28. november 2013

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 28. november 2013
Lokale: Byrådssalen, Rådhuset Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 4. september 2013. Referat er tidligere udsendt.

Beslutning

Udvalget finder det vigtigt, at der refereres fra punktet "diverese referater til Fag MED Børn og Kultur", når der i udvalget konstateres hovedtendenser/temaer i referaterne.

Referatet godkendt.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Klokkerholm Børnehave

 • Dronninglund Skole

 • Biblioteket

 • Biblioteket

 • Flauenskjold Skole

 • Biblioteket

 • Hedegårdsskolen

 • Klokkerholm Børnehave

 • Dronninglund Skole

 • Børnehaven i Øster Brønderslev

 • Dronninglund Skole

 • Dronninglund Skole

 • Asaa Skole

 • Hedegårdsskolen

Beslutning

Udvalget kan konstatere, at arbejdet med arbejdsmiljøet fylder meget på institutionerne.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013


Resume

Sagsforløb:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 6.852.000 kr.

Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget d. 21. november og forventes efterfølgende behandlet først i fagudvalgene og efterfølgende på ny i Økonomiudvalg og Byråd på møderne i december måned.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 9.021.000
Overførsler..................................... 3.893.000
Finansiering................................... -6.062.000
Netto merforbrug........................... 6.852.000

Der gøres opmærksom på, at der tidligere i 2013 er givet negative tillægsbevillinger på samlet 4,066mio. kr. Det betyder at det samlede nettomerforbrug i 2013 pt. skønnes at blive i alt 2,786 mio. kr. Brønderslev Kommunes samlede resultat ligger pt. 3,8 mio. kr. over servicerammen for 2013. På baggrund af kommunernes seneste indmeldte forventninger til årsregnskabet for 2013, der er foretaget ultimo oktober måned, ligger kommunerne under ét dog under servicerammen, hvilket gør at KL seneste vurdering er, at der ikke vil blive tale om nogle sanktioner for de kommuner, der ligger over servicerammen.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Børne- og Skoleudvalget, hvor den samlede merudgift til lærerlønsområdet for 2013 nu er gjort endelig op til i alt 4,249 mio. kr.

 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret fra 10,035 mio. kr. til 9,036 mio. kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget, hvor det samlede mindreforbrug er øget med 0,935 mio. kr.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgning 3 d. 12. november, og knytter følgende bemærkninger til:

Forretningsledelsen tager den samlede budgetopfølgning til efterretning, og konstaterer at budgetoverskridelsen i forhold til oprindeligt budget samlet set er minimal.

Der er forventning om, at der med budget 2014 er taget højde de områder, hvor der er er markante afvigelser.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Bilag

Til toppen


5. Udmøntning af besparelser og ændringsforslag til Budget 2014


Resume

Sagsforløb:

Udmøntningen af afdækningsforslag og ændringsforslag i øvrigt, der blev vedtaget i forbindelse med Budget 2014, fremsendes til MED-udvalgets orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 blev der vedtaget ændringer til det administrative budget på driften med en samlet effekt i 2014 på 17,6 mio. kr. stigende til 30,1 mio. kr. i 2017.

Indenfor MED-udvalgets område, blev følgende ændringsforslag besluttet:

