23. juni 2020

Fag MED for Vej og Park - Dagsorden

Dato: 23. juni 2020
Lokale: Materialegården i Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Fraværende:

Per Kronborg Christensen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra mødet den 12. december 2019 og 6. maj 2020

Sagsfremstilling

Fag MED Teknik og Miljø bedes godkende referatet fra møderne den 12. december 2019 og 6. maj 2020. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referaterne er godkendt.

Fraværende:

Per Kronborg Christensen

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Teknik og Miljø


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Miljø foreligger der referater fra følgende:

 • Lokal MED-udvalg Vej og Park 25.02.2020
 • Lokal MED-udvalg Vej og Park 28.05.2020
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Der blev drøftet om der ydes tilskud til briller der, grundet arbejdsforholdene, er udsat for ekstra slid fx i form af sand eller småsten. Dette ydes der ikke tilskud til. Man kan få via Contea arbejdsskade få dækket brilleskader. Herunder kan arbejdspladsen overveje om der findes egnede værnemidler til at beskytte både briller og ansigt mod slitagen.

Fraværende:

Per Kronborg Christensen

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Direktionen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 16,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 16,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Denne budgetopfølgning er på alle udvalgsområder, i mere eller mindre grad, præget af usikkerheden i forhold til Covid-19 situationen. På det enkelte udvalg er der på de efterfølgende sider nævnt de væsentligste områder, der er direkte påvirket af Covid-19. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 er det dog stadig få udgifter, der er afholdt pga. Covid-19 - udgifterne viser sig de kommende måneder.

Der forventes en kompensation til dækning af nettomerudgifter vedrørende Covid-19. Kompensationen forventes som en generel kompensation til kommunerne under ét.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 18,3 mio. kr. Der er budgetteret med en forventet udgift på efterregulering/midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud m.v. på ca. 9 mio. kr., men der forventes ved seneste prognose en positiv regulering af området på ca. 9,0 mio. kr.

På driftsområderne under ét er der stort set balance. Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Nedenfor nævnes de væsentligste årsager til afvigelsen på driftsområderne.

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som vedrører et forventet mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et forventet merforbrug på Børne- og Familieområdet på 4,2 mio.kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af færre klasser i skoleåret 2020/2021.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes der balance, men der er dog stor opmærksomhed påudgifterne til forsikrede ledige som følge af Covid-19.

På Ældreomsorgsudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Beløbet blev fejlagtigt indarbejdet i Budget 2020, da kommunen samtidig modtager midlerne via finansloven i 2020 og 2021.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merforbrug på 3 mio. kr., som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

Direktionen den 28. april 2020, pkt. 5:

Direktionen bemærker med tilfredshed, at der ved udgangen af 1. kvartal er et driftsoverskud på ca. 17. mio. kr. Dette specielt i lyset af de store økonomiske udfordringer kommunen kan forvente i den kommende tid pga. ”Corona-/Coved-19-stituationen”.

Selv om overskuddet primært skyldes ændringer på finansieringssiden er der tilfredshed med, at der ved udgangen af 1. kvartal forventes balance i driftsudgifterne. Denne balance vil blive meget kraftigt udfordret af de økonomiske udfordringer, som ”Corona-/Coved-19-stituationen” forventes at give kommunen de næste kvartaler. Dette især på beskæftigelsesområdet, ældre- og sundhedsområdet, rengørings- og ejendomsserviceområdet, og dagtilbuds- og skoleområdet

Den positive situation på finansieringssiden kan bidrage i forhold til håndtering af de kommende økonomiske udfordringer.

Da kompensationen fra statslig side er udmeldt som blivende fordelt efter bloktilskudsnøglen, betyder dette, at der ikke skal forventes en 1:1 kompensation på de ekstraudgifter Brønderslev Kommune afholder, men at kompensationen gives til kommunerne under et.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes samt at der foretages omplaceringer af følgende tilpasningspuljer:

 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 5,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget, samt
 • At anlægsbevillingen til ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri” på 0,2 mio. kr. flyttes til driften vedr. Rusmiddelcenteret, jf. ØK den 31. marts 2020; pkt.14.
Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 5:

Til efterretning.

Udvalget ønsker forelagt en sag om en mere hensigtsmæssig sammensætning af medarbejderressourcer på plejecentrene.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 7. maj 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. maj 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2020, pkt. 5:

Til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. maj 2020, pkt. 5:

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Beslutning

Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020 blev drøftet på Fag MED mødet den 6. maj.

Lene gav kort supplerende orientering.

Fraværende:

Per Kronborg Christensen

Bilag

Til toppen


5. Status budget 2021


Resume

Til orientering.

