2. marts 2017

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 2. marts 2017
Lokale: Lenes kontor i Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse



1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


2. Valg af næstformand


Resume

Medarbejdersiden i Fag MED for Teknik og Miljø bedes udpege næstformand til udvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nyvalg til MED-organisationen fra 1. januar 2017 skal der udpeges næstformand til Fag MED for Teknik og Miljø.

Beslutning

Per Kronborg Christensen blev genvalgt som næstformand.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 6. december 2016.

Sagsfremstilling

Fag MED Teknik og Miljø anmodes om at godkende referatet fra mødet den 6. december 2016. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referat blev godkendt.

Til toppen


4. Diverse referater


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Miljø foreligger der referater fra følgende:

  • Lokaludvalgsmøde 2. november 2016.
  • Lokaludvalgsmøde 17. januar 2017.
Beslutning

Ingen bemærkninger.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om budgetproces og tidsplan for Budget 2018


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Budgetproces samt tidsplan for arbejdet med budget 2018 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for budget 2017 blev det aftalt, at en ny budgetprocedure skal aftales senest ved udgangen af november 2016 med henblik på fremrykning af budgetarbejdet for budget 2018.

Økonomiudvalget vedtog den 7. december 2016 rammerne for budgetprocessen for budget 2018. På baggrund af denne, har Økonomiafdelingen udarbejdet tidsplan for udarbejdelse af budget 2018.

Budgetprocessen for 2018 fremgår af det vedlagte bilag. Vedlagt som bilag er desuden tidsplan for udarbejdelse af budget 2018.

Beslutning

Lene orienterede om budgetproces og tidsplan for budget 2018.

Bilag

Til toppen


6. Projekt om minimering af dokumentation og procedurer


Resume

I forlængelse af budgetaftale har der været afholdt fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved MED. Punktet om minimering af dokumentation og procedure skal forankres i Fag MED, hvor det skal besluttes hvilke forslag, der kan understøtte projektet. Fag MED anmodes om at igangsætte denne proces.

Sagsfremstilling

I budget 2017 er det aftalt, at der i samarbejde med MED-systemet skal gennemføres et projekt til belysning af, hvilke muligheder der er for at mindske dokumentation og forenkle procedurer i den kommunale drifts og myndighedsorganisation.

Hensigten er at afskaffe den dokumentation, der ikke er nødvendig for styring af driften eller for beskyttelse af borgerne og medarbejderne.

Hensigten med projektet er at frigøre ressourcer til anvendelse i forhold til kernevelfærds opgaverne. På fællesmødet blev det besluttet, at igangsætte en proces, som forankres i Fag MED.

Rammen for projektet er beskrevet i referat fra fællesmødet. Hoved punkterne i processen er:

  • Indsamling af forslag sker via Lokaludvalgene/Personalemøder med MED-status
  • Der nedsættes ikke specielle arbejdsgrupper
  • Fag MED drøfter, hvilke forslag der skal/kan gennemføres
  • Fag MED melder tilbage til Direktionen/Økonomiudvalget
Indstilling

Fag MED for Børn og Kultur, 27. februar 2017, pkt. 6:

Beslutning

Lene orienterede om projekt omkring minimering af dokumentation og procedurer.

Tiltag til at fremme processen drøftes i lokaludvalgene og tages op på Fag MED mødet i maj.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Teknik og Miljø´s område.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Teknik og Miljø har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdskader, der er indberettet til Easy for november og december 2016 samt januar 2017. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet har siden sidste møde været på besøg på følgende steder:ingen besøg

Arbejdstilsynet har siden sidste møde varslet risikobasert tilsyn følgende steder: ingen besøg

Andet:

Arbejdsmiljødage 2017:

Invitationen til Arbejdsmiljødagene i Vrå Idrætscenter den 22. og 23. marts 2017 er nu sendt ud. På følgende link kan du både se programmet og tilmelde dig dagene: http://www.broenderslev.dk/arbejdsmiljodagene/

Brugernavn: struktur

Password: 2090

Tilmeldingsfristen er senest den 17. marts 2017.

Vision

Arbejdsmiljødagene har til formål at sikre, at arbejdsmiljøgrupperne systematisk tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse i henhold til lovgivningen.

Visionen er, at arbejdsmiljøgrupperne rustes til at varetage arbejdsmiljøopgaven på det forebyggende plan – ud fra de tendenser og målsætninger, som ses både lokalt og nationalt. Intentionen er, at indholdet af Arbejdsmiljødagene favner bredt, således at alle fagområders aktuelle udfordringer tilgodeses i det omfang det er muligt. Arbejdsmiljødagene er en årlig tilbagevendende begivenhed, som bygger på et godt samarbejde mellem Brønderslev-, Frederikshavn- og Hjørring Kommune.

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid:

Den 1. januar 2016 trådte nye regler i kraft om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. De nye regler betyder, at arbejdsgiveren ikke kun skal forebygge arbejdsrelateret vold inden for arbejdstiden. Arbejdsgiveren skal fremover også sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for, at medarbejderne udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid forebygges.

Direktionen har 15. februar besluttet at HR udarbejder et tillæg til de eksisterende retningslinjer for vold og trusler.

Beslutning

- Arbejdsmiljkonsulent Mia Pilgaard Nielsen deltager i AMR mødet med Park og Vej den 29. marts. Emnet vil være afklaring af ønsker og behov for undervisning i forhold til ergonomi fx tunge løft.

- Peder oplyste om afholdt møde med gartnerne i Dronninglund, emnet for mødet var samarbejde og kommunikation.

- Pelle oplyste at medarbejderne havde drøftet afholdelse af MUS samtaler og at initiativet til MUS samtalerne ligger hos formændene.

- Pelle efterlyse en drøftelse af uddannelsespolitikken, denne drøftelse afholdes i lokaludvalgene.

Bilag

Til toppen


8. Gensidig information - heunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Lene informerede omkring processen for fordeling af anlægsmidler. Fordelingen bliver taget op på Teknik og Miljøs udvalgsmøde den 27.marts.

Emner for næste møde:

- Årshjul

- Budget 2018

Til toppen

Opdateret 16. marts 2017