21. juni 2021

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 21. juni 2021
Lokale: Benn Eriks kontor
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra mødet den 25. marts 2021.

Sagsfremstilling

Fag MED Teknik og Miljø bedes godkende referatet fra mødet den 25. marts 2021. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Til toppen


3. Referater fra Lokaludvalg


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Miljø foreligger der referater fra følgende:

  • Lokal MED møde 6/5
Beslutning

Referatet er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Covid-19 sætter fortsat sit præg på samfundet og dermed også på udvalgsområdernes økonomi. Med udgangspunkt i den nuværende genåbningsplan for Danmark, vil et samlet skøn for forventede Covid-19 udgifter i 2021, være forbundet med stor usikkerhed. Derfor vil der i denne budgetopfølgning kun indgå udgifter til Covid-19 pr. 31/3-2021. På finansieringssiden er der budgetteret med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Seneste KL prognose skønner en efterregulering på 8,2 mio. kr.

I Budgetopfølgning 1 pr. 31/3-2021 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 12,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 pr. 31/3 2021 opgjort for alle politikområder til i alt 2,9 mio. kr. En eventuel kompensation til Covid-19 udgifter i 2021 vil indgå i forhandling af Økonomiaftale 2022.

De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter personale, rengøring og øvrige udgifter, der omfatter værnemidler, test og vaccination m.v.

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter vedr. ekstra personale og rengøring i alt 1,3 mio. kr. Der fordeler sig med 0,2 mio. kr. på Skoler og undervisning samt 1,1 mio. kr. på Dagtilbud.

Ældreomsorgsudvalget er det ligeledes merudgifter vedr. ekstra personale og rengøring i alt 1,2 mio. kr. Der fordeler sig med 0,3 mio. kr. i Hjemmeplejen, 0,7 mio. kr. på Plejecentrene og 0,2 Hjemmesygeplejen.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 7,7 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 17,3 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Samlet resultat

Driftsområderne under ét forventer mindre udgifter på 10,3 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. driftsområde:

Beskæftigelsesudvalgets områder forventer samlet mindre udgifter på 14,5 mio. kr. Mindre udgifter fordeler sig med foreløbige skøn på Dagpenge til forsikrede ledige 10,0 mio. kr., Ydelser og aktivering 8,0 mio. kr. samt Øvrige områder 0,5 mio. kr. - Det er en udvikling, der også ses på landsplan. Derudover forventes der merudgifter på området Unge familie med 3,0 mio. kr., hvor primært forebyggende foranstaltninger driver udgifterne.

Ældreomsorgsudvalgets områder forventer samlet mindre udgifter på 5,0 mio. kr. vedr. handicapbiler svarende til overførslen fra tidligere år. Lovændring i forhold til genbevilling af handicapbil fra 6 år til 8 år afstedkommer, at der til budget 2022 kommer et forslag til nyt budget.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet merudgifter, der skyldes refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen er ikke beregnet efter forventet indtægt, denne er fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle.

Refusionsordning for særligt dyre enkeltsager blev ændret sidste år. Konsekvensen af regel- og satsændringerne udfordrer pr. 31/3-2021 politikområderne Børn og familie, Ungecentret og Socialpsykiatri, handicap og misbrug med mindre indtægter på i alt 5 til 6 mio. kr. De fordeler sig med 1,4 mio. kr. på Børn og familie, 0,7 mio. kr. på UngeCentret og 3,4 mio. kr. på Socialpsykiatri, handicap og misbrug. Refusionen er ikke beregnet efter forventet indtægt, denne er fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle.

Direktionen den 27. april 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 12,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter, og på trods af uventet færre indtægter på omlægning af refusion af særligt dyre enkeltsager.

Reelt set ville serviceudgifterne have været i balance i forhold til budget, såfremt disse 2 forhold ikke var indtruffet.

