25. maj 2016

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 25. maj 2016
Lokale: Lokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Jon Miller og Hanne Kristensen.

Til toppen


2. Godkendelse af referater


Resume

Godkendelse af referater fra møder den 18. februar 2016 og den 2. maj 2016.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur anmodes om at godkende referaterne fra møderne den 18. februar 2016 og den 2. maj 2016. Referaterne er tidligere udsendt.

Beslutning

Der henvises til, at der mangler underskrift på retningslinjerne for omplacering og afskedigelse af lærere og børnehaveklasseledere ved arbejdsmangel, som er punkt 7 i referatet fra 18. februar 2016.

Referaterne tages i øvrigt til efterretning.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Jon Miller og Hanne Kristensen.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Dronninglund Skole
 • PPR
 • Børnehaven Kornumgård
 • Thise Skole
 • Børnehuset Himmelblå
 • Heldagsskolen
 • Heldagsskolen
 • Søndergades Skole
 • Dronninglund Skole
 • Dronninglund Skole
 • Biblioteket
 • Støtteteamet
 • Klokkerhold Børnehave
 • Den grønne Giraf
 • Den grønne Giraf
 • Den grønne Giraf
 • Hedegårdsskolen
 • Skolegades Skole
 • Toftegårdsskolen
 • Toftegårdsskolen
 • Dronninglund Skole
 • Hedegårdsskolen
 • Søndergades Skole
 • Asaa Skole
 • Thise Skole
 • Thise Skole
 • Thise Skole
 • Møllegården
 • Børnhehaverne i Øster Brønderslev
 • Hjallerup Skole
 • Møllegården
 • Thise Skole
 • Møllegården
 • Asaa Skole
Beslutning

Punktet taget til efterretning.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Jon Miller og Hanne Kristensen.

Bilag
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dronninglund Skole - 03-05-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dronninglund Skole - 15-03-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Biblioteket - 17-02-2016
Referat fra Personalemøde med MED-status - Støtteteamet - 04-03-2016
Referat fra personalmøde med MED-status - Klokkerholm Børnehave - 15-02-2016
Referat fra Personalemøde med MED-status - Den grønne giraf - 16-02-2016
Referat fra Personalemøde med MED-status - Den grønne giraf - august 2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Den grønne giraf - november 2015
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Hedegårsskolen - 02-02-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Skolegades Skole - 05-02-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Toftegårdsskolen - 02-02-2016
Referat fra personalemøde med MED-status - PPR - 14-04-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Toftegårdsskolen - 19-01-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dronninglund Skole - 09-02-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Hedegårdsskolen - 0103-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Søndergades Skole - 15-02-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Asaa Skole - 02-03-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Thise Skole - 02-03-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Thise Skole - 10-02-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Thise Skole - 13-01-2016
Referat fra personalemøde med MED-status - Møllegården - 16-02-2016
Referat fra personalemøde med MED-status - Børnehaver i Øster Brønderslev - 03-03-2016
Referat fra Personalemøde med MED-status - Børnehaven Kornumgård - 05-04-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Thise Skole - 04-05-2016
Referat fra Personalmøde med MED-status - Møllegården - 13-04-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Hjallerup Skole - 10-05-2016
Referat fra Personalemøde med MED-status - Møllegården - 12-05-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Asaa Skole - 11-05-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Thise Skole - 06-04-2016
Referat fra personalemøde med MED-status - Børnehuset Himmelblå - 06-04-2016
Referat fra Personalemøde med MED-status - Heldagsskolen - 07-12-2015
Referat fra Personalemøde med MED-status - Heldagsskolen . 07-03-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Søndergades Skole - 14-03-2016
Referat fra Lokaludvalgsmøde - Dronninglund Skole - 29-03-2016

Til toppen


4. Regnskab 2015 for Brønderselv Kommune


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Brønderslev Kommunes årsregnskab for 2015, der blev godkendt i Byrådet den 27. april 2016 fremsendes til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2015 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

Samlet set giver det et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 20,6 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret overskud på 31,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, der udviste et overskud på 0,5 mio. kr., endte det endelige regnskabsresultat 20,1 mio. kr. bedre.

