14. marts 2022

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 14. marts 2022
Lokale: Benn Eriks kontor
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende: Benn Erik Grav

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra den 9. december 2021

Sagsfremstilling

Fag MED Vej og Park bedes godkende referatet fra mødet den 9. december 2021. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende: Benn Erik Grav

Til toppen


3. Referater fra Lokaludvalg


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Vej og Park foreligger der referater fra følgende:

 • Referat Lokal MED 8.12.2021
 • Referat AMR møde 15.12.2021
 • Referat Lokal MED 14.02.2022
 • Referat AMR møde 14.02.2022
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Fraværende: Benn Erik Grav

Bilag

Til toppen


4. Valg af næstformand


Resume

Medarbejdersiden i Fag MED Vej og Park bedes vælge næstformand til udvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nyvalg til MED-organisationen i Brønderslev Kommune pr. 1. januar 2022, skal der vælges næstformand til Fag MED Vej og Park.

Beslutning

Per Kronborg Christensen er genvalgt som næstformand i Fag MED Vej og Park.

Fraværende: Benn Erik Grav

Til toppen


5. Afslutning Regnskab 2021 – Vej og Park


Resume

Afslutning på regnskab 2021 - Vej og Park

Sagsfremstilling

Orientering omkring afslutning på regnskab 2021 - Vej og Park

Beslutning

Lene orienterede omkring afslutningen på regnskab 2021.

Forklaring til beløb vedr. Arbejder for fremmed regning:

Når der er angivet et minusbeløb i kolonnen Korr. budget, betyder det, at det er et indtægtskrav. Dvs., at Vej og Park skal tjene ca. 300.000 kr. på Arbejder for fremmed regning.

Beløbet i forbrugskolonnen skal derfor gerne være et minusbeløb også – dvs. en indtægt. Er det derimod et plusbeløb, vil det sige, at der er flere udgifter end indtægter. Og det er tilfældet i 2021. Det skyldes ikke, at der ikke bliver tjent på projekterne. Men er et udtryk for, at der mangler at blive faktureret for flere større projekter. Hermed er det kun udgifterne, der er bogført. Indtægten vil efterfølgende blive bogført i næste regnskabsår. Så hvis beløbet i forbrugskolonnen er positivt, skyldes det blot, at vi mangler at sende fakturaer til kunderne.

Kolonnen Rest korr. budget angiver, hvor mange indtægter der mangler i forhold til det budgetterede indtægtskrav. Og i det tilfælde, hvor der kun er udgifter i forbrugskolonne, lægges det oven i restbudgettet, da man således er kommet længere væk fra at opnå sit indtægtskrav.

Fraværende: Benn Erik Grav

Bilag

Til toppen


6. Status regnskab 2022


Resume

Status på regnskab 2022

Sagsfremstilling

Orientering omkring regnskab 2022 vedrørende Vej og Park

Beslutning

Lene orienterede omkring status på regnskab 2022 - januar og februar måned.

Fraværende: Benn Erik Grav

Bilag

Til toppen


7. Oplæg til budgetproces og tidsplan for Budget 2023


Resume

Sagsforløb: ØK/BY/MED

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2023. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de tilbagemeldinger, der er blevet givet i forbindelse med evalueringen af sidst års budgetproces.

For at få plads til omprioriteringer og nye opgaver samt for at opnå måltallet på 50 mio. kr. i overskud på driften, foreslås det, at der udarbejdes omprioriteringsforslaghertil. Dette sker ved udarbejdelse af omprioriteringsforslagpå de enkelte fagområder. Samtidig lægges der op til, at forslag til omprioritering skal udarbejdes og sendes i høring inden sommerferien.

Økonomiudvalget skal således beslutte om og i givet fald hvor store omprioriteringsforslag der skal udarbejdes. I bilag er der givet eksempler på konsekvenserne ved henholdsvis 0,5 % og 1,0 % for de enkelte udvalg.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktion af prisfremskrivningen. Puljen udgør 4,3 mio. kr. mellem 2022 og 2023 baseret på KL's skøn fra juni 2021. Puljen udgjorde til budget 2022 1,9 mio. kr. Stigningen skyldes højere PL-skøn fra 2022 til 2023. Denne stigning gør, at det kan være svært at indfri denne reduktion alene via indkøbsaftaler.

Der er, som de tidligere år, mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget

 • tager stilling til, om der skal udarbejdes omprioriteringsforslag, og i så fald puljens størrelse
 • tager stilling til, om der skal indarbejdes reduktion af prisfremskrivning på 4,3 mio. kr.
 • drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2023
Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 4:

Tids- og procesplan indstilles godkendt.

Det indstilles, at der igangsættes en proces med at finde omprioriteringsforslag svarende til 0,8% i alle udvalg.

Provenuet fra forslagene kan anvendes til prioritering i budgetforhandlingerne til finansiering af evt. ønsker og omprioriteringer på tværs i hele organisationen.

Der tages stilling til prisfremskrivning senere

Beslutning fra Byrådet, 26. januar 2022, pkt. 8:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning

Lene orienterede omkring budgetproces og tidsplan for Budget 2023

Teknik og miljøudvalget har følgende omprioriteringsforslag:

- Gadebelysning

- Gebyrer for tilsyn

- Udlicitering af vandløbsvedligeholdelsen

Der blev drøftet om der var ideer til nye forslag til forslag til opmærksomhedslisten.

