18. juni 2013

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 18. juni 2013
Lokale: Mødelokale 268 Rådhuset Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet 4. april 2013

Referat er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet godkendt.

Fraværende: Finn Bjerning, Dorthea Jensen og Per Kronborg Christensen.

Til toppen


2. Høring af afdækningskatalog i MED-udvalet for Miljø og Teknik


Resume

Forslag til afdækningskatalog til Budget 2014 fremsendes til høring i udvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på møde d. 13. februar 2013 de overordnede principper, herunder størrelsen af afdækningsforslag til Budget 2014. Økonomiudvalget besluttede følgende:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog foreligger inden sommerferien

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2%. For at sikre et politisk spillerum, skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor der skal findes forslag for 4%, og heraf skal minimum 3% kunne realiseres i 2014.

 • Høring af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. foretages i juni måned i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer beslutningen følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4% 2%
Økonomiudvalget (excl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdsteknologi som gradvist skal indfases. Dette betyder at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr. og vel at mærke krav der ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet.

Beslutning

Fag MED for Teknik og Miljø gør opmærksom på, at der i 2010 blev foretaget en større harmonisering/reducering.

Medarbejdersiden kan ikke acceptere nedsættelse af timenormen med 1 time/uge for rengøringsassistenter på skoleområdet. Skal der ske nedsættelse af timenormen må besparelsen tages som heltidsstillinger, hvilket kræver ny opmåling.

Besparelser vil betyde, at gulvvask kun foretages hver 14. dag og toiletterne kun hver 2. dag. Sygefraværet har været faldende det sidste år. Der er en bekymring for, at fraværet vil stige påny, hvis rengøringen presses yderligere.

M.h.t. det tekniske servicepersonale ser medarbejdersiden det som et stort problem, at der spares på det faste personale samtidig med, at der tages flere og flere seniojobbere ind.

Fraværende: Finn Bjerning, Dorthea Jensen og Per Kronborg Christensen.

Bilag

Til toppen


3. Vurdering/evaluering af organisationsjusteringer


Resume

Drøftelse af hvorledes og hvornår vurdering/evaluering af organisationsjusteringer på ældre-, skole- og dagtilbudsområdet kan gennemføres mest hensigtsmæssigt.

Sagsfremstilling
Det politiske niveau får løbende forskellige signaler fra medarbejdere, ledere, og brugere påkonsekvenserne af de sidste par års gennemførte organisations- og ledelsesstrukturjusteringer på de store driftsområder indenfor ældre, skole og dagtilbud. Borgmesteren ønsker en drøftelse med Forretningsledelsen om, hvorledes der kan gennemføres en generel vurdering/evaluering af de gennemførte tilpasninger, hvor både ledelses- og medarbejdersynspunkter kommer til torvs.

Beslutning i Forretningsledelsen den 12. marts 2013:
Punktet genoptages.

Beslutning i Forretningsledelsen den 2. april 2013:
Hver enkelt direktør fremsender relevante organisationsændringer til Jens. De gennemgås i Forretningsledelsen og drøftes derefter i MED-udvalgene.

Sagsfremstilling til Forretningsledelsen den 28. maj 2013:
På baggrund af det fremsendte materiale er der udarbejdetoversigt over de gennemførte organisationsændringer. Der ønskes en gennemgang og evt. tilretning inden oversigten fremsendes til MED-udvalgene med henblik på udvalgenesvurdering af de gennemførte ændringer.

Beslutning i Forretningsledelsen den 28. maj 2013:
Notatet suppleres i løbet af i dag og i morgen. Søren Steensen og Thomas Jepsen var fraværende.

MED- Teknik og Miljø bedes komme med synspunkter ift. ovenstående.

Beslutning

Notatet vedr. gennemførte organisationsændringer blev gennemgået og taget til efterretning.

Fraværende: Finn Bjerning, Dorthea Jensen og Per Kronborg Christensen.

Til toppen


4. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaserede tilsyn for området.

Sagsfremstilling

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø har HR afdelingen modtaget følgende:

Arbejdsskader:

 • 1 anmeldelse af arbejdsskade

 • 0 interne registreringer af Vold og Trusler om Vold

 • 0 Interne undersøgelser

Arbejdstilsynet:

Vi er den 2. maj 2013 blevet ringet op af Arbejdstilsynet hvor de anmeldte tilsynsbesøg på følgende enheder på Teknik og Miljø området:

 • Materialegården Dronninglund.

Materialegården i Brønderslev havde tilsynsbesøg den 8. april 2013 hvor der blev givet en grøn smiley. Der er samtidig givet en vejledningift. nedenstående punkter:

 • Vejledning ift. løft træk og skub.

 • Vejleding ift. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær.

 • Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser

 1. Hvad er proceduren når der anmeldes besøg af Arbejdstilsynet.

 2. Når Arbejdstilsynet har været på besøg og der efterfølgende gives et påbud, findes der procedure for, hvordan påbuddet behandles ved Brønderslev Kommune.

Ud over ovennævnte tilsynsbesøg har Arbejdstilsynet anmeldt Besøg der er foranlediget af, at Arbejdstilsynet i perioden 2013-2015 gennemfører

en række nye tilsyn, hvor fokus udelukkende rettes mod det psykiske arbejdsmiljø.

Indsatsen er en del af flere initiativer vedrørende bedre psykisk arbejdsmiljø, som

Beskæftigelsesministeren lancerede i 2012.

Beslutning

Der blev orienteret om anmeldte arbejdsskader og AT-tilsyn siden sidste møde.

Fraværende: Finn Bjerning, Dorthea Jensen og Per Kronborg Christensen.

Til toppen


5. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Formanden orienterede om proceduren omkring opslag af stilingen som leder af Vej- og Parkområdet. Stillingen forventes besat pr. 1. oktober 2013.

Fraværende: Finn Bjerning, Dorthea Jensen og Per Kronborg Christensen.

Til toppen

Opdateret 7. august 2013