20. juni 2022

Fag MED for Vej og Park - Dagsorden

Dato: 20. juni 2022
Lokale: Benn Eriks kontor
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra den 14. marts 2022.

Sagsfremstilling

Fag MED Vej og Park bedes godkende referatet fra mødet den 16. marts 2022. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Til toppen


3. Referater fra Lokaludvalg


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Vej og Park foreligger der ikke referater fra Lokal MED.

Beslutning

Punktet blev ikke drøftet, da der ikke var modtaget referater fra Lokaludvalg

Til toppen


4. Status regnskab 2022


Resume

Status på regnskab 2022.

Sagsfremstilling

Orientering omkring regnskab 2022 vedrørende Vej og Park.

Beslutning

Benn Erik orienterede omkring regnskab 2022.

Overordnet ser det fornuftigt ud.

Dog er der prisstigninger på brændstof og materialer.

Der er et mindreforbrug på vintertjeneste, men det kan ændre sig til efteråret.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022


Resume

Sagsforløb: MED for Vej og Park

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 1 pr. 31 pr. marts 2022 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 1,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2022. I det oprindelige budget 2022 er der budgetteret med et overskud på 44,1 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 27,2 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

På Økonomiudvalgets områder forventes der merudgifter på 3,1 mio. kr., det er udgifterne til barsel der stadig stiger. En af årsagerne skyldes at retten til barselsdagpenge under Covid-19 blev nedsat fra uge 36 (4 uger før forventet fødsel) til uge 28 for visse personalegrupper. Det vil sige 8 ugers ekstraudgift på barselsdagpenge.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forventer samlet mindreudgifter 34,0 mio. kr. De forventede mindreudgifter er estimeret på baggrund af KL's skøn. Mindreudgifterne fordeler sig med -28,3 mio. kr. til A-dagpenge, -3,4 mio. kr. til øvrige ydelser, -2,2 til aktivering og -0,1 til integration. I KL's skøn er der ikke taget højde for den høje Covid-19 smitte i samfundet i januar og februar, det har medført en markant større udgift til sygedagpenge i årets første måneder. På nuværende tidspunkt estimeres merudgiften til 6,6 mio. kr.

Ældreomsorgsudvalget forventer merudgifter på 4,4 mio. kr., der primært skyldes udgifter til Covid-19 3,1 mio. kr.

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der skyldes ændrede forudsætninger på borgere, der er overgået fra UngeCentret. Konsekvensen af afgang fra sidste halvår af 2021 og tilgang i 2022 følges tæt og der vil til budgetopfølgning 2 medtages en konsekvensberegning heraf. Forventningen ved budgetopfølgning 1 er mindreudgifter.

I budgetopfølgning 1 er der ikke opgjort et samlet skøn for konsekvensen af prisstigning på blandt andet el, materialer og brændstof. Udfordringen følges tæt, da den har konsekvenser på alle fagområde, og særligt prisudviklingen på el og brændstof driver forbrugsprocenterne op. Udover PL-regulering, oplyser KL, at prisstigning vil være et forhandlingstema i forbindelse med Økonomiaftalen 2023. Ved budgetopfølgning 2 kendes resultatet af Økonomiaftalen og der vil foreligge et skøn for konsekvenserne i Brønderslev Kommune.

Krigen i Ukraine betyder, at kommunerne under ét står overfor mange nye opgaver, primært med at modtage flygtninge. Det er en ekstraordinær situation, hvor ingen kan forudse omfanget af de opgaver kommunerne står over for og ej heller de økonomiske konsekvenser. KL oplyser at de direkte og afledte økonomiske konsekvenser vil være et forhandlingstema i forbindelse med Økonomiaftalen 2023.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrigt drift:

* Justeres der for pulje til overførsel mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 6,8 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 18,2 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsel på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2021.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2022 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt

  • at der sker en udligning af tilpasningspuljerne mellem Økonomiudvalget og hhv. Ældreområdet og Børneområdet (dagtilbud og skoler), med 3 mio. kr. på hvert område
  • at der sker en flytning af puljen vedr. langtidssygdom fra politikområde 106 til politikområde 103 og 301 på i alt 5,2 mio. kr.
  • at der sker en flytning af puljen vedr. vikardækning i folkeskolen fra politikområde 106 til politikområde 301 på 0,9 mio. kr.
  • at ”forsinkelsespuljen” på 10,0 mio. kr. på anlæg nulstilles.

