18. maj 2017

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 18. maj 2017
Lokale: Lenes kontor i Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Sagsfremstilling

Velkommen til John Tolstrup, nyt medlem i Fag MED Teknik og Miljø.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 02.03.2017.

Sagsfremstilling

Fag MED Teknik og Miljø anmodes om at godkende referatet fra mødet den 02.03.2017. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Ingen bemærkninger til referat.

Til toppen


3. Diverse referater


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Miljø foreligger der referater fra følgende:

 • Lokaludvalgsmøde den 2. maj 2017
Beslutning

Ingen bemærkninger til referat.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017. Budgetopfølgningen 1 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -10.239 mio. kr. sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af Budget 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalvise budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførsels-udgifter

Service- udgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-11.200

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

900

5.921

6.821

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-13.300

0

-13.300

Ældreomsorgsudvalget

0

6.090

6.090

Social- og Sundhedsudvalget

0

1.088

1.088

Teknik- og Miljøudvalget

0

262

262

I alt

-12.400

13.361

-10.239

Budgetopfølgningen pr. 31.03.2017 viser

- at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med -11.200

- at der forventes et mindreforbrug på overførselsudgifterne -12.400

- at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne 13.361

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 31.03.2017 et forventet mindreforbrug på -10.239 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017.

Den samlede budgetopfølgning eftersendes inden mødet.

Direktionen den 25. april 2017

Direktionen udtaler følgende:

Udkast til budgetopfølgningen gennemgået generelt og for de enkelte udvalgsområder.

Budgetopfølgningen udviser et forventet samlet overskud.

Der skrives en DIR indledning i forhold til problematiske områder, udsatte børn og unge, samt ældreområdet, ligesom der skrives noget om de positive takter indenfor beskæftigelsesområdet og integrationsområdet.

Drøftelse af hvad der føres ud og ikke føres ud for at give det mest reelle billede af den aktuelle situation.

Udsatte børn og unge tilrettes med hensyn til investeringsprojekterne.

Beskæftigelsesområdet forventes at få et mindreforbrug på integrationsområdet og forsikrede ledige, teksterne og beløb tilrettes.

Tekster omkring ældreområdet revideres.

Beslutning

Lene orienterede om budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017.

Bilag

Til toppen


5. Status på budgetproces 2018


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2018, orienteres MED-organisationen om arbejdet med reduktionspuljen. Herunder en status på budgetprocessen.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2018, orienteres MED-organisationen om arbejdet med reduktionspuljen. Fagudvalgene har på deres møder i april 2017, drøftet muligheder og mulige emner for reduktionspulje. På Byrådets budgetdag den 27. april 2017, blev fagudvalgenes emner til reduktionspulje fremlagt.

Emner til reduktionspulje fra budgetdagen er vedlagt.

Beslutning

Lene orienterede om status på budgetproces 2018, herunder emner fra reduktionspulje.

I 2018 kigges der i vej og park på:

 • Vejafvandingsbidrag
 • Maskinindkøb
Bilag

Til toppen


6. Projekt omkring minimering af dokumentation og procedurer


Resume

Fag MED for Teknik og Miljø bedes drøfte og behandle indsendte forslag i forbindelse med projekt "minimering af dokumentation og forenkling af procedurer".

Sagsfremstilling

Efter mødet i Fag MED for Teknik og Miljø den 02.03.2017, er der sendt brev ud til alle Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status inden for udvalgets område i forbindelse med projekt "minimering og dokumentation og forenkling af procedure".

De forslag der er indkommet til Fag MED Teknik og Miljø's område skal drøftes og behandles på mødet. Herefter skal der gives en tilbagemelding til Direktionen/Økonomiudvalget.

Beslutning

Der blev drøftet forslag til minimering af dokumentation og procedurer.

Systemet Smart Click, blev drøftet, herunder en enklere registrering af timer.

Til toppen


7. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Teknik og Miljø´s område.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Teknik og Miljø har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdskader, der er indberettet til Easy for februar, marts og april 2017.

Skader med fravær: 0

Skader uden fravær: 0

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet har siden sidste møde været på besøg på følgende steder:ingen besøg

Arbejdstilsynet har siden sidste møde varslet risikobasert tilsyn følgende steder: Materialegården i Brønderslev

Andet:

Årlig arbejdsmiljødrøftelse:

Hoved MED havde på sidste møde et på punkt på dagsordenen vedrørende den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Der blev besluttet, at der fortsat skal være fokus på nærvær/fravær:

 • Hvordan fastholder vi det faldende sygefravær
 • hvordan får vi øget fokuks på den forebyggende indsats, herunder omsorgssamtaler.

Omsorgssamtaler:

HR har udarbejdet en pixi udgave til brug for omsorgssamler. Der er planlagt workshops for leder, TR og AMR før og efter sommerferien.

Arbejdsmiljøstrategi:

HR er i gang med at udarbejde en Arbejdsmiljøstrategi, som er gældende fra 2017 til 2020. HR indkalder sparringsgruppe nedsat under Hoved MED til kvalificering af strategien.

Easy:

Den 17. juni 2017 kommer der en ny og forbedret udgave af EASY. Det nye EASY fungerer som du kender det i dag, men er blevet nemmere og enklere at bruge.

Før det nye system går i luften 17.juni, skal vi som bruger forberede følgende:

 • Vi skal have en NemID medarbejdersignatur
 • Vi skal gemme vores gamle anmeldelser og bilag samt afslutte eventuelle kladder.
 • Vi vil efter lanceringen af det nye system få adgang til en datafil med tidligere anmeldelser.

Ergonomikursus:

Der findes flere relevante kurser i forhold til ergonomi - løfteteknik. Bla:

 • AMU Nordjylland "Ergonomi, velvære og personlig trivsel". Kontaktperson Susan Nissen nr. 96332229
 • Arbejdsmiljøeksperten "Tunge løft - Manuel håndtering". Kontaktperson Pia Hunding Jacobsen nr. 82363670

Nærmere information kan hentes hos udbyderne.

Helbredskontrol af natarbejderere:

Ved natarbejde forståes en medarbejder, der udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, der indeholder tidsrummet mellem kl. 00.00 og 05.00, eller som udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.

AM-Gruppen gennemfører helbredskontrollerne. Der bliver indkaldt til et informationsmøde og efterfølgende planlagt forskellige datoer, man kan melde sig til.

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Der har ikke været ulykker hverken med eller uden fravær siden sidste Fag MED. Dette er rigtig flot.

Der har været gennemført rygestop kursus og 15 var tilmeldt.

Til toppen


8. Gensidig information - heunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Til orientering:

 • Medarbejderne har været på kurset: vejen som arbejdsplads. Det var et godt og lærerigt kursus.
 • Der er blevet asfalteret på Materialegårdene i henholdsvis Dronninglund og Brønderslev.

Til toppen

Opdateret 30. maj 2017