På Ungecentrets område for udsatte unge er der opstået en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Staben anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes samt,

  • at der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget, samt
  • at der gives en tillægsbevilling på 1.015.000 kr. til 2 ekstra medarbejdere på beskæftigelsesområdet i hvert af årene 2021 og 2022 - jf. Budgetaftalen til budget 2021.
Beslutning

Lene orienterede omkring budgetopfølgning1 pr. 31. marts 2021, herunder en uddybning af merforbrug pga. vintervedligehold hos Vej og Park.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2022 – 1. høring - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Omprioriteringsforslag udsendes til høring.

MED for Teknik og Miljø anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021 blev udvalgenes omprioriteringsforslag drøftet, hvorefter omprioriteringsforslagene udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Økonomiudvalget bemærker, at ikke alle udvalg har leveret de aftalte beløb i omprioriteringsforslag. Det forventes, at disse leveres hurtigst muligt. Herudover ønsker Økonomiudvalget yderligere opfølgning på, hvilke rationaler der findes som følge af Coronaerfaringer jf. budgetaftale 2021.

Fristen for indsendelse af høringssvar er jf. tidsplanen for budget 2022 senest 30. juli 2021.

Beslutning

Lene orienterede omkring budget 2022 - 1. høring, omprioriteringsforslagene.

Fag MED Teknik og Miljø havde følgende høringssvar:

·


Tilskud til boligbyggeri

·


Udlicitering af vandløbsvedligeholdelsen

·


Fremtidig vedligeholdelse af grønne områder

·


Ordning med kommunale hundeposer nedlægges

Der var i Fag MED Teknik og Miljø ingen yderligere bemærkninger til de 4 forslag.

Bilag

Til toppen


6. Status på regnskab 2021 - Vej og Park


Resume

Status på regnskab 2021

Sagsfremstilling

Helt overordnet er der balance i økonomien i Vej og Park, og hvor der forhåbentlig bliver plads til nogle investeringer i maskiner og udstyr.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser, at der formodes at komme et merforbrug på 1,5 mio. kr. på vintertjenesten. Årsagen til det høje forbrug skyldes en høj aktivitet på grund af meget frostvejr i årets første kvartal. Sammenlignes timeforbruget i 1. kvartal i år med de seneste to år, har der i år været en højere aktivitet. Konsekvensen af meget frostvejr er desuden også et større forbrug af salt. Grafen viser de sidste års timeforbrug på vintertjeneste i 1. kvartal.

Beslutning

Benn Erik orienterede omkring status på budget 2021.

Der er balance i budgettet og der kan til efteråret gives et mere præcist billede af årets regnskab.

Der overvejes investering i nyt udstyr.

Til toppen


7. Prioritering af midler til projekter i Vej og Park - som kræver midlertidige ansættelser


Resume

Status på projekt i Vej og Park omkring midlertidige projekt ansættelser.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede i 2020 5 mio. kr. til midlertidige projektansættelser i Vej og Park. Teknik og Miljø. Efterfølgende godkendte Teknik- og Miljøudvalget et idekatalog med et forslag til projekter der kunne igangsættes. Selve projektansættelserne blev afsluttet ved udgangen af november 2020, men følgende projekter forventes afsluttet i 2021:

  • Opgradering af sti gennem Vestskoven i Brønderslev (asfalt og stibelysning) - stien er asfalteret og stibelysningen er ved at blive monteret.
  • Opgradering af stier ved Knøsen samt fældning af træer ved udsigtspunkt - projektet afsluttes inden sommerferien.

Stiprojektet "Verdens Ende" i Brønderslev - Borger9700 har ansøgt Vækstpulje Nordlys om tilskud til opgradering af stien og projektet forventes afsluttet inden udgangen af året.

Beslutning

Benn Erik orienterede omkring de midlertidige projektansættelser i Vej og Park.

Projektet er gået godt. Der har været en god stemning omkring projektet.

Af de 15 midlertidige projektansættelser, er 4 mundet ud i faste ansættelser.