Direktionen den 3. maj 2022, pkt. 5

Budgetopfølgningen anbefales taget til efterretning.

Det samlede resultat forventes på niveau med det budgetterede på trods af yderligere udgifter til Covid-19 i første kvartal.

Covid-19 udgifterne har været meget høje i første kvartal, især pga. høje vikarudgifter i forbindelse med fravær som nær kontakt eller smittet. Der er derfor behov for at se disse udgifter i sammenhæng med vikarudgifterne resten af året, før der tages stilling til kompensation.

Udgifterne til covid på Ungdomsskolen vedrører udgifter til test og bør kompenseres.

Det skal bemærkes, at der ikke er indregnet konsekvenser af øgede udgifter som følge prisstigninger på bl.a. energi samt af øgede udgifter som følge af Ukraine flygtninge. Disse vurderes ved næste budgetopfølgning, hvor en evt. midtvejsregulering til dækning af disse udgifter også kendes.

Ligeledes vurderes, at det markante mindre forbrug på beskæftigelsesområdet vil blive modsvaret af midtvejsregulering, som aftales i forbindelse med økonomiaftalen i juni.

Der ses med bekymring på stigningen i sygefravær. Der ønskes en vurdering af størrelsen i forhold til ”normal” år.

De foreslåede udflytninger af puljer godkendes.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2022, pkt. 22:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. maj 2022, pkt. 3:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt

Martin Bech og Janni Høybye var fraværende.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 16. maj 2022, pkt. 7:

Til efterretning.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 18. maj 2022, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. maj 2022, pkt. 14:

Udvalget foreslår, at de 0,3 mio.kr. til 7 dages åbning af Aktivitetsområdet finansieres af uudmøntet pulje fra budget 2021.

Udvalget er opmærksom på, at det i budget 2022 er forudsat, at ombygning af Margrethelund skulle påbegyndes i sommeren 2022, og derfor var der forudsat lukning af 12 pladser i 5 måneder og dermed en budgetreduktion. Da byggeriet tidligst forventes påbegyndt efter årsskiftet 2022/23, foreslår udvalget, at den budgetterede budgetreduktion bør forskydes til slutningen af byggefasen.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 19. maj 2022, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. maj 2022, pkt. 3:

Indstilles godkendt som foreslået af Staben. Indstillingerne fra Ældreomsorgsudvalget sendes tilbage til fornyet udvalgsbehandling.

Beslutning

Lene orienterede omkring budgetopfølgning 1.

  • Der er opmærksomhed på de stigende priser på brændstof og materialer. Årsforbrug af brændstof forventes at give et merforbrug på ca. 1 mio. kr.
  • Vintertjeneste, der er 3,7 mio kr tilbage på budgettet til resten af 2022
  • Gadelys, effekten af investeringerne i gadelys kan ses i energiforbruget. Dog er el priserne desværre steget, hvorfor forbruget er på samme niveau som sidste år.
Bilag

Til toppen


6. Budget 2023 – 1. høring - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: MED for Vej og Park

Omprioriteringsforslag udsendes til høring.

MED for Vej og Park anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 25. maj 2022 blev udvalgenes omprioriteringsforslag drøftet, hvorefter omprioriteringsforslagene udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Fristen for indsendelse af høringssvar er jf. tidsplanen for budget 2023 senest 29. juli 2022.

Beslutning

Lene orienterede omkring omprioriteringsforslagene til høring.

Fag MED Vej og Park drøftede forslagene og havde følgende høringssvar:

Vedr. forslag 3, udlicitering af vandløbsvedligeholdelsen

"Medarbejdersiden ser helst ikke at opgaven udliciteres, men hvis det besluttes, forventes der, at arbejderne virksomhedsoverdrages til den entreprenør, der kommer til at varetage opgaven".

Bilag

Til toppen


7. Afbureaukratisering


Resume

Status på afbureaukratiseringen - til orientering og drøftelse

Sagsfremstilling

Afbureaukratiseringen i den offentlige sektor er på dagsordenen både nationalt og lokalt. I den forbindelse er der udsendt brev til alle formænd af Lokal MED og Personalemøder med MED-status under Fag MED og Hoved MED, som opfordres til at drøfte afbureaukratisering i udvalgene og indsende forslag.

Der lægges op til, at der skal kigges på dagligdagen og overvejes om der er dokumentationskrav, retningslinjer, bøvlede regler, unødvendige arbejdsgange eller lignende der kan fjernes, således det letter arbejdsdagen, og giver mere tid til kerneydelsen.

