13. december 2018

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 13. december 2018
Lokale: Lenes kontor i Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende:

Johnny Engelsted mødte for John Tolstrup.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra mødet den 10. september 2018.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende:

Johnny Engelsted mødte for John Tolstrup.

Til toppen


3. Diverse referater


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg

Sagsfremstilling

Til orienering for Fag MED Teknik og Miljø foreligger der referater fra følgende:

Vej og Park Lokaludvalg den 22.11.2018

Beslutning

Referatet er godkendt.

Som tilføjelse til referatet blev er drøftet den ny organisationsplan for hele Teknik og Miljø.

Fraværende:

Johnny Engelsted mødte for John Tolstrup.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2018, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 20,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 – status på aftalepunkter fremsendes inden mødet.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september, behandles i Direktionen den 04. december, Økonomiudvalget den 12. december og Byrådet den 19. december 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 til orientering.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2018, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 20,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden inkl. jordforsyning viser samlet en forventet mindreindtægt på 2,8 mio. kr..

I budgetopfølgning pr. 31/3 blev der forventet en merindtægt 5,5 mio.kr. Årsagen til forskellen skyldes primærtnye tal vedr. nedjustering af beskæftigelsestilskuddet med samlet 7,9 mio.kr. - der er budgetteret med en regulering på 9,0 mio.kr. Derudover midtvejsreguleres øvrige overførselsområder, ændret skøn for pris- og lønudviklingen, samt regulering af lov- og cirkulæreprogram - samlet set en nedjustering på 15,4 mio.kr. Mindre indtægter på beskæftigelses- og budgetgaranterede områder skal ses i sammenhæng med de lavere udgifter på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område.

Jordforsyning har pr. 30/9 bidraget med indtægter for 7,7 mio.kr.

Driftsområderne under ét viser et mindreforbrug på 23,4 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 39,5 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter. Som det ses i ovenstående tabel, har der igennem hele 2018 været forventning til en mindreudgift på området, der er igennem året er fuldt tæt og justeret løbende.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,3 mio. kr., som primært vedrører mindreindtægter bl.a. som følge af tomme pladser. Derudover forventes der et merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,9 mio.kr. i denne budgetopfølgning. I budgetopfølgning pr. 30/6 var forventningen 4,2 mio.kr. i merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr., der primært dækker over merudgifter på sygeplejeområdet.

På det samlede Børne- og Ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 7,0 mio. kr., som kan henføres til Udsatte børn og unge. En forventet afvigelse på dette niveau betyder dog, at nettoforbruget på det samlede Børne- og Ungeområde falder yderligere fra 2017 til 2018 med ca. 2,0 mio.kr. På UngeCentret forventes der balance på området for Ungefamilier.

Anlæg

Anlægsbudgettet i 2018 er på 77,6 mio. kr. Dette er inkl. overførsel fra 2017 på 17,8 mio. kr. Det samlede anlægsforbrug forventes at være på 46,5 mio. kr. ved årets slutning. Herefter resterer der et restbudget på 31,1 mio. kr., som vedrører ikke afsluttede anlægsprojekter og endnu ikke frigivne rådighedsbeløb.

Afvigelsen på Økonomiudvalgets område består primært af ikke frigivne midler fra anlægspuljer. Under Teknik- og Miljøudvalgets områder skyldes afvigelsen også ikke frigivne midler fra anlægspuljer samt byggemodningsprojekter, der først forventes færdige til foråret 2019.

Direktionen indstiller, at der gives bevilling i forhold til budgetopfølgningen.

Direktionen foreslår, at puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september, behandles i Direktionen den 04. december, Økonomiudvalget den 12. december og Byrådet den 19. december 2018.

Beslutning

Lene orienterede omkring budgetopfølgning 3. pr. 30. september 2018.

Fraværende:

Johnny Engelsted mødte for John Tolstrup.

Bilag

Til toppen


5. Årshjul for MED-organisationen 2019


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2019 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2019.

HR indkalder til møderne via outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Beslutning

Årshjul for 2019 blev godkendt.

Fraværende:

Johnny Engelsted mødte for John Tolstrup.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn inden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Teknik og Miljø har HR udarbejdet statestik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for august 2018 til oktober 2018. Af statestikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet meldte sin ankomst den 26. juni 2018 på baggrund af en en arbejdsulykke/trakfikulykke. Dette møde blev aflyst af Arbejdstilsynet. Mødet blev i stedet gennemført den 12. november 2018.

Andet:

Lær af ulykken - så den ikke gentager sig

Arbejdstilsynet har udarbejdet 5 gode råd til at forebygge ulykker. Hvis der er sket en arbejdsulykke eller en nærved-ulykke, er det vigtigt, at der findes ud af, hvad der gik galt. Når årsagerne kendes, kan man bedre forhindre, at en lignende ulykke sker igen.

Ny hjemmeside om arbejdsmiljø

Sidst i november 2018 oprettes ny hjemmeside www.amid.dk, som står for Arbejdsmiljø i Danmark. Hjemmesiden erstatter www.at.dk (Arbejdstilsynet) og www.vfa.dk (Videncenter for Arbejdsmiljø). Målet med den fælles nye hjemmeside er at guide brugerne til viden om arbejdsmiljø, der er sammentænkt fra love og regler til forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret god praksis, så virksomheder, borgere og andre interessenter let kan finde frem til den information og inspiration, de har behov for. De nuværende hjemmesider vil ikke længere være tilgængelige, men der vil være en automatisk omdirigering til den nye side.

Krænkende handlinger på arbejdspladsen:

Med virkning fra den 15. november 2018 kommer der en ny bekendtgørelse om arbejdets udførelse, hvor Arbejdstilsynet nu får mulighed for at træffe afgørelse om "krænkende handlinger", hvis de udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Krænkende handlinger beskrives som handlinger, hvor en eller flere personer udsætter andre personer i virksomheden for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende. Dette kan være unødig krænkende handlinger som fx ydmygelse, mistænkeliggørelse, forhånelse, diskriminerende udsagn, trusler om vold eller fysiske overgreb.

Arbejdstilsynet udsender samtidig en ny AT-vejledning omkring krænkende handlinger herunder mobning og seksuel chikane.

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Husk arbejdsmiljødagene i Vrå den 20. og 21. marts.

Fraværende:

Johnny Engelsted mødte for John Tolstrup.

Bilag

Til toppen


7. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Beslutning
  • Borde og stole i kantinen i Materialegården i Brønderslev trænger til at blive skiftet ud. Benn Erik undersøger muligheder.
  • Jubilæum, her blev drøftet bl.a. hvornår disse kan afholdes, tidsforbrug samt antal gæster.

Fraværende:

Johnny Engelsted mødte for John Tolstrup.

Til toppen

Opdateret 3. januar 2019