6. maj 2020

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 6. maj 2020
Lokale: Online møde
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Til toppen


2. Diverse referater til Fag MED Teknik og Miljø


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg

Sagsfremstilling

Til orientering For Fag MED Teknik og Miljø foreligger der referater fra følgende:

 • Referat fra AMR møde 04.02.2020
Beslutning
 • Vinterregulativet vedr. saltning af private og kommunale villaveje blev drøftet. Benn Erik følger op.
 • Der er sat 9 robot plæneklippere i drift på Hedelund i sidste uge.
Bilag

Til toppen


3. Drøftelse og status Covid - 19 - Fag MED Teknik og Miljø


Resume

Fag MED/Hoved MED

Der gives en status og ønskes en drøftelse i forbindelse med COVID-19 inden for Fag MED Teknik og Miljø's område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Teknik og Miljø's område. Samtidig ønskes en drøftelse af, hvordan forløbet har været og om der er noget, som giver anledning til en særlig indsats.

Den 12. maj er der indkaldt til møde i Hoved MED, hvor alle Fag MED’s drøftelser om COVID-19 opsamles.

COVID-19 og arbejdsmiljø:

Vi befinder os i en tid, som er meget anderledes end vi er vant til. De danske arbejdspladser har skulle finde nye løsninger på situationer, som er helt nye og uvante. På BFA’s hjemmeside kan du få gode råd til din arbejdsplads, læse om gode erfaringer fra andre arbejdspladser og meget mere. Læs mere HER

Beslutning

Håndtering og status på Covid-19 blev drøftet, herunder følgende:

 • Der har været en positiv tilgang til de anderledes måder at udføre arbejdsopgaverne på.
 • Der er udarbejdet gode løsninger og problemerne er efterhånden blevet løst.
 • Der har været et godt samspil mellem ledere og medarbejdere.
 • De løbende informationer om håndtering af Covid-19 er blevet formidlet godt.
  • Generelt omkring information, blev der efterlyst mere information til medarbejderne
  • Der blev foreslået at lederne udarbejdede et månedligt nyhedsbrev
 • Stort set alle er på arbejde igen og det fungerer overordnet godt.
  • Nogle møder forskudt ind
  • Andre har maskinerne med hjemme og kører ud hjemmefra
 • Vigtigt at have gensidig respekt for de aftaler der er indgået med samarbejdspartnere fx skoler og daginstitutioner så alle kan udføre deres arbejde sikkert
  • Benn Erik følger op på aftalerne

Til toppen


4. Oplæg til Budgetproces og tidsplan for Budget 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Til orientering for Fag MED.

Det gøres opmærksom på, at Budgetproces og tidsplan er vedtaget før Corona-krisen og at det kan medføre ændringer i budgetprocessen og mål for budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2021.

Set i forhold til måltallet "overskud på driften" på 50 mio. kr., jf. Brønderslev Kommunes økonomiske politik, er der en udfordring på ca. 11. mio. kr. i budget 2021.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktionen af prisfremskrivningen. Puljen udgør 2,6 mio. kr. mellem 2020 og 2021 baseret på KL's skøn for september 2019. Hermed reduceres det resterende krav til besparelser til ca. 8,6 mio. kr. eller ca. 0,5 % af serviceudgifterne. Jf. budgetprocessen foreslås det, at hvert udvalg i de respektive møder i august skal fremsætte forsalg til råderum på 0,5 %.

Der er som de tidligere år mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 3:

Jf. budgetaftale pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Byrådet, 29. januar 2020, pkt. 7:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Beslutning

Lene orienterede omkring budgetproces og tidsplan for budget 2021.

Temamøde den 27/5 er blevet udskudt til efter sommerferien.

Der skal findes 0,5% råderum, hvilket svar til 300.000 i Teknik og Miljø. Forslag til råderum modtages gerne.

Der er høring efter sommerferien.

Udligningsaftalen er på plads og Brønderslev Kommune for 61 mio. mere en forventet samt betalt skattelettelse på 0,6%.

Efter mødet i Fag MED Teknik og Miljø er aftalen om ny udligningsreform blevet nærlæst minutiøst. I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på, at resultatet indfases gradvist.