Fraværende: Benn Erik Grav

Bilag

Til toppen


8. Afbureaukratisering


Resume

Til orientering og drøftelse

Sagsfremstilling

Afbureaukratiseringen i den offentlige sektor er på dagsordenen både nationalt og lokalt. I den forbindelse er der udsendt brev til alle formænd af Lokal MED og Personalemøder med MED-status under Fag MED og Hoved MED, som opfordres til at drøfte afbureaukratisering i udvalgene og indsende forslag.

Der lægges op til, at der skal kigges på dagligdagen og overvejes om der er dokumentationskrav, retningslinjer, bøvlede regler, unødvendige arbejdsgange eller lignende der kan fjernes, således det letter arbejdsdagen, og giver mere tid til kerneydelsen.

Der er udarbejdet et skema, som skal udfyldes og sendes til Mona Jensen i Sekretariatet inden 31. marts 2022.

Der skal efterfølgende være en drøftelse i de politiske udvalg i forhold til de områder, der meldes ind.

Skema er med som bilag til punktet.

Beslutning

Umiddelbart var der ikke forslag til afbureaukratisering.

Fraværende: Benn Erik Grav

Bilag

Til toppen


9. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaseret Tilsyn inden for Fag MED Vej og Park

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Vej og Park har HR udarbejdet statistik over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for november 2021 til og med januar måned 2022. Af statistikken fremgår skader både med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Vej og Park har Arbejdstilsynet ikke været på tilsyn.

Arbejdstilsynet har ikke meldt nye Risikobaseret tilsyn, siden sidste møde, inden for Fag MEDs område.

Stor arbejdsmænge og tidspres

Stor arbejdsmængde og tidspres på jobbet kan indebære en risiko for de ansattes helbred. Arbejdstilsynet har udarbejdet en ny AT-vejledning, som kan hjælpe jer med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress og andre konsekvenser for helbredet. I øjeblikket kører AT en kampagne ”Forebyg stress”. Læs mere HER

Særlig vejledningsindsats

Arbejdstilsynet udvider nu sin særlige vejledningsindsats, så den kommer til at omfatte flere brancher, der skal vejledes om og motiveres til at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger på arbejdspladsen. Vejledningsindsatsen gennemføres på bygge- og anlægsområdet, i branchen energi og råstoffer, i døgninstitutioner og hjemmepleje, på hospitaler, i rengøringsbranchen samt i kriminalforsorgen. Læs mere HER

Andet - herunder inspirationsmateriale:

Arbejdsmiljødagene 26. og 27. april 2022

Der er sendt program og tilmelding ud til alle ledere, TR og AMR i forhold til Arbejdsmiljødage i Vrå Idrætscenter den 26. og 27. april 2022. Er der spørgsmål i forhold til dagene kontakt Mia Pilgaard eller Gitte Grau i HR.

Nyt materiale om fysisk APV

I 2022 skal der gennemføres fysisk APV i organisationen. HR har udarbejdet nyt materiale:

 • Information omkring den Fysiske APV, herunder beskrivelse af de forskellige delelementer af den Fysiske APV
 • Kortlægningsskema inddelt i de 4 Fagområder, for at gøre spørgsmålene i kortlægningen mere relevante
 • En dialogbaseret APV, hvis man ønsker at gennemføre kortlægningen dialogbaseret gruppevis

Materialet
er sendt ud pr. mail til alle ledere, AMR og TR i organisationen.

Er hjernen på overarbejde eller trænger I til en frokostbus?

Fik du hørt podcasten ”Restitution og pausekultur” i året der gik (2021)? Podcasten er højaktuel med AT's nye vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Vi har både talt med arbejdspladser og eksperter.
Lyt til podcasten HER

Hold (stadig) fokus på et godt arbejdsmiljø

Efter pandemien vil der være et øget fokus på hygiejne. Men hensynet til god hygiejne må ikke belaste arbejdsmiljøet fx i form af hudgener eller allergier. Vælg de rigtige produkter til rengøring og desinfektion og se også på jeres arbejdsrutiner og organisering af arbejdet. Læs mere HER

Brug nudging til at skabe mere bevægelse i hverdagen

Nudging er en metode til at påvirke menneskers adfærd i hverdagen. Det handler ikke om at manipulere folk - men om at give os det lille skub, som gør, at vi husker at gøre "det rigtige". Hent tre materialer, som kan hjælpe jer til at "nudge" til mere bevægelse. Læs mere HER

Tag snakken om krænkende adfærd

Krænkende adfærd på baggrund af etnicitet er et arbejdsmiljøproblem, der kan have store konsekvenser både for den udsatte og for hele arbejdspladsen. Læs mere HER
Arbejdsgivere har pligt til at forebygge og håndtere krænkende handlinger. Få hjælp på ny temaside til at håndtere og forebygge problemet.

Hvor går grænsen?

WEBINAR: ”Hvor går grænsen?” er titlen på et webinar den 4. april kl. 9.30 om seksuel chikane. Her vil I kunne høre om reglerne og få konkrete råd til, hvordan I kan skabe en kultur og en omgangstone på arbejdspladsen, der forebygger og håndterer seksuel chikane. Rådgiver og forsker Eva Gemzøe Mikkelsen og arbejdspsykolog Patricia Pihl holder oplæg. Webinaret er arrangeret af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Læs mere og tilmeld dig HER

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Herunder nye skabeloner til Fysisk APV samt tilmelding til Arbejdsmiljødagene i Vrå den 26. og 27. april 2022

Fraværende: Benn Erik Grav

Bilag

Til toppen


10. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Beslutning
 • Flygtninge fra Ukraine - ny særlov på vej
 • Oprydning på Materialegården er i fuld gang og der er solgt flere maskiner på aktion.

Fraværende: Benn Erik Grav

Til toppen

Opdateret 24. marts 2022