10. september 2018

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 10. september 2018
Lokale: Lenes kontor i Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Både ledelsesside og medarbejderside udtrykte ønske om at formand Palle Dam fremadrettet deltager på Fag MED Teknik og Miljø. Palle Dam er derfor indkaldt til december mødet.

Bilag 1a+ 1b til MED-aftalen rettes og kommer på Hoved MEDs møde i december til orientering.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra mødet den 14. juni 2018.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Teknik og Miljø


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg

Sagsfremstilling

Til orienering for Fag MED Teknik og Miljø foreligger der referater fra følgende:

Vej og Park Lokaludvalg den 15.08.2018

Beslutning

Referatet er godkendt.

Som tilføjelse til referat blev oplyst at der er indgået aftale med Annie sønderby fra sandmosen, vedr. afholdelse af kurser tilrettet specielt Vej og Parks behov.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018. Budgetopfølgningen for andet kvartal 2018, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 6,2 mio. kr. i mindreudgift i forhold til budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for andet kvartal 2018, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 6,2 mio. kr. i mindreudgift i forhold til budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden inkl. jordforsyning viser samlet en forventet mindreindtægt på 6,3 mio. kr.. I budgetopfølgning 1 blev der forventet en merindtægt 5,5 mio.kr. Årsagen til forskellen skyldes primært nedjustering af beskæftigelsestilskuddet med samlet 7,9 mio.kr. der er budgetteret med en samlet regulering på 9,0 mio.kr. Derudover midtvejsreguleres øvrige overførselsområder, ændret skøn for pris- og lønudviklingen, samt regulering af lov- og cirkulære - samlet set en nedjustering på 15,4 mio.kr. Derudover er der indtægter vedr. grundsalg øget siden sidste budgetopfølgning.

Driftsområderne under ét viser et mindreforbrug på 12,5 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 31,7 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige og øvrige overførsler. Ved sidste budgetopfølgning blev der forventet et mindre forbrug på 14,2 mio.kr. Forskellen skyldes primært færre udgifter på overførselsområderne samt forsikrede ledige.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 11,2 mio. kr., som primært vedrører mindreindtægter bl.a. som følge af tomme pladser. Derudover forventes der et merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,2 mio.kr.

Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er samlet set et merforbrug på 5,4 mio. kr., som primært dækker over merudgifter på sygeplejen. Derudover bevilligede Byrådet den 25/4-18 en tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. til ældreområdet. Bevillingen blev i budgetopfølgning 1 indregnet som en budgetforbedring, men burde have været indregnet som et nul, idet bevillingen kompenserede en ændret beslutning efter budgetvedtagelsen. Hvis tillægsbevillingen var blevet indregnet som et 0, ville budgetopfølgning 1 komme ud med et minus på 6,9 mio. kr. fremfor 2,3 mio. kr

På det samlede Børne- og Ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 7,0 mio. kr., som er fordelt med 6,4 mio. kr. på Udsatte børn og unge samt 0,6 mio. kr. på UngeCenteret. En forventet afvigelse på dette niveau betyder dog, at nettoforbruget på det samlede Børne- og Ungeområde falder yderligere fra 2017 til 2018 med ca. 2,0 mio.kr.

Direktionen den 13. august 2018

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at det samlede driftsbudget fortsat forventes at blive overholdt, herunder at indsatsen og udviklingen på beskæftigelsesområdet bidrager meget positivt til dette samlede resultat

Som ved første budgetopfølgning hæfter direktionen sig ved, at udgifterne til udsatte børn og unge fortsat udvikler sig i den rigtige retning. Udgifterne forventes at blive mindre end i 2017, og forventes at udvikle sig således, at udgifterne på det samlede område i 2019 forventes at blive meget tæt på budgetforudsætningen

Udfordringer for sygeplejen samt på handicap/psykiatriområdet er på samme niveau som sidste opfølgning, og det anbefales vurderet, hvorvidt der er mulighed for anvendelse af supplerende styringsinstrumenter på sygeplejeområdet.

Beslutning

Lene orienterede omkring budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2018.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2019 - høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Budgetforslag til 1. behandling er udsendt til høring.

