14. juni 2018

Fag MED for Vej og Park - Dagsorden

Dato: 14. juni 2018
Lokale: Lenes kontor i Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Formand Palle Dam og Formand Jan K. Olesen, deltog i mødet.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra mødet den 15. marts 2018

Sagsfremstilling

Fag MED Teknik og Miljø anmodes om at godkende referatet fra mødet den 15. marts 2018.

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Teknik og Miljø


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Miljø foreligger der referater fra følgende:

Vej og Park Lokaludvalg den 30.05.2018

Beslutning

Referat er godkendt.

Der var følgende bemærkning:

- Der undersøges mulighed for placering af hjertestarter på Materialegården i Brønderslev.

- Organiseringen i Lokal MED/Fag MED blev drøftet.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018. Der forventes samlet set et driftsoverskud, der er 5,8 mio. kr. større end det forventede på 45,5 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for første kvartal 2018 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 5,8 mio. kr. i form af mindreudgift/merindtægt i forhold til budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden viser en forventet merindtægt på 5,5 mio. kr., og årsagen dertil er en forventet mindre midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Der er budgetteret med 9,0 mio.kr., og der forventes en regulering på 6,3 mio. kr. Derudover er der 2,8 mio. kr. i indtægter fra jordsalg, som der ikke er budgetteret med.

Driftsområderne er under ét stort set i balance. På de enkelte udvalg er der dog afvigelser. På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 14,2 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige. På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,6 mio. kr., som hovedsageligt vedrører tomme pladser på området. Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er et merforbrug på 2,3 mio. kr., som primært dækker over merudgifter på sygeplejen samt mindreudgifter på øvrige områder. I merforbruget på de 2,3 mio. kr. er indregnet Byrådets tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. (BY 25.04.18).

På det samlede børn- og ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 6,5 mio. kr., som er fordelt med 5,0 mio. kr. på Børne- og familieområdet samt 1,5 mio. kr. på UngeCentret. En forventet afvigelse på dette niveau betyder, at udgifterne på børn- og ungeområdet totalt falder yderligere i 2018 i forhold til 2017 udgiftsniveau.

Direktionen den 24. april 2018

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at det totale driftsbudget forventes at blive overholdt.

Selv om der fortsat er budgetudfordringer på området for udsatte børn og unge, hæfter Direktionen sig ved, at udgifterne til udsatte børn og unge fortsat udvikler sig i den rigtige retning, og udgifterne på området i 2018 ser ud til at blive mindre end i 2017. Direktionen anbefaler, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne, bl.a. ved hjælp af Varige Spor og Investeringsindsatsen på UngeCentret.

Direktionen hæfter sig desuden ved, at der er udfordringer for sygeplejen samt på handicap/psykiatriområdet og vil have særlig fokus på disse områder fremadrettet.

Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Indstilles godkendt.

Udvalgene opfordres til at tage initiativer til minimering af forventede underskud.

Beslutning

Lene orienterer omkring budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Følgende blev drøftet:

- De nye skemaer for den kvartalsvise budget opfølgning fungerer godt.

- Det ser overordnet fornuftigt ud. Der er færre udgifter inden for beskæftigelse og flere inden for ældreomsorg.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2019 - forslag til reduktionspulje.


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Forslag til reduktionspulje udsendes til høring.

MED for Teknik og Miljø anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område samt at fremkomme med eventuelle andre forslag der kan indgå i reduktionspuljen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at udsende de forslag til reduktionspuljer, der er indkommet fra fagudvalgene, til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Økonomiudvalget understreger, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag eller til prioriteringen af disse.

Ligeledes er den endelige politiske beslutning om størrelsen af den samlede reduktionspulje udskudt til efter sommerferien.

Økonomiudvalget opfordrer høringsparterne til at fremkomme med eventuelle andre forslag der kan indgå i reduktionspuljen.

Fristen for indsendelse af høringssvar er 01. august 2018.

Beslutning

Lene orienterer omkring budget 2019 - forslag til reduktionspulje.

Følgende forslag til reduktionspulje blev drøftet:

- Større fokus på samarbejde med nabokommuner om fx maskiner

- Investering i nye maskiner for enklere arbejdsgange

- Indtægtsregulering af timepriser.