Der er ved at blive lavet en slut evaluering, af de projekter, der er blevet udført i projektperioden.

Til toppen


8. Drøftelse og status Covid-19


Resume

Fag MED ønsker en drøftelse og status i forbindelse med Covid-19 inden for Fag MED Teknik og Miljø's område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Covid-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Fag MED Teknik og Miljø's område. Samtidig ønskes der en drøftelse af, hvordan forløbet har været indtil nu og om der er noget, som giver anledning til yderligere indsats.

Corona-relateret sygdom inden for Fag MED Teknik og Miljøs område for de sidste 12 måneder (april - april):

Vejafdeling Øst: 2,1% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,7%

Vej og anlæg: 9,1% fravær i alt – Covid 19-relateret: 1,8%

Park og naturpleje: 6,8% fravær i alt – Covid 19-relateret: 1%

I ovenstående er fravær er defineret som følgende: Arbejdsskade; Hjemmeboende barn syg; Nedsat tj Arbejdsskade; Delvist syg; Graviditetsgener; Nedsat tjeneste; Nedsat tj graviditetsgene; Sygdom med § 56-aftale; Sygdom; Alvorligt sygt barn; Sammensat sygefravær; Tjenestefri samt Sygdomsramt ferie erstat.

Corona-relateret fravær indberettes i vores system under tjenestefri med løn, og så vælger man en fraværsårsag. Fraværsårsagerne ved corona-relateret fravær er; sygdom, karantæne, særlig risikogruppe, pårørende til særlig risikogruppe og graviditet. Sygdom dækker både, når man er testet positiv for corona, men også hvis man er syg med symptomer på corona og endnu ikke er testet. Når der foreligger en negativ test, skal fraværet fra denne dag indberettes som alm. sygdom, hvis medarbejderen fortsat er syg.

Corona-relateret fravær indgår således ikke i sygefraværet, men fremgår under tjenestefri med løn.

Beslutning

Drøftelse og status på covid-19.

Der er heldigvis lave smittetal.

Vej og Park har kørt normal drift siden april.

Til toppen


9. Årlig arbejdsmiljødrøftelse


Resume

Fag MED Teknik og Miljø bedes drøfte hvilke emner der skal være fokus på og prioriteres i forhold til den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Herudover skal Fag MED sørge for, at drøftelsen formidles videre til Lokaludvalgene indenfor Fag MED's område.

Sagsfremstilling

Der er lovpligtigt, at gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal handle om, hvordan den enkelte arbejdsplads tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø samt hvilke emner der skal være fokus på og prioriteres det kommende år. Arbejdsmiljødrøftelsen tager udgangspunkt i de emner Hoved MED har besluttet.

Hoved MED besluttede på sit møde, den 8. april 2021, at emnerne, for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2021/22, er følgende:

  • Læring af erfaringer under COVID-19
  • Nærvær/fravær, fortsættelse af emnet for sidste års arbejdsmiljødrøftelse

Viden om og Inspiration til de valgte emner for en årlige arbejdsmiljødrøftelse er tilgængeligt på ansatibrønderslev

Når Fag MED Teknik og Miljø har drøftet, hvilke emner der skal være fokus på samt prioritering af disse, formidles dette videre til Lokaludvalget. Deres

opgave er herefter at aftale, hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes og hvordan de gennemføres. Aftalerne skal fremgå skriftligt fx gennem referatet fra mødet eller via skemaet som HR har udarbejdet. Skemaet er tilgængeligt på ansatibrønderslev.

Beslutning

Emnerne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse blev drøftet, herunde især "læring og erfaringer under COVID-19".

Til toppen


10. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering omkring arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaserede Tilsyn inden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for februar 2021 til og med april 2021. Af statistikken fremgår indberettede arbejdsskader både med fravær og uden fravær.

