10. december 2020

Fag MED for Vej og Park - Dagsorden

Dato: 10. december 2020
Lokale: Benn Eriks kontor
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra mødet den 3. september 2020.

Sagsfremstilling

Fag MED Teknik og Miljø bedes godkende referatet fra mødet den 3. september 2020. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Til toppen


3. Referater fra Lokaludvalg


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Miljø foreligger der referater fra følgende:

 • Referat fra Lokalt MED-udvalg Vej og Park 26. august 2020
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Alle medarbejdere får oprettet deres egen kommune mail.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: Fag MED for Teknik og Miljø

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Budgetopfølgning 3 pr. 30/9-2020 behandles i Økonomiudvalget den 9/12-2020 og i Byrådet den 16/12-2020.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020. I Budgetopfølgningen 3 pr. 30/9 - 2020 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 13,9 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 11,1 mio. kr. i mindreforbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2019.

Samlet resultat

I Budgetopfølgningen 3 pr. 30/9 - 2020 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I denne budgetopfølgning er der indregnet forventede udgifter til Covid-19 i 2020 på udvalgsområderne. Derudover er der på finansieringssiden blandt andet indarbejdet midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet samt særlig Covid-19 kompensation.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 i 2020 opgjort for alle politikområder og samlet vurderet til 12,0 mio. kr. Brønderslev Kommune er kompenseret med 8,4 mio. kr. til Covid-19 udgifter for 2020 i forbindelse med midtvejsreguleringen. I økonomiaftalen indgik det, at KL og regeringen ultimo 2020 skal have en opfølgende drøftelse omkring kommunernes samlede Covid-19 udgifter i 2020.

I budgetopfølgning 3, er der ikke taget højde for Regeringens nedlukning af Nordjylland. Nedlukningen trådte i kraft den 5/11-20.

På øvrig drift, som primært er beskæftigelsesområdet, er der indarbejdet et forventet merforbrug på 48,2 mio. kr. - svarende til den oplyste midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. de forsikrede ledige samt øvrige overførselsudgifter. De skønnede tal er på nuværende tidspunkt 10-15 mio. kr. lavere end KL’s midtvejsregulering, hvilket primært kan henledes til de forsikrede ledige. Senest i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022, vil der ske en efterregulering af beskæftigelesstilskuddet til de forsikrede ledige for regnskab 2020.

På de efterfølgende sider i denne budgetopfølgning kan de enkelte områders afvigelser ses. Af afvigelser kan nævnes et merforbrug på Børn og familie området på 5,1 mio. kr., Unge familie i UngeCenteret på 2,7 mio. kr. samt Socialpsykiatri, handicap og misbrug (myndighed) på 6,4 mio. kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 68,2 mio. kr. Beløbet består primært af midtvejsreguleringer samt en ekstraordinær kompensation pga. Covid-19, ialt 58,9 mio. kr.
Herudover er der i budget 2020 budgetteret med en udgift til efter- og midtvejregulering af beskæftigelsestilskuddet på 9 mio. kr. På skatter er der en merindtægt på 0,5 mio. kr. og på renteindtægter forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Direktionen, 24.11.20 august pkt. 5

Direktionen konstaterer at budgetopfølgning 3 samlet set udviser et overskud. Selvom merudgifterne på det specialiserede voksen-, unge- og børneområde er på samme niveau som ved 2. budgetopfølgning, og at der er stigende udgifter på ældreområdet bl.a. på grund af flere plejehjemspladser end budgetteret. Der arbejdes på disse områder med at nedbringe merforbruget jf. beskrivelserne under de enkelte politikområder.

Det skal dog understreges, at der er stor usikkerhed i budgetopfølgningen pga. covid-19 situationen. Konsekvenserne af nedlukningen af de 7 kommuner i Nordjylland i starten af november kan heller ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

For skønnet på overførselsudgifterne gælder, at vurderingen af niveauet er usikkert. Pt forventes der således mindre udgifter på forsikrede ledige på mellem 10-15 mio. kr., men denne mindre udgift er ikke indregnet i budgetopfølgningen, da der må forventes en modsvarende regulering på indtægtssiden via midtvejsregulering. På de store serviceområder som ældreområdet, skoleområdet og daginstitutionsområdet er det endnu meget vanskeligt at give et præcist overslag over såvel mindre- som merudgifter som følge af covid-19.