Sagsfremstilling

Der gives en status på budget 2021.

Beslutning

Lene orienterede omkring status for budget 2021.

Før udligningsreformen blev aftalt, manglede der 8 mio. for at driften kunne hænge sammen. Der blev besluttet at der skulle udarbejdes råderumskatalog på 0,5%.

For Teknik og Miljøs' vedkommende svarer dette til 300.000 kr.

Udligningsreformen tildelte Brønderslev Kommune 61 mio. fordelt over de næste 3 år, i 2021 tildeles der 37 mio.

Tilskuddet som "vanskeligt stillet" Kommune på 16 mio. er endnu ikke afgjort endnu.

Der skal stadig udarbejdes råderumskatalog, som skal være færdigt i august måned.

Hos Teknik og Miljø er fokus at undgå serviceforringelser og i stedet arbejde på effektivisering af driften herunder

 • Maskinparken, udnytter vi den optimalt, kan der indføres et smartere bookingsystem og hvad gør nabokommunerne
 • Driftweb, et nyt opgavesystem, der skal implementeres med fuld effekt i 2022.

Fraværende:

Per Kronborg Christensen

Til toppen


6. Prioritering af midler til projekter i Vej og Park, som kræver midlertidige ansættelser


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har på møde den 29. april 2020 har afsat 5 mio. kr. på Teknik og Miljøområdet til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver nyansættelser.

Teknik- og Miljøudvalget har taget stilling til den overordnede disponering af midlerne til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver nyansættelser.

På Fag MED for Vej og Park gives en orientering om projekterne og status herfor.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 29. april 2020 har afsat 5 mio. kr. på Teknik og Miljøområdet til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver nyansættelser.

Formålet med beslutningen er et bidrage til at sætte gang i Danmark efter COVID-19 ved at lave midlertidige ansættelser af ca. 20 forsikrede arbejdsledige i op til 6 måneder.

Byrådet har defineret følgende fokusområder, som skal danne rammen for disponeringen af midlerne:

 • Forgrønningsprojekter og reetableringsprojekter i hele kommunen
 • Genopretnings- og tilgængelighedsprojekter af fortov
 • Genopretningsprojekter vedr. stier i forbindelse med kommunens visionsprojekt Bevæg dig for livet
 • Trafiksikkerhedsprojekter
 • Genopretning af vejrabatter

Fagforvaltningen har udarbejdet et Idé-katalog, som indeholder nogle forslag til projekter som kan gennemføres ved midlertidig ansættelse af projektmedarbejdere i op til 6 måneder.

Forslag til idé-katalog gennemgås på mødet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til den overordnede disponering af midlerne til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver nyansættelser.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. maj 2020, pkt. 7:

Drøftet. Der arbejdes videre ud fra idé-kataloget. Udvalget orienteres løbende.

Beslutning

Benn Erik orienterede omkring de forskellige projekter under Vej og Park som kræver nyansættelser.

Der er god fart på rekrutteringen og der er indtil videre ansat 10 medarbejdere og der er 2 mere på vej. Målet er 20 ansættelser. Der rekrutteres løbende.

De nye medarbejdere er blevet modtaget godt og løser arbejdsopgaver medarbejderne normalt ikke altid når såsom at klippe græskanter og rykke ukrudt op.

Der kommer mange positive tilkendegivelser på projekterne og der opfordres til at sende billeder af de gennemførte projekter.

Status på projekterne ved:

 • Vestskoven
 • Sømosen
 • Asaa Strand

Blev drøftet.

Sagen vil løbende blive drøftet i MED regi.

Fraværende:

Per Kronborg Christensen

Bilag

Til toppen


7. Evaluering af den lokale MED-aftale


Resume

Til drøftelse i Fag MED Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

På Hoved MED's møde den 3. oktober 2019 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at undersøge, hvad behovet er for en evaluering af den lokale MED-aftale samt hvilken retning, der ønskes.

Arbejdsgruppen afholdte første møde den 10. februar 2020, hvor fordele og ulemper ved evalueringen blev drøftet, herunder i hvilke forskellige retninger evalueringen kunne foretages. For at kvalificere behovet for evalueringen ønsker arbejdsgruppen at inddrage Fag MED.

Fag MED bedes drøfte og udtale sig i forhold til følgende spørgsmål:

 • Er der passager, formuleringer i den nuværende Lokale MED-aftale, der ikke er tidssvarende, eller giver udfordringer i forhold til fortolkningsspørgsmål i dagligdagen. Der ønskes konkrete eksempler med henvisning til aftalen.
Indstilling

Fag MED for Teknik og Miljø, 23. marts 2020, pkt. 5:

Beslutning

Baggrunden for evalueringen af den Lokale MED-aftale blev drøftet.