Anlægsudgifterne er 36,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og som følge heraf overføres der 39,86 mio. kr. til budget 2016. Driftsudgifterne er 21,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Da der samtidig overføres driftsudgifter til 2016 på 20,4 mio. kr. ender de samlede driftsudgifter meget tæt på det korrigerede budget og hermed på det skøn som fremgik af den sidste budgetopfølgning.

Indtægterne bliver samlet 3,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Afvigelse skyldes primært tilbagebetaling af grundskyld på ca. 3,5 mio. kr. Afvigelsen af grundskyld vedrørende sager, hvor der er gjort krav om fradrag for de faktiske udgifter til forbedringer og dels en forkert skønnet udvikling i grundskylden.

Det samlede resultatet af drift og anlæg viser et underskud på 25,9 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret underskud på 20,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, der viste et underskud på 82,6 mio. kr., er der tale om en forbedring af resultatet med 56,7 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsler på anlægsområdet.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni 2016. Byrådet skal herefter inden den 1. september 2016 indsende regnskabet til Tilsynsmyndigheden sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår:

•at Brønderslev Kommunes regnskab for 2015 godkendes og oversendes til Revisionen

•at afvigelser mellem budget og regnskab godkendes

•at Byrådet godkender genbevilling i 2016 af uforbrugte driftsmidler med i alt 20,4 mio. kr.

•at Byrådet godkender overførsel til 2016 finansieringsbeløb med i alt 4,9 mio. kr.

•at Byrådet godkender genbevilling i 2016 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 39,9 mio. kr.

Forretningsledelsen, 29. marts 2016, pkt. 6:

Regnskab og overførsler anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Henning orienterede om årsregnskabet for 2015, som blev taget til efterretning.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Jon Miller og Hanne Kristensen.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopgølgning 1 pr. 31. marts 2016. Budgetopfølgning fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Samlet set viser budgetopfølgningen 1 en forventet merforbrug på 694.000 kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Samlet set viser budgetopfølgning 1 en forventet merforbrug på 694.000 kr.

På Børne- og Skoleudvalgets område er der en forventet afvigelse på 129.000 kr. Afvigelsen skyldes dels indkøb af Læringsplatform samt ikke effektueret besparelser vedrørende sammenlægninger på institutionsområdet. Herudover er der en mindre udgift som følge af nedjustering i normeringen på tilsynsførende dagplejepædagoger.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der en forventet mindre indtægt vedr. byggesagsgebyrer på 565.000 kr.

Byrådet godkendte på mødet den 30. marts 2016 indsatser og finansiering af flerårsaftalen, så det forventede underskud for 2016 vil blive udlignet.

Ved budgetopfølgning 1 kan der være stor usikkerhed i forhold til det endelige forbrug på de enkelte områder. Selvom der i budgetopfølgning 1, ikke er forventet de store afvigelser, er der følgende områder som skal følges og holdes meget øje med:

- Ældreområdet

- Specialundervisning

- Udsatte børn og unge

- Udsatte børn og unge - UngeCenter

- Misbrug - UngeCenter

- Integrationsområdet

- Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgetopfølgningen er behandlet i Forretningsledelsen og i fagudvalgene på møderne primo maj måned.

Forretningsledelsen, 26. april 2016, pkt. 5:

Det blev aftalt, at der laves en ny sammenfatning i budgetopfølgningen, som oplister de hovedændringer som budgetopfølgningen viser i såvel positiv som negativ retning. Herigennem bliver det tydeligt, hvilke områder der især skal være fokus på i forhold til budgettet.

Forretningsledelsen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med en bemærkning om, at der skal være særligt fokus på de områder hvor der er risiko for budgetskred med henblik på at imødegå budgetproblemer på disse områder.

Beslutning

Henning giver en orientering om Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016, som tages til efterretning.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Jon Miller og Hanne Kristensen.

Bilag

Til toppen


6. Afdækningskatalog for Børne- og Skoleudvalget samt Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FAG MED Børn og Kultur

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2017 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2017.

