12. september 2014

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 12. september 2014
Lokale: Rådhuset Dronninglund mødelokale 2
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 22. maj 2014

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet godkendt

FOA har nu udpeget MED udvalgsmedlem Jesper Larsen til MED -Teknik og Miljø

Formanden bød Jesper Larsen velkommen i udvalget.

Anne Marie Bertelsen var fraværende.

Til toppen


2. Diverse referatere fra Lokaludvalg


Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Milljø foreligger der referater fra følgende:

Der er ikke indkommet referater siden sidste møde

Beslutning

Formanden orienterede og punktet blev drøftet uden yderligere kommentarer

Anne Marie Bertelsen var fraværende.

Til toppen


3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014


Resume

Sagsforløb:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2014, der ud over skøn over udviklingen i budget 2014 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015.

Budgetopfølgningen udviser forventede netto mindreudgifter på i alt 3,6 mio. kr. for hele 2014.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Halvårsregnskabet fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 17.570.000
Overførsler -10.658.000
Finansiering -10.557.000
Netto mindreforbrug -3.645.000

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen på anbringelsesområdet, ses området i denne budgetopfølgning under ét.

I forhold til 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 er det samlede resultat forbedret med 8,181 mio. kr.Dette skyldes primært væsentligt øgede indtægter på finansieringssiden samt et betydeligt mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på Social- og Sundhedsudvalgets område.Omvendt forventes et yderligere merforbrug på serviceudgifterne på Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalgets politikområder.

Halvårsregnskabet viser også i lighed med 1. budgetopfølgning, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå den forventede besparelse med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet. Den aktuelle udfordring ser pr. 30/6 ud til at udgøre ca. 18,5 mio. kr., der forventes i merforbrug på området i indeværende år.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen d. 12. august med følgende bemærkninger:

Forretningsledelsen anbefaler følgende indsatser som følge af det markante merforbrug på serviceudgifterne

Indenfor flerårsaftalens område skal der sættes fokus på:

 • At indhente efterslæbet som følge af forsinkelsen af igangsætningen af ekstraindsatsen med re-visitation, således der kun bliver tale om en forskydning af effekten. I forbindelse hermed skal der være fokus på sagerne med størst potentiale.

 • At finde baggrunden for at antallet af nye sager er vokset mere end forventeligt, og dermed kan forklare hvorfor udgiftsniveauet generelt er steget på området.

Indenfor området Udsatte børn og unge, skal det undersøges nærmere, hvorfor stigningen til udgifterne til forebyggende foranstaltninger er vokset så kraftigt, således det bliver muligt at bremse denne udvikling.

Til alle fagudvalg med markante skred i serviceudgifterne skal der laves forslag til kompenserende besparelser

Forretningsledelsen konstaterer, at der umiddelbart er finansiering af overskridelsen i 2014, men at der kan blive store udfordringer for finansieringen i 2015”

Økonomiudvalget behandlede budgetopfølgningen d. 27. august, hvor følgende blev besluttet:

Budgetaftale parterne indkaldes til møde, efterfølgende mødes Økonomiudvalg.

Forretningsledelsen anmodes om, på baggrund af udarbejdede forslag til kompenserende besparelser til fagudvalg, afdækningskatalog og andre forslag, at fremkomme med forslag besparelser til behandling på det indkaldte møde.

Beslutning

Formanden orienterer - ingen bemærkninger

Anne Marie Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til tekniske korrektioner


Resume

Sagsforløb:

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på møderne i august måned drøftet de af administrationen foreslåede tekniske korrektioner til Budget 2015.

Oversigt over tekniske korrektioner fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2015 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2015 i 2015-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2014 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2014 med økonomiske konsekvenser for 2015. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner, der er kategoriseret under henholdsvis:

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter,

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgene har i deres behandling indstillet alle de foreslåede korrektioner indarbejdes til 1. behandling af budgettet.

Økonomiudvalget har d. 27. august, besluttet, at alle tekniske korrektioner indarbejdes i det tekniske basisbudget til 1. behandlingen.

Beslutning

Formanden orienterer og punktet taget til efterretning

Anne Marie Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Høring af afdækningsforslag til Budget 2015


Resume

Sagsforløb:

I henhold til tidsplan for udarbejdelse af Budget 2015, afholdes høring i perioden 1.-10. september.

Sagsfremstilling

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2015, skal fagudvalgene på møderne i august måned foretage en prioritering af afdækningsforslagene. Denne prioritering fremsendes hermed til høring.

