27. juni 2019

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 27. juni 2019
Lokale: Benn Eriks kontor i Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende: John Tholstrup. Charlotte Nielsen var suppleant for John.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet af mødet den 14. marts 2019.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende: John Tholstrup. Charlotte Nielsen var suppleant for John.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Teknik og Miljø


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Miljø foreligger der referater fra følgende:

  • Lokalt MED-udvalg Vej og Park den 28.05.2019
Beslutning

Ingen bemærkninger til referatet fra Lokal MED.

Fraværende: John Tholstrup. Charlotte Nielsen var suppleant for John.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2020 - høring af råderumspuljer


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Forslag til råderumspuljer udsendes til høring.

MED for Teknik og Miljø anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at udsende de forslag til råderumspulje, der er indkommet fra fagudvalgene til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Fristen for indsendelse af høringssvar er 01. august 2019.

Beslutning

Lene orienterede omkring Budget 2020 - høring af råderumspuljer, herunder baggrunden for hvorfor der udarbejdes råderumsforslag.

Høringsforslag for Teknik og Miljø blev gennemgået.

Vej og Parks kommentarer til høringssvar udarbejdes i høringssvars skabelonen.

Medarbejderne udtalte følgende til høringssvar:

Medarbejdersiden kommenterer at der allerede er skåret ind til benet og forslagene til råderum er svære at finde.

Der foreslås i stedet at tænkte på investeringer for at sikre fremadrettet drift, herunder:

- Nye traktorer, 7 traktorer er meget gamle og er bl.a. uden klimaanlæg/køling i kabine, hvilket udgør et stort arbejdsmiljøproblem.

- Ny slamsuger

Vedr. vintervedligeholdelse af asfaltveje kan der ikke undværes 2 mænd, idet de også har andre opgaver såsom at salte veje m.m.

Der foreslås i udvalget at de små entreprenør opgaver der udføres i Klokkerholm og Flaunskjold udliciteres til lokal entreprenør i stedet. Resultatet er at der kan spares på udstyr og vedligehold af maskiner samt arbejdstimer.

Fraværende: John Tholstrup. Charlotte Nielsen var suppleant for John.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Budgetopfølgningen for første kvartal 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 11,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 41,6 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for første kvartal 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 11,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 41,6 mio. kr.

På Finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 16,3 mio.kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét - viser et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr., de væsentligste årsager til merforbruget er:

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som vedrører forventet mindreforbrug til tjenestemænd, herunder pension til tjenestemænd. Derudover forventes mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark og et mindreforbrug på Nordjyllands Beredskab.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes flere børn i dagplejen. Derudover forventes merforbrug på SFO pga. færre indtægter, samt merforbrug på Udsatte børn og unge.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på 18,7 mio. kr., der hovedsageligt vedrører Integrationsområdet pga. færre flygtninge samt efterregulering af bl.a. refusion. Derudover blev der ved budgetlægningen budgetteret med et beløb til at modstå konjunkturændringer, hvilket der ikke er behov for. På området er der vedtaget en strategi for "borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet". Strategien forventes at bidrage med et mindreforbrug.

På Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ændring i antal pladser på plejecentre samt pladstyper. Derudover forventes der et merforbrug på hhv. boligstøtte samt hjælpemidler.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merfobrug på 13,9 mio. kr. som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

På teknik- og Miljøudvalget forventes der et merforbrug på 1,0 mio.kr. som udelukkende vedrører vintertjeneste.

På det samlede børn- og ungeområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,0 mio.kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for evt. tilgang resten af året.

Direktionen den 07. maj 2019

Pga. mindre udgifter på beskæftigelses- og integrationsområdet og merindtægter med baggrund i overgangsordningen for udligning, udviser det samlede billede et overskud i forhold til budget.

Udfordringen på det specialiserede voksenområde er umiddelbart vanskelig at reducere hurtigt. Kommunens medvirken i KL-partnerskabet ”Projekt om bedre styring på socialområdet” kan evt. give bud på indsatsområder. Ligeledes kunne det overvejes at få foretaget en ekstern screening af de aktive sager på området med henblik på ideer til yderligere indsatser for reduktion af udgiftsniveauet.