FAG MED for Børn og Kultur skal drøfte forslag til afdækninger vedr. Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet til 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Børne- og Skoleudvalget, 2. februar 2016, pkt. 3:

Sagen drøftet. Fagenheden arbejder videre efter udvalgets bemærkninger.

Bettina Nielsen, Lars Bisgaard og Knud Pedersen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 10. maj 2016, pkt. 4:

Afdækningskataloget drøftet. Udvalget fortsætter drøftelserne på junimødet.

Lone Lex var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 4. februar 2016, pkt. 3:

Fagenheden arbejder videre efter de faldne bemærkninger.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2016, pkt. 4:

Fagenhedens forslag til afdækninger drøftet. Udvalget prioriterer eventuelle besparelser på mødet i juni.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Afdækningskatalogerne for henholdsvis Børne- og Skoleudvalgets og for Fritids- og Kulturudvalgets områder blev drøftet. Det er Fag MEDs opfattelse, at størrelsen af afdækningskravet i forhold til det angivne sparemål er problematisk stor. Det store afdækningskrav og som konsekvens heraf de omfattende afdækninger skaber usikkerhed både blandt medarbejdere og ledere i forhold til fremtidig ansættelse.

Fag MED foreslår, at afdækningskravets størrelse i relation til sparemål fremover drøftes ved kommende budgetlægninger.

Fag MED har forståelse for kommunens økonomiske situation, men vil gerne understrege, at kommunen samtidig har stærkt brug for, at kompetente medarbejdere fortsat finder det attraktivt at være ansat i kommunen.

Vedrørende de enkelte afdækningsforslag må Fag MED konstatere, at hensigterne og målene på det samlede børneområde får vanskelige vilkår, såfremt afdækningsforslagene på specialundervisningsområdet og nednormering i dagtilbuddene realiseres.

Fag MED gør opmærksom på, at der i begge udvalgsområder er en række myndighedsopgaver, som bør have et serviceniveau, der gør, at Brønderslev Kommune fortsat vil kunne betragtes som en attraktiv bosætningskommune.

Fag Med vil gerne gøre opmærksom på, at de gennemsnitlige udgifter pr. barn i henholdsvis dagtilbud og skole allerede er blandt de allerlaveste både i Nordjylland og på landsplan.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Jon Miller og Hanne Kristensen.

Bilag

Til toppen


7. Tosprogsområdet - fordeling og håndtering af skoletilbud til tosprogede elever


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til vedlagte reorganiseringsplan og kompetenceløft af medarbejdere på tosprogsområdet.

Til orientering i Fag MED Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at styrke integrationsarbejdet for nyankomne tosprogede skolesøgende børn ved at etablere et centralt afklaringsforløb i forhold til at belyse nyankomne tosprogede skolesøgende børns kompetencer, hvorefter der foretages en udslusning til en skole i Brønderslev Kommune. Med inspiration fra tosprogsområdet i andre kommuner har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet en reorganiseringsmodel, som tager udgangspunkt i at etablere et mere bæredygtigt tilbud til nyankomne tosprogede elever med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Hensigten er at strukturere et tilbud, der har kvalitet og fleksibilitet som overskrift. Omdrejningspunktet er på den baggrund at iværksætte de mest hensigtsmæssige løsningsmodeller på tosprogsområdet i henhold til gældende lovgivning på området og lokale forhold.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 8. marts 2016 en procesplan for data- og erfaringsgenereringen med en uddybning af udfordringsområder i forhold til at skabe det bedst mulige skoletilbud for tosprogede elever i Brønderslev Kommune. I vedlagte bilag fremstilles et forslag til en reorganiseringsmodel med fokus på beskrivelsen af et kompetenceafklaringsforløb for nyankomne tosprogede elever i Brønderslev Kommune og et forslag til kompetenceløft af skolernes medarbejdere i forhold til ansættelse af en tosprogskoordinator og uddannelse af medarbejdere i Dansk Som Andetsprog (DSA) med reference til den nyeste EVA-rapport på tosprogsområdet.