MED for Teknik og Miljø anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling, samt reviderede reduktionsforslag og opmærksomhedslisten fremsendes hermed til høring i MED for Teknik og Miljø

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivninger samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på Opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Processen for udarbejdelse af budget til 1. behandling indeholder reduktionsforslag for hvert udvalg, som blev udsendt til høring i juni måned 2018. Det samlede reduktionskatalog udsendes ikke, men der vedlægges en oversigt over ændrede og nye reduktionsforslag. Der er siden høringen ændret på reduktionsforslaget på Ældreomsorgsudvalgets område. Derudover er reduktionsforslaget vedrørende prisfremskrivning nedjusteret.

Såfremt det ønskes, kan det aftales, at en fra Direktionen kan uddybe/forklare budgetforslag m.m. på medarbejdernes eventuelle formøde.

Fristen for indsendelse af høringssvar er senest 14. september kl. 12.00.

Materialet fremsendes inden mødet.

Beslutning

Lene orienterede omkring budget 2019. - høring af budgetforslag til 1. behandling.

Opmærksomhedslisten samt det reviderede reduktionsforslag blev drøftet.

Punktet blev taget til efterretning

Bilag

Til toppen


6. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn inden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Teknik og Miljø har HR udarbejdet statestik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for maj 2018 til juli 2018. Af statestikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet har ikke været på besøg siden sidste møde.

Arbejdstilsynet meldte sin ankomst den 26. juni 2018 på baggrund af en en arbejdsulykke/trakfikulykke. Dette møde blev aflyst af Arbejdstilsynet, de melder tilbage med en ny dato.

Ny smiley-bekendtgørelse

Ny smiley-bekendtgørelse er trådt i kraft 1. juli. Det er sket på baggrund af en politisk aftale, som blev indgået i september 2017. De vigtigste ændringer er:

  • Varigheden af den grønne smiley forkortes fra fem til tre år.
  • Virksomheder, der har fået en gul eller rød smiley på et risikobaseret tilsyn på baggrund af en afgørelse om et materielt arbejdsmiljøproblem, kan nu kun få en grøn smiley efter et nyt risikobaseret tilsyn.
  • En gul smiley, der er udløst af formelle afgørelser om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, lyser nu som minimum i tre måneder i stedet for tidligere seks måneder.

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Et besøg af Arbejdstilsynet er ikke bare en kontrol - det er også en mulighed for læring og udvikling af arbejdsmiljøet. BFA har udarbejdet en guide, hvor man kan læse, hvad arbejdsmiljøgruppen kan gøre før, under og efter besøget

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/naar-arbejdstilsynet-kommer/naar-arbejdstilsynet-kommer-paa-besoeg

Andet:

På forkant

Nyt BFA-hæfte ser på, hvordan energien bevares i arbejdsmiljøarbejdet og giver inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppen.

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/paa-forkant

Arbejdsmiljøuddannelse

Nye arbejdsmiljørepræsentanter, ledere i en arbejdsmiljøgruppe og medlemmer af Hoved MEDskalalle gennemføre den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse.

Brønderslev Kommune har indgået et samarbejde med Frederikshavn og Hjørring Kommuner omkring fælles afholdelse af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen udbydes nu 4 gange årligt i henholdsvis Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring.

Tilmelding sker via www.ansatibronderslev.dk under ”arbejdsmiljø”.

MED-uddannelse

Parterne har aftalt, at alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg skal deltage i MED-grunduddannelsen indenfor det første funktions år.

Grethe Jakobsen fra PUF er ny underviser på MED-grunduddannelsen i Brønderslev Kommune. Der er indtil videre oprettet et hold i september 2018 og et hold i januar 2019.

Tilmelding sker via www.ansatibronderslev.dk under ”MED-udvalg”.

Arbejdsmiljødage 20. og 21. marts 2019

Planlægningen af Arbejdsmiljødage for 2019 i Vrå Idrætscenter er i gang. Såfremt der er emner eller konkrete forslag til workshopsholder, så kontakt Mia Pilgaard eller Gitte Grau i HR.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse:

Arbejdsmiljøgruppen har den 29.august afholdt møde omkring den Årlige arbejdsmiljødrøftelse samt trivelsmåling.

Beslutning

Der blev drøftet forebyggelse af arbejdsulykker. Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker ligger lokalt.

Det blev under mødet aftalt at der ved hvert sikkerhedsmøde afsættes tid, til drøftelse af ulykker både håndtering og forebyggelse.

Bilag

Til toppen


7. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Beslutning

- Velkommen til ny chef Benn Erik Grav

- Der er udarbejdet ny plan for vinterberedskabet

- Ansættelses processen af ny tilsynsførende er i fuld gang

Til toppen

Opdateret 17. september 2018