På grund af usikkerheden i forhold til udgifterne til covid-19 vil det samlede billede for 2020 først være endeligt ved regnskabsafslutningen. Derfor foreslår Direktionen, at beslutningen om at bevillige midler til covid-19, samtidig følges op med en principbeslutning om, at institutionerne alt andet lige ikke kan overføre mere fra 2020 til 2021 end de overførte fra 2019 til 2020. Samtidig indskærpes det, at der er en forventning om, at der i denne ekstraordinære situation ikke foretages større indkøb sidst på året end man plejer.

Budgetopfølgning 3 pr. 30/9-2020 behandles i Økonomiudvalget den 9/12-2020 og i Byrådet den 16/12-2020.

Direktionen foreslår, at

 • budgetopfølgningen godkendes og at der under forudsætning af bemærkningerne om overførslerne imellem årene gives de anbefalede bevillinger.
 • puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles.
 • der gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 36.000 kr. som vedr. sundhedsplejersker der kan fungere som vaccinationsambassadører – midler fra finansloven 2019.
 • der gives bevilling i forhold til regeringens initiativer i forbindelse med Covid-19:
  • tilskud til fastholdelse af social kontakt – 732.000 kr. Ældreomsorgsudvalget
  • tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere – 288.000 kr. Ældreomsorgsudvalget
  • tilskud til dagsture til beboere på botilbud – 120.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget
  • tilskud til særlige åbningstider for fritidsaktiviteter for ældre – 108.000 Ældreomsorgsudvalget/Fritids- og Kulturudvalget
 • der frigives 7,5 mio. kr. fra anlægspuljen til jordforsyningsindtægter til året grundsalgsindtægter.
Beslutning

Lene orienterede omkring budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Under mødet blev der drøftet hvorledes Covid-19 udgifterne giver usikkerhed i budgettet.

Vej og Parks vintervedligeholdspost blev også drøftet under mødet. Vi har haft nogle milde vintre og forventer også en mild vinter i år, hvorfor budgettet til vintervedligehold er sat for højt.

Bilag

Til toppen


5. Drøftelse og status - Covid-19


Resume

Fag MED ønsker en drøftelse og status i forbindelse med Covid-19 inden for fag MED Teknik og Miljø's område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Fag MED Teknik og Miljø's område. Samtidig ønskes der en drøftelse af, hvordan forløbet har været indtil nu og om der er noget, som giver anledning til en særlig indsats.

Beslutning

Under mødet blev Covid-19 situationen drøftet, herunder:

 • Generelt går det godt. Der var en enkelt medarbejder i selvisolation.
 • Medarbejderne der hjalp til ved testcentrene har fået stor ros
 • Der var også ros fra Beredskabssstyrelsen til Palle, vedr håndtering af containere
 • Vej og Park har fået en henvendelse fra 3F vedr. kritiske arbejdsfunktioner og hjemsendelse. 3F har fået svar.
 • Beredskabsgruppen melder fortsat ud ved nyt/ændringer
 • HUSK fortsat at lade sig teste.

Til toppen


6. Årshjul for MED-organisationen 2021


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen. Denne gang gældende for 2021.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt datoerne.

Beslutning

Datoerne for næste års Fag MED møder er godkendt.

Fag MED Teknik og Miljø indkaldes i kalenderen, via Outlook, når alle datoer i årshjulet er godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Prioritering af midler til projekter i Vej og Park, som kræver midlertidige ansættelser


Resume

Drøftelse og status på prioritering af midler til projekter i Vej og Park, som kræver midlertidige ansættelser.

Sagsfremstilling

Der ønskes i Fag MED Teknik og Miljø en løbende status og drøftelse af prioritering af midler til projekter i Vej og Park, som kræver midlertidige ansættelser.

Beslutning

Benn Erik orienterede omkring midler til projekter i Vej og Park, som kræver midlertidige ansættelser.

Der er 14 ledige, der har været inde i forskellige projekter. 1 er blevet tilbudt fastansættelse. Der er stor ros til personalet i Vej og Park, de ledige er blevet taget godt imod.

I forbindelse med projektet er der blevet udarbejdet et idékatalog og der er gennemført mange af projekterne fra kataloget. Der overføres midler fra projektet til opgaver til næste forår.

