25. marts 2021

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 25. marts 2021
Lokale: Benn Eriks Kontor
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra mødet den 10. december 2020.

Sagsfremstilling

Fag MED Teknik og Miljø bedes godkende referatet fra mødet den 10. december 2020. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Til toppen


3. Referater fra Lokaludvalg


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Miljø foreligger der referater fra følgende:

 • Lokal MED Møder
  • 1/10 2020
  • 1/12 2020
  • 26/1 2021
  • 18/2 2021
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Oplæg til Budgetproces og tidsplan for Budget 2022


Resume

Sagsforløb: ØK/BY/Fag MED

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2022.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2022. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de tilbagemeldinger, der er blevet givet i forbindelse med evalueringen af sidst års budgetproces.

Tages der udgangspunkt i kommunens økonomiske politik og de dertil udarbejdede ”trafiklys”, vurderes budget 2022 på nuværende tidspunkt at være i balance. Men for at få plads til omprioriteringer og nye opgaver foreslås det, at der etableres et råderum hertil. Dette sker ved udarbejdelse råderumspuljer på de enkelte fagområder. Samtidig lægges der op til, at forslag til råderum skal udarbejdes og sendes i høring inden sommerferien.

Økonomiudvalget skal således beslutte om og i givet fald hvor store forslag til råderum, der skal udarbejdes. I budgetprocessen er der opgjort forslag til råderumspuljer på henholdsvis 0,5 % og 1,0 % for de enkelte udvalg.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktionen af prisfremskrivningen. Puljen udgør 1,9 mio. kr. mellem 2021 og 2022 baseret på KL's skøn fra juni 2020.

Der er, som de tidligere år, mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

For at få sammenhæng i tidsplanen for udarbejdelse af budget 2022, lægges der op til, at Økonomiudvalgsmødet den 22. september 2021 flyttes til den 29. september 2021 og at Byrådsmødet den 29. september sløjfes.

Til Byrådets møde den 27. januar 2021 er Budgetproces og Tidsplan opdateret med de justeringer, som blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget

 • tager stilling til, om der skal udarbejdes forslag til råderum, og i så fald puljen størrelse
 • tager stilling til, om der skal indarbejdes reduktion af prisfremskrivning på 1,9 mio. kr. samt
 • drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2022
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 3:

Tids- og procesplan indstilles godkendt.

Alle udvalg skal finde omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 til 1 % til brug for omprioriteringer og ønsker.

Beslutning fra Byrådet, 27. januar 2021, pkt. 5:

Godkendt.

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

SUPPLERENDE SAGFREMSTILLING fra mødet i Fag MED for Teknik og Miljø den 25. marts 2021.

B-siden vil imødekomme forslag til omprioriteringsforslag.

Beslutning

Lene orienterede omkring Budgetproces og tidsplan for Budget 2022.

I forbindelse med budgetproces for budget 2022 skal der udarbejdes omprioriteringskatalog med forslag svarende til 0,8-1%. Dette svarer i Teknik og Miljø til ca. 0,5-0,6 mio.

Der opfordres til at komme med forslag til omprioriteringskataloget, gerne praktiske forslag vedr. fx arbejdsgange eller udstyr. Eventuelle forslag tages op på Lokal MED mødet 12. april 2021, så de kan komme med på Teknik og Miljøs udvalgsmøde 4. maj 2021.

Bilag

Til toppen


5. Status på regnskab 2020 - Vej og Park


Resume

Status på regnskab 2020

Sagsfremstilling

Status på regnskab 2020 for Vej og Park, samtidig drøftes om der skal gives en kvartalsvis orientering.

Beslutning

Lene orienterede omkring status på regnskab 2020, vej og park.

Detaljegraden i budgettet blev drøftet.

Status på regnskab for vej og park tages op på hvert Fag MED Teknik og Miljø møde.

