30. september 2019

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 30. september 2019
Lokale: Mødelokale 2
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende:

Charlotte Eva Nielsen deltog i stedet for John Tolstrup

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet af mødet den 27. juni 2019

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende:

Charlotte Eva Nielsen deltog i stedet for John Tolstrup

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Teknik og Miljø


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED TEknik og MIljø foreligger der referater fra følgende:

 • Lokalt MED-udvalg Vej og Park den 29.08.2019
Beslutning

Referatet er taget til efterretning.

Siden sidste møde har der været afholdt ekstraordinært lokal MED møde omkring vinterhjemsendelser. Referatet kommer med på næste Fag MED møde.

Fraværende:

Charlotte Eva Nielsen deltog i stedet for John Tolstrup

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019. Budgetopfølgningen viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 6,3 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

*Justeres der for pulje til overførsel mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 26,3 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 1,3 mio. kr. i merforbrug.

Samlet resultat

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 16,3 mio. kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét viser et forventet merforbrug på 11,1 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen skyldes:

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 2 mio. kr., som vedrører forventet mindreforbrug på pension til tjenestemænd. Derudover forventes mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark og et mindreforbrug på Nordjyllands Beredskab.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes flere børn i dagplejen på 4 mio. kr. Derudover forventes der et merforbrug på Udsatte børn og unge på 2,4 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning blev der forventet et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. Ændringen skyldes primært et forventet merforbrug på 6 mio. kr. til førtidspensioner. Mindreforbruget vedrører primært Integrationsområdet pga. færre flygtninge samt efterregulering af bl.a. refusion. Derudover blev der ved budgetlægningen budgetteret med et beløb til at modstå konjunkturændringer, hvilket der ikke er behov for.

På Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ændring i antal pladser på plejecentre samt ændrede pladstyper. Derudover forventes der et merforbrug på henholdsvis boligstøtte og hjælpemidler.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merforbrug på 13,9 mio. kr., som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der et merforbrug på 1,0 mio. kr., som udelukkende vedrører vintertjeneste.

På det samlede børn- og ungeområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,4 mio. kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for evt. tilgang resten af året. På nuværende tidspunkt vurderes det samlede forbrug på udsatte børn og unge inkl. UngeCentret at være på samme niveau som 2018, dog forventes der en netto nedgang i antal helårspersoner.

Direktionen deltager under behandlingen af punktet, og direktørerne vil give en afrapportering af, hvilke initiativer til minimering af overskridelser, der er iværksat. Herudover er vedlagt notater, som redegør for initiativerne på Ældreomsorgsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Direktionen den 20. august 2019, pkt. 5:

Samlet set udviser budgetopfølgning 2 ligesom ved sidste budgetopfølgning et overskud. Overskuddet er dog blevet mindre end ved sidste budgetopfølgning, Primært på beskæftigelsesområdet, hvor der er et merforbrug på førtidspension som følge af tilbagetrækningsreformen. Budgettet er endvidere reduceret med provenuet som følge af strategien for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet. I forhold til indtægtssiden skal det understreges, at der forsat er usikkerhed i forhold til en evt. midtvejsregulering, da aftalen mellem Regeringen og KL er udsat.

Som ved sidste budgetopfølgning er den største udfordring i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes videre med minimering af overskridelserne.

På ældreområdet konstateres det, at der forsat er udfordringer på frit-valg området, men det er lykkedes at opnå besparelsen på sygeplejeområdet, ligesom merudgifter til boligstøtte mere end kompenseres af reduktion på plejecenterområdet.

Merudgiften indenfor udsatte børn og unge skyldes tilgang af enkelte dyre sager. På beskæftigelsesområdet forventes der pt. flere ydelsesmodtagere totalt set, og der forventes især flere på førtidspension. Udviklingen på beskæftigelsesområdet vil blive fulgt nøje i de den kommende tid, hvor den forventede landsudvikling også vil blive kendt sammen med regeringsaftalen.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Lene orienterede omkring Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019, herunder de forskellige poster på driften omkring mer -og mindreforbrug inden for de forskellige områder.

Der afholdes budget seminar i næste uge.

Fraværende:

Charlotte Eva Nielsen deltog i stedet for John Tolstrup

Bilag

Til toppen


5. Budget 2020 – høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Budget til 1. behandling samt opmærksomhedslisen udsendes til høring.

MED for Teknik og Miljø anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling samt opmærksomhedslisten fremsendes hermed til høring i MED for Teknik og Miljø.

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivninger samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Såfremt det ønskes, kan det aftales, at en fra Direktionen kan uddybe/forklare budgetforslag m.m. på medarbejdernes eventuelle formøde.

Budget til 1. behandling fremsendes inden mødet

Fristen for høringssvar er 07. oktober kl. 12.00

Beslutning

Lene orienterede omkring budget 2020 - høring af budgetforslag til 1. behandling.

Teknik og Miljø har på opmærksomhedslisten anmodet om 1 mio ekstra til vintervedligehold. Herudover er der anmodet om ekstra midler til vejbelysning og til tilpasning af budget i forhold til NT.

Fag MED Teknik og Miljø udtaler omkring høring af budgetforslaget til 1. behandling:

Fag MED Teknik og Miljø henstiller til at budgettet tilrettes som foreslået på opmærksomhedslisten – tilpasning af budget til NT og regulering af budget til Vejbelysning.