Til toppen


8. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering omkring arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaserede Tilsyn inden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for august 2020 til oktober 2020.

Af statistikkerne fremgår både skader med fravær og skader uden fravær. Det samlede antal arbejdsskader for Brønderslev Kommune i denne periode er 85.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø har Arbejdstilsynet anmeldt Risikobaseret Tilsyn hos:

 • Materialegården i Brønderslev

Arbejdstilsynet har siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø gennemført tilsyn hos:

 • Materialegården i Brønderslev, Forbud ved udgravning

Nyt fra Arbejdstilsynet:

Aftaleforløb:

Virksomhederne vil fremover i visse tilfælde få mulighed for at indgå en aftale med Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for en aftalt frist – i stedet for at få et påbud. Initiativet træder i kraft den 1. september.

Aftaleforløbet bliver en mulighed i 2 situationer:

 • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn ser et arbejdsmiljøproblem og vurderer, at problemet kan være andre steder i virksomheden. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse problemet dér, hvor det er konstateret, men også andre steder, som virksomheden selv vælger. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.
 • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn får mistanke om et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er tale om en overtrædelse af reglerne. Det vil især være relevant i forhold til komplekse arbejdsmiljøproblemer, fx inden for psykisk arbejdsmiljø. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse det problem, der er mistanke om. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.

Dialog og vejledning:

Arbejdstilsynet kan fremover vælge at tilbyde supplerende dialog og vejledning til virksomheder, der får et påbud med frist eller et strakspåbud om at løse et konkret arbejdsmiljøproblem. Dialogen og vejledningen vil handle om, hvordan virksomheden kan arbejde med at løse problemet og generelt styrke arbejdsmiljøet. Initiativet træder i kraft den 23. september.

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø:

Ny bekendtgørelse gør det tydeligere for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, hvilke regler der gælder for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Læs mere HER

Andet:

Psykisk APV:

Til orientering kan oplyses, at Direktionen har besluttet, grundet den nuværende corona situation, at udskyde den planlagte Psykisk APV til efter nytår, når smittetrykket er mindre. Så snart HR har en ny dato klar, bliver den meldt ud i organisationen.

Digital mobning:

Der er mange lighedspunkter mellem direct face-to-face mobning og digital mobning, men der er forskel på oplevelsen. Digital mobning er ofte velovervejet og rammer hårdere, fordi der er afstand mellem afsender og modtager. Læs mere HER

Er krænkende handlinger et tabu hos jer?

På nogle arbejdspladser kan det være et tabu at tale om krænkende handlinger af seksuel karakter.
I dette materiale finder du øvelser, som kan hjælpe jer med at tage dialogen. Se øvelser HER

SPARK:

Ny evaluering viser skyhøj tilfredshed med SPARK. 94 procent af deltagerne i SPARK-forløb anbefaler andre arbejdspladser at få et forløb – kunne det være noget for din arbejdsplads? Læs mere om evalueringen og søg et forløb HER

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø herunder en drøftelse af den bødeforlæg politiet har pålagt Vej og Park.

Bødeforlæget er givet på baggrund af det Forbud Arbejdstilsynet afgav den 6. oktober 2020 omkring: " at standse arbejdet i udgravning, indtil der er etableret effektivt sikring mod sammenstyrtning. Ydermere skal der i nødvendigt omfang sikres, at oplæg af jordbunker holdes væk fra kanten af udgravningen".

Bilag

Til toppen


9. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Sagsfremstilling
 • Den økonomiske situation i Vej og Park.
Beslutning
 • Den økonomiske situation i vej og park, der bliver opstået en projektstilling i vej og park, medarbejderen skal lave en gennemgang af de grønne områder og undersøge hvordan de grønne områder bedst muligt driftes i fremtiden.
  • Der er ikke helt ens serviceniveau i øst og vest på visse områder, det skal der samles op på og koordineres bedre
  • vedr. brug af eksterne entrepreunører, de bliver kun hyret til de opgaver vi ikke selv har maskiner til fx. gadefejning
 • Der er kommet ny formand i Teknik og Miljø: Peter Stecher afløser Karsten Frederiksen.

Til toppen

Opdateret 15. december 2020