kr. Det er vigtigt at se denne merudgift i sammenhæng med den måde bloktilskuddet til kommunerne beregnes på, da det medfører at en del af indtægterne til at dække denne udgift først kommer senere.

Vedr. flerårsaftalen er det bekymrende, at den indsat der har væres udført for at nedbringe udgifterne på området langt hen af vejen bliver ”spist” af nye sager. FL er ikke i tvivl om, at det er vigtigt, at opretholde fokus på den måde der arbejdes på området, men omvendt bør det drøftes om det fremadrettede niveau på aftalen er realistisk.

Der har fra starten af året til hele organisationen været udmeldt en generel tilbageholdenhed, således man bredt i organisationen kunne opbygge en økonomisk ”buffer”, der kan hjælpe til med finansiering af et evt. underskud i 2015. Det bør derfor overvejes om udfordringerne med at nå målet på flerårsaftalen skal føre til at organisationen bredt skal bidrage til at finansieres medudgiften fx ved en ½ pct. engangsbesparelse i bredt på serviceudgifterne.

Økonomiudvalget behandlede budgetopfølgningen d. 26. august 2015, hvor følgende blev besluttet:

På baggrund af den forventede overskridelse af budget 2015 indstiller Økonomiudvalget, at

 • Fagudvalgene anmodes om forslag til kompenserende besparelser inden næste møde i Økonomiudvalget den 2. september 2015
 • Hele organisationen skal fortsat udvise tilbageholdenhed

Afstemning om rets forbeholdet skal indarbejdes i budgetopfølgningen.

Halvårsregnskabet oversendes til Byrådets behandling den 2. september 2015.

Beslutning

Henning gav en uddybende orientering om halvårsregnskabet.

To ting gør sig gældende i forhold til afvigelsen på budgetopfølgningen:

 • Flygtninge/integrationsområdet
 • Flerårsaftalen

Fraværende: Jonna Østenkær, Carsten Otte og Jesper Jensen mødte for Jette Tømmerby Nielsen.

Bilag

Til toppen


5. Høring af budgetforslag 2016 til 1. behandling


Resume

Sagsforløb:

I henhold til tidsplan for udarbejdelse af Budget 2016, afholdes høring af budgetforslag til 1. behandling i perioden 7. - 16. september.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på møderne i august måned drøftet de af administrationen foreslåede ændringer til Budget 2016.

Oversigt over disse ændringer samt afdækningskataloget fremsendes til høring

Sagsfremstilling

Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2016 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste del består af rent budgettekniske tilretninger (pris og løn fremskrivning, sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne (udgiftsneutrale samlet set), ændringer som konsekvens af beslutninger i forbindelse med budget 2015, samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2015 med økonomiske konsekvenser for 2016).

Herefter er opstillet forslag til udvidelser og reduktioner. Det er disse forslag, fagudvalgene har behandlet. Hvert af forslagene er beskrevet selvstændigt i de vedlagte bilag.

Fagudvalgenes indstillinger er efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget den 26. august 2015.

Desuden er det prioriterede afdækningskatalog vedlagt.

Børne-og Skoleudvalget den 18. august 2015:

Udvalget ønsker, at 1,7 mio. kr. til undervisningsmidler/driftsmidler til folkeskolen (se punkt 7 i dagsorden) medtages i forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016.

Udvalget foreslår, at de øvrige foreslåede ændringer indarbejdes i budgettet.

Fritids- og Kulturudvalget den 20. august 2015:

Udvalget ønsker, at 150.000 kr. til fritidsguideområdet (se dagsordenspunkt 6) medtages i forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016.

Fagudvalgenes indstillinger er efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget den 26. august 2015.

Økonomiudvalget den 26. august 2015:

De fremlagte forslag til udvidelser og reduktioner godkendt indarbejdet i basisbudget 2016.

Beslutning

Afdækningskatalogerne for henholdsvis Børne- og Skoleudvalgets og for Fritids- og Kulturudvalgets områder blev drøftet. Det er Fag MEDs opfattelse, at størrelsen af afdækningskravet i forhold til det angivne sparemål er problematisk stor. Det store afdækningskrav og som konsekvens heraf de omfattende afdækninger skaber usikkerhed både blandt medarbejdere og ledere i forhold til fremtidig ansættelse.

Fag MED foreslår, at afdækningskravets størrelse i relation til sparemål fremover drøftes ved kommende budgetlægninger.

Fag MED har forståelse for kommunens økonomiske situation, men vil gerne understrege, at kommunen samtidig har stærkt brug for, at kompetente medarbejdere fortsat finder det attraktivt at være ansat i kommunen.

Vedrørende de enkelte afdækningsforslag må Fag MED konstatere, at hensigterne og målene i projekt ”Udvikling i Fællesskaber” får vanskelige vilkår, såfremt afdækningsforslagene på specialundervisningsområdet og nednormering i dagtilbuddene realiseres.

Fag MED gør opmærksom på, at der i begge udvalgsområder er en række myndighedsopgaver, som bør have et serviceniveau, der gør, at Brønderslev Kommune fortsat vil kunne betragtes som en attraktiv bosætningskommune.

Medarbejderne er bekymrede for den glidning fra det kommunale til det private, der sker i kommunen pt. Vi frygter, at kommunens politikere og forvaltningen mister indflydelse i forhold til såvel den pædagogiske som den faglige retning, der allerede er sat i søen, og somer med til at sikre en fortsat god udvikling i kommunen

Fraværende: Jonna Østenkær, Carsten Otte og Jesper Jensen mødte for Jette Tømmerby Nielsen.