Økonomiudvalget besluttede tilbage i marts måned, at der med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, bliver lagt op til, at der i 2015 skal spares 4% på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2%. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme, tages højde for de områder som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser. Derudover er der taget højde for politisk besluttede strukturændringer, vedtaget inden sommerferien. Det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

 • Nedlæggelse af Serritslev og Agersted Skoler

 • Ny organisering af hjælpemiddelområdet

Det betyder, at der samlet set nu er følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Sparekrav
Service Udgift Sparekrav 4% Allerede indarbejdet 2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalg 303.961 12.159 3.351 8.808 12.287 18.366 24.445
Digitalisering 731
ESCO 2.000
Afledt drift Agersted/Serritslev 620
Børne- og Skoleudvalg 528.158 21.126 1.546 19.580 27.980 38.544 49.107
Agersted Skole lukkes 864
Serritslev Skole lukkes 682
Fritids- og Kulturudvalg 56.558 2.262 0 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalg 93.119 3.777 748 3.029 4.169 5.427 7.315
Andel af flerårsaftale 630
Andel digitaliseringsbesp. 118
Ældreomsorgsudvalg 284.805 11.392 2.500 8.892 13.128 18.694 24.271
Digitalisering 740
Hjælpemiddelområdet 1.760
Social- og Sundhedsudvalg 178.409 7.084 3.508 3.576 3.609 4.088 7.630
Andel af flerårsaftale 3.063
Andel digitaliseringsbesp. 445
Miljø- og Teknikudvalg 61.458 2.458 0 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.506.468 60.258 11.653 48.605 68.253 94.561 124.570

Miljø- og Teknikudvalget har foretaget følgende prioritering:

Udvalget indstiller følgende prioritering af besparelsesforslag fra det udarbejdede afdækningskatalog. Prioriteringen er foretaget i henhold til den udmeldte ramme på 4%

 1. MT 801 - Ændret grødeskæring, træbeskæring og opgravning 212.000 kr.

 2. MT 802 - Gadelys 290.000 kr.

 3. MT 801 - Slidlagskontoen. Spare slidlag væk 388.000 kr.

 4. MT 801 - Nedskæring på 3 medarbejdere ved naturlig afgang 1.000.000 kr.

 5. MT 802 - Kollektiv trafik 575.000 kr.

Beslutning

Formanden orienterer og punktet drøftes.

Medarbejderne ønsker følgende udtalelse skrevet til referat:Tidsfristen for høring ift. budget er for lille, dette ønsker medarbejdersiden der tages højde for i fremtiden.

Reduktion i personale vil altid betyde en serviceforringelse, samtidig vil der ikke være plads til Løntilskuds personer i området.

Udvalget henstiller til at der fremadrettet, op til budget seminar, tilrettelægges og afholdes lokaludvalgsmøder, så der evt. kan nåes en drøftelse ift. konsekvenser.

Anne Marie Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Samarbejde mellem Brønderslev Kommune og Politiet vedrørende begrænsning af indbrud og kriminalitet


Resume

Sagsforløb: FL

Nordjyllands Politik ønsker et samarbejde med Brønderslev Kommune om at begrænse indbrud.

Fag MED for Teknik og Miljø bedes drøfte henvendelsen og udtale sig i forhold til et evt. samarbejde.

Sagsfremstilling

På lokalrådsmødet mellem politiet og Brønderslev Kommune har der gennem nogen tid været drøftet indbrudsindsats. I handleplanen for 2014 er et af fokusområderne for Nordjyllands Politi indbrud i private hjem, fritidshuse og virksomheder. Tidligere vicepolitiinspektør Frank Olsen har beskrevet erfaringer fra Frederikshavn, hvor kommunen og politiet har indgået tæt samarbejde omkring indbrudsindsatsen. I vedhæftede notat er beskrevet, hvorledes dette kan iværksættes, og hvorledes personalet orienteres om projektet.

Der er ligeledes stillet forslag om, at der orienteres om indbrudsindsatsen på kommunens hjemmeside, samt at der evt. laves en kort artikel om samarbejdet i lokalaviserne.

Da indsatsen inddrager offentlige ansatte har de kommunale medlemmer af lokalrådet vurderet, at indsatsen bør drøftes i MED-udvalgene. I den baggrund er fremgangsmåden drøftet med HR- afdelingen.

Fra HR- afdelingen anbefales, at sagen først behandles i FL, inden der tages stilling til, hvorvidt MED- udvalgene skal inddrages.

Personalemæssige konsekvenser

MED-udvalgene skal inddrages.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. august 2014, pkt. 9:

Henvendelsen behandles i alle MED-udvalg for at få medarbejdernes holdning til et evt. samarbejde.

Direktionen indstiller,
Beslutning

Formanden orienterer og punktet drøftes.

Udvalget ønsket at punktet sendes videre til drøftelse på Lokaludvalgsmøder og personalemøder med MED status - de indsender referat fra møderne, således at MED udvalget for Teknik og Miljø kan drøfte punktet på næste møde.

