27. november 2014

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 27. november 2014
Lokale: Rådhuset Dronninglund mødelokale 1
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat fra mødet 12. september 2014


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet 12. september 2014

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Fraværende: Ole Lund, Connie Bokhardt, Anne Mette Madsen og Anne Marie Bertelsen

Til toppen


2. Referater fra lokaludvalg


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Milljø foreligger der referater fra følgende:

Lokaludvalgsmøde for Tekniskservice område

Beslutning

De fremsendte referater fra lokaludvalg blev gennemgået og kommenteret. Taget til efterretning. Det undersøges nærmere om servicemedarbejder Jesper Larsen kan deltage i lokaludvalgsmøder på Teknisk service-området.

Fraværende: Ole Lund, Connie Bokhardt, Anne Mette Madsen og Anne Marie Bertelsen

Bilag

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014


Resume

Sagsforløb: MED Teknik og Miljø

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Budgetopfølgningen udviser et nettomindreforbrug på i alt 7.976.000 kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Budgetopfølgningen fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

De tre budgetopfølgninger i indeværende år, har vist følgende budgetafgivelser:

Pr. 31/3-2014

Pr. 30/6-2014

Pr. 30/9-2014

Serviceudgifter

13.215.000

17.570.000

14.518.000

Overførselsudgifter

-7.540.000

-10.658.000

-10.239.000

Finansiering

-1.139.000

-10.557.000

-12.255.000

Samlet status

4.536.000

-3.645.000

-7.976.000

Sammenlignet med Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014, er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

  • Finansieringssiden, hvor indtægterne er øget med ca. 1,2 mio. kr.
  • Børne- og Skoleudvalget, hvor det forventede merforbrug er øget med 1,5 mio. kr.
  • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret med 1,4 mio. kr.
  • Ældreomsorgsudvalget, hvor tidligere opgjort merforbrug på 3,0 mio. kr. nu forventes finansieret fuldt ud indenfor området

På baggrund af kommunernes løbende indberetninger af forventede udgifter i 2014, forventer KL ikke, at servicerammen overskrides på landsplan. Sanktionslovgivningen forventes derfor ikke at træde i kraft.

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen på anbringelsesområdet, ses området i budgetopfølgningerne i indeværende år under ét. Det samlede merforbrug på anbringelsesområdet er i denne budgetopfølgning opgjort til 429.000 kr.

3. budgetopfølgning viser også i lighed med de tidligere budgetopfølgninger i år, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå den forventede besparelse med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet. Den aktuelle udfordring ser pr. 30/9 ud til at udgøre ca. 20 mio. kr., der forventes i merforbrug på området i indeværende år. Dette er ikke indregnet i ovennævnte oversigt.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisereforslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen d. 28. oktober med følgende bemærkninger:

Forretningsledelsen anbefaler at budgetopfølgningen godkendes.

Forretningsledelsen udtrykker samtidig tilfredshed med at budgetopfølgningen udviser et samlet overskud og at det samlede billede er bedre end ved sidste budgetopfølgning, herunder at der en forbedring på området for udsatte Børn og Unge i forhold til sidste opfølgning. Der er dog fortsat et stort pres på serviceudgifterne, hvorfor det fortsat er vigtigt, at der er en generel tilbageholdenhed. Endeligt bliver det afgørende, at der fremadrettet holdes fuld fokus på at nå de mål der er sat indenfor Flerårsaftalens område.

Økonomiudvalget behandlede budgetopfølgningen d. 12. november. Her blev det besluttet, at udsætte behandlingen af budgetopfølgningen til mødet i december måned. Økonomiudvalget ønskede samtidig en status og handleplan på flerårsaftalen, idet Økonomiudvalget ser med stor bekymring på den manglende opfyldelse.

Beslutning

Formanden orienterede om punktet. Taget til efterretning

Fraværende: Ole Lund, Connie Bokhardt, Anne Mette Madsen og Anne Marie Bertelsen

Bilag

Til toppen


4. Årshjul for 2015


Resume

Sagsforløb:

Drøftelse og godkendelse af datoer for årshjul for 2015.

Sagsfremstilling

HR-afdelingen har udarbejdet forslag til nye datoer for MED-organisationen for 2015.

Beslutning

Årshjul 2015 blev godkendt.

Fraværende: Ole Lund, Connie Bokhardt, Anne Mette Madsen og Anne Marie Bertelsen

Bilag

Til toppen


5. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Der er inberettet en arbejdesskade siden sidste møde

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende: Ole Lund, Connie Bokhardt, Anne Mette Madsen og Anne Marie Bertelsen

Til toppen


6. Gensidig information


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Der blev orienteret om fokusgruppeinterviews i forbindelse med HR-strategien

Fraværende: Ole Lund, Connie Bokhardt, Anne Mette Madsen og Anne Marie Bertelsen

Til toppen

Opdateret 28. november 2014