Reorganiseringsplanen planlægges inden for de eksisterende rammer i forhold til undervisning og drift. Der vil samlet set være et investeringsbehov til kompetenceløft i 2016 og 2017 på 500.000 kr., som ikke er indeholdt i det eksisterende budget. Derfor er der behov for en tillægsbevilling.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender procesplan for implementering af reorganiseringsmodellen og kompetenceløft af medarbejderne.

Integrationsrådet, den 16. marts 2016, pkt. 6:

Integrationsrådet foreslår, at der oprettes modtagerklasse på flere byskoler i Brønderslev by, og at børnene udsluses til klasser på de skoler, hvor de har gået i modtagerklasse. Hvis der boligplaceres mange flygtninge i den østlige del af kommunen, foreslår Integrationsrådet, at der etableres modtagerklasser der.'

Integrationsrådet bemærker, at høringen sendes alt for sent i beslutningsprocessen.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. april 2016, pkt. 3:

Reorganiseringsplanen positivt modtaget. Forslaget sendes til udtalelse i de berørte skolebestyrelser således, at udvalget kan behandle sagen igen i maj.

Beslutning

Carsten giver en status i forhold til reorganiseringsplanen.

Skole- og Dagtilbudsområdet arbejder tæt samme i forhold til de opgaver, hvor det giver mening.

Medarbejderne er positive over den beskrevne "Brønderslev-model", dog er det vigtigt, at holddannelsesstørrelsen er overskueligt og fornuftige, at alderspredningen er max 2-3 år og at perioden, eleverne går i familieklassen og i DSA-centret, varierer efter den enkelte elevs behov.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Jon Miller og Hanne Kristensen.

Bilag

Til toppen


8. Kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleåret 2014-15


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende kvalitetsrapporten for skoleåret 2014-15 samt de i sagsfremstillingen foreslåede handlinger.

Til orientering i Fag MED Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

I kvalitetsrapporten ses tilbage på skoleåret 2014-15. Formålet med kvalitetsrapporten er at give Byrådet et indtryk af, hvordan skoleåret 2014-15 har udformet sig. I forbindelse med vedtagelsen af skolereformen blev der endvidere vedtaget nye rammer og retningslinjer for udarbejdelse af kvalitetsrapporter. Der er lagt op til, at der i højere grad på skole- og skolevæsensniveau sættes fokus på målstyring, jf. bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.Denne kvalitetsrapport er nummer 2 efter den nye bekendtgørelse blev vedtaget. Fremadrettet vil der skulle udarbejdes kvalitetsrapporter hvert andet skoleår.

De tilgængelige resultater i kvalitetsrapporten stammer fra skoleåret 2014-15, der var første skoleår med den nye skolereform. Rapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Udtalelserne er vedlagt som bilag 2.

Samlet helhedsvurdering af kvaliteten på skoleområdet i Brønderslev Kommune

I kvalitetsrapporten afsnit 6 er der en samlet helhedsvurdering af kvaliteten på skoleområdet samt forslag til handlinger. Det er dog vigtigt at understrege, at kvalitet på skoleområdet ikke altid kan måles og fremstilles på skrift; i sidste ende handler det om, hvordan man i dagligdagen formår at få det bedst mulige udbytte for alle elever, uanset udgangspunkt.

På baggrund af data i kvalitetsrapporten samt skoleudviklingssamtalerne i december 2015, er det dog fagenhedens samlede vurdering, at skolerne i Brønderslev Kommune i høj grad leverer en god kvalitet med de ressourcer, der anvendes på området (beskrevet i afsnit 8). På langt de fleste områder, der er målfastsat i skolereformen, ligger skolerne i Brønderslev Kommune mindst på niveau med landsgennemsnittet eller bedre. Dette må bl.a. tilskrives en meget stor arbejdsindsats af både ledere og medarbejdere i skolevæsenet. Der er naturligvis forskel på, på hvilke områder, de enkelte skoler leverer de bedste resultater.