Der fremgår således følgende om indfasning af aftalen:

”De kommuner, der har en samlet byrdefordelingsmæssigt gevinst betaler et bidrag. Bidraget for 2021 fastsættes til den del af den samlede byrdefordelingsmæssige gevinst, som overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Grænsen for bidrag forhøjes herefter årligt med 0,4 procentpoint frem til og med 2024. ” (afs. 9 i ”Bilag 1, De enkelte elementer….” (s. 8)

Helt konkret betyder det, at billedet for Brønderslev Kommune er følgende, når der tages højde for resultat udligningsreformen og resultat af kompensationen for ukorrekt udlændinge udligning:

Budget 2021: 36,0 mio. kr. (23,7 + 12,3)

Budget 2022: 59,7 mio. kr. (47,4 + 12,3)

Budget 2023: 61,0 mio. kr. (61,0 + 0)

Bilag

Til toppen


5. Ny organisering Vej og Park


Resume

Information vedrørende organisationsændring i Teknik og Miljø

Sagsfremstilling

Afdelingslederne i Plan og Byg, og i Natur og Miljø har sammen med medarbejderne foretaget en kortlægning og analyse af alle arbejdsopgaver indenfor det enkelte team. Udfordringer og muligheder har også været drøftet i teamet. Ledelsen har efterfølgende foretaget en gennemgang af materialet med fokus på sammenhæng mellem tilgængelige ressourcer og opgaver, der skal løses. Som en del af denne proces har ledelsen foretaget vurdering af, om der kan flyttes rundt på opgaver, og om en ændret organisering kan fremme en bedre opgaveløsning.

Kortlægning af arbejdsopgaver og ressourcer i Team Vej og Trafik viser, at der ikke er en klar sammenhæng mellem de basisopgaver, der skal håndteres og de ressourcer, der er afsat. Dertil kommer en stigning i aktivitetsniveauet indenfor særligt anlægs- og projekteringsområdet, planlægningsområdet samt ad hoc projekter. Derudover er der i en årrække blevet nedprioriteret en række opgaver, som nu ligger som ”pukler”.

Kortlægningen viser også, at der er opgaver som med fordel kan flyttes til Vej og Park, dette vil bidrage til at frigøre ressourcer til myndighedsopgaver i Vej og Trafik og samtidig bidrage til at understøtte en positiv faglig udvikling af de anlægstekniske områder i Vej og Park og større synergi mellem projektering/udvikling og drift. Samlet set forventes dette at bidrage til en mere effektiv og helhedsorienteret opgaveløsning i Teknik og Miljø.

Beslutning

Benn Erik orienterede omkring ny organisering i Vej og Park 2020.

Herunder en drøftelse af den ny projektleders arbejdsområder samt hvorledes det påvirker Vej og Park.

Organiseringen blev taget positivt imod.

Bilag

Til toppen


6. Helbredskontrol af nattevagter 2020


Resume

Helbredskontrol af natarbejdere udsat til 27. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Grundet COVID-19 situationen er helbredskontrol af natarbejdere udsat til 27. oktober 2020.

Der er sendt ny indbydelse ud til alle nattevagter samt deres ledere og der kommer en påmindelse om tilmelding efter sommerferien.

Der var stor tilslutning til arrangementet i april og jeg håber ligeledes på samme tilslutning i oktober.

Beslutning

Orientering omkring nyt tidspunkt for afholdelse af helbredskontrol af natarbejdere.

Husk ny tilmelding til arrangementet i oktober også selvom du allerede var tilmeldt til arrangementet i april.

Til toppen


7. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Sagsfremstilling
 • kort status på budgetopfølgning
Beslutning

Lene orienterede omkring status på budgetopfølgning. Herunder

 • Vintertjeneste, der er 3 mio. tilbage på budgettet i år
 • Vi holder budget på gadebelysning
 • NT varsler merudgift på kollektiv trafik, grundet manglende passagerer. Udgifter som skyldes Covid-19 dækkes formentlig af regeringen.

Til toppen

Opdateret 12. maj 2020