Fag MED Teknik og Miljø henstiller til, at budgettet forøges i forhold til udvidelsen af driftopgaverne i Vej og Park. Herunder nye veje og p-pladser, flere grønne områder og stier som skal vedligeholdes samtidig med at der er færre medarbejdere til at udføre opgaverne i Vej og Park.

Der fremhæves også behovet for investering af nye maskiner jævnfør budgetønskerne.

Fraværende:

Charlotte Eva Nielsen deltog i stedet for John Tolstrup

Bilag

Til toppen


6. Vinterhjemsendelser i Vej og Park


Resume

Til drøftelse for Fag MED Teknik og Miljø

Sagsfremstilling

Grundet underskud på budgettet, påtænker man at vinterhjemsendeyderligere 6 -8 medarbejdere. Dette kan få store konsekvenser for den enkelte og for vej og park.

Beslutning

Benn Erik orienterede om de budgetmæssige udfordringer der ligger til grund for varslingen omkring flere vinterhjemsendelser i år.

Følgende punkter forhandles lige nu:

 • Antallet af ekstra ordinære vinterhjemsendelser og naturlig afgang.
 • Tydeliggøre serviceniveauet i Vej og Park
 • Kan nogle af de opgaver der udføres om vinteren udføres i sommerperioden i stedet for
 • Øge kompetanceudviklingen i vej og park

Fraværende:

Charlotte Eva Nielsen deltog i stedet for John Tolstrup

Til toppen


7. Årlig Arbejdsmiljødrøftelse


Resume

Fag MED Teknik og Miljø bedes drøfte hvilke fokuspunkter, der skal prioriteres inden for de valgte emner til årlig arbejdsmiljødrøftelse. Herudover skal Fag MED sørge for, at drøftelsen formidles videre til Lokaludvalget indenfor Fag MED's område.

Sagsfremstilling

Der skal årligt gennemføres lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse. Målet med at arbejde systematisk med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er at sikre, at drøftelsen bliver udført og handlet på i alle led i Brønderslev Kommune.

Hoved MED besluttede på sit møde, den 1. juli 2019, at emnerne, for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2019/20, er følgende:

 • Opmærksomhed på, samt forebyggelse af krænkende handlinger, herunder mobning og chikane
 • Nærvær/fravær med fokus på langtidsfriske og håndtering af langtidssyge

HR arbejder videre med konkret materiale, som kan understøtte emnerne. Materialet vil blive tilgængeligt på hjemmesiden http://www.ansatibronderslev.dk

Når Fag MED Teknik og Miljø har drøftet, hvilke fokuspunkter, der skal arbejdes videre med, skal fokuspunkterne formidles videre til Lokaludvalget. Deres opgave er herefter at aftale, hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes og hvordan de kan gennemføres. Aftalerne skal fremgå skriftligt fx gennem referatet fra mødet eller via skemaet i Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet.

Beslutning

Orientering omkring Årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Der blev foreslået følgende emner som Vej og Park kunne arbejde videre med lokalt:

 • Fokus på langtidsfriske
 • Forebyggelse af ulykker

Fraværende:

Charlotte Eva Nielsen deltog i stedet for John Tolstrup

Til toppen


8. Orientering omkring arbejdsmiljø


Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for maj 2019 til juli 2019. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet har sidsen sidste møde været på besøg på¨:

 • Materialegården i Brønderslev - Grøn smiley (2 vejledninger blev afgivet)

Der er ikke anmeldt yderligere Risikobaseret Tilsyn.

Klagesagen over strakspåbuddet på Materialegården er stadig ikke afsluttet.

Andet:

Hjælp til at få TRIO-samarbejdet på sporetVÆRKTØJ: I nyt materiale beskriver BFA for Velfærd og Offentlig administration de almindelige udfordringer i TRIO-samarbejdet og giver inspiration og vejledning til at komme videre. Materialet er rettet mod TRIO’er, der enten har vanskeligt ved at komme i gang eller har vanskeligt ved at få et tidligere vellykket samarbejdet tilbage på sporet. https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoeorganisationen/trio-samarbejdet

Mental Sundhedsdag:

"Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom"

I forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag i uge 41, inviterer Brønderslev Kommune ledere, AMR og TR til et gratis oplæg om Mental Sundhed den 9. oktober 2019, kl. 12:30 i salen på Brønderslev Bibliotek. Oplægsholderen er Freddy Meyer og oplægget hedder "Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom".

Foredraget om arbejdsglæde og samarbejde indeholder:
• Selektiv, positiv perception
• Psykologisk krydspres
• Forebyggende “surstråling”
• Kropssprogsargumentation
• “Vil du med ud og se mig i spejlet”

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø og arbejdsulykker.

Husk arrangement i forbindelse med Mental Sundhedsdag den 9. oktober 12.30 på Brønderslev Bibliotek.

Fraværende:

Charlotte Eva Nielsen deltog i stedet for John Tolstrup

Bilag

Til toppen


9. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Sagsfremstilling
 • Vinterhjemsendelser Vej og Park
Beslutning
 • Der opstarter ny kampagne på Vej og Parks område. Kampagnen omhandler beskrivelse af ansvar hos lodsejerne. Kampagnen kører gennem Facebook, e-boks og lokalavisen.
 • Vej og Park har opsagt kontrakten med SmartClik og starter nyt system gennem KMD. Opstart er 1.januar.

Til toppen

Opdateret 4. oktober 2019