I forhold til evaluering af den Lokale MED-aftale har Fag MED Teknik og Miljø følgende kommentarer:

 • Der er bilag og tekst der ikke er tidssvarende

Fraværende:

Per Kronborg Christensen

Til toppen


8. Samfundstjeneste


Resume

Til information og drøftelse.

Sagsfremstilling

Kriminalforsorgen har henvendt sig vedrørende Brønderslev Kommunes interesse for etablering af samarbejde omkring afvikling af samfundstjeneste.

Direktionen indstiller at Brønderslev Kommune indgår i et samarbejde med Kriminalforsorgen omkring samfundstjeneste, samt at det skal aftales på den enkelte arbejdsplads mellem leder og TR, hvorvidt der kan indgås aftale.

Fag MED bedes drøfte punktet.

Beslutning

Kriminalforsorgens henvendelse omkring samfundstjeneste blev drøftet.

Tiltaget blev taget positivt imod, men kommer tidligst i spil, efter projekterne med de midlertidige ansættelser er afsluttet.

Sagen bliver drøftet med medarbejderne på næste Lokal MED møde.

Fraværende:

Per Kronborg Christensen

Bilag

Til toppen


9. Drøftelse og status Covid-19 Fag MED


Resume

Fag MED ønsker en drøftelse og status i forbindelse med COVID-19 inden for Fag MED Teknik og Miljø's område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Teknik og Miljø's område. Samtidig ønskes der en drøftelse af, hvordan forløbet har været indtil nu og om der er noget, som giver anledning til en særlig indsats.

Beslutning

Status på Covid-19 blev drøftet, herunder følgende:

 • Flere medarbejdere kører stadig ud hjemmefra og det fungerer godt
 • Medarbejderne var hurtigt i gang efter nedlukningen, efter ca. 14 dage
 • Medarbejderne skal have stor ros for den fleksibilitet de udviser
 • Der er blevet kommunikeret via telefon og sms.
 • Der drøftes om alle skal have adgang til tablets når Driftweb implementeres. Dette vil give flere muligheder for at kommunikere fra flere platforme.
 • Der er fortsat løbende dialog med samarbejdspartnere herunder skolerne omkring planlægning af fx græsslåning.

Fraværende:

Per Kronborg Christensen

Til toppen


10. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering omkring arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaserede Tilsyn inden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for:

 • nov. 2019 til jan. 2020
 • feb. 2020 til april 2020

Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

 • Der er ikke anmeldt yderligere Risikobaseret Tilsyn.
 • Arbejdstilsynet besøgte uanmeldt Materialegården i Brønderslev den 18. maj 2020. De fik en grøn smiley
 • Vedr. strakspåbud 5. januar 2017. Blev der rejst politi tiltale samt forlagt bødeforlæg på 60.000 kr. Tiltalen blev grundet forældelsesfristen frafaldet.

Arbejdstilsynet har ændret navnet på deres hjemmesiden fra www.amid.dk til www.at.dk

Andet:

Mental Sundhedsdag:

Der kan søges tilskud på op til 10.000 kr. til foredrag med fokus på øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø.

Vinklen kan være fx arbejdsglæde, stress, kommunikation eller forandringer. Tilskuddet tildeles i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag, og det overordnede formål er at gøre det lettere at tale om fx stress, angst og depression på arbejdspladsen. Derudover giver foredrag et boost til hverdagen og er en nem og god måde at lære om mental sundhed i arbejdslivet på.

Læs mere og søg om de 10.000 kr HER

"Restituhvafornoget" er en serie af korte podcasts, der sætter spot på restitution, hvile og pause kultur på arbejdspladsen.

Det er nemlig afgørende for kvaliteten af både arbejdstid og fritid, at vi formår at restituere, og at vi kender de mekanismer, som både kan forhindre og fremme en god pause kultur. I løbet af serien besøger vi både arbejdspladser og eksperter, som giver inspiration til at sætte restitution og pause kultur til debat på din arbejdsplads.

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/om_arbejdsmiljoweb/podcast/restituhvafornoget?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=249f497a65-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_31_12_53&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-249f497a65-20479957

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Husk at der er ansøgningsfrist for midler til mental sundhedsdag i slutningen af august.

Fraværende:

Per Kronborg Christensen

Bilag

Til toppen


11. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Beslutning
 • Asger Nielsen stopper som afdelingsleder i Natur og Miljø den 1. september 2020
 • Den nye projektmedarbejder Kristian starter fysisk op i Teknik og Miljø den 1. august 2020.

Fraværende:

Per Kronborg Christensen

Til toppen

Opdateret 29. juni 2020