Anne Marie Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Politik for optagelse af samtaler fra møder


Resume

Sagsforløb: FL

FL skal fastlægge politik / retningslinier for optagelse af samtaler fra møder med borgere.På den baggrund ønsker FL at høre MED-udvalget, før der tages stilling til spørgsmålet.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har modtaget en forespørgsel fra Lissi Andersen med anmodning om oplysning om kommunens retningslinier for optagelse af samtaler fra møder. Henvendelsen er sendt til alle borgmestre i Danmark.

Brønderslev Kommune har ikke fastlagt retningslinier herfor, men har taget stilling fra sag til sag.

Folketingets Ombudsmand har i 2005 udtalt, at den offentlige myndighed selv sætter rammerne for møder, som myndigheden afholder. Det er derfor op til den enkelte myndighed at afgøre, hvorvidt de tillader lydoptagelse i den enkelte sag. Det er således ikke ombudsmandens opfattelse, af borgeren har krav på at optage møder med den offentlige myndighed.

Frederikshavn Kommune, som vi har samarbejdsaftale med omkring juridiske spørgsmål, har besvaret henvendelsen således:

"Frederikshavn Kommune tillader ikke optagelser i de tilfælde, hvor formålet med optagelsen er tilgodeset på anden vis, f.eks. via notatpligt, aktindsigt, partshøring, ret til bisidder/partsrepræsentant m.v.

Disse processer sikrer, at borgernes ønsker om dokumentation om, hvad der er sket og sagt under mødet er tilgodeset. Samtidig er det på baggrund heraf muligt at følge op på samtaler / møder.

Den gældende politik bygger på Ombudsmandens udtalelse om, at borgerne ikke har krav på at optage samtaler, og at forvaltningen kan give afslag herpå. Det antages samtidig, at forvaltningsmæssige møder ikke er offentlige.

Politikken på området kan opsummeres således:

 1. Kommunen sætter rammerne for møder i henhold til Ombudsmandens udmeldinger.

 2. Der foretages altid en individuel vurdering. Ved afslag på optagelse modtager borgeren en skriftlig afgørelse med klagevejledning.

 3. Hvis der er en saglig begrundelse for optagelse - såsom kommunikationshæmning, der ikke tilgodeses via de forvaltningsretlige regler - tillades optagelse."

Forretningsledelsen anmodes om at fastlægge Brønderslev Kommunes regler på området.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 12. august 2014, pkt. 14:

Forretningsledelsen ønsker at høre MED-udvalgene, før der tages stilling til spørgsmålet.

Direktionen indstiller,
Beslutning

Formanden orienterer og punktete drøftes.

Udvalget sender punktet til drøftelse på Lokaludvalgsmøder - indsende referater - således at MED- Teknik og Miljø kan drøfte punktet på næste møde i MED- Teknik og Miljø.

Anne Marie Bertelsen var fraværende.

Til toppen


8. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø. Herunder arbejdsskader og Vold og trusler og andre psykiske påvirkninger samt orientering omArbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Teknik og Miljøs område.

Arbejdstilsynet har været på besøg på Materialegården i Brønderslev hvilket har medført at Arbejdstilsynet overvejer vi at give virksomheden påbud om:

 • At sikre at der foretages eftersyn af anhugningsgrej f.eks. kæder og stropper..

 • At sikre at løft af skærestål foregår sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt..

 • At løft af dunke i værkstedet på Materielgården Brønderslev udføres fuldt forsvarligt..

 • At gennemføre eftersyn af "saltstrøergalgen", så forholdene er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljødage 2015

Brønderslev Kommune, skal som arbejdsgiver tilbyde medlemmerne af Arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelser, som kan give dem viden og kompetencer, der er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i netop deres afdeling/enhed.

På samme måde som tidligere, afvikles der i 2015, i samarbejde med Hjørring Kommune, to Arbejdsmiljødage, hvor der sættes fokus på at give deltagerne fornyet inspiration, ny viden og/eller værktøjer og evt. nye arbejdsmetoder, som kan bruges til at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Dagene afvikles den 25. og 26. marts 2015.

Planlægningen er allerede nu godt i gang og derfor ønsker Arbejdsmiljøkonsulenterne i HR-afdelingen, at der både i Fag MED og i de enkelte Lokaludvalg/Personalemøder med MED-status drøftes, hvad der kunne være aktuelt at sætte på som aktuelle emner/oplægsholdere til dagene. Dette for at sikre en målrettet kompetenceudvikling.

Marianne Mortensen og Gitte Grau fra HR-afdelingen tager imod forslag.

Beslutning

Der orienteres og punktet tages til efterretning.

Anne Marie Bertelsen var fraværende.

Til toppen


9. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Beslutning

Næste møde i MED- Teknik og Miljø afholdes den 27. oktober kl. 10.00 mødelokale 1 Rådhuset i Dronninglund

Anne Marie Bertelsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 4. september 2014