18. december 2017

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 18. december 2017
Lokale: Lene Fabers kontor Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Palle Dam og Rasmus Thorgaard deltog også i mødet.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 7. september 2017.

Sagsfremstilling

Fag MED Teknik og Miljø anmodes om at godkende referatet fra mødet den 7. september 2017. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Teknik og Miljø


Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 - orientering.


Resume

Sagsforløb: Fag MED for Teknik og Miljø

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 er under udarbejdelse. På mødet gives der en kort status om arbejdet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 er under udarbejdelse. Budgetopfølgningen behandles i de enkelte fagudvalg ultimo november og primo december 2017.

Budgetopfølgningen behandles på Økonomiudvalgets møde den 13. december og på Byrådsmødet den 20. december 2017.

På mødet gives der en kort status om arbejdet.

Til toppen


5. Budget 2018


Resume

Orientering og status på budget 2018.

Sagsfremstilling

Der gives en orientering og status på buget 2018.

Til toppen


6. Forslag om straksaktivering


Resume

BE/Fag MED Teknik og Miljø/TM

Godkendelse af notat omkring straksaktivering

Sagsfremstilling

I juni 2016 besluttede Brønderslev Kommune at etablere en landsbypedel-ordning. Ordningen er organisatorisk forankret i Vej og Park og udfører praktiske, grønne opgaver, som ikke varetages af frivillige eller kommunen.

Teknik- og Miljøudvalget har i august 2017 ytret ønske om at tilknytte flere ledige til landsbypedel-ordningen, hvis det er muligt.

Fagforvaltningerne for Teknik og Miljø og Beskæftigelse har drøftet spørgsmålet og peger på straksaktivering af unge som en mulighed.

Det foreslås, at straksaktiveringen i så fald bliver sin egen separate ordning i Vej og Park, da rammerne for straksaktivering er anderledes end rammerne for de forløb, landsbypedel-ordningen står for. De to ordninger vil dog kunne understøtte hinanden og drage fordel af en samlet set større drift. De to ordninger vil kunne dele lokaler, visse materialer og evt. opgaver men vil have separate målgrupper og regnskaber.

Borgerne i straksaktivering hos Vej og Park vil udføre praktiske og grønne opgaver. Arbejdet vil bestå i:

- Udarbejdelse af brænde

- Indsamling af affald langs veje, strand, skov

- Støtte til landbypedellernes arbejde

- Opgaver udstukket i samarbejde med Vej og Park, natur 2000, gravhøje, stier mv.

- Opgaver i de kommunale skove, hvor ”de grønne områder” tidligere kom

Bilag

Til toppen


7. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaserets tilsyn inden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for august 2017 til mødet oktober 2017. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

Materielgården, Brønderslev:

  • Grøn smiley

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet ikke meldt, at de kommer på nye risikobaseret tilsyn indenfor Teknik og Miljø.

Andet:

Trivselsmåling 2017:

Trivselsmåling er gennemført for alle ansatte ved Brønderslev Kommune. Trivselsmålingen blev igangsat den 13. november 2017 og løb til og med den 26. november 2017. Trivselsmålingen er anonym.

Lederne har modtaget en samlet rapport for arbejdspladsen. På baggrund af denne planlægger arbejdsmiljøgruppen et forløb, hvor der skal drøftes resultater, prioriteres indsatsområder og udarbejdes handleplaner. Mia Pilgaard Nielsen er på som HR-konsulent, hvis der ønskes rådgivning i handleplan processen.

SPARK:

SPARK er et gratis tilbud til de kommunale arbejdspladser om støtte og faglig sparring til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø.

SPARKs primære målgruppe er TRIO/MED. Målet med SPARK-forløbet er, at TRIO/MED styrkes og klædes på til at gennemføre større eller mindre indsatser på arbejdspladsen. De byder ind med konkret forslag og ideer til forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø med udgangspunkt i kerneopgaven. Forløbene tilpasses de enkelte arbejdspladser og kan varierer i form og længde.

Der kan læses mere og ansøges via SPARKs hjemmeside www.sparkweb.dk

Bilag

Til toppen


8. Årshjul 2018


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2018 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2018. Der tages forbehold for ændringer, da det er det nye byråd, som skal godkende datoerne for mødekalenderen 2018 i forhold til det politiske system. Sker der ændringer her, kan det medføre ændringer i datoerne for MED-organisationen

HR indkalder via outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Bilag

Til toppen


9. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Til toppen

Opdateret 15. februar 2018