3. september 2020

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 3. september 2020
Lokale: Mødelokale 272 Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Sagsfremstilling
 • Der foreligger ikke referater, til orientering for Fag MED Teknik og Miljø, fra Lokal MED denne gang
Beslutning
 • Referat fra Lokal MED møde sendes ud sammen med referatet.
 • Benn Erik sender melding ud vedr. lukkedage mellem jul og nytår samt dagen efter Kr. Himmelfart.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra mødet den 23. juni 2020.

Sagsfremstilling

Fag MED Teknik og Miljø bedes godkende referatet fra mødet den 23. juni 2020. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020. I Budgetopfølgningen 2 pr. 30 juni 2020, på drift og finansiering, er der stort set balance, der forventes årsafvigelse på 0,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 19,9 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 5,1 mio. kr. i mindreforbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2019.

Samlet resultat

I Budgetopfølgningen 2 pr. 30 juni 2020, på drift og finansiering, er der stort set balance, der forventes årsafvigelse på 0,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I denne budgetopfølgning er der indregnet forventede udgifter til Covid-19 i 2020 på udvalgsområderne. Derudover er der påfinansieringssiden indarbejdet bl.a. midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, samt særlig Covid-19 kompensation m.v.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 på hvert politikområde i 2020 vurderet til 9,8 mio.kr. Brønderslev Kommune er kompenseret med 8,4 mio.kr. til Covid-19 udgifter for 2020. Kompensationen af udgifter til Covid-19 vurderes af Staten på et senere tidspunkt og der kan derfor komme en regulering til det udmeldte beløb.

På øvrig drift, som primært er beskæftigelsesområdet, er der indarbejdet et forventet merforbrug på 48,2 mio.kr. - svarende til den oplyste midtvejsregulering af udgifter til forsikrede ledige samt øvrige overførselsudgifter.

Covid-19 udgifter

Økonomiudvalget

2,1

Administration

0,5

Forsikring, beredskab og bygninger

1,6

Børne- og Skoleudvalget

2,1

Skoler og undervisning

1,4

Dagtilbud

0,7

Fritids- og Kulturudvalget

0,3

Fritid, kultur og bibliotek

0,3

Ældreomsorgsudvalget

4,5

Ældreomsorg

4,5

Social- og Sundhedsudvalget

0,8

Sundhed

0,3

Socialpsykiatri, handicap og misbrug

0,5

Total

9,8

Det øvrige merforbrug som er opgjort til 9,7 mio.kr. dækker over flere justeringer som kan læses på de efterfølgende sider i denne budgetopfølgning, men merforbruget skyldes primært, merforbrug på Børne og familieområdet 4,2 mio.kr., Unge Familier i UngeCentret 2,7 mio.kr. samt handicap og psykiatri, myndighed 5,0 mio.kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 68,3 mio. kr. Beløbet består primært af midtvejsreguleringer samt en ekstraordinær kompensation pga. Covid-19, i alt 58,9 mio. kr. Herudover er der i budget 2020 budgetteret med en udgift til efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 9 mio. kr. På skatter er der en merindtægt på 0,6 mio. kr. og på renteindtægter forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Direktionen deltager i behandling af punktet.

Indstilling

Direktionen, 18. august pkt. 5:

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at budgetopfølgning 2 stort set udviser balance. Samtidig skal det understreges, at der er stor usikkerhed med budgetopfølgningen pga. skønnet over udgifter som følge af covid-19 er meget usikkert. Især påoverførselsudgifterne er der meget store usikkerheder med hensyn til udgiftsniveauet, hvorfor der også kan forventes en yderligere midtvejsregulering af indtægterne i 2020.

Udover merudgifterne til covid-19 er de største udfordringer i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde, samt det samlede Børn og ungeområde. Herudover er der stigende udgifter på ældreområdet siden sidste budgetopfølgning, bl.a. på grund af flere plejehjemspladser end budgetteret.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 19. august 2020, pkt. 4:

Til efterretning.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2020, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2020, pkt. 4:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget forventer en fortsat effekt af arbejdet med KLK-rapporten, ligesom udvalget udbeder sig et notat om de sager, der giver anledning til merudgifter i indeværende år.