Bilag

Til toppen


6. Beredskabsplan i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Til orientering.

Sagsfremstilling

Nuværende beredskabsplan i forhold til mistanke eller viden om overgreb mod børn blev udarbejdet i 2013.

Beredskabsplanen er revideret på baggrund af lovændringerne i Overgrebspakken samt vejledning fra Socialstyrelsen. Det er som følge af lovændringerne i Overgrebspakken lovpligtigt, at kommunen har en beredskabsplan i forhold til mistanke eller viden om overgreb. Beredskabsplanen indgår som en del af det samlede informationsmateriale, der ligger i Den Digitale Værktøjskasse og er tilgængeligt for alle.

Til yderligere hjælp og støtte til vores decentrale enheder er der udarbejdet en tjekliste på baggrund af Beredskabsplanen og der er i løbet af 2015 etableret besøg på samtlige decentrale enheder som et led i implementering.

Fagenheden for Børn og Kultur planlægger opfølgning på denne implementering i 2016.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget:

 • godkender den reviderede Beredskabsplan i forhold til mistanke eller viden om overgreb mod børn
 • godkender at fremtidige ændringer grundet lovændringer, ny viden på området o.lign sker administrativt.
Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2015, pkt. 10:

Foreslås godkendt.

Beslutning

Beredskabsplan i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn har eksisteret i flere år. Beredskabsplanen indgår som en del af det samlede informationsmateriale, der ligger i "den digitale værktøjskasse" og som er tilgængelig for alle. Den ligger mange steder på hjemmesiden under overskriften. "Hvis et barn svigtes".

http://www.dendigitalevaerktojskasse.dk/forside.aspx

Vigtigt at "den digitale værktøjskasse" bliver et kendt redskab, så del gerne med andre.

Fraværende: Jonna Østenkær, Carsten Otte og Jesper Jensen mødte for Jette Tømmerby Nielsen.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om forskellig initiativer på børne- og familieområdet


Resume

Orientering fra formanden.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om forskellige initiativer på børne- og familieområdet, herunder om ansøgningen til Socialstyrelsen om at blive partnerskabskommune.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Henning orienterede om de nye og de tiltag, som allerede er i gang på børne- og famileområdet.

 • Søgte sidste år om at blive partnerskabskommune. Fik afslag, men meget ros for ansøgningen
 • Er blevet referencekommune i projektet, hvor der er mulighed for konsulentstøtte m.v.
 • Projekt Varige Spor (Sverigesmodellen)
 • Der er netop sendt ny ansøgning afsted om at blive partnerskabskommune
 • Pr. 1/11-2015 starter Familie GPS'en op - tilbuddet er til alle forældre i Brønderslev Kommune, der har børn i alderen 3-6 år
 • Fritidsguider er stadig gældende

Det er vigtigt, at der er en sammenhæng i det som bliver sat i gang også i forhold til "Udvikling i Fællesskaber".

Fraværende: Jonna Østenkær, Carsten Otte og Jesper Jensen mødte for Jette Tømmerby Nielsen.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste ordinære møde i Fag MED for Børn og Kultur har Personaleafdelingen modtaget følgende:

 • 4 anmeldelser om arbejdsskader
 • 14 intern registrering af vold, trusler eller anden psykisk påvirkning

6 af de interne registreringer er "gamle" og fra en arbejdsplads, som har haft dem til at ligge og først fået dem indsendt nu.

På baggrund af den ændrede procedure for indberetning af arbejdsskader og vold og trusler, som blev orienteret om på sidste møde i Fag MED Børn og Kultur, vil den fremadrettet orientering om arbejsskader/vold og trusler til Fag MED blive ændret.

På mødet ønskes der en drøftelse af, hvordan det giver mening, det bliver i fremtiden.

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet har siden sidste ordinære møde varslet risikobasert tilsyn følgende steder:

 • Heldagsskolen
 • Flauenskjold Skole
 • SFO Asaa
 • SFO Dronninglund.
Beslutning

Fremover får udvalget kun antallet af arbejdsskader samt vold, trusler og anden psykisk påvirkning til orientering.

Arbejdsmiljøkonsulenten indkalder alle arbejdsmiljørepræsentanter på området til et møde i forhold til indberetning i Easy.

Der blev spurgt ind til 72-timers reglen i forhold til erstatning og politianmeldelse. Det er vigtigt at pointere, at der hvor der er sket en ændring er, når man som offentlig ansat f.eks. bliver slået eller sparket på sit arbejdet, skal man melde sagen til politiet indenfor 72 timer, hvis man vil have erstatning - også selvom "gerningsmanden" er psykisk syg.

Brønderslev Kommunes beslutning om, at alle voldsepisoder, som udgangspunkt, politianmeldes er ikke ændret.

Fraværende: Jonna Østenkær, Carsten Otte, Hanne Kristensen og Jesper Jensen mødte for Jette Tømmerby Nielsen.

Bilag

Til toppen


9. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Intet.

Fraværende: Jonna Østenkær, Carsten Otte, Hanne Kristensen og Jesper Jensen mødte for Jette Tømmerby Nielsen.

Til toppen

Opdateret 18. september 2015