TeamEffect
TeamEffect er Brønderslev Kommunes nye App-baseret løsning, til registrering af alle arbejdsskader/hændelser, både med og uden fravær. TeamEffect implementeres pr. 1. juni 2021 i hele organisationen.
Følgende skal fortsat anmeldes i EASY:

  • Arbejdsskader med fravær
  • Arbejdsskader med forventet behandlingsbehov fx fysioterapi eller kiropraktor

Der kan læses mere på følgende link: TeamEffect

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Teknik og Miljø er der ikke anmeldt tilsyn fra Arbejdstilsynet.

Fra den 3. maj og frem har Arbejdstilsynet et øget fokus på forebyggelse af høje følelsesmæssige krav og seksuel chikane og andre krænkende handlinger. De vil blandt andet oplyse om, hvilke regler der gælder på området, og hvor man kan finde hjælp til det forebyggende arbejde. Alle brancher er omfattet af indsatsen. Der kan læses mere på følgende link: Arbejdstilsynet starter indsats mod seksuel chikane - Arbejdstilsynet

Andet:

Gør noget ved krænkende handlinger:

Kend din rolle og brug jeres arbejdspladsvurdering, når I skal forebygge og håndtere episoder med uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane på jeres arbejdsplads. Læs om hvad du som leder, arbejdsmiljørepræsentant og kollega særligt kan gøre. Få også inspiration til spørgsmål I kan tage med i jeres arbejdspladsvurdering. Læs mere og find materialet HER

Sæt ergonomi på dagsordenen:

Både ledelse og medarbejdere skal have et fælles fokus, hvis I skal skabe en god kultur omkring forebyggelse. Både i forhold til de fysiske, psykiske og sociale faktorer, som kan udløse smerter og sygefravær. Læs mere HER

Sæt traumatiserende hændelser på dagsorden:

Selvom det er noget, I måske sjældent oplever, kan det være vigtigt, at I som arbejdsplads er forberedt på, at der kan ske traumatiserende hændelser. Når I er forberedt, kan det mindske alvorlige følger. Det giver mulighed for, at I håndterer situationen og reaktionerne i fællesskab, og at I kan tage ved lære sammen.

BFA har derfor udviklet et dialogværktøj, som I kan bruge til at komme i gang med at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser. Dialogværktøjet er til arbejdspladser, der ikke allerede har et beredskab omkring håndteringen af traumatiserende hændelser. Er I allerede godt i gang, kan dialogværktøjet bruges som inspiration til at kvalificere det, I allerede gør.

I værktøjet er der konkrete eksempler og hjælp til at tage dialogen på arbejdspladsen. Se materialet HER

Hvordan kommer man tilbage på arbejde efter Coronakrisen?

Coronakrisen har været hård, men den har også ført til læring, nye erkendelser og håb for fremtidens arbejdspladser. På coronatrivsel.dk er der samlet erfaringer fra ledere og medarbejdere, som er blevet interviewet under coronakrisen. Interviewene er en del af forskningsprojektet ”Mental Sundhed og Arbejdsfællesskaber under coronakrisen”. Læs mere HER

Podcast: Hvad kan vi lære af Corona?

BFA har lavet en podcastserie, hvor forskellige eksperter giver deres bud på, hvad vi som ledere og medarbejdere kan lære af corona-epidemien.
Lyt med HER

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø, herunder en drøftelse af den nye app, TeamEffect, til registrering af arbejdsskader.

Arbejdsskader med fravær og med forventet behandlingsbehov skal stadig anmeldes i EASY.

Bilag

Til toppen


11. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Beslutning

Benn Erik orienterede omkring den Psykiske APV og det fremadrettede arbejde ude i afdelingerne.

Resultaterne fra kortlægningen i den Psykiske APV tages meget seriøst og der bliver udarbejdet en kort og præcis handleplan, der skal forankres og implementeres ude i de enkelte afdelinger.

Til toppen

Opdateret 25. juni 2021