2014 2015 2016 2017
Skoler og undervisning Ændring af bestemmelsen om, hvor mange elever, der kan klassedannes med. Klassedannelse følger folkeskolelovgivningens kriterier. -1.072 -2.575 -2.575 -2.575
Skoler og undervisning Pulje til imødekommelse af problemstillinger i store klasser i 0-3 klasse. 500 500 500 500
Skoler og undervisning Færre klasser på baggrund af konkret vurdering -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Skoler og undervisning Lærerløn finansieres i 2014 af lockoutmidler -3.000
Udsatte børn og unge Der iværksættes en undersøgelse af demografi og sociale forhold, samt en praksisundersøgelse. Endvidere etableres en "holstebro-model" om kursustilbud til nye forældre, ligesom der foretages en opgradering af Hegely tilbuddet. Tiltagene skal via forebyggende foranstaltninger medføre mindreudgifter til anbringelser. -2.000 -3.000 -3.000 -3.000
Fritid og kultur Reduktion i budget vedr. cross-klubber -75 -75 -75 -75
Fritid og kultur Brønderslev-ordningen, nedsættelse af rammen -140 -140 -140 -140
Fritid og kultur Bibliotek, rammereduktion -278 -278 -278 -278
Fritid og kultur Tilskud til lokalhistoriske arkiver 100 100 100 100
Fritid og kultur Pulje til tilskud til køb af timer i haller 100 200 200 200
Fritid og kultur Besparelse på ungdomskolen ved tilpasning af fritidsklubberne i Brønderslev Dronninglund, og Hjallerup som følge af folkeskolereform -200 -450 -450 -450

De vedtagne ændringsforslag indenfor MED-udvalgets område fremsendes til orientering og drøftelse i forhold til udmøntning af forslagene.

Beslutning

Udvalget henviser til udvalgets udtalelse ved behandlingen af budgettet for 2014 på septembermødet.

Medarbejdersiden udtaler:

Medarbejdersiden ønsker i relation til "færre klasser på baggrund af konkret vurdering" at anbefale, at børne- og skoleudvalg og byråd finder løsninger, der er robuste og holdbare i årene fremover.

Den valgte løsning vedr. Serritslev Skole skaber usikkerhed og frustration blandt personalet.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Til toppen


6. Sygefraværsstatistik


Resume

Sygefraværsstatistik fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Sygefraværsstatistik gældende for perioden 1. januar 2010 - 30. september 2013 er nu udarbejdet. Statistikken gældende for Børn og Kultur vedlægges som bilag til orientering.

Beslutning

Udvalget finder det meget positiv, at sygefraværet i området er faldende. Udvalget anbefaler Hoved MED, at der skabes rum for vidensdeling vedrørende de positive faktorer i forhold til det faldende sygefravær.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Bilag

Til toppen


7. Forslag om etablering af familiekursus - en god start som familie


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK/BY

Familiekurser er en investering i fremtiden. Ved at ruste de nye børnefamilier til at håndtere deres nye livssituation, og inddrage relevante ressourcer fra hele samfundet, kan Brønderslev Kommune reducere det fremtidige udgiftsniveau på børne- og ungeområdet, og sociale ydelser.

Ved en investering på 6.451 kr. pr. familie vil der gennemsnitligt kunne spares 19.000 kr. pr. deltagende familie over en periode på 10 år. Størstedelen af denne besparelse vil være indenfor de første 5 år. Forskning viser at der allerede i år to vil være et positivt samfundsøkonomisk potentiale ved at indføre familiekurser.

Indsatsen i Brønderslev Kommune vil ske i tæt samarbejde mellem fagenhederne Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Et markant fald i antallet af skilsmisser. Langt færre socialt udsatte børn og unge, samt bedre udnyttelse af de offentlige budgetter. Det er nogle af de gevinster man blandt andet kender fra Holstebro Kommune ved indførelsen af familiekurser.

De samfundsøkonomiske gevinster ved familiekurser er nærmere beskrevet og analyseret i rapporten ”Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelsen af Leksand-modellen i Danmark”. Rapporten er udarbejdet af CEBR – Centre For Economic and Business Research ved Copenhagen Business School. Rapporten undersøger det samfundsøkonomiske potentiale ved udbredelse af Leksand-modellen i Danmark.

I rapporten konkluderes der at ”Hovedscenariet resulterer i en effekt på 34.000 kr. pr. førstegangs-mor over en 10-årig periode, hvilket giver i omegnen af 1 mia. kr., hvis man multiplicerer med det anslåede, årlige antal førstegangsmødre på 30.000. Der er således tale om et betydeligt samfundsøkonomisk potentiale ved udbredelse af ”Familie med Hjerte” til en landsdækkende ordning.”

