23. april 2014

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 23. april 2014
Lokale: Lokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Gerda Nielsen, Annette Larsen, Kirsten Tranekær og Jette Tømmerby Nielsen.

Til toppen


2. Forslag til fremtidige planer for Børnecenter i Jerslev


Resume

Fag MED for Børn og Kultur bedes drøfte forslaget om planer for Børnecenter i Jerslev.

Udtalelser fra bestyrelser og MED-udvalg eftersendes til Fag MED for Børn og Kultur eller udleveres på mødet.

Sagsfremstilling

På baggrund af faldende børnetal i skoledistrikt Jerslev er Skoleleder Kim Højbo,

SFO leder Karen Mette Christensen og Institutionsleder Inge Hove af Børne- og Unge forvaltningen blevet bedt om at udarbejde et forslag til Børnecenter omkring Toftegårdsskolen.

Masterplanen for dagtilbud lægger op til en fysisk sammenlægning af Baunehøj og Smørhullet. Vi er derfor blevet bedt om at forholde os til, at der ikke fremover er børnehavebørn nok til at bibeholde den nuværende struktur og daglige drift i både Baunehøj og Smørhullet.

Som situationen er i øjeblikket er Brønderslev Kommune forpligtet til at betale for 41 børn

i begge huse, til trods for at der faktisk kun pt. er 34 børn i Baunehøj og 38 børn i Smørhullet. Børnetallet pr. 1. august 2014 forventes at være ca. 54 børnehavebørn i Jerslev. Med nuværende struktur vil det betyde, at Brønderslev Kommune skal betale for 82 børn.

Vi foreslår derfor at børnehavebørnene samles ved skolen - i Smørhullet og nuværende SFO Regnbuen. Børnehaven er fortsat en selvstændig børnehave med én institutionsleder og én forældrebestyrelse. Af hensyn til ferie afvikling og praktiske opgaver i forbindelse med denne sammenlægning foreslår vi at august måned afsættes til denne opgave, således at alle først kan være endelig på plads 1. september 2014. Den fulde besparelse ved denne sammenlægning udmøntes først i 2015 på grund af opsigelsesvarsler for personale.

.

Indførelse af den nye skolereform august 2014 og deraf mindre åbningstid i SFO og evt. færre børn, gør det efter vores mening muligt at undvære Regnbuen og dens faciliteter. Fremover vil SFO´en således kunne huses i skolens bygninger på følgende måde:

 • Børn fra Børnehaveklasse til og med 2. klasse samles i eksisterende SFO afdeling på skolen ved at have delelokale med børnehaveklasserne.

 • Børn fra 3. klasse huses i nuværende klublokale sammen med børnene fra 4. klasse, idet børnetallet i nuværende klub forventes at falde drastisk. Børn fra 3. klasse passes fortsat på SFO vilkår og til SFO takst.

Placeringen af SFO på skolen øger muligheden for brug af skolens øvrige faciliteter såsom skolekøkken, hal og gymnastiksal.

Vi har i dag et godt samarbejde mellem skole, SFO og børnehave til gavn for børnene i Jerslev. Vi ser muligheder for at udvide dette samarbejde mhp. at sikre en rød tråd samt helhed og kontinuitet i børnenes liv ved at placere alle børn tæt ved skolen.

Vi har allerede nu en fælles køreplan for indskolingssamarbejdet, projekterne " Fri for mobberi" og Udvikling i Fælleskaber, som en rød tråd i samarbejdet børnehave, skole og SFO

Fordele ved at samle børnehavebørnene ved skolen :

 • Øget mulighed for at børnehave og SFO kan hjælpe hinanden ved tilspidsede situationer (personalets akutte fravær) samt skoleferier, hvor vi ved denne placering vil kunne hjælpe hinanden mere i ydertidspunkterne (åbne/lukke)

 • Lettere overgang for børnene fra børnehave til skole idet beliggenhed øger muligheden for større kendskab til skolen

 • Fællesskab med ældre søskende som kommer på spontane besøg i børnehaven. Flere forældre har givet udtryk for at det er dejligt at søskende kan være lidt sammen i institutions tiden

 • Mulighed for at sende kommende skolebørn på besøg i SFO både med og uden personale fra børnehaven. Herved får de bedre kendskab til SFO og skole forud for skolestart

 • Fantastisk ude areal med gode muligheder for natur og motorisk udfoldelse. Der er fokus på bevægelse i den nye skolereform - derfor samme fokus i børnehaven. Ude arealet giver rig mulighed for at skabe forskellige læringsrum således at der kan arbejdes i små grupper

 • 2 dejlige velindrettede huse med mulighed for at skabe fleksible læringsrum

 • Lettere for forældrene at aflevere og afhente børn når skole og institutioner ligger i samme område

Beslutning

Fag MED for Børn og Kultur anerkender behovet for at etablere et børnecenter ved skolen, som giver gode muligheder for at udvikle det samarbejde, som allerede er i gang.

Der vil være behov for tilretninger både i forhold til børn og personale inden børnecentret vil kunne fungere optimalt.

De nuværende udearealer er til gavn for både SFO og børnehave.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Gerda Nielsen, Annette Larsen, Kirsten Tranekær og Jette Tømmerby Nielsen.

