3. september 2013

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 3. september 2013
Lokale: Rådhuset Dronninglund mødelokale 1
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet 18.juni 2013

Referat er tidligere udsendt.

Beslutning

Referat og dagsorden godkendt.

Fraværende på mødet var: Connie Borkhardt og Anne Marie Bertelsen

Til toppen


2. Udarbejdelse af afdækningskatalog - Budget 2014


Resume

Sagsforløb: MT

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan, som indebærer, at der allerede i januar/februar igangsættes udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til forslag til nyt afdækningskatalog for 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan.

Leder af Vej- og Parkområdet - Finn Bjerning og vejingeniør Jørn K. Kristensendeltager i behandlingen af punktet.

Iforhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2%. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4% og heraf skal minimum 3% kunne realiseres i 2014.

 • Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4% 2%
Økonomiudvalget (excl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdsteknologi som gradvist skal indfases. Dette betyder, at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr., som ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet,at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder, som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet, og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet.

Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget.

Udvalget indstiller følgende prioritering af besparelsesforslag for det udarbejdede afdækningskatalog. Prioriteringen er foretaget i henhold til den udmeldte ramme på 3 %, der blev fastsat af økonomiudvalget:

 1. MT 801 Ny ledelsesstruktur på Vej- og Parkområdet (500.000 kr.)

 2. MT 802 Kollektiv trafik (270.000 kr.) - fra skoleåret 2014/15 fastsættes antallet af eftermiddagsafgange fra kommunens skoler til 2 afgange pr. skoledag. (Helårsvirkning på 645.000 kr.).

 3. MT 801 Rammebesparelse på Vej- og Parkområdet (1.201.000 kr.)

Restbeløbet på 330.000 findes på rammebesparelse på Vej- og Park-området eller på den kollektive trafik. NT forespørges om taksten på flexture kan fastlægges til 8 kr./km. Det undersøges endvidere hos NT, om der kan ændres på den generelle takst.

Beslutning

Formanden orienterer kort på mødet, da punktet løbende har været på i udvalget.

Punktet er taget til efterretning og MED teknik og Miljø fastholder tidligere udtalelser :

Fag MED for Teknik og Miljø gør opmærksom på, at der i 2010 blev foretaget en større harmonisering/reducering.

Medarbejdersiden kan ikke acceptere nedsættelse af timenormen med 1 time/uge for rengøringsassistenter på skoleområdet. Skal der ske nedsættelse af timenormen må besparelsen tages som heltidsstillinger, hvilket kræver ny opmåling.

Besparelser vil betyde, at gulvvask kun foretages hver 14. dag og toiletterne kun hver 2. dag. Sygefraværet har været faldende det sidste år. Der er en bekymring for, at fraværet vil stige påny, hvis rengøringen presses yderligere.

M.h.t. det tekniske servicepersonale ser medarbejdersiden det som et stort problem, at der spares på det faste personale samtidig med, at der tages flere og flere seniojobbere ind.

Fraværende på mødet var Connie Borkhardt og Anne Marie Bertelsen.

Til toppen


3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013


Resume

Økonomiudvalget behandlede d. 21. august 2013 Halvårsregnskabet for Brønderslev Kommune. Byrådet behandler først Halvårsregnskabet d. 28. august. Der orienteres om deres beslutning i mødet.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter.............................. 7.577.000
Overførsler.................................... 7.392.000
Finansiering.................................. -5.476.000
Netto merforbrug......................... 9.493.000

I forhold til 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 er det samlede resultat forværret med 4,679 mio. kr. Dette skyldes primært stigende merudgifter indenfor Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalgets områder. Omvendt er resultatet forbedret væsentligt på Social- og Sundhedsudvalgets område. Tillige er der øgede indtægter på finansieringssiden.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Forretningsledelsen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med følgende bemærkninger:

 • De forventede overskridelser i 2013 indenfor Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget, bør kunne holdes indenfor udvalgenes nuværende samlede budgetramme, via omprioriteringer.

 • Børne- og Skoleudvalget kommer med forslag til at dække merudgifterne på skoleområdet. Herunder anbefales at overveje forslag fra afdækningskataloget og/eller de sparede lockoutmidler.

 • Udviklingen på udsatte børn og unge er fortsat en stor udfordring. Det anbefales at overveje at gennemføre en ekstern undersøgelse af området, som skal sætte fokus på 2 forhold:

  1. De demografiske og sociale forholds indflydelse på den fortsatte stigning i antal, og herunder hvilke tiltag der kan gøres for afhjælpe denne stigning og situation i Brønderslev Kommune.