Hele den fremtidige besparelse tilfalder ikke kommunen, men i rapporten beregnes det, at den største del af effekten (19.000 kr.) tilfalder kommunen. Det sker gennem besparelser på anbringelser og forebyggende foranstaltninger, mens der også er en positiv effekt af den forøgede skattebetaling fra den private sektor samt en besparelse på udbetalinger af kontanthjælp. Effekten er i rapporten målt over en periode på 5 år for moderen, og en effekt over en periode på 10 år for barnet.

Nedenstående tabel er taget fra rapporten og viser fordelingen af det økonomiske potentiale over den periode på 10 år effekten beregnes. Det ses tydeligt at den beregnede effekt er størst de første 5 år efter familiekurset.

Familiekurser forventes at påvirke de deltagende familie på to områder: dels en forbedring af relationen mellem barn og forældre, og dels gennem en bedre relation mellem forældrene.

Forventede effekter på sociale tiltag gennem bedre relation mellem forældre og barn:

 • Reduktion i andel af børn, der anbringes udenfor hjemmet

 • Reduktion i andelen af børn, der deltager i forebyggende foranstaltninger

Forventede effekter gennem bedre relation forældrene i mellem:

 • Reduktion i modtaget kontanthjælp og antal dage på sygedagpenge

 • Reduktion i andelen på førtidspension

 • Reduktion i andelen med domsfældelse og/eller bøde

 • Reduktion i andelen udenfor arbejdsmarkedet

 • Reduktion i forældrenes skilsmisse-risiko

Økonomi:

Forældrekurserne erstatter ikke eksisterende aktivitet, men det er en investering i de nye familiers fremtid. På den måde forventer vi, at kunne give familierne et langt bedre afsæt, som betyder at de ikke vil kræve så mange kommunale ressourcer i mange år ud i fremtiden. Uhensigtsmæssige problemstillinger og risikoadfærd vil kunne forhindres eller spores langt tidligere.

Fagenheden Sundhed og Velfærd og Fagenheden Børn og Kultur har regnet på en model, hvor opgaven løses i fællesskab af personale fra begge fagenheder.

 • Prisen vil være 6.451 kr. pr deltagende familie alt inklusive.

 • Samlet pris for 150 familier: 967.577 kr. (helårsomkostning)

Dertil kommer opstartsudgifter til uddannelse og workshop på 25.000 kr.

Brønderslev Kommune har mulighed for at indgå et samarbejde med Center for Socialt Ansvar, Familieiværksætterne. Det betyder, at Brønderslev Kommune får stillet en lang række værktøjer til planlægning og implementering af familiekurser til rådighed.

Fagenhederne for Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet drøfter og godkender at:

 • Der afsættes midler svarende 992.577 kr. til drift og implementering af familiekurser.

 • Der nedsættes en politisk styregruppe bestående af formænd fra de respektive udvalg og direktører fra de to fagenheder

 • Der nedsættes en tværgående projektorganisation til at planlægge implementeringen af familiekurser

 • Der indgås aftale med Center for Socialt Ansvar, Familieiværksætterne om, at Brønderslev Kommune benytter deres koncept

Personalemæssige konsekvenser

Familiekurser vil betyde en ny måde at arbejde på i Sundhedsplejen og i Familieområdet. Der vil i langt højere grad være behov for at koordinere indsatsen interne i kommunen såvel som ud af kommunen. En del af arbejdet med familiekurser vil ligge uden for det kommunale personales normale arbejdstid.

Det er en forudsætning for implementeringen af familiekurser i Brønderslev Kommune, at de eksterne parter og de regionale jordemødre ønsker at indgå i samarbejdet.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2013, pkt. 4:

Indstilles drøftet og oprettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2013, pkt. 7:

Oversendes til budgetdrøftelserne for 2014 med anbefaling.

Økonomiudvalget, 18. september 2013, pkt. 11:

Drøftet.

Direktionen indstiller,
Beslutning

Udvalget finder, at det er et godt initiativ.