Bilag

Til toppen


6. Drøftelse og status Covid-19


Resume

Fag MED ønsker en drøftelse og status i forbindelse med Covid-19 inden for Fag MED Teknik og Miljø's område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Covid-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Fag MED Teknik og Miljø's område. Samtidig ønskes der en drøftelse af, hvordan forløbet har været indtil nu og om der er noget, som giver anledning til yderligere indsats.

Beslutning

Status på Covid-19 blev drøftet, herunder følgende:

 • Smittetallet er lavt i Brønderslev Kommune med 2 smittede i dag og 3 smittede de sidste 7 dage
 • Medarbejderne er vendt tilbage til de gamle mødetidspunkter
 • Der arbejdes stort set "ligesom før" covid-19 - dog med overholdelse af alle gældende restriktioner
 • Kontorpersonalet vil være mere til stede på kontoret efter påske, implementering af DriftWeb kræver mere tilstedeværelse.
 • Der opfordres til ugentlige test

Til toppen


7. Prioritering af midler til projekter i Vej og Park, som kræver midlertidige ansættelser


Resume

Drøftelse og status på prioritering af midler til projekter i Vej og Park, som kræver midlertidige ansættelser.

Sagsfremstilling

Følgende projekter er igangsat og forventes afsluttet i foråret 2021:

 • Opgradering af sti Vestskoven, Brønderslev
 • Opgradering af sti - Verdens ende
 • Knøsen, fældning af træer
Beslutning

Benn Erik orienterede omkring status på de forskellige projekter der er iværksat. Projektet er snart slut og der gives en slut evaluering af projektet på næste Fag MED møde.

Til toppen


8. Drøftelse af ensrettet serviceniveau i Vej og Park - Øst og Vest


Resume

Drøftelse af kultur og serviceniveau i Vej og Park.

Sagsfremstilling

Drøftelse af kultur og serviceniveau i Vej og Park. Herunder en drøftelse af de initiativer som er sat i værk.

Beslutning

Der blev under mødet drøftet tiltag der er i gang for at ensrette serviceniveauet i Vej og Park, herunder:

 • Indførelse af DriftWeb
 • Screening af alle asfaltveje

Til toppen


9. Drøftelse af Straks aktivering – Landsbypedeller


Resume

B-siden ønsker en drøftelse af rammerne for Straks aktivering af Landsbypedeller i Fag MED Teknik og Miljø

Sagsfremstilling

B-siden gør opmærksom på at de mener, at Landsbypedellerne overtager flere arbejdsopgaver, der ligger hos Vej og Parks medarbejdere, herunder:

 • Køre brænde ud på shelterpladserne.
 • Vedligeholdelse og udbringning af bænke.
 • Græsklipning i Lunken og de andre shelter pladser .
 • Rengøring af toiletter også i Lunken.
Beslutning

Der blev under mødet rejst bekymring fra medarbejdersiden om, at Landsbypedellerne overtager flere arbejdsopgaver, som ligger hos Vej og Park. Dette var ikke hensigten da ordningen blev indført.

Benn Erik undersøger sagen, herunder retningslinjerne for straksaktivering.

Til toppen


10. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering omkring arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaserede Tilsyn inden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for november 2020 til og med januar 2021. Af statistikken fremgår indberettede arbejdsskader både med fravær og uden fravær.

Arbejdsskadestatistik for 2020:

Samlet arbejdsskadestatistik for Brønderslev Kommune 2020, fordelt på Fagområder.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

 • Materialegården i Brønderslev - der blev afgivet 2 påbud, 1 påbud på eftersyn af stier og 1 påbud på instruktion og oplæring ved brug af farlige produkter. Samt 1 tilbud om at indgå aftaleforløb vedr kulde og træk på værkstedet.

Arbejdstilsynets tilsyn er frem til udgangen af april 2021 udvidet med obligatorisk vejledning om forebyggelse af smitte med coronavirus. Formålet er at give de virksomheder, som Arbejdstilsynet alligevel besøger, en grundig vejledning om at forebygge smittespredning og på samme tid bidrage til at begrænse smitte med coronavirus i samfundet.

