9. december 2021

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 9. december 2021
Lokale: Benn Eriks kontor
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra den 2. september 2021

Sagsfremstilling

Fag MED Vej og Park bedes godkende referatet fra mødet den 2. september 2021. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Til toppen


3. Referater fra Lokaludvalg


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Vej og Park foreligger der referater fra følgende:


  • Referat fra sikkerhedsmøde 12.10.2021
Beslutning

Referatet er taget til efterretning.

Der blev afholdt lokal MED møde i går - referatet kommer på næste Fag MED møde.

Der undersøges retningslinjer for kørsel i kommunernes biler herunder vanvidskørsel.

Benn Erik orienterede om at planer om renovering af Materialegården i Brønderslev er påbegyndt. Planlægningen med ejendomsservice er med medarbejder og ledelsesrepræsentanter fra Materialegården i Brønderslev.

Der er bestilt en ny lastbil og traktor.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021


Resume

Sagsforløb: MED for Vej og Park

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30 september 2021.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2021 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 20,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Covid-19 restriktioner er udfaset i samfundet, dog har Covid-19 fortsat en effekt på udvalgsområdernes økonomi - særligt test på kommunens skoler driver udgifterne.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 opgjort for alle politikområder. Det samlede forventede regnskab 2021 er 12,6 mio. kr. Brønderslev Kommune er ved Midtvejsreguleringen kompenseret med 5,5 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter personale, rengøring og øvrige udgifter (værnemidler, test og vaccination m.v.)

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter til ekstra personale, rengøring og test i alt 2,8 mio. kr. Der fordeler sig med 1,9 mio. kr. på dagtilbud og 0,9 på skoler og SFO.

Fritids- og Kulturudvalget, her varetager Den Kommunale Ungdomsskole opgaven med at kvikteste på kommunens skoler i alt 5,6 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. på Brønderslev Biblioteket

Ældreomsorgsudvalget har samlet 3,7 mio. kr. i merudgifter til Covid-19. Der fordeler sig med 0,9 mio. kr. til Hjemmeplejen, 2,2 mio. kr. til Plejecentrene og 0,6 mio. kr. til Hjemmesygeplejen.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 12,2 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 12,8 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 24,2 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

Økonomiudvalget forventer samlet mindreudgifter på 1,1 mio. kr., der primært skyldes ny opgørelse på tjenestemandspensioner i alt 2,3 mio. kr., dog er puljerne til barsel og langtidssygdom fortsat under pres, der forventes merudgifter på 1,2 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets områder har samlet mindreudgifter på 35,6 mio. kr. Området bliver midtvejsreguleret med 17,3 mio. kr. De beskæftigelsesrettede udgifter forventer samlet mindreudgifter på 36,0 mio. kr., som fordeler sig med 20,9 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, 8,5 mio. kr. øvrige ydelser, 6,6 mio. kr. aktiveringsudgifter, 1,0 på integrationsområdet samt 1,0 mio. kr. i merudgifter på FGU. Derudover forventes der 1,9 mio. kr. merudgifter på Unge familie, der primært er på forebyggende foranstaltninger og opholdssteder.

Ældreomsorgsudvalget forventer samlet merudgifter på 2,5 mio. kr., der primært skyldes handicapbiler -5,0 mio. kr., merudgifter vedr. Covid-19 i alt 3,7 mio. kr. samt erstatning til Blæksprutten ApS.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet set et netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes øvrige udgifter 0,7 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. i merudgifter afledt af Covid-19. Det specialiserede voksenområde forventes i balance, hvilket skyldes en uventet afgang af borgere.

Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager blev ændret sidste år. I forhold til budgetopfølgning 1, hvor forventningen var samlede mindreindtægter, er forventningen nu balance i forhold til budgettet. Det skyldes, at der er foretaget en genberegning af alle områder omfattet af den centrale refusionsordning ud fra de kendte forudsætninger på nye borgere samt ændringer i kendte borgeres funktionsniveau.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2021 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt,

  • at der gives de anbefalede bevillinger,
  • at puljen til overførsel mellem årene på 25 mio. kr. 0-stilles,
  • at der laves en budgetomplacering mellem Sundhedsområdet og Hjemmesygeplejen på 0,2 mio. kr. vedr. palliativ indsats for kræftpatienter. Svarende til det, der er indarbejdet i budget 2022,
  • at der gives en indtægtsbevilling på 20 mio. kr. til grundsalgsindtægter i 2021.
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 23. november 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 20,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter på 12,6 mio. kr., samt at indtægterne er blevet midtvejsreguleret med i alt 8,6 mio. kr.

