14. marts 2019

Fag MED for Vej og Park - Dagsorden

Dato: 14. marts 2019
Lokale: Benn Eriks kontor i Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet af mødet den 13. december 2018.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Til toppen


3. Diverse referater


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg.

Sagsfremstilling

til orientering for Fag MED Teknik og Miljø foreligger der referater fra følgende:

 • Lokalt MED-udvalg Vej og Park 05.02.2019
Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Til toppen


4. Regnskab 2018


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Orientering om regnskabsresultatet for 2018

Sagsfremstilling

Orientering om regnskabsresultatet for 2018 – Regnskabet viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., der overføres til 2019 i økonomisk decentralisering.

Beslutning

Budget 2018 blev reduceret med 1 mio. kr. i rammebesparelse. Antallet af medarbejdere er reguleret i overensstemmelse hermed – tilpasningen er sket ved naturlig afgang og vil først få fuld virkning i 2019.

Ledige stillinger genbesættes ikke automatisk – evt. genbesættelse af stillinger sker efter en konkret vurdering.

Ny løn – efterslæb fra 1. april 2018 – TR’erne har fremsendt forhandlingsoplæg. Ledelsen følger op.

Til toppen


5. Budget 2019


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Til orientering

Sagsfremstilling

Budget 2019 – tiltag for at undgå en budgetoverskridelse som sidste år.

Beslutning

Normeringen er tilpasset i forhold til rammebesparelsen i 2018. Ledige stillinger genbesættes kun efter en konkret vurdering.

Der arbejdes på at få lavet systemer, der kan lette økonomistyringen.

Til toppen


6. Foreløbig Budgetproces og tidsplan for Budget 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY/MED

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020. Til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2020.

For at opnå balance på driften i budget 2020 i forhold til budget 2019 foreslås det, at fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på minimum 0,67 %. Hvis der ønskes mulighed for en politisk prioritering, kan reduktionspuljen forøges - eksempelvis til 1,0 %, 1,3 % eller 1,5 %. Reduktionspuljen fordelt pr. udvalg fremgår af vedhæftede bilag: Budgetproces 2020.

Der er som sidste år mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Efter Økonomiudvalgets inspirationsbesøg hos Faaborg-Midtfyn og Nordfyns kommuner vil den endelige budgetproces 2020 og tidsplan blive udarbejdet.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020.

Indstilling

Direktionen, 15. januar 2019, pkt. 5:

Forslag indstilles iværksat, evt. tilpasset ideer fra inspirationsbesøg.

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 4:

Udsat til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. februar 2019:

Som en opfølgning på inspirationsturen den 21.-22. januar 2019 har forvaltningen udarbejdet en stikordsoversigt over de centrale budskaber fra turen, som er vedlagt som bilag.

I forbindelse hermed kan det anbefales, at Økonomiudvalget bl.a. vurderer:

 • Hvorvidt den vedtagne økonomiske politik kan inddrages tættere i styring af budgetlægningens flerårsperspektiv?
 • Hvorvidt der er behov for ændringer i håndtering af opmærksomhedspunkter/tekniske korrektioner i forhold til det budgetforslag, der fremlægges til 1. behandling?
 • Hvorledes proceduren for udarbejdelse af forslag til reduktioner, råderum, besparelser m.v. evt.. kunne justeres, herunder
  • Hvornår skal det politiske niveau inddrages i behandlingen/udarbejdelsen?
  • Hvornår inddrages offentlighed og medarbejdere?

Herudover var der inspiration til forskellige elementer i budgetprocessen fx:

 • Udfordringer med at få fagudvalgene til at være en aktiv del af budgetprocessen
 • Håndtering af udgiftsudfordringer i forhold til demografi, beskæftigelse og andre områder
 • Inspiration til afdækningsforslag
 • Forskellige støtteredskaber i budgetlægningsprocessen
 • Tidspunkter for og typer af for seminarer for Byråd og politiske forhandlinger

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020 og herunder hvilke ændringer, der ønskes indarbejde i lyset af inspirationsturen.

Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 3:

Der igangsættes en proces, hvor der findes forslag til råderum på 1% i alle udvalg.

Forslagene skal være klar til videre politisk behandling og høringsproces i maj måned.

Lene Hansen, Arne M Jensen og Poul Erik Andreasen finder ikke. der er behov for forslag på 1.%.

Poul Erik Andreasen finder, at der ikke skal ske en ligelig fordeling af forslagene mellem udvalgene, og ønsker handleplaner for minimering af overskridelserne på sygepleje- og psykiatri-handicapområdet

Sagen sendes til beslutning i Byrådet

Byrådet, 27. februar 2019, pkt. 5:

Godkendt efter følgende afstemning

 • For Økonomiudvalgets indstilling: 16
 • Imod: 11 (A)
Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn inden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Teknik og Miljø har HR udarbejdet statestik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for november 2018 til januar 2019. Af statestikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

 • Den 28. februar kom AT på besøg på Materialegården i Brønderslev pga trafikulykken. De har fokus på "vejen som arbejdsplads". Der blev afgivet et strakspåbud vedr. græsslåning.
 • Der er anmeldt Risikobaseret Tilsyn på Materialegården i Dronninglund.

Ny vejledning: "Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane":

Vejledningen oplyser om arbejdsgiverens pligt til at forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Den nye vejledning, oplyser bl.a. om:

 • hvad krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, er
 • hvilke årsager, der kan være til krænkende handlinger og hvilke helbredsmæssige konsekvenser, de kan have
 • hvordan arbejdsgiver kan forebygge og håndtere krænkende handlinger.

Dette betyder, at Arbejdstilsynet fra den 15. marts 2019 kan træffe afgørelse om alle typer af krænkende handlinger, der udgør en helbredsmæssig risiko for de ansatte. Tidligere var det kun muligt at skride ind, hvis der var tale om systematisk mobning, herunder seksuel chikane.

Læs den nye At-vejledning her: Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Andet:

Tag snakken - bryd vanen:

Muskel- og skeletbesvær (MSB) er en realitet for mange medarbejdere, men det er muligt at sætte ind mod MSB ved at fremme en velfungerende forebyggelseskultur på arbejdspladsen. Få inspiration til hvordan i materialetTag snakken - Bryd vanerne

Find materialet her: Tag snakken - bryd vanen

Sæt ergonomi på dagsordenen:

Hent metoder og værktøjer til at styrke en velfungerende kultur omkring forebyggelse. Både i forhold til de fysiske, psykiske og sociale faktorer, som kan udløse smerter og sygefravær

Find materiale her: Ergonomi på dagsordenen

Arbejdsmiljødage 20. og 21. marts 2019:

Tilmelding til Arbejdsmiljødagene er åben til og med, den 15. marts 2019

På følgende link kan du se programmet og tilmelde dig: www.broenderslev.dk/arbejdsmiljodagene

Brugernavn: am2019

Password: brønderslev

Ved spørgsmål kontakt HR, Gitte Grau eller Mia Pilgaard.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Beslutning

AT har været besøg og har givet strakspåbud – Vej og Park indgiver klage herom.

Arbejdsinstruktioner drøftes i Lokal Med.

Til toppen

Opdateret 25. marts 2019