Taget til efterretning.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Bilag

Til toppen


8. Strategi vedrørende nytteindsats


Resume

Sagsforløb: LBR/BE/FL/MED/ØK/BY

Nytteindsats foregår på en offentlig arbejdsplads, varer maksimalt 13 uger og behøver ikke nødvendigvis at tjene noget særligt formål i forhold til den enkeltes fremtidsplaner. Målet med nytteindsats er, at den enkelte ledige indgår i et arbejdsfællesskab og udfører en samfundsnyttig opgave for sin ydelse.

Byrådet anmodes om at godkende strategien for kommunens etablering og opfølgning på nytteindsatsen.

Sagsfremstilling

Nytteindsats er et nyt aktiveringsredskab, som er indført med den kontanthjælpsreform, der træder i kraft den 1. januar 2014. Tilbud om nytteindsats gives med det formål, at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats består overordnet set af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads.

Nytteindsatsen skal have et indhold, som giver den ledige mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et reelt stykke arbejde for sin ydelse. Det betyder også, at det er en fælleskommunal opgave at løfte opgaven omkring nytteindsats. Nytteindsats er tiltænkt ledige, der ikke har problemer udover ledighed.

LBR skal en gang årligt drøfte en samlet strategi for kommunens etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats. Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til en strategi med følgende centrale pejlemærker:

 • Indholdet i nytteindsats skal være nyttigt for samfundet.

 • Nytteindsatsopgaverne skal være sikkerhedsgodkendte.

 • Nytteindsats må ikke virke fastholdende/forlængende for den lediges periode på offentlig forsørgelse.

 • Nytteindsats må ikke substituere øvrige virksomhedsplaceringer eller erstatte ordinært arbejde.

 • Nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende.

 • Nytteindsats kan kun oprettes på en arbejdsplads, når der foreligger skriftlig tilkendegivelse fra ledelsen på arbejdspladsen og fra en tillids- eller medarbejderrepræsentant. Desuden kan der ikke etableres en nytteindsats på det arbejdssted, som personen senest har været ansat.

Fagenheden for Beskæftigelse har indledt drøftelser med de øvrige fagenheder i Brønderslev Kommune i forhold til, hvilke arbejdsopgaver den enkelte fagenhed har, som kan have relevans i forhold til etablering af nytteindsats.

Der er pt. afdækket muligheder for etablering af nytteindsats hos Fagenheden for Teknik og Miljø i afdelingerne for Plan og Miljø samt Ejendomme og Service. Plan og Miljø har en række opgaver, som pt. ikke løftes. Disse opgaver knytter sig til vedligehold af stisystemer og gravhøje og naturpleje af beskyttede områder etc. Hos Ejendomme og Service er der opgaver, der knytter sig til vedligehold af udenomsarealerne på skoler og institutioner samt hovedrengøring, som vil kunne løftes af personer i nytteindsats.

Fagenheden for Beskæftigelse afholder i november måned 2013 møder med ældreområdet samt skole- og dagtilbudsområdet for at afdække, hvorvidt der er muligheder for etablering af nytteindsats indenfor disse områder.

Rimelighedskravet for almindelig virksomhedspraktikker, gælder som udgangspunkt i forhold til nytteindsats. Det betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af ledige i nytteindsats. De gældende regler for virksomhedspraktik er, at der maksimalt må være én i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte, hvis en virksomhed har op til 50 ansatte. Herudover må der være 1 i virksomhedspraktik for hver 10 ordinært ansatte.

Der gives dog mulighed for, at LBR kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til nytteindsats efter begrundet ansøgning fra kommunen. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at der dispenseres fra rimelighedskravet for så vidt gælder Ejendomme og Services samt Plan og Miljø.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at

 • LBR tager stilling til principperne bag nytteindsats i Brønderslev Kommune.

 • LBR tager stilling til, om der kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til etablering af nytteindsats hos Fagenheden for Teknik og Miljø i afdelingerne Plan og Miljø samt Ejendomme og Service.

