12. december 2019

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 12. december 2019
Lokale: Benn Eriks kontor i Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af refetat fra mødet den 30. september 2019.

Sagsfremstilling

Fag MED Teknik og Miljø bedes godkende referatet fra mødet, den 30. september 2019. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Teknik og Miljø


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Mijø foreligger der referater fra følgende:

 • Lokal MED -udvalg Vej og Park den 07.11.2019.
Beslutning

Referatet er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 - pr. 30.09.2019


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 14,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen pr. 30/9 - 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 14,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 19,8 mio. kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét - viser et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. I forhold til sidste budgetopfølgning er det en forbedring af driftsområderne på 5,4 mio. kr. og forbedringen skyldes primært et ændret skøn på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Derudover er der via Lov- og cirkulæreprogrammet modtaget 2,4 mio. kr. i 2019. På Byrådsmødet den 30/10-2019 blev det vedtaget, at dette beløb indregnes på de relevante udvalg, og at indtægten skal bidrage til at nedbringe et evt. forventet merforbrug.

Anlægsbudgettet ekskl. jordforsyningen er i 2019 på 69,1 mio. kr. Dette er inkl. overførsel fra 2018 på 29,3 mio. kr. Det samlede netto anlægsforbrug forventes at være på 44 mio. kr. ved årets slutning. Herefter resterer der et restbudget på 25 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. vedrører midler afsat til Hedelund. Det øvrige restbudget er både endnu ikke frigivne midler fra anlægspuljer samt anlægsarbejder, der ikke afsluttes i år.

En uddybning af de enkelte områder fremgår af budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen behandles i ØK den 11. december 2019 og i BY den 18. december.2019.

Direktionen den 5. november 2019

Direktionen fremhæver at det samlede billede fortsat udviser god udvikling i forhold til budget, hvor det samlede mindreforbrug/merindtægt nu forventes at være ca. 14 mio. kr. forbedret i forhold til budget.

Der arbejdes fortsat med at minimere overskridelserne på de områder, hvor der forventes negativt skred i forhold til budgetforudsætningerne. Som ved sidste budgetopfølgning er den største udfordring i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde. Jf. budgetaftalen for budget 2020 er der indgået aftale med KLK om analyse af området. Udarbejdelse af analyse og efterfølgende implementering forventes at kunne mindske udfordringerne på området fremadrettet. I forhold til udfordringerne på det samlede børn og ungeområde, vil der som aftalt med budget 2020 løbene ske en opfølgning på områdernes indsat på henholdsvis Varige Spor og Investeringsstrategien.

Det samledes overskud kan primært henføres til indtægtssiden og beskæftigelsesområdet og overskuddet på disse områder er opjusteret siden sidste budgetopfølgning. Her især skønnet for midtvejsregulering på af indtægterne ændret, mens ændringer i skønnet til fleksbidrag og integrationsområdet er årsagen til ændringerne på beskæftigelsesområdet.

Direktionen bemærker at kommunens serviceudgifter skønnes til at ligge meget tæt på den udmeldte serviceramme. På landsplan ser serviceudgifterne imidlertid ud til at overskride kommunernes samledes serviceramme. Der vil derfor frem mod lukningen af regnskabet være fokus på om kommunens skøn over serviceudgifter fortsat holder og dermed om der bliver behov for tiltag for at undgå en overskridelse af serviceudgifterne for hermed at mindske risikoen for en sanktion.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Stabsforvaltningen foreslår, at

 • Der gives bevilling i forhold til budgetopfølgningen
 • Puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles
 • Der gives en tillægsbevilling på 27,3 mio. kr. i indtægt i 2019 vedr. salget af HMN GasNet P/S samt at der gives en tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. i 2020 vedr. tilskudsreduktionen
 • Der på politikområde 601 gives en negativ tillægsbevilling på -3,4 mio. kr. i 2019 vedr. dimensionering af SOSU-elever samt at der samtidig gives en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2020 på området
Beslutning

Lene orienterede omkring budgetopfølgning 3.

Budgetopfølgning 3 har ikke de store afvigelser fra de 2 tidligere budgetopfølgninger og det ser overordnet godt ud.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2020


Resume

Fag MED Teknik og Miljø

Orientering omkring ændringer i budget 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets område

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer i budget 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets område:

Vej og Park:

 • Vintertjeneste (+0,5 mio. kr.) tidligere år 1 mio. kr. i overskridelse – der ønskes tilpasning af serviceniveau
 • Vedligeholdelse af asfaltveje i vintermånederne (-0,3 mio. kr.)
 • Asaa Havn (0,225 mio. kr.)

Kollektiv trafik, miljø mm

 • Øget tilskud til NT for kollektiv trafik (+0,3 mio. kr.)
 • Venteskure (-0,1 mio. kr.)
 • Tilskud til boligbyggeri (-0,2 mio. kr.)