Bilag

Til toppen


6. Årlig arbejdsmiljødrøftelse Fag MED


Resume

Fag MED Teknik og Miljø bedes drøfte hvilke fokuspunkter, der skal prioriteres inden for de valgte emner til årlig arbejdsmiljødrøftelse. Herudover skal Fag MED sørge for, drøftelsen formidles videre til Lokaludvalgene/Personalemøderne med MED-Status under Fag MED

Sagsfremstilling

Der skal årligt gennemføres lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse.

Målet med at arbejde systematisk med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, er at sikre at drøftelsen bliver udført og handlet på i alle led i Brønderslev Kommune.

Hoved MED besluttede på sit møde, den 23. marts 2018, at emnerne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2018 skulle være følgende:

  • Sygefravær med fokus på nærvær og den forebyggende indsats.
  • Psykisk arbejdsmiljø, herunder fx stress, vold, mobning eller høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Emnerne blev valgt indenfor temaerne i HR Strategien og i Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet.

Ud fra emnerne bedes Fag MED Teknik og Miljø drøfte, hvilke fokuspunkter der skal prioriteres.

Fag MED skal sørge for, at drøftelsen formidles videre til Lokaludvalgene/Personalemøderne med MED-status, som har til opgave at aftale, hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes og hvordan de kan gennemføres. Aftalerne skal fremgå skriftligt fx gennem referatet fra mødet eller via skemaet i Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet.

Beslutning

Emner for årlig arbejdsmiljødrøftelse blev drøftet, herunder:

- Kommunikation, mindske sladder

- Fremme samarbejdet mellem afdelingerne.

Drøftelsen bliver opstartet i Lokal MED udvalg til august.

Til toppen


7. Retningslinjer for fysisk og psykisk vold - Teknik og Miljø


Resume

Fag MED Teknik og Miljø anmodes om at godkende de udarbejde retningslinjer for fysisk og psykisk vold indenfor Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

På baggrund af ny bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid pr. 1. januar 2016 skal de eksisterende retningslinjer for vold og trusler revideres. Hver enkelt Fag MED skal udarbejde deres egne retningslinjer.

Reglerne skal være med til at sikre, at medarbejdere ikke bliver udsat for vold, trusler og anden krænkende adfærd på grund af deres arbejde, uanset hvor og hvornår dette finder sted.

Arbejdsgruppen har afholdt møde den 24. maj og har lavet et forslag til retningslinjer for forebyggelse af fysisk og psykisk vold indenfor Teknik og Miljø.

Fag MED Teknik og Miljø anmodes om at godkende retningslinjerne.

Beslutning

Retningslinjerne for fysisk og psykisk vold blev godkendt.

Bilag

Til toppen


8.  Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn inden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde I Fag MED for Teknik og Miljø har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for februar 2018 til april 2018. Af Statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

  • Materialegården i Dronninglund, 1 strakspåbud og 1 vejledning
  • Materialegården i Dronninglund /fliselæggerne, 1 strakspåbud

Arbejdstilsynet har anmeldt tilsyn på Materialegården i Brønderslev den 26. juni på baggrund af en trafikulykke.

Justeret tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø:

En ændring af arbejdsmiljøloven betyder, at Arbejdstilsynet får ret til at gennemføre uovervågede samtaler med ansatte i forbindelse med tilsyn vedr. det psykiske arbejdsmiljø, gældende pr. 1.juli 2018.

Metoder Mod Vold:

Den digitale værktøjskasse www.metodermodvold.dk er nu gået i luften.

Metoder Mod Vold er målrettet TRIO/MED på arbejdspladser, der arbejder med borgere med særlige problemstillinger og udadreagerende adfærd. Værktøjskassen er tænkt som inspiration og er baseret på en række videoer, der viser i praksis, hvordan forskellige arbejdspladser arbejder med en vifte af metoder og tilgange som fx low arousal. Metoder Mod Vold er et overenskomstprojekt fra O.15 med KL, FOA, SL, Socialrådgiverne, 3F ogSundhedskartellet.

Listen over metoderne er ikke udtømmende, men har et fællestræk: Beskyttelsen af medarbejdere mod vold og trusler er mest effektiv, når den sker igennem respekt og hensyntagen til borgerens trivsel. Den røde tråd er således, at jo mere den enkelte borger har kontrol over eget liv og oplever respekt og hjælp til egen mestring, desto mindre er risikoen for, at borgeren bliver frustreret og tyer til vold som udtryksform.

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Herunder en drøftelse omkring arbejdsulykker.

Bilag

Til toppen


9. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen

Opdateret 25. juni 2018