Opdateret vejledning om skærmarbejde:

Med udgangspunkt i den nyeste faglige viden på området har Arbejdstilsynet opdateret sin At-vejledning om skærmarbejde. Se AT-vejledning HER

Psykisk APV:

Kortlægningen, i den Psykiske APV, udsendes via e-Boks i uge 12, den 23/3 2021. Se hele tidsplanen og læs mere om den Psykiske APV på http://www.ansatibronderslev.dk

Nedbringelse af sygefravær:

Rejseholdet er et tilbud til alle landets offentlige arbejdspladser, som ønsker hjælp til at arbejde med sygefravær. Rejseholdet kan give jer et skræddersyet forløb, målrettet de udfordringer I har på netop jeres arbejdsplads. Det koster ikke noget, og I kan søge efter et først-til-mølle princip.

Andet - inspirationsmateriale:

Undgå arbejdsulykker:

BFA Velfærd og Offentlig administration har i et nyt katalog samlet materialer og metoder til at forebygge og håndtere ulykker på arbejdspladsen. Kataloget handler bl.a. om ansvar og roller i forebyggelse af arbejdsulykker, om værktøjer til at forebygge arbejdsulykker samt om metode, analyse og prioriteringsværktøjer til arbejdsmiljøorganisationen. Se kataloget HER

Inspirationsmateriale til MED og arbejdsmiljøorganisationen:

Hent et kort faktaark, som beskriver MED/AMOs opgaver og roller under covid-19 epidemien - og giver et overblik over de materialer og artikler, som ligger på Arbejdsmiljøweb. Brug faktaarket som en hjælp og inspiration til MED udvalg og arbejdsmiljøgrupper. Se mere HER

Viden og redskaber til at styrke trivslen på arbejdspladserne:

Coronakrisen har ændret arbejdslivet for mange medarbejdere og ledere. Et forskningsprojekt har undersøgt, hvad det betyder for trivsel og arbejdsfællesskaber samt udviklet redskaber og gode råd. Læs mere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs temaside HER

Forebyg konflikter i kølevandet på Covid-19:

Vi reagerer meget forskelligt på det følelsesmæssige pres de mange regler og restriktioner under covid-19 epidemien. Det kan give gnidninger og egentlige konflikter, både i mødet mellem borgere og ansatte og internt på arbejdspladserne. Læs HER, hvad I kan gøre for at forebygge og håndtere konflikterne

Podcast: Kom i gang med at arbejde med psykisk arbejdsmiljø:

Hvordan arbejder man med at udvikle og vedligeholde det psykiske arbejdsmiljø? Det bliver du klogere på i første episode i podcasten Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø..Lyt med HER

Nye værktøjer til et velfungerende arbejdsfællesskab:

Et arbejdsfællesskab er en gruppe mennesker, der er afhængige af hinanden for at lykkes med en fælles kerneopgave. På dette hjemmeside-tema finder du introduktion til arbejdsfællesskaberne og dialogværtkøjer til at arbejde med dem. Hjemmeside-temaet udfolder materialet ’Stærkere sammen – brikker til et velfungerende arbejdsfællesskab’ og giver supplerende dialogværktøjer. Se mere HER

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø. Herunder en opmærksomhed på, at den Psykiske APV lige er udsendt.

Bilag

Til toppen


11. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Sagsfremstilling
 • Status på implementering af DriftsWeb
Beslutning
 • DriftWeb implementeres efter påske. Der startes med det grønne område. Der afholdes kurser om DriftWeb i april måned.
 • Der arbejdes lige nu på et samarbejde med Frederikshavn og Hjørring kommuner omkring et fælles vinterregulativ
 • Vedr. nye ansættelser i Vej og park
  • Der er ansat 2 nye flise medarbejdere
  • Der er ansat 3 nye gartnere
  • Der har været stor interesse for begge stillinger

Til toppen

Opdateret 29. marts 2021