I kvalitetsrapportens datadel (afsnit 9-15) vil resultaterne i Brønderslev Kommunes skolevæsen blive udfoldet med diverse grafer og kommentarer fra fagenheden.

Samlet set er det tilfredsstillende, at der generelt set leveres gode resultater, uanset om der er tale om:

 • Karaktergennemsnit ved afgangsprøverne
 • Elevernes trivselsmåling
 • Elevernes resultater ved de nationale tests
 • Udviklingen i kompetencedækning
 • Overgang til ungdomsuddannelse

Der er i Brønderslev Kommune tale om et godt udgangspunkt for det videre arbejde med de nationale målsætninger, der er i skolereformen og de nye lokale skolepolitiske målsætninger. Disse blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2015.

Udover de positive elementer, som fagenheden finder i dels data i kvalitetsrapporten samt i skoleudviklingssamtalerne, så er det samtidig vigtigt at anerkende og huske på, at der på skoleområdet er tale om store forandringer, både indholdsmæssigt, strukturelt og kulturmæssigt, hvilket fordrer, at der fra både fagenhedens og politisk side må foretages en prioritering af, hvilke initiativer, der sættes i værk. Skolerne står netop nu overfor en større strukturel ændring med etablering af 4 skoledistrikter i kommunen. Det er fagenhedens vurdering, at de nye lokale skolepolitiske målsætninger kan være med til at forene flere af de elementer, der ligger i både visionen på skoleområdet, Projekt Udvikling I Fællesskaber samt skolereformen, således at fokus de næste to skoleår kan være på at få arbejdet med disse lokale målsætninger på alle niveauer i organisationen.

Forslag til handlinger på baggrund af kvalitetsrapporten

Nedenfor, samt i afsnit 6 i kvalitetsrapporten, fremstilles forslag til indsatser, som vil bidrage til yderligere udvikling af skolerne i relation til både skolereformens målsætninger såvel som de lokal politiske målsætninger. Indsatserne tager både udgangspunkt i kvalitetsrapportens data samt de dialoger, fagenheden har haft med elever, medarbejdere, bestyrelser og ledere i forbindelse med skoleudviklingssamtalerne i december 2015.

1. Udarbejdelse af principper for dialoger om elevernes og skolens resultater

Med henvisning til afsnit 4, der beskriver en status i forhold til sidste års handlinger, foreslås det, at Byrådet godkender, at der lokalt i henholdsvis skolebestyrelser og MED-udvalg skal udarbejdes principper og retningslinjer for, hvordan data og resultater på elev- og skoleniveau anvendes som dialog for udvikling af den pædagogiske praksis på skolerne. Dette har været drøftet på skoleudviklingssamtalerne i december, og alle parter giver udtryk for, at det giver god mening at tage fat på disse drøftelser i de kommende 4 skolebestyrelser.

2. Større inddragelse af elevernes stemmer i udviklingen af skolerne

Et af elementerne i den nye skolereform handler om at øge elevinddragelsen i forhold til udviklingen af skoledagen. Det er fagenhedens vurdering, at netop elevinddragelse kan bidrage til at kvalificere hverdagen og læringsudbyttet for eleverne. Der er ingen tvivl om, at mange af skolerne i Brønderslev Kommune allerede inddrager eleverne i en eller anden grad i hverdagen, men det er anbefalingen, at man lokalt i hver af de 4 nye skolebestyrelser får udarbejdet principper for, hvordan man arbejder med elevinddragelse i hverdagen i de enkelte skoledistrikter. Det vil være oplagt, at dette emne tages op i bestyrelserne samtidig med, at de skal forholde sig til principperne for håndtering af lokale elevråd, jf. den reviderede styrelsesvedtægt, der behandles politisk i marts 2015.