  2. Kommunens sagsbehandlingspraksis i forbindelse med indsatserne. Denne del skal fokusere på, om der er dele af praksissen, der især er udgiftsdrivende og om der kan anvendes andre foranstaltninger, som er mindre økonomisk belastende. Forretningsledelsen understreger at der generelt er stor tillid til den faglige kvalitet af sagsbehandlingen

   • I lyset af resultatet fra regnskabet på Ældreområdet og Handicap- og Psykiatriområdet, hvor der var et markant mindreforbrug i 2012, anbefaler Forretningsledelsen, at budget 2013 på disse områder reduceres yderligere for at medfinansiere den samlede forventede overskridelse på serviceudgifterne.

   • Bevillingsmæssigt godkendes at indfrielsen af lån til Brønderslev Varme A/S anvendes til at styrke kassebeholdningen i form af en positiv tillægsbevilling i 2013 samt at faldet i indtægter i form af ydelser fra Forsyningen gives som en negativ tillægsbevilling i 2013.

Økonomiudvalget d. 21. august

Halvårsregnskabet indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler Forretningsledelsens indstilling med følgende præciseringer:

 • Miljø- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets budgetafvigelser finansieres indenfor udvalgenes samlede budget, svarende til samlet 2,5 mio. kr.

 • Overskridelserne på skoleområdet finansieres af ”lockoutpuljen” svarende til 1,2 mio. kr.

 • Overskridelserne på udsatte børn og unge-området indstilles finansieret ved tillægsbevilling (7,4 mio. kr.)

 • Ældreområdet forventes at kunne medfinansiere yderligere 1,5 mio. kr. set på baggrund af regnskabsresultat for 2012.

 • I alt forventes derfor en overskridelse på 2,3 mio. kr. på servicerammen.

Beslutning

Formanden orienterer på mødet.

Punktet taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

I henhold til tidsplan for udarbejdelse af Budget 2014, afholdes høring af budgetforslag til 1. behandling i perioden 2.-13. september.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget behandles først i Økonomiudvalget d. 4. september og i Byrådet d. 11.september, hvorfor budgetforslaget eftersendes.

Budgetforslaget udarbejdes på baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af de tekniske korrektioner på møderne i august måned.

På indtægtssiden vil det i budgetforslaget være forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Endvidere er der indregnet et forventet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 15,0 mio. kr. Dette selvom Brønderslev Kommune endnu ikke har modtaget svar på ansøgning hertil.

Der er heller ikke modtaget svar på ansøgninger om lånetilsagn fra puljer til anlægsprojekter vedr. kvalitetsfondsområderne og øvrige områder, samt pulje til kommuner med lav likviditet.

Svar på ansøgningerne forventes at foreligge inden Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der til Budget 2014 skulle prioriteres besparelser på i alt 2%, svarende til ca. 29,3 mio. kr. Denne ramme vil ikke være indarbejdet i budgetforslaget

Beslutning

Formanden orienter på mødet.

Brønderslev Kommune har nu fået tilsagn om tilskud på 16,0 mio. fra puljen til særligt vanskeligt stillede Kommuner.

Ligeledes er der kommet svar på ansøgninger om lånetilsagn fra puljer til anlægsprojekter vedr. kvalitetsfondsområderne og øvrige områder, samt pulje til kommuner med lav likviditet på ca. 30 mio. kr.

Punktet tages til efterretning med følgende udtalelse:

MED Teknik og Miljø udtaler at selv om oventstående styrker likviditeten er man enige om, at der bør træffes langsigtede og holdbare løsninger. Man ønsker at der peges på konkrete besparelser for at undgå rammebesparelser.

Fraværende på mødet var: Connie Borkhardt og Anne Marie Bertelsen.

Til toppen


5. Orientering om arbejdsmiljø


Sagsfremstilling

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø har HR afdelingen modtaget følgende:

Arbejdsskader:

 • 0 anmeldelse af arbejdsskade

 • 0 interne registreringer af Vold og Trusler om Vold

 • 0 Interne undersøgelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


6. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Formanden vil på mødet orienterer om status på ansættelse og procedure for ansættelse af ny chef for Materialegården.

MED- Teknik og Miljø har peget på nyt medlem til Hovedudvalget da et medlem fra serviceområdet har trukket sig.

Beslutning

Proceduren for ansættelsen af den nye chef for vej og park, Peder Toftegaard Gregersen roses fra medarbejdersiden.

den nye chef præsenterespå de to materialegårde i morgen 4. september og begynder på jobbet snart herefter.

Medarbejdersiden ønsker at hjemmesiden opdateres med nye medlemmer og billeder på MED- udvalgene.

Der orienteres om at denne proces er iværksat og forventes at være opdateret snarest.

fraværende på mødet var: Connie Borkhardt og Anne Marie Bertelsen.

Til toppen

Opdateret 22. september 2016