I forhold til sidste budgetopfølgning skyldes ændringerne i driftsudgifterne primært mindre overførselsudgifter pga. den markante forbedring af beskæftigelsen. Der er også en forbedring på handicap- og psykiatriområdet, og endelig har der været store indtægter på grundsalg.

På UngeCentrets område for udsatte unge er der fortsat en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Beslutning

Lene orienterede omkring budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021.

Samlet set ser budgettet godt ud. Der er et samlet mindreforbrug på ca. 20 mio.

Bl.a. grundet regulering på beskæftigelsesområdet og salg af byggegrunde.

Teknik og Miljø's tillægsbevilling på 1,5 mio. på vinterberedskab bliver formentlig overskredet i år.

Bilag

Til toppen


5. Regnskab 2021 – Vej og Park


Resume

Status på regnskab 2021 - Vej og Park

Sagsfremstilling

Orientering omkring regnskab 2021 vedrørende Vej og Park.

Beslutning

Benn Erik orienterede omkring regnskab 2021 i Vej og Park.

Der kommer fremadrettet statistik på hvert Fag MED møde.

Der blev drøftet hvor stort et beløb der gik til eksterne leverandører herunder private vognmænd.

Bilag

Til toppen


6. Årshjul for MED-organisationen 2022


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2022 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen. Denne gang gældende for 2022.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt datoerne.

Beslutning

Årshjulet blev godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaseret tilsyn indenfor Vej og Park

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Vej og Park har HR udarbejdet statistik over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for august 2021 og til og med oktober måned 2021. Af statistikken fremgår indberettede arbejdsskader både med fravær og uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Vej og Park har Arbejdstilsynet ikke besøgt arbejdspladser inden for Fag MEDs område.

Arbejdstilsynet har ikke meldt nye Risikobaseret tilsyn, siden sidste møde, inden for Fag MEDs område.

Arbejdstilsynet klar med ny vejledning om stort arbejdsmængde og tidspres - se vejledningen HER

Andet - herunder inspirationsmateriale:

Contea har skiftet navn

Contea nu blevet til North. Det er stadig samme virksomhed, med de samme medarbejdere og med det samme CVR nr., nu bare med nyt navn og nye mailadresser

Traumatiserede hændelser

BFA har udviklet et dialogværktøj, som kan bruges til at komme i gang med at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser - Se værktøjet HER

Arbejdsulykker skal anmeldes: Kampagne vil gøre op med mørketal

Mange arbejdsulykker bliver ikke anmeldt. Men ulykkerne skal anmeldes - både for medarbejderens skyld og for at forebygge ulykker i fremtiden. Det sætter Arbejdstilsynet fokus på med kampagnen ”Gør det nu – anmeld arbejdsulykker”. Læs mere HER

Anbefalinger til at forebygge og håndtere mistrivsel

VÆRKTØJ: Hvordan forebygger og håndterer man psykisk mistrivsel på arbejdspladsen? Det er der hjælp til i et nyt værktøj fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Værktøjet består af 16 anbefalinger til arbejdspladser og ledere fordelt på fire temaer samt en informationspjece og forslag til pejlemærker til arbejdspladsen. Læs mere HER

Hvor kommer stressen fra?

Vi sætter med et nyt site spot på lederens arbejde med stress: Hvorfor det er vigtigt, at særligt lederen både har øje for eget og medarbejderes arbejdsmiljø, har overblik, hjælper med at prioritere og får støtte hos medarbejderne. Du kan som leder få inspiration og tips via stresseksperter, andre ledere og medarbejderrepræsentanter. Se mere HER

Skab en ordblindevenlig arbejdsplads

Som leder eller tillidsvalgt kan du være med til at skabe en ordblindevenlig arbejdsplads. Referater skal for eksempel ud i god tid, og tekster skal være korte og præcise. Hent ny inspiration i "Vejledning om ordblindhed til ledere og tillidsvalgte" fra FOA, 3F og KL. Læs mere HER

Beslutning

Plan og Miljø kører proces omkring den Psykiske APV. Ud fra handleplanen arbejdes der med kerneopgaven, med hjælp fra Human House og HR.

Vej og Park skal i det nye år igang med prioritering af indsatserne på handleplanen til den Psykiske APV.

Den Fysiske APV skal opdateres og Vej og Park hjælper med kvalificering af spørgsmålene til kortlægningen.

Bilag

Til toppen


8. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Sagsfremstilling
  • Ekstra møde i Lokaludvalg for Teknik og Miljø
Beslutning

Orientering omkring valg:

  • Økonomiudvalg udvides fra 7 til 9 medlemmer
  • Der starter nyt temaudvalg, der skal arbejde med temaer som DK2020, Verdensmål og udvikling af landdistrikter. Udvalget arbejder med høj borgerinddragelse. Udvalget behandler ikke driftssager.

Til toppen

Opdateret 10. december 2021