Af budgetaftalen for 2020 er der følgende budgettekst på Teknik- og Miljøudvalgets område:

 • Løbende tilpasning og optimering af drift i Vej og Park
 • Afledt drift som følge af etablering af nye veje, parkeringspladser, stier, gadebelysning, grønne områder – beregnes løbende for hvert projekt, så udgiften kan prioriteres i forbindelse med budgetlægningen.
 • Byrådet ønsker, at der kontinuerligt arbejdes på at effektivisere og modernisere driften i Vej og Park.
 • Robotteknologien skal indtænkes på de grønne områder, da den blandt anden bidrager til at reducere kommunens CO2 udledning.
 • Vej og Park skal fremadrettet investere i intelligente / digitale / bæredygtige løsninger, der kan løse driftsopgaver, hvorved, der frigives ressourcer til andre driftsopgaver
 • Energioptimering af gadelys. Det igangværende energirenoveringsprojekt på gadelys fortsætter, så de resterende ca. 4.500 gadebelysningsamaturer og evt. master udskiftes. Investeringen forudsættes lånefinansieret
Beslutning

Lene orienterede omkring budget 2020 i forhold til Vej og Park.

Herunder ændringer i budget 2020, samt drøftelse af budgetteksten på Teknik og Miljøs område.

Til toppen


6. Årshjul for MED-organisationen 2020


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2020.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Beslutning

Datoerne til næste års møder i MED-organisationen blev godkendt.

Møderne afholdes på Benn Eriks kontor i Dronninglund.

Bilag

Til toppen


7. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herudner bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaserede Tilsyn inden for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for august 2019 til oktober 201. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Der er ikke anmeldt yderligere Risikobaseret Tilsyn.

Klagesagen over strakspåbuddet på Materialegården er afsluttet.

Vi fik desværre ikke medhold hvilket betyder at Arbejdstilsynet fastholder deres strakspåbud.

Kemisk risikovurdering:

Den kemiske risikovurdering har erstattet arbejdspladsbrugsanvisningerne (APB).

HR har i forlængelse heraf udarbejdet en "hold i hånd" (vejledning), der fortæller, hvordan man skal forholde sig til den nye kemiske risikovurdering. Vejledningen er tilgængelig på http://www.ansatibronderslev.dk

Er der spørgsmål til den kemiske risikovurdering kan man kontakte Arbejdsmiljøkonsulenterne i HR.

Flip-flap: Udfyld selv

En flip-flap er et godt værktøj til at sætte gang i dialoger. Det kan f.eks. være om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Vi har lavet en udgave, hvor I selv kan udfylde den med emner og spørgsmål, der er særligt relevante for netop jeres arbejdsplads.

Forebyg digital chikane

Det sker i stigende grad, at medarbejdere trues og chikaneres via digitale medier. Det skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, som angår hele arbejdspladsen. Læs her, hvad I kan gøre for at forstå, forebygge og håndtere digital chikane.

Videncenter for Arbejdsmiljø lukker med udgangen af 2019

Videncenter for Arbejdsmiljø, der blev etableret i 2005 som del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, nedlægges med udgangen af 2019. Det sker som konsekvens af aftalen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået ved et bredt politisk forlig den 25. april 2019.

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Den lovpligtige helbredskontrol af natarbejdere blev også drøftet. Der bliver tilbudt helbredskontrol i foråret 2020.

Hvis der er ideer til hvordan vi kan få så mange til at deltage som muligt, så kan der meldes ind til Mia Pilgaard indtil midten af januar.

Desuden blev fordelene ved et generelt sundhedstjek af alle medarbejdere drøftet.

Midler til sundhedsfremmende aktiviteter for seniorer blev drøftes og beskrives således:

Da der stadig er penge i puljen til sundhedsfremmende aktiviteter for seniorer på OAO og AC områderne, vil der for medarbejdere i denne målgruppe, også i 2018 være muligt af få midler af denne pulje.

Det er besluttet, at midlerne skal bruges til følgende seniorpolitiske tiltag::

Til medarbejdere fra OAO og AC området gives mulighed for at bruge op til 900,- kr. pr. år til

sundhedsfremmende aktiviteter, fx fysioterapi, massage, svømmehal, motionscenter o.l. efter eget ønske.

I 2019 tilbydes dette medarbejdere, som er født i 1962 eller tidligere

I 2020 tilbydes dette medarbejdere, som er født i 1963 eller tidligere – i den udstrækning, der er midler tilbage.

Beløbet refunderes ved henvendelse i HR (Karen Grete Nørgaard), mod gyldig bilag/kvittering.

På nedenstående link er der en oversigt over, hvem der er dækket af henholdsvis OAO området og AC området.

http://www.oao.dk/index.php?id=47

http://www.ac.dk/om-akademikerne/medlemsorganisationer.aspx

Bilag

Til toppen


8. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Sagsfremstilling
 • status på vinterhjemsendelser

Til toppen

Opdateret 20. december 2019