3. Fælles tværfagligt blik på håndtering af fravær hos eleverne

Der er i Brønderslev Kommune generelt et forholdsvist lavt elevfravær. Som det fremgår i afsnit 11.2, er der dog især på 8. og 10. årgang et elevfravær, der ligger en smule over landsgennemsnittet. På baggrund af disse data samt skoleudviklingssamtalerne i december 2015, foreslår fagenheden, at der i løbet af 2016 bliver igangsat initiativer med det formål at få arbejdet på at minimere elevfraværet. Da der ofte kan være mange forskellige årsager til, at nogle elever ikke møder op i skole, vil det være oplagt at se på problemstillingen og mulige løsninger i et tværfagligt blik, hvor der bliver en fælles tilgang til håndteringen af fravær samt et godt samarbejde mellem især skoleområdet, PPR samt Børne- og Familieafdelingen.

Fagenheden for Børn og Kultur er tovholder i forhold til at få igangsat de nødvendige initiativer i løbet af 2016 med henblik på ovenstående.

Udtalelser fra skolebestyrelserne

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra den 12. januar til den 19. februar 2016.

Udtalelserne er samlet vedlagt som bilag.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender kvalitetsrapporten for skoleområdet samt de i sagsfremstillingen foreslåede handlinger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2016, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Bettina Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 16. marts 2016, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Byrådet, 30. marts 2016, pkt. 15:

Godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Jan Thaibert mødt)

Hildo Rasmussen (Carsten Møller Nielsen mødt)

Ole Bruun

Beslutning

Rapporten viser, at det arbejde, som lærerne og pædagogerne laver på skolerne er rigtig godt.

Der er tre områder, hvor der skal udvises opmærksomhed:

 • Dialogen om elevens resultater
 • Større inddragelse af elevernes stemmer i udviklingen af skolerne
 • Elevens fravær (8.-10. klasse)

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Jon Miller og Hanne Kristensen.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste ordinære møde i Fag MED for Børn og Kultur har Personaleafdelingen udarbejdet statistik over indberettede arbejdskader, der er indberettet til Easy for februar, marts og april måend 2016. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet har siden sidste ordinære møde været på besøg på følgende steder:

 • Den grønne giraf - fik et påbud om at forebygge risikoen for fysisk vold i arbejdet med børn
 • Toftegårdsskolen - fik påbud om at sikre, at forberedelsesrum - team B - er forsvarlig isoleret mod udefra kommende fugt. Herunder at sikre sig, at der foretages udtørring af områder, der er opfugtet, samt at fugtskader udbedres
 • Hjallerup Fritids- og Ungdomssklub - fik vejledning i forhold til akustik i hallen samt påbud om at revidere arbejdspladsvurdering (APV)
 • Galaksen- fik en grøn smiley
 • Skolegades Skole - fik en grøn smiley samt en vejledning om forebyggelse af følelsesmæssige belastninger i arbejdet

Arbejdstilsynet har siden sidste ordinære møde varslet risikobasert tilsyn følgende steder:

 • Børnehaven Kornumgård
 • Børnehaven Myretuen
 • Asaa Skole - AT har har allerede været på besøg, men kommer tilbage på supplerende besøg den 24. maj 2016
Beslutning

Siden dagsordenen er sendt ud er der givet grøn smiley i Myretuen.

Punktet tages til efterretning.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Jon Miller, Hanne Kristensen og Carsten Otte.

Bilag

Til toppen


10. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 1. Referencekommune i relation til Socialstyrelsen
 2. Orientering om forskellige insatsområder om udsatte børn og unge
Beslutning

Ad 1)

Brønderslev Kommune søgte om at blive partnerskabskommune. Fik afslag, men blev i stedet referencekommune i projektet. Er med i styregruppen.

Ad 2)

Orientering fra Henning i forhold til tiltag/kommende tiltag på Børne- og Famileområdet:

 • Projekt "Varige Spor" - udvides gerne til andre steder i kommunen
 • Digitale værktøjskasse
 • Familieiværksætterne
 • Tidlig opsporing (under Sundhedsplejerskerne)
 • Familie GPS i Hjallerup - tilbuddet udvides til afdeling i Brønderslev
 • Udvikling i Fællesskaber slutter med udgangen af 2016

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Jon Miller, Hanne Kristensen, Carsten Otte og Jesper Jensen.

Til toppen

Opdateret 7. juni 2016