Lars Bisgaard var fraværende.

Fritids-. og Kulturudvalget, 20. august 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgning 2 taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Lene orienterede omkring budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2020.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2021 - høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: Med for Teknik og Miljø

Budget til 1. behandling samt opmærksomhedsliste og forslag til råderumspulje udsendes til høring.

MED for Teknik og Miljø anmodes om høringsvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling samt opmærksomhedsliste og forslag til råderumspulje fremsendes hermed til høring.

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivning samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det teksniske budgetgrundlag.

Materialet fremsendes inden mødet.

Frist for høringssvar er 11. september kl. 12.00

Beslutning

Lene orienterede omkring budget 2021 - høring af budgetforslag til 1. behandling. Herunder gennemgang af opmærksomhedslisten, råderumsliste samt ønsker for Vej og Park.

Følgende høringssvar blev drøftet og udarbejdet:

 • Der ytres bekymring for reducering af Vej og Parks budget. Der er mange områder, hvor standarden med de nuværende ressourcer ikke er så høj, som det kunne ønskes
 • De senere års besparelser på Vej og Park har medført, at vedligeholdelsesstandarten faldet på bl.a. rabatter, grøfter, beskæring af vejtræer og vedligeholdelse af bede.

Til toppen


5. Prioritering af midler til projekter i Vej og Park, som kræver midlertidige ansættelser


Resume

Drøftelse og status på prioritering af midler til projekter i Vej og Park, som kræver midlertidige ansættelser

Sagsfremstilling

Der ønskes i Fag MED Teknik og Miljø en løbende status og drøftelse af prioritering af midler til projekter i Vej og Park, som kræver midlertidige ansættelser

Beslutning

Benn Erik orienterer omkring prioritering af midler til projekter i Vej og Park.

Projektet er i fuld gang. Der er 11 ansættelser pg. Det er gået godt og de midlertidige ansatte føler sig rigtig godt modtaget.

Der er gang i flere projekter ud fra idekataloget herunder bl.a.:

 • Rododendronparken
 • Renovering af rastepladser
 • Stier mm ved Knøsen
 • Stier mm ved Vesterskoven
 • Udskiftning og renovering af vejskilte
 • Trafik tælling
 • Nivellering af fortove

Til toppen


6. Drøftelse og status - Covid-19


Resume

Fag MED ønsker en drøftelse og status i forbindelse med Covid-19 inden for fag MED Teknik og Miljø's område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Fag MED Teknik og Miljø's område. Samtidig ønskes der en drøftelse af, hvordan forløbet har været indtil nu og om der er noget, som giver anledning til en særlig indsats.

Beslutning

Der blev drøftet status på Covid-19.

Retningslinjerne følges nøje. Der er løbende spørgsmål om hvornår man skal testes samt blive hjemme.

Til toppen


7. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering omkring arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaserede Tilsyn inden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader der er indberettet til EASY for maj 2020 til juli 2020.

Der er ikke indberettet nogle arbejdsskader i Teknik og Miljø i perioden, hverken med fravær eller uden fravær. Det samlede antal indberettede arbejdsskader i Brønderslev Kommune i perioden er 102.

Arbejdstilsynet:

Der har ikke været besøg af Arbejdstilsynet siden sidste møde. Der er heller ikke anmeldt nye besøg.

Andet:

 • Psykisk APV, på vej udsendes i oktober.
 • Helbredskontrol af natarbejdere, opstartsmøde den 27. oktober fra 15.00-17.00. HUSK at tilmelde jer!
Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø. Positivt at der ikke har været arbejdsskader.

Rammerne for den psykiske APV blev drøftet samt opmærksomheden på at huske tilmelding til helbredskontrol af natarbejdere.

Til toppen


8. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Til toppen

Opdateret 10. september 2020