Inden der evt. foretages yderligere på ældreområdet, anbefales det at afvente effekten af de allerede igangsatte indsatser for håndtering af udfordringerne på ældreområdet

Det konstateres, at der på nuværende tidspunkt er opnået næsten balance mellem forventede udgifter og budget indenfor udsatte børn og unge

Udviklingen i antal ydelsesmodtagere på beskæftigelsesområdet følges løbende, da vurderingen aktuelt er på data for januar måneds forbrug. En evt. mere positiv vurdering af udgiftsudviklingen på området vil ske ved 2. budgetopfølgning.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Da der ikke er kommet midler via sidste finanslov, foreslår Direktionen, at der laves følgende omplaceringer vedr. tilpasningspuljer jf. budgetaftale 2019:

  • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
  • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 5,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget

Økonomiudvalget den 15. maj 2019

Indstilles godkendt.

Udvalgene og forvaltningerne forventes at tage initiativer til minimering af overskridelser. Ved næste budgetopfølgning skal der rapporteres og følges op på iværksatte initiativer.

Byrådet den 22. maj 2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Beslutning

Lene orienterede omkring budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Der blev drøftet de forskellige mer- og mindre forbrug i de forskellige udvalg.

Fraværende: John Tholstrup. Charlotte Nielsen var suppleant for John.

Bilag

Til toppen


6. Orientering omkring arbejdsmiljø


Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for februar 2019 til april 2019. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet har siden sidste møde været på besøg på:

  • Materialegården Dronninglund - Grøn smiley

Der er anmeldt Risikobaseret Tilsyn på Materialegården i Brønderslev.

Klage over strakspåbud:

Materialegården fik den 6. marts 2019 strakspåbud om "at sikre at græsslåning planlægges, tilrettelægges og udføres på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, herunder at sikre at krydsning af offentlig vej sker fuldt forsvarligt". Arbejdsmiljøgruppen og HR klagede over afgørelsen. Arbejdstilsynet valgte at fastholde afgørelsen og sagen er nu til vurdering i Arbejdsmiljøklagenævnet.

Ny kemisk risikovurdering:

Kravet om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) ophæves den 1. juli 2019. Det fremgår af ændringer af "bekendtgørelserne om arbejde med stoffer og materialer" samt om foranstaltninger til "forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer".

Alle virksomheder, der arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer, skal nu udarbejde en kemisk risikovurdering. Den kemiske risikovurdering er en række ekstra forhold omkring udførsel af selve arbejdet med kemiske stoffer og materialer, der skal inddrages som en del af det øvrige APV-arbejde.

Formålet med risikovurderingen er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen. Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre forkert håndtering og dermed ulykker.

Når ændringen træder i kraft vil HR sende mere information ud til alle arbejdsmiljøgrupperne.

Andet:

6 nye guides omkring forebyggelse af fysisk og psykisk vold:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/seks-guider-om-vold

12 anderledes udfordringer til at få bevægelse ind i hverdagen:

https://www.kropogkontor.dk/ledelse-og-organisering/arbejdsmiljoekalenderen

Inspiration til forebyggelse af fald- og snubleulykker:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsulykker/faldulykker

Inspirationshæfte til at øge bevidstheden omkring krænkende handlinger af seksuel karakter. Hæftet indholder konkrete værktøjer, til at sætte gang i dialog og forebyggelse:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/kraenkende-handlinger-af-seksuel-karakter

To nye film og materialer giver jer hhv. en introduktion til TRIO-samarbejdet og vejleder til, hvordan I kan få samarbejdet på sporet:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoeorganisationen/trio-samarbejdet

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Der blev drøftet kemisk risikovurdering og besøg af Arbejdstilsynet på Materialegården i Brønderslev.

Fraværende: John Tholstrup. Charlotte Nielsen var suppleant for John.

Bilag

Til toppen


7. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Sagsfremstilling
  • Status på kantinemøbler.
Beslutning

Benn Erik orienterede omkring status på kantinemøbler. Der arbejdes ud af 2 spor. Enten købe møblerne eller leje/lease.

Fraværende: John Tholstrup. Charlotte Nielsen var suppleant for John.

Til toppen

Opdateret 10. juli 2019