Der skal efterfølgende være en drøftelse i de politiske udvalg i forhold til de områder, der meldes ind.

Fag MED møde den 14. marts:

Punktet blev drøftet og umiddelbart have Fag MED Vej og Park ikke forslag til afbureaukratisering.

Beslutning

Punktet afbureaukratisering blev drøftet. Der kom ikke yderligere forslag.

Til toppen


8. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Grundtilsyn inden for Fag MED Vej og Park

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Vej og Park har HR udarbejdet statistik over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for februar 2022 til og med april måned 2022. Af statistikken fremgår skader både med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Vej og Park har Arbejdstilsynet ikke været på tilsyn eller anmeldt nye grundtilsyn.

Fakta frem for smiley:

Beskæftigelsesministerens lovforslag om at ændre smileyordningen til en ny faktabaseret visning af virksomheders arbejdsmiljø er nu vedtaget af Folketinget. Det betyder, at den nuværende smileyordning, hvor Arbejdstilsynet tildeler en smiley efter et tilsynsbesøg, erstattes af en ny visningsordning senest den 1. april 2023. Den nye ordning vil bl.a. vise, om Arbejdstilsynet har været på besøg på en virksomhed, samt om virksomheden har fået en afgørelse. Ordningen skal skabe større gennemsigtighed og understøtte virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Den nye visningsordning vil blive udmøntet i en bekendtgørelse.

Arbejdstilsynets arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning:

Private virksomheder (max 100 ansatte) og offentlige arbejdspladser (max 50 ansatte, regnes ud fra p-nummer) kan søge tilskud til arbejdsmiljørådgivning, fysisk træning og afprøvning af tekniske hjælpemidler, som forebygger arbejdsulykker, fysisk eller psykisk nedslidning. Læs mere HER

Tilsynsaktioner målrettet arbejde på veje

Fra april 2022 gennemfører Arbejdstilsynet en række tilsynsaktioner i forhold til arbejde på og ved veje. I indsatsen har vi ekstra fokus på ergonomi og ulykker.

Arbejdstilsynet tager på uanmeldte vejaktioner, hvor der føres tilsyn med det arbejde, der udføres på og ved vejene fx asfaltering, brolæggerarbejde, rendegravning, kabelarbejde og renholdelse af helleanlæg.

I tilsynsindsatsen har vi ekstra fokus på arbejdsulykker og det ergonomiske arbejdsmiljø. Under tilsynsbesøget kigger vi dog også bredt på arbejdsmiljøet hos de virksomheder, vi møder. Læs mere HER

Andet - herunder inspirationsmateriale:

AM-2023:
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Arbejsmiljødagene i Vrå finder sted den 1. og 2. marts 2023.

Vejledning og værktøjer: Stor arbejdsmængde og tidspres

Vejledningen handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres, og hvordan arbejdspladserne kan arbejde forebyggende med denne påvirkning i det psykiske arbejdsmiljø. Find også værktøjer til forebyggelsen. Læs mere HER

Vejledning og værktøjer: Vold

Arbejdstilsynets vejledning handler om arbejdsgiverens pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold og om hvordan man i virksomheden kan samarbejde om at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold. Læs mere HER

Vejledning og værktøjer: Krænkende handlinger:

Arbejdstilsynets vejledning handler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere. Læs mere HER

Inspiration om psykisk arbejdsmiljø

Find aktiviteter og materialer på BFA’s hjemmesiden om psykisk arbejdsmiljø www.etsundtarbejdsliv.dk

Nye regler om hjemmearbejde

Fra den 30. april gælder der nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde. Samtidig med de nye regler om hjemmearbejde, sker der også en præcisering af, hvornår de særlige krav i skærmbekendtgørelsen finder anvendelse. Læs mere HER

Der henvises i øvrigt også til http://www.ansatibronderslev.dk, hvor der under fanen Arbejdsmiljø står beskrevet regler om hjemmearbejde.

Helbredskontrol af natarbejdere:
Sættes igang til efteråret. Der efterlyser ideer til afholdelse, for at sikre højere deltagelse.

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Husk tilmelding til workshop omkring psykisk førstehjælp i august. TR, Leder og AMR er inviteret.

Bilag

Til toppen


9. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Beslutning
  • Orientering om TM’s drøftelse af kontrakter med private på det grønne område og på vintertjenesten.
  • Endnu engang er der velfortjent ros til de grønne områder

Til toppen

Opdateret 23. juni 2022