5. december 2013

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 5. december 2013
Lokale: Rådhuset Dronninglund mødelokale 2
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet 3. september 2013

Referat er tidligere udsendt.

Beslutning

Formanden bød velkommen til nyt medlem af udvalget - Vej- og Parkchef Peder Toftgaard Gregersen.

Fraværende på mødet : Anne Marie Bertelsen

Til toppen


2. Diverse referater til MED-udvalget for Teknik og Miljø


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Milljø foreligger der referater fra følgende:

Serviceområde 6

Beslutning

Der var enighed om at der fremadrettet til orientering medtages referater fra lokaludvalgene. Der opfordres til at referater sendes til Marianne Mortensen

Fraværende på mødet : Anne Marie Bertelsen

Bilag

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013


Resume

Sagsforløb:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 6.852.000 kr.

Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget d. 21. november og forventes efterfølgende behandlet først i fagudvalgene og efterfølgende på ny i Økonomiudvalg og Byråd på møderne i december måned.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 9.021.000
Overførsler..................................... 3.893.000
Finansiering................................... -6.062.000
Netto merforbrug........................... 6.852.000

Der gøres opmærksom på, at der tidligere i 2013 er givet negative tillægsbevillinger på samlet 4,066mio. kr. Det betyder at det samlede nettomerforbrug i 2013 pt. skønnes at blive i alt 2,786 mio. kr. Brønderslev Kommunes samlede resultat ligger pt. 3,8 mio. kr. over servicerammen for 2013. På baggrund af kommunernes seneste indmeldte forventninger til årsregnskabet for 2013, der er foretaget ultimo oktober måned, ligger kommunerne under ét dog under servicerammen, hvilket gør at KL seneste vurdering er, at der ikke vil blive tale om nogle sanktioner for de kommuner, der ligger over servicerammen.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Børne- og Skoleudvalget, hvor den samlede merudgift til lærerlønsområdet for 2013 nu er gjort endelig op til i alt 4,249 mio. kr.

 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret fra 10,035 mio. kr. til 9,036 mio. kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget, hvor det samlede mindreforbrug er øget med 0,935 mio. kr.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgning 3 d. 12. november, og knytter følgende bemærkninger til:

Forretningsledelsen tager den samlede budgetopfølgning til efterretning, og konstaterer at budgetoverskridelsen i forhold til oprindeligt budget samlet set er minimal.

Der er forventning om, at der med budget 2014 er taget højde de områder, hvor der er er markante afvigelser.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Formanden orienterede om punktet. Taget til efterretning.

Fraværende på mødet : Anne Marie Bertelsen

Bilag

Til toppen


4. Udmøntning af besparelser og ændringsforslag til Budget 2014


Resume

Sagsforløb:

Udmøntningen af afdækningsforslag og ændringsforslag i øvrigt, der blev vedtaget i forbindelse med Budget 2014, fremsendes til MED-udvalgets orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 blev der vedtaget ændringer til det administrative budget på driften med en samlet effekt i 2014 på 17,6 mio. kr. stigende til 30,1 mio. kr. i 2017.

Indenfor MED-udvalgets område, blev følgende ændringsforslag besluttet:

2014 2015 2016 2017
Vej og Park Ny ledelsesstruktur på Vej- og Parkområdet -500 -1.000 -1.000 -1.000
Vej og Park Rammebesparelse på Vej- og Parkområdet -631 -631 -631 -631
Vej og Park Skimmelsvampramte bygninger 200 200 200 200
Teknik og Miljø Kollektiv trafik - 2 hjemkørsler fra skoler i stedet for 3 -270 -645 -645 -645
Teknik og Miljø Miljøområdet - ansættelse af medarbejder til tilsynsopgaver 450

De vedtagne ændringsforslag indenfor MED-udvalgets område fremsendes til orientering og drøftelse i forhold til udmøntning af forslagene.