 • LBR fremsender notatet til videre politisk behandling med anbefaling om, at alle Fagenheder, så vidt muligt, bidrager til at løfte opgaven omkring nytteindsatsen.

 • Byrådet godkender strategien for kommunens etablering af og opfølgning på nytteindsatsen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender strategien.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd, 6. november 2013, pkt. 4:

 • LBR godkendte principperne bag nytteindsats.

 • LBR dispenserer fra rimelighedskravet i forhold til Plan og Miljø. LBR ønsker ikke at dispensere fra rimelighedskravet i forhold til Ejendomme og Service, da LBR mener, at der er risiko for, at ordinære stillinger fortrænges.

 • LBR fremsender notatet til videre politisk behandling.

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 11. november 2013, pkt. 7:

Strategien indstilles til godkendelse.

Forretningsledelsen, den 12. november 2013, pkt. 7:

Forretningsledelsen anbefaler principperne og strategien for nyttejobs.

Forretningsledelsen gør dog opmærksom på, at det er et problem, at der ikke følger ressourcer med til styring/ledelse af de konkrete nytteindsatser, da det ellers vil påvirke den øvrige ledelsesindsats og styring på de berørte arbejdspladser, hvorfor en konsekvens kan være, at der skal tilføres øget ledelseskraftressourcer til de berørte arbejdspladser.

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 12:

Direktionen indstiller,
Beslutning

Udvalget kan anbefale, at den enkelte institution inddrages med henblik på at finde områder, hvor nyttejobs kan etableres og anvendes med udbytte for alle parter.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Bilag

Til toppen


9. Leadership Pipeline


Resume

I samarbejde med FL/Lederforum, kombineret med erfaringer fra ledelsesevalueringen, har HR-afdelingen videreudviklet modellen "Hvad er god ledelse i Brønderslev Kommune" i forhold til Leadership Pipeline tankegangen.

Modellen er vedlagt til orientering.

Sagsfremstilling

Leadership Pipeline er en model, som beskriver hvilke krav og forventninger, der er til ledelse på forskellige niveauer i organisationen.

Modellen omfatter ledelsesniveau 1-5 samt medarbejderniveauet, idet Leadership Pipeline tankegangen har fokus på, at alle har et medansvar for, at der er et godt samarbejde på arbejdspladsen.

Implementering af Leadership Pipeline i organisationen blev startet op den 8. oktober 2013, hvor der blev taget hul på arbejdet med Leadership Pipeline for lederne. Målet med dagen var, at alle lederne i Brønderslev Kommune fik en viden og forståelse for Leadership Pipeline samt ideer til, hvordan modellen kan bringes i spil i hverdagen.

Der arbejdes videre i organisationen med Leadership Pipeline og i løbet af foråret 2014 samles der op på processen på et kvartalsledermøde. MED vil løbende blive orienteret.

Indstilling

Fag MED for Administrationen, 26. november 2013, pkt. 7:

Direktionen indstiller,
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Bilag

Til toppen


10. Trivselsmålinger inden for Børn og Kultur


Resume

Som ved gennemførelsen af trivselsmålingen for 2 år siden har Fag MED for Børn og Kultur ønsket at få de overordnede trivselsmålingerne indenfor Børn og Kulturs område til orientering. Rapporterne er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Der gennemføres fælles trivselsmålinger hvert 2. år i hele organisationen. Trivselsmålingerne for medarbejdere og ledere på niveau 5 blev startet op i februar/marts 2013.

Som en del af et indsatsområde i HR-strategien, har HR ønsket at øge fokus på at understøtte AM-grupperne i processen omkring udarbejdelse af handleplaner og igangsættelse af aktiviteter i enhederne/afdelingerne i forbindelse med trivselsmålingerne.

HR har derfor ved udlevering af rapporterne aftalt sparringsmøde mellem AM-gruppen og HR.

Beslutning

Trivselsmålinger blev drøftet. Udvalget finder, at det er et godt initiativ, at HR har sat øget fokus på at understøtte AM-grupperne.

Der efterspørges total indeks fra sidste trivselsmåling på Dagtilbudsområdet.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Bilag

Til toppen


11. Årshjul 2014


Resume

Drøftelse af datoer for årshjul for 2014.

Sagsfremstilling

Personaleafdelingen har udarbejdet forslag til nye datoer for MED-organisationen for 2014.

Beslutning

Mødet den 13. februar 2014 flyttes om muligt pga. AMR-dag på samme tidspunkt.

Resten tages til efterretning.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Bilag

Til toppen


12. Skolereformen - principper for ressourcetildeling


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte overordnede principper for en fremtidig ressourcetildelingsmodel.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder Børne- og Skoleudvalget om at drøfte overordnede principper for en fremtidig ressourcetildelingsmodel med henblik på, at der efterfølgende kan udarbejdes konkret forslag til model.

Der orienteres endvidere om input fra temamøder om skolereformen.

Personalemæssige konsekvenser

Det er ikke muligt pt. at oplyse noget om dette.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. november 2013, pkt. 10:

Børne- og Skoleudvalget godkender principielt de foreslåede overordnede principper for en fremtidig ressourcetildelingsmodel med henblik på, at der efterfølgende kan udarbejdes konkret forslag til model til præsentation på udvalgets møde i december.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Direktionen indstiller,
Beslutning

Udvalget finder, at de opstillede principper for tildeling af ressourcer er gode og understøtter implementeringen af den nye skolereform.

Udvalget vil gerne påpege vigtigheden af, at der sættes fokus på indholdet i skolereformen.

Udvalget finder, at det udsendte nyhedsbrev er god information til medarbejderne. Opfordrer til, at der fortsættes med en god kommunikation om implementeringen af skolereformen.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Bilag

Til toppen


13. Drøftelser i MED-systemet og personalemæssige hensyn


Resume

Der ønskes en drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i nedlæggelse af tre årgange på Serritslev skole ønskes endnu engang en drøftelse af, hvordan medarbejderne kan inddrages, inden en sådan beslutning træffes. Hvordan kan medarbejderne være med til at kvalificere politikernes beslutninger, hvis de end ikke er informeret om, hvilke ting politikerne arbejder med?

Desuden ønsket drøftet den usikkerhed personalet står i, når der den ene dag står at læse, at der ikke skal være 4. kl. på Serritslev skole, den anden dag at der skal. Af hensyn til både personalet og kontinuiteten på en skole bør der træffes holdbare beslutninger.

Måske skal der kigges på retningslinjen for omstilling og rationaliseringer i kommunen?

Beslutning

Punktet udsat.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Til toppen


14. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har Personaleafdelingen modtaget følgende:

 • 18 anmeldelser om arbejdsskader

 • 6 intern registrering af vold, trusler eller anden psykisk påvirkning

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har AT været på besøg på flere områder indenfor Børn og Kultur.

Landsybordningen ved Serritslev Skole, Thise Skole, Børnehuset Petra og Børnehaven Kornumgårsvej har fået grøn smiley.

Skolegades Skole har fået påbud om:

 • At sikre dagslystilgang og tilpasse temperatur i undervisningslokaler i "Udskolingen" i Krogensgadebygningen - skal være efterkommet senest 15. marts 2014

 • At sikre at håndtering af reoler på biblioteket på Skolegades Skole udføres fuldt forsvarligt - skal være efterkommet senest 15. marts 2014

AT har ikke varslet nye Risikobasert tilsyn siden sidste møde.

Beslutning

Punktet udsat.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Bilag

Til toppen


15. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Resume
 1. Rotationsprojekt (start 2. januar 2014) - i Dagtilbudsområdet i.f.m. projekt Udvikling i Fællesskaber. Plan vedlagt som bilag.

Beslutning

Punktet udsat.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Bilag

Til toppen

Opdateret 19. november 2013