Bilag

Til toppen


3. Børnehaven Rømersvejs fremtid


Resume

Sagsforløb: BS/Fag MED Børn og Kultur

Børne og Skoleudvalget besluttede på møde den 1. april 2014, at Rømervejens Børnehave lukkes i 2015 i relation til det faldende børnetal. Der ønskes en udtalelse fra Fag MED for Børn og Kultur i forhold til beslutningen.

Udtalelse fra henholdsvis forældrebestyrelsen samt personalet i Rømervejens Børnehave eftersendes til Fag MED for Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

I september 2011 blev det politisk besluttet at sammenlægge daginstitutionerne i Brønderslev, Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev. Dagtilbudsområdet har siden beslutningen blev truffet arbejdet på at gennemføre følgende sammenlægninger:

 1. I Brønderslev by er børnehaverne Midgård, Hedelundsgade og Jyllandsgade ledelsesmæssigt sammenlagt

 2. I Hjallerup er børnehaverne Møllegården og Hegely ledelsesmæssigt og fysisk sammenlagt

 3. I Jerslev er børnehaverne Smørhullet og Baunehøj ledelsesmæssigt sammenlagt og i Øster Brønderslev er børnehaverne Grøftekanten og Myretuen ledelsesmæssigt sammenlagt. Begge sammenlægninger er med henblik på en fysisk sammenlægning.

I henhold til Masterplanen skal der tages politisk beslutning om Børnehaven Rømersvejs fremtid.

Der er udarbejdet følgende scenarier:

 • Fortsat selvstændig institution med særligmålgruppe. Konsekvens: Sårbar økonomisk og fagligt.

 • Sammenlægges med anden institution og bibeholdes som satellit på nuværende matrikel. Konsekvens: Sårbar økonomisk og fagligt.

 • Sammelægges med anden institution og bibeholdes som satellit på nuværende matrikel, men nedlægges når børnetallet falder i 2015. Det bemærkes, at institutionen yder en væsentlig integrations indsats.

 • Sammenlægges med Vuggestuen Himmelblå, som omdannes til en integreret institution (både vuggestue og børnehave). På den måde bibeholdes et børnehavetilbud i den del af byen. Dette forslag forudsætter, at ny institution etableres som en integreret institution. (evt. omdannelse af yderligere en børnehave til integreret institution) Konsekvens: Ændring af Vuggestuen Himmelblås legeplads til større børn. Forudsætter bygningsmæssige justeringer.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der tages stilling til, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med og at berørte institutioner anmodes om en udtalelse.

Børne- og Skoleudvalget, 4. marts 2014, pkt. 3:

Udvalget ønsker at se Vuggestuen og Rømervejens Børnehave, inden sagen drøftes videre.

Knud L. Pedersen var fraværende.

MED-udvalget for Børn og Kultur, 19. marts 2014, pkt. 2:

MED-udvalget for Børn og Kultur har på møde, den 19. marts 2014 drøftet Rømervejens fremtid. Udtalelse fra udvalget fremgår nedenfor.

Der er stor efterspørgsel på integrerede institutioner.

Medarbejderrepræsentant fortæller, at medarbejderne på de berørte institutioner er enige om, at en ny struktur er uundgåelig og giver udtryk for, at de er medspillere i forhold til den beslutning, der bliver truffet. Endvidere giver de udtryk for vigtigheden af, at de er en del af processen så tidligt som muligt.

Personalet på Rømervejens Børnehave har en bekymring om, at sammenlægning i stedet kunne betyde en afvikling af institutionen og ikke en reel sammenlægning.

MED-Udvalget er enige om, at der ønskes truffet en langtidsholdbar løsning for de berørte institutioner, hvor personalet, på alle niveauer, føler tryghed og bliver inddraget så tidligt som muligt i processen.

Der er et fagligt ønske om at fastholde børnehavepladser i netop den del af byen.

Børne og Skoleudvalget besøger Vuggestue og Børnehave den 1. april 2014, kl. 13.00.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 1. april 2014, pkt. 7:

Udvalget ønsker en udtalelse fra forældrebestyrelsen, Integrationsrådet og MED-udvalg vedrørende følgende forslag:

 • Rømervejens Børnehave lukkes i 2015 i relation til det faldende børnetal. Den integrationsindsats, som børnehaven præsterer, søges bibeholdt i Børnehaven Lærkereden.

 • Indtil lukning fortsættes den nuværende fælles lederkonstruktion af Børnehaven Lærkereden og Rømervejens Børnehave

Bettina Nielsen og Lars Bisgaard var fraværende.

Direktionen indstiller,
Beslutning

Medarbejdersiden havde det indtryk, at der var tale om en sammenlægning mellem Rømersvejens Børnehaven og Lærkeren og blev overraskede, da vi i Fag MED for Børn og Kultur kunne konstatere, at man er på vej mod en lukning af Rømervejens Børnehave.

Det ønskes, at så snart der er truffet en endelig politisk beslutning, startes en process, hvor medarbejderne inddrages så tidligt som muligt.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Gerda Nielsen, Annette Larsen, Kirsten Tranekær og Jette Tømmerby Nielsen.

Bilag

Til toppen

Opdateret 28. april 2014