Beslutning

Formanden orienterede om punktet. Taget til efterretning med følgende kommentar fra medarbejdersiden: Det er vigtigt besparelsen på 500.000 kr. på ledelsesstrukturen, vitterligt tages fra ledelse og ikke bliver en besparelse på andre områder. Medarbejdersiden ønsker desuden en oversigt over udviklingen i lønsummen for årene 2012, 2013 0g 2014, da medarbejdersiden udtaler at reduktion i lønsum vil betyde, at der ikke længere kan tages folk ind i løntilskudsjob.

Fraværende på mødet : Anne Marie Bertelsen

Til toppen


5. Strategi vedrørende nytteindsats


Resume

Sagsforløb: LBR/BE/FL/MED/ØK/BY

Nytteindsats foregår på en offentlig arbejdsplads, varer maksimalt 13 uger og behøver ikke nødvendigvis at tjene noget særligt formål i forhold til den enkeltes fremtidsplaner. Målet med nytteindsats er, at den enkelte ledige indgår i et arbejdsfællesskab og udfører en samfundsnyttig opgave for sin ydelse.

Byrådet anmodes om at godkende strategien for kommunens etablering og opfølgning på nytteindsatsen.

Sagsfremstilling

Nytteindsatsen skal have et indhold, som giver den ledige mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et reelt stykke arbejde for sin ydelse. Det betyder også, at det er en fælleskommunal opgave at løfte opgaven omkring nytteindsats. Nytteindsats er tiltænkt ledige, der ikke har problemer udover ledighed.

LBR skal en gang årligt drøfte en samlet strategi for kommunens etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats. Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til en strategi med følgende centrale pejlemærker:

 • Indholdet i nytteindsats skal være nyttigt for samfundet.

 • Nytteindsatsopgaverne skal være sikkerhedsgodkendte.

 • Nytteindsats må ikke virke fastholdende/forlængende for den lediges periode på offentlig forsørgelse.

 • Nytteindsats må ikke substituere øvrige virksomhedsplaceringer eller erstatte ordinært arbejde.

 • Nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende.

 • Nytteindsats kan kun oprettes på en arbejdsplads, når der foreligger skriftlig tilkendegivelse fra ledelsen på arbejdspladsen og fra en tillids- eller medarbejderrepræsentant. Desuden kan der ikke etableres en nytteindsats på det arbejdssted, som personen senest har været ansat.

Fagenheden for Beskæftigelse har indledt drøftelser med de øvrige fagenheder i Brønderslev Kommune i forhold til, hvilke arbejdsopgaver den enkelte fagenhed har, som kan have relevans i forhold til etablering af nytteindsats.

Der er pt. afdækket muligheder for etablering af nytteindsats hos Fagenheden for Teknik og Miljø i afdelingerne for Plan og Miljø samt Ejendomme og Service. Plan og Miljø har en række opgaver, som pt. ikke løftes. Disse opgaver knytter sig til vedligehold af stisystemer og gravhøje og naturpleje af beskyttede områder etc. Hos Ejendomme og Service er der opgaver, der knytter sig til vedligehold af udenomsarealerne på skoler og institutioner samt hovedrengøring, som vil kunne løftes af personer i nytteindsats.

Fagenheden for Beskæftigelse afholder i november måned 2013 møder med ældreområdet samt skole- og dagtilbudsområdet for at afdække, hvorvidt der er muligheder for etablering af nytteindsats indenfor disse områder.

Rimelighedskravet for almindelig virksomhedspraktikker, gælder som udgangspunkt i forhold til nytteindsats. Det betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af ledige i nytteindsats. De gældende regler for virksomhedspraktik er, at der maksimalt må være én i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte, hvis en virksomhed har op til 50 ansatte. Herudover må der være 1 i virksomhedspraktik for hver 10 ordinært ansatte.

Der gives dog mulighed for, at LBR kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til nytteindsats efter begrundet ansøgning fra kommunen. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at der dispenseres fra rimelighedskravet for så vidt gælder Ejendomme og Services samt Plan og Miljø.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at

 • LBR tager stilling til principperne bag nytteindsats i Brønderslev Kommune.

 • LBR tager stilling til, om der kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til etablering af nytteindsats hos Fagenheden for Teknik og Miljø i afdelingerne Plan og Miljø samt Ejendomme og Service.

 • LBR fremsender notatet til videre politisk behandling med anbefaling om, at alle Fagenheder, så vidt muligt, bidrager til at løfte opgaven omkring nytteindsatsen.

 • Byrådet godkender strategien for kommunens etablering af og opfølgning på nytteindsatsen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender strategien.

Beslutning

Der var enighed om, at en tydelig opgavebeskrivelse vedr. nyttejobs er vigtig. Det blev aftalt, at Vej- og Parkchefen undersøger nærmere, om de opgaver der er beskrevet som forslag til fremtidige nyttejobs i forvejen løses via ordinære jobs på Vej- og Park-området. Ledelse og TR har løbende dialog herom. Der var enighed om, at der skal sikres ressourcer til opgaverne med styring og ledelse af den konkrete nytteindsats. Vej- og Parkchefen oplyste, at der p.t. arbejdes på om et beskæftigelsesprojekt under jobcenteret organisatorisk kan placeres under Vej- og Park-området, så der sikres ressourcer til ledelse af nyttejob. Spørgsmålet om vinterhjemsendelse contra tilskudsjobs blev grundigt drøftet. Drøftelsen fortsætter, idet Vej- og Parkchefen vil indkalde TR og AMR til en mere konkret drøftelse af opgaver og ressourcer. Medarbejdersiden var positive overfor ideén med nyttejobs, men man vil sikre, at der ikke forsvinder ordinære jobs.

Fraværende på mødet : Anne Marie Bertelsen

Bilag

Til toppen


6. Leadership Pipeline


Resume

I samarbejde med FL/Lederforum, kombineret med erfaringer fra ledelsesevalueringen, har HR-afdelingen videreudviklet modellen "Hvad er god ledelse i Brønderslev Kommune" i forhold til Leadership Pipeline tankegangen.

Modellen er vedlagt til orientering.

Sagsfremstilling

Leadership Pipeline er en model, som beskriver hvilke krav og forventninger, der er til ledelse på forskellige niveauer i organisationen.

Modellen omfatter ledelsesniveau 1-5 samt medarbejderniveauet, idet Leadership Pipeline tankegangen har fokus på, at alle har et medansvar for, at der er et godt samarbejde på arbejdspladsen.

Implementering af Leadership Pipeline i organisationen blev startet op den 8. oktober 2013, hvor der blev taget hul på arbejdet med Leadership Pipeline for lederne. Målet med dagen var, at alle lederne i Brønderslev Kommune fik en viden og forståelse for Leadership Pipeline samt ideer til, hvordan modellen kan bringes i spil i hverdagen.

Der arbejdes videre i organisationen med Leadership Pipeline og i løbet af foråret 2014 samles der op på processen på et kvartalsledermøde. MED vil løbende blive orienteret.

Beslutning

Formanden orienterede om modellen samt lederforums beslutning om at arbejde ud fra modellen på alle niveauer i Brønderslev Kommune. Der blev desuden orienteret om, at modellen kan bruges i.f.t. mus-samtaler. Det ønskes tydeliggjort hvilke ledere, der er på hvilke niveauer.

Fraværende på mødet : Anne Marie Bertelsen

Bilag

Til toppen


7. sygefraværsstatistik for Teknik og Miljø


Resume

Sygefraværsstatistik fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Sygefraværsstatistik gældende for perioden 1. januar 2010 - 30. september 2013 er nu udarbejdet. Statistikken gældende for Teknik og Miljø til orientering.

2010 2011 2012 2013 pr. 30.09.
Teknik og Miljø Sygdom Vedr. børn Sygdom Vedr. børn Sygdom Vedr. børn Sygdom Vedr. børn
Vej & Park 4,49% 0,17% 3,82% 0,22% 4,25% 0,77% 5,07% 0,29%
Kommunal rengøring + serviceledere 9,22% 0,37% 5,49% 0,52% 3,60% 0,89% 2,82% 0,47%
Serviceledere 2,81% 0,00% 4,13% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
I alt/Gennemsnit 4,42% 0,15% 4,50% 0,32% 3,66% 0,88% 3,35% 0,72%
Beslutning

Udvalget ser positivt på det faldende sygefravær - specielt på rengøringsområdet, hvor iværksat sundhedsprojekt kan være en del af forklaringen, ligesom jobrotation har været godt for flere områder. Punktet blev taget til efterretning.

Fraværende på mødet : Anne Marie Bertelsen

Til toppen


8. Vinterhjemsendelse på Vej- og Parkområdet i relation til løntilskuds- og seniorjob


Sagsfremstilling

Næstformand ønsker en drøftelse af Vinterhjemsendelse på Vej- og Parkområdet i relation til løntilskud- og seniorjob

Beslutning

Medarbejdersiden finder det problematisk, at der endnu ikke er aftalt arbejdsopgaver for løntilskudspersoner/seniorjobbere på Vej- og Park-området. P.t. har man 4 seniojobbere i Vej og Park og medarbejdersiden ønsker en klar definition af arbejdsopgaverne. Medarbejdersiden ser problematikken i.f.t. vinterhjemsendelse af de ordinært ansatte. Vej- og Parkchefen indkalder snarest TR og AMR til et møde, hvor man vil drøfte problemstillingen.

Fraværende på mødet : Anne Marie Bertelsen

Til toppen


9. Virksomhedscentre på Vej- og Parkområdet og Ejendomsområdet vedørende nyttejobs


Sagsfremstilling

Næstformanden ønsker en drøftelse af Virksomhedscentre på Vej- og Parkområdet og Ejendomsområdet vedørende nyttejobs.

Beslutning

Vej- og Parkchefen oplyste, som omtalt under Pkt. 5, at der p.t. arbejdes på om et beskæftigelsesprojekt under jobcenteret organisatorisk kan placeres under Vej- og Park-området, så der sikres ressourcer til ledelse af nyttejob. Punktet drøftes på næste personalemøde i Vej- og Parkafdelingen. Medarbejdersiden ytrede ønske om fremadrettet at blive indraget tidligere processen, da der efter deres mening er tale om en organisationsændring.

Fraværende på mødet : Anne Marie Bertelsen

Til toppen


10. Årshjul for 2014


Resume

Drøftelse af datoer for årshjul for 2014.

Sagsfremstilling

Personaleafdelingen har udarbejdet forslag til nye datoer for MED-organisationen for 2014.

Beslutning

Godkendt, alle ønsker invitation via kalender.

Fraværende på mødet : Anne Marie Bertelsen

Bilag

Til toppen


11. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader ogVold og trusler samt andre psykiske påvirkninger samt Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Teknik og Miljøs område.

Sagsfremstilling

Det går rigtig godt med selv at indberette arbejdsskader på det enklete enheder.

Her vedhæftes statistik over arbejdsskader for området anmeldt i 2013.

Siden sidste møde i Fag MED for Teknik og Miljø har Personaleafdelingen modtaget følgende:

 • 3 anmeldelser om arbejdsskader

 • 0 intern registrering af vold, trusler eller anden psykisk påvirkning

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har AT været på besøg på flere områder indenfor Teknik og Miljø

Materialegården har fået 2 strakspåbud efter en arbejdsulykke, begge påbud er efterkommet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende på mødet : Anne Marie Bertelsen

Til toppen


12. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Formanden orienterede om resultat om valget.

Fraværende på mødet : Anne Marie Bertelsen